2019-06-16 11:45:30
Φωτογραφία για 12149 - Ο ενθρονιστήριος λόγος του Πρωτεπιστάτου του Αγίου Όρους Γέροντος Συμεών Διονυσιάτου
KAPYAI THι 1ῃ/14ῃ Ἰουνίου 2019

Σεβαστὴ Ἱερὰ Κοινότης,

Εἶναι µεγάλη γιὰ µᾶς τιµὴ νὰ εὑρισκόµεθα καὶ πάλιν εἰς τὸν Πάνσεπτον Ναὸν τοῦ Πρωτάτου, σύµβολον τῆς Ἁγιορειτικῆς ἑνότητος, ὅπου ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους συνηθροίζοντο οἱ πατέρες ἡµῶν προκειµένου νὰ ἐπιλύσουν διοικητικὰ καὶ πνευµατικὰ θέµατα. Εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν ὁ ὁποῖος φυλάσσει ὡς πολύτιµον παρακαταθήκην τὸ κορυφαῖον δηµιούργηµα τῆς παγκοσµίου ζωγραφικῆς, τὸ ὁποῖον ἡ Ἱ. Κοινότης µετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως ἀπεφάσισε νὰ παρουσιάσῃ εἰς τὴν ἐπιστηµονικὴν κοινότητα καὶ τὸ χριστεπώνυµον πλήρωµα, ἐκδίδοντας ἔργον µνηµµειῶδες, ἀντάξιον τῆς µεγαλοφυίας τοῦ καλλιτέχνου Μανουὴλ Πανσελήνου.

 Κατὰ τὴν ἱερὰν ταύτην τελετὴν ἀναπέµποµεν δόξαν εἰς τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν ποὺ µᾶς κατέταξεν εἰς τὴν χορείαν τοῦ Ἁγιορειτικοῦ µοναχισµοῦ καὶ εὐχαριστίαν, διότι παραβλέπει τὰς ἐλλείψεις καὶ ἀδυναµίας ἡµῶν.

Καὶ ἰδοὺ σήµερον µετὰ τῶν ἁγίων συνεπιστατῶν ἡµῶν, ἐκπροσώπων τῆς οἰκουµενικῆς ὀρθοδοξίας, εὑρισκόµεθα πρὸ τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ «Ἄξιόν Ἐστιν» πρόθυµοι νὰ διακονήσωµεν τὸν Ἱερὸν ἡµῶν Τόπον, «Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας, τὸ ὄρος τὸ Ἅγιον», τὴν πατρίδα τῶν µοναζόντων, τὴν ἀπαντοχὴν τῶν Ὀρθοδόξων.

Ἐπικαλούµεθα τὸν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ φωτισµόν, τὴν προστασίαν καὶ σκέπην τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν βοήθειαν τῶν ἁγίων Ἀντιπροσώπων.

Δηλοῦµεν τὴν ἀφοσίωσιν ἡµῶν πρὸς τὴν πνευµατικὴν ἡµῶν ἀρχήν, τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τὸ Οἰκουµενικὸν Πατριαρχεῖον, καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὸν σεβασµὸν πρὸς τὸν Παναγιώτατον Οἰκουµενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολοµαῖον.

Ἀπονέµωµεν τὴν προσήκουσαν τιµὴν πρὸς τὰς παρ’ ἡµῖν ἀρχὰς τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ἡ ἀγαστὴ συνεργασία τῶν ὁποίων εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν ὁµαλὴν λειτουργίαν τοῦ Ἱεροῦ ἡµῶν Τόπου, τελευταῖον δεῖγµα τῆς ὁποίας εἶναι ἡ χθεσινὴ ἄµεσος ἀντίδρασις καὶ ἀποτροπὴ συλήσεως τῶν πνευµατικῶν µας θησαυρῶν.

Ἰδιαιτέρας εὐχαριστίας ὀφείλοµεν εἰς τὴν Χιλανδαρινὴν Ἐπιστασίαν διὰ τὸν κόπον καὶ τὴν ἐπιµέλειαν, ἣν πάντοτε ἐπιδεικνύουν εἰς τὸ ἔργον των. Εἰς τοὺς Καρεώτας Πατέρας οἱ ὁποῖοι διακονοῦν τὸ Πρωτᾶτον καὶ τὴν Ἱερὰν Ἐπιστασίαν θὰ εἴµεθα πρόθυµοι συµπαραστάται.

Τὴν σηµερινὴν τελετὴν τιµοῦν διὰ τῆς παρουσίας των σηµαντικοὶ ἐκπρόσωποι τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας, τοὺς ὁποίους θερµῶς εὐχαριστοῦµεν.

Τέλος ἐπικαλούµεθα τὴν εὐλογίαν τῆς Θεοτόκου ἐπὶ πάντας τοὺς παρισταµένους καὶ τοὺς οἰκείους αὐτῶν.

 Ἀµήν.

Σχετικά:

12137 - Αναλαμβάνει αύριο καθήκοντα η Διονυσιάτικη Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους

12138 - Οι καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες της απερχόμενης Ιεράς Επιστασίας

12143 - Η αλλαγή Ιεράς Επιστασίας στο Άγιο Όρος (φωτογραφίες)
agioritikesmnimes
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ