2020-01-15 20:43:17
Φωτογραφία για Ο αν. καθηγητής Κωνσταντίνος Κορναράκης μεταξύ των δεκαέξι σοφών που θα εισηγηθούν αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών
Κωνσταντίνος Κορναράκης

Αν. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δεκάξι “σοφοί” για να περάσουν από “κόσκινο” όλα τα Προγράμματα Σπουδών από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο

Χρονοδιάγραμμα: Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν συνταχθεί τα νέα Προγράμματα Σπουδών

Δεκάξι “σοφούς” πανεπιστημιακούς δασκάλους όρισε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνεννόηση με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, προκειμένου:

Α. Να περάσουν από “κόσκινο” όλα τα υπάρχοντα Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Β. Μέσα σε τέσσερις εβδομάδες να συντάξουν εκθέσεις   τεκμηρίωσης

α/της αναγκαιότητας εκπόνησης νέων ΠΣ ή

β/της αναθεώρησης υπαρχόντων.

Γ. Μέχρι το καλοκαίρι να έχουν συνταχθεί τα νέα Προγράμματα Σπουδών

Οι 16 “σοφοί” ,που θα είναι άμισθοι, είναι οι εξής, ανά Επιστημονική Επιτροπή:


Α) Άμισθη Επιστημονική Επιτροπή για τα Γνωστικά Πεδία: Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Καλκάνης Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

2. Πόταρη Δέσποινα, Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

3. Τζιμογιάννης Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Β) Άμισθη Επιστημονική Επιτροπή για τα Γνωστικά Πεδία: Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Πρώτη Σχολική Ηλικία, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Βαϊόπουλος Βάιος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2. Βιρβιδάκης Στυλιανός, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ

3. Καζάζης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας, ΑΠΘ

4. Κουτσογιάννης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας, ΑΠΘ

5. Μιχαηλίδης Ιάκωβος, Αναπ. Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΑΠΘ

6. Μπιρμπίλη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ

7. Νάκας Αθανάσιος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ

8. Σπανός Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

Γ) Άμισθη Επιστημονική Επιτροπή για τα Γνωστικά Πεδία: Κοινωνικές Επιστήμες, Μουσική και Καλλιτεχνική Παιδεία, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Κορναράκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας, ΕΚΠΑ.

2. Μαραγκουδάκης Μανούσος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3. Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Επιστήμης και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

4. Τζαμαργιάς Παναγιώτης, ΕΔΙΠ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ

5. Χρυσοστόμου Σμαράγδα, Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ».

Δημιουργία Μητρώου – Υπομητρώων Εμπειρογνωμόνων

Μετά την κατάθεση των εκθέσεων των Επιστημονικών Επιτροπών θα δημιουργηθεί  Μητρώο  Εμπειρογνωμόνων τόσο για τους Επόπτες/Αξιολογητές όσο και για τους Εκπονητές.

Το εν λόγω Μητρώο  διαχωρίζεται σε Υπο-Μητρώα αναλόγως του Γνωστικού Πεδίου και των Γνωστικών Αντικειμένων (μαθημάτων) ή/και κατά ομάδες γνωστικών αντικειμένων.

Το Μητρώο θα δημιουργηθεί με μέριμνα και ευθύνη του Ι.Ε.Π., κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με σαφώς καθορισμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία Εμπειρογνωμόνων.

Οι Εμπειρογνώμονες θα συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Οι Επόπτες/Αξιολογητές που θα ενταχθούν στο Μητρώο θα διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο αντίστοιχο θεματικό πεδίο και στις διαδικασίες εκπόνησης ΠΣ, υποστηρικτικού υλικού, εκπαιδευτικών πακέτων, παραγωγής επιμορφωτικού υλικού, σχεδιασμού επιμορφωτικών σεμιναρίων διά ζώσης και εξ αποστάσεως καθώς και υλοποίησης επιμόρφωσης.

Αναλόγων προσόντων θα είναι και οι Εκπονητές που θα ενταχθούν στο Μητρώο.

Τα συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο και ο τρόπος λειτουργίας του θα αναφέρονται ρητά στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δημοσιευτεί για τον σκοπό αυτόν.

Η επιλογή τους θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π. στην οποία θα δύνανται να συμμετέχουν τα μέλη της ΕΟΕ.

Η επιλογή των Εμπειρογνωμόνων από το Μητρώο θα γίνεται με απόφαση του ΔΣ του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με σχετικό πρακτικό επιλογής της ανωτέρω επιτροπής.

Από το Μητρώο θα καλύπτονται οι ανάγκες του έργου των Επιστημονικών Ομάδων σε Επόπτες/Αξιολογητές και Εκπονητές σε διαρκή βάση.

Οι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στο συγκεκριμένο Μητρώο (υπο-μητρώα) δύνανται να αξιοποιηθούν για την επιστημονική εποπτεία/αξιολόγηση ή εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού ή και υλοποίηση της επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με την οποία η παρούσα Πράξη είναι συμπληρωματική και σε συνέργεια.

Η λειτουργία του Μητρώου θα είναι διαρκής, καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης.

Ανά διαστήματα, εφόσον υπάρχουν νέες εγγραφές το Μητρώο θα εμπλουτίζεται.

Από αυτό θα αντλούνται οι επιστημονικοί συνεργάτες /εμπειρογνώμονες της Πράξης.

Υπομητρώο Επιμελητών/Επιμελητριών κειμένων

Παράλληλα θα δημιουργηθεί Υπομητρώο Επιμελητών/Επιμελητριών κειμένων (εφεξής Επιμελητές) οι οποίοι/οποίες θα επεξεργαστούν τα ΠΣ, το υποστηρικτικό υλικό και λοιπά παραδοτέα που θα παραχθούν ώστε να εξασφαλιστεί η γλωσσική επιμέλεια (όπως διόρθωση γλωσσικών-ορθογραφικών και τυπογραφικών σφαλμάτων, ομοιομόρφηση κειμένου).

Σημειώνεται ότι το μητρώο που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Πράξης θα έχει δυνατότητα διασύνδεσης με οποιαδήποτε αντίστοιχη εφαρμογή αναπτυχθεί σε κεντρικό επίπεδο από το ΥΠΑΙΘ (π.χ. Ενιαίο Μητρώο Επιμορφωτών), ενώ η δημιουργία του δεν συνεπάγεται κόστος για την Πράξη.
esos.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ