2020-01-17 08:25:51
Φωτογραφία για ΠΟΕΣ - Ειδική άδεια στρατιωτικού προσωπικού
ΘΕΜΑ : Ειδική Άδεια Ορισμένων Κατηγοριών Υγειονομικού Προσωπικού

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 067/2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χανίων

β. Υπ΄ αριθμ. Φ. 400/34/292616/Σ.4753/2016 απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 2808, «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

γ. Ν.2071/1992 (ΦΕΚ Α΄ 123, «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»)

δ. Υπ΄ αριθμ. Γ2α/65797/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5489, «Επέκταση της ειδικής άδειας μετ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.»)

ε. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/102/405992/Σ.345/2019 απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 2628, «Τροποποίηση της Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-8-2016 απόφασης Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»

1
. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το (α) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ.), με το οποίο ζητείται όπως εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης του άρθρου 10 της (β) όμοιας προκειμένου να συμπεριληφθεί στα στελέχη των ΕΔ, που δικαιούνται της ειδικής αδείας κατηγοριών υγειονομικού προσωπικού και το στρατιωτικό νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται στις Μονάδες Καταδυτικής Υπερβαρικής Ιατρικής των στρατιωτικών νοσοκομείων.

2. Με αφορμή το ως άνω έγγραφο, επανερχόμενοι σε παλαιότερα διαχρονικώς αιτήματά μας, υπενθυμίζουμε ότι:

α. Ως στρατιωτικά νοσοκομεία νοούνται και τα Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), τα οποία ξεκίνησαν να λειτουργούν το 1953. Σταδιακά και με την πάροδο του χρόνο ονομάστηκαν/μετονομάστηκαν σε Επιστρατευόμενες Μονάδες, σε Γενικά Στρατιωτικά Νοσοκομεία και από το 2011 λειτουργούν πλέον ως ΚΙΧΝΕ, με το αριθμητικό προσδιοριστικό έμπροσθεν του καθενός, ανάλογα με την έδρα του, επανδρωμένα με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, τα οποία  δέχονται και νοσηλεύουν ασθενείς.

β. Με το άρθρο 105 του (γ) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορεί να χορηγείται επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών, σε νοσηλευτές,  μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και χειρουργεία  των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όπως επίσης και  σε  άλλες ειδικές μονάδες των νοσηλευτικών αυτών ιδρυμάτων, πληρώματα και νοσηλευτές ασθενοφόρων, ενώ με τη (δ) όμοια ΚΥΑ ορίσθηκε ότι η αυτή ως άνω ειδική άδεια χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους, πλην ιατρών, που απασχολούνται στα συγκεκριμένα τμήματα και ειδικές μονάδες των νοσοκομείων, μεταξύ των οποίων και οι εργαζόμενοι στην αποστείρωση κάθε νοσοκομείου, καθόσον εντάσσονται στη λειτουργία των χειρουργείων, καθώς και οι εργαζόμενοι στους υπερήχους.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε όπως τροποποιήσετε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 της (β) σχετικής υπουργικής απόφασης, όπως τούτο ήδη τροποποιήθηκε κατά πρότασή μας και έκτοτε ισχύει, ως εξής:  

«1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, πλην ιατρών, οι οποίοι υπηρετούν και απασχολούνται σε χειρουργεία, μονάδες ανάνηψης, εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, AIDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφιλικών, τμήματα και μονάδες επειγόντων περιστατικών, ακτινοδιαγνωστικά, νεότερων απεικονιστικών μεθόδων (αξονικός-μαγνητικός), ακτινοθεραπευτικά, πυρηνικής ιατρικής, αιμοδυναμικά, μεταμοσχεύσεων, ειδικών λοιμώξεων, ψυχιατρικά που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά, χημειοθεραπείας, ογκολογίας, τραπεζών γάλακτος, προγεννητικού ελέγχου, αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας, αιματολογικά εργαστηριακού τομέα, βιοπαθολογικά, διάλυσης κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων, κυτταρολογικά, παθολογικής ανατομικής, βιοχημικά, γενετικής, ιολογίας, ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, μονάδες καταδυτικής και υπερβαρικής ιατρικής (ΜΚΥΙ) των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, των Κινητών Χειρουργικών Νοσοκομείων Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), χορηγείται ειδική πρόσθετη άδεια με αποδοχές διάρκειας δέκα (10) ημερών, μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) έτους στα ανωτέρω τμήματα και μονάδες. 2. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, πλην ιατρών, οι οποίοι υπηρετούν και εκτελούν ως κύρια καθήκοντα αυτά του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) ή του εμφανιστή ή του παρασκευαστή των μικροβιολογικών εργαστηρίων ή του τεχνολόγου ραδιολόγου ακτινολόγου ή του οδοντοτεχνίτη στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, τα Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) και το ΝΙΜΤΣ.».

....................... Σας γνωρίζουμε ότι περιήλθαν σε γνώση της Ένωσης παράπονα σχετικά με τη μη χορήγηση ειδικής άδειας σε στελέχη των Μονάδων Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.ΥΠ.Ι.), με ταυτόχρονη υποβολή προτάσεων-παρατηρήσεων ώστε το εν λόγω νοσηλευτικό προσωπικό να ενταχθεί στο προσωπικό ειδικών συμβάσεων εργασίας.

Η Μονάδα Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής αποτελεί Μονάδα νοσηλείας στην οποία υπηρετούν νοσηλευτές που έχουν λάβει συγκεκριμένη εξειδίκευση στην καταδυτική και υπερβαρική ιατρική, όπως αναγράφεται στην παρ. Β άρθρου 2 του (α) σχετικού περί ασφαλείας προσωπικού Μ.ΥΠ.Ι.

Το νοσηλευτικό προσωπικό των Μ.Κ.Υ.Ι. τόσο στο ΝΝΑ όσο και στο ΝΝΚ επιπλέον των καθηκόντων τους στα Νοσοκομεία επιβαρύνονται με τα εξής:

α. Εκτέλεση εικοσιτετράωρων φυλακών ενδονοσοκομειακών που ο αριθμός τους ποικίλλει αναλόγως βαθμού.

β. Εικοσιτετράωρες φυλακές κλήσεως 30λέπτου ετοιμότητας για επείγοντα περιστατικά καταδυτικών ατυχημάτων σε όλα τα σχολεία-ασκήσεις των ΕΔ που περιλαμβάνουν καταδύσεις, καθώς και για ανάγκες ΕΣΥ σε καταδυτικά ατυχήματα.

γ. Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς εκτός θαλάμου, αλλά κυρίως εντός θαλάμου σε περιβάλλον αυξημένης πίεσης και κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες (αυξημένης υγρασίας και θερμοκρασίας) για όσο αυτό απαιτηθεί (από λίγα λεπτά έως και αρκετές ώρες). Το γεγονός αυτό προκαλεί σημαντική σωματική καταπόνηση.

δ. Διατίθενται-αποσπώνται σε χώρους καταδύσεων έτερων υπηρεσιών όποτε απαιτείται καταδυτικός νοσηλευτής (σε καταδυτικές δραστηριότητες του ΠΝ, ΛΣ κ.λ.π.).

ε. Υποχρεούνται να  διατηρούνται σε καλή κατάσταση υγείας, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να περνούν ΠΥΕ και ΑΝΥΕ για πιστοποίηση καταλληλότητας κάθε έτος σε αντίθεση με τα υπόλοιπα στελέχη του νοσηλευτικού προσωπικού όπου οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται είναι ανά τριετία.

Επιπρόσθετα, στην στο άρθρο 2, παρ. Γ του (α) σχετικού περί εργασιακών συνθηκών αναφέρεται ότι:

α. Η παρουσία του υπερβαρικού θαλάμου και η απορρέουσα ιδιαίτερη μέριμνα για τη νοσηλεία ασθενών σε ένα περιβάλλον με τελείως διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, κατατάσσουν διεθνώς τις Μ.ΥΠ.Ι. στις Μονάδες αυξημένης φροντίδας ή και σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

β. Το προσωπικό οφείλει να αποδέχεται τις ιδιαιτερότητες του εργασιακού αυτού περιβάλλοντος.

γ. Προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον για τη προσέλευση νοσηλευτικού προσωπικού στις υφιστάμενες και υπό δημιουργία Μ.ΥΠ.Ι συνιστάται η χορήγηση κινήτρων όπως αυτά προβλέπονται για το προσωπικό Μονάδων Εντατικής, Χειρουργείων κλπ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε επικοινωνία με τις δύο αντίστοιχες Μ.ΥΠ.Ι στα δημόσια νοσοκομεία του ελλαδικού χώρου γνωστοποιήθηκε ότι το προσωπικό τους λαμβάνει την ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) που αφορά την επιπρόσθετη ειδική άδεια υγειονομικού προσωπικού και αναφέρει ότι: «… η ειδική άδεια του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επεκταθεί και σε εργαζόμενους και άλλων ειδικών τμημάτων ή ειδικών Μονάδων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ…».

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε να επανεξεταστεί η δυνατότητα, το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται σε Μονάδες Καταδυτικής Υπερβαρικής Ιατρικής των στρατιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με ειδικές συνθήκες εργασίας, να ενταχθεί στο άρθρο 10 του (β) σχετικού που τροποποιήθηκε με το (δ) όμοιο, το οποίο αναφέρεται σε ειδική πρόσθετη άδεια δέκα (10) ημερών σε ορισμένες κατηγορίες υγειονομικού προσωπικού.  

Επισυναπτόμενα αρχεία

74-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΚΥΙ.pdf

67-2019 Μ.ΥΠ.Ι.pdf
kranos
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ