2019-01-04 15:19:41
Φωτογραφία για Επικαιροποιημένες Αιτήσεις-Δηλώσεις Επιφύλαξης προς ΕΦΚΑ/ΓΛΚ για «κουρεμένα» ή μηδενικά ποσά στους Αποστράτους
Ενημέρωση από τον Οικονομικό Σύμβουλο Συντονιστικού 3 ΕΑΑ κ. Αντωνιάδη Ιωάννη:

Επισυνάπτονται παρακάτω, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ για το έτος 2019, οι 2 Αιτήσεις-Δηλώσεις Επιφύλαξης, για τα καταβληθέντα ποσά (ως αναδρομικά) και τα μηδενικά ποσά η 2η, για όσους συναδέλφους δεν έχουν εισέτι καταθέσει-αποστείλει Υπενθυμίζουμε πως στην παρούσα φάση και μέχρι να αναρτηθεί το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα (εφόσον και εάν) δεν υφίσταται χρονικό περιθώριο καταθέσεως-αποστολής τους.

Επειδή διαβάζουμε, πληροφορούμαστε και ακούμε διάφορα τις τελευταίες ημέρες, ακόμα και από επίσημα στελέχη της Δημόσιας Διοικήσεως, σε θέματα όπως αποφάσεις του ΣτΕ, γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. & μη παραλαβή αιτήσεων από Δημόσιες Υπηρεσίες, σας ενημερώνω για το παρακάτω ισχύον νομοθετικό πλαίσιο:

1.- Το ΣτΕ είναι το ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, του οποίου η νομολογία (οι αποφάσεις) δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε από τη Διοίκηση ούτε από τους διοικούμενους
. Αυτό προκύπτει άμεσα από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 53 του Π.Δ. 18/1989 (όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3900/2010) οι οποίες ορίζουν ότι: «Η αίτηση αναιρέσεως επιτρέπεται μόνον όταν προβάλλεται από τον διάδικο με συγκεκριμένους ισχυρισμούς που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου».

Έτσι, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις ούτε η Διοίκηση ούτε ο διοικούμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να ζητήσει να επανεξεταστεί απόφαση του ΣτΕ και συνεπώς οι αποφάσεις του καθίστανται απρόσβλητες. Σημειώνουμε ότι στους όρους «νομολογία» ή «αποφάσεις» περιλαμβάνονται τόσο το διατακτικό μιας απόφασης όσο και η μείζων σκέψη της απόφασης αλλά και οι παρεμπίπτουσες κρίσεις της.

2.- Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), «Οι γνωμοδοτή­σεις (του Ν.Σ.Κ.) δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή».

3.- Στο άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με τον ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102), η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44), οι δε παρ. 5 και 6 προστέθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 3242/2004, ορίζονται τα εξής:

«Διεκπεραίωση υποθέσεων 1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία …

β. … 2. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει … να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα: (α) τους λόγους της καθυστέρησης, (β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση … και (γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.....».

Διεύθυνση ΕΦΚΑ/ΓΛΚ:ΓΛΚ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, Κάνιγγος 29, Αθήνα, 10682, ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ. 2103329900.

Προτείνεται να τις αποστείλετε συστημένες και με απόδειξη παραλαβής:

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Σε μορφή word ΕΔΩ.

Σε pdf ΕΔΩ:

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΠΟΣΑ

Σε μορφή word ΕΔΩ.

Σε pdf ΕΔΩ:
staratalogia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ