2020-01-21 18:47:30
Φωτογραφία για Π.Ο.Ε.Σ. - Πρόταση για μονιμοποίηση της Ελληνικής σημαίας στις στολές χωρίς δυνατότητα κατάργησης από τα Ανώτατα Συμβούλια
ΘΕΜΑ : Στολές Στρατιωτικού Προσωπικού

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 250/14.12.2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Καβάλας

β. ΠΔ 18/2015 (ΦΕΚ Α΄ 14, «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων»)

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το (α) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.), με το οποίο ζητείται όπως εξεταστεί η δυνατότητα πρότασης για τροποποίηση του άρθρου 8 του (β) ομοίου, που αφορά στο διακριτικό σήμα, το οποίο απεικονίζει την Ελληνική Σημαία και φέρεται στις στολές των στρατιωτικών.

2. Η Ελληνική σημαία, ως υπέρτατο σύμβολο του Ελληνικού Κράτους περικλείοντας στα χρώματά της τους αγώνες, τις θυσίες, το αίμα που χύθηκε και τις μαρτυρίες της Ελληνικής ψυχής, γίνεται το σκέπασμα κάτω από το οποίο ο Ελληνικός λαός ανυψώνεται στα ιδεώδη του, που δεν είναι τίποτα άλλο από τη Δημοκρατία και την Ελευθερία. Το γαλάζιο της Ελληνικής θάλασσας και το λευκό των αφρισμένων κυμάτων, η 9σύλλαβη «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ» και ο λευκός σταυρός, ανδρειώνουν γενιές και γενιές Ελλήνων πολιτών προκειμένου να υπερασπίσουν, οποτεδήποτε κληθούν τα ιδεώδη και τα δικαιώματά τους. 


3. Η απεικόνιση της Ελληνικής σημαίας στις στολές των Ελλήνων στρατιωτικών, συνεχίζει να αποτελεί, κατά την άποψή μας, το σύμβολο της ηθικής ανάτασης του στρατιωτικού προσωπικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ως εκ τούτου θα πρέπει να φέρεται.

4. Ωστόσο, διαχρονικώς, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο διαφορετικές μεταξύ τους αποφάσεις του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου να καταργούν και σε σύντομο χρονικό διάστημα να επαναφέρουν (και τούμπαλιν) το διακριτικό ως άνω σήμα της Ελληνικής σημαίας από τις στολές του στρατιωτικού προσωπικού.

5. Προκειμένου να αποφευχθεί μελλοντική κατάργησή της, αλλά και ενιαία αντιμετώπιση από όλους τους Κλάδους των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, προτείνουμε (κατά υιοθέτηση της πρότασης της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.) την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του (α) σχετικού, ως εξής:

«2. Με αποφάσεις των οικείων κατά Κλάδο Ανωτάτων Συμβουλίων ή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για το προσωπικό των Κοινών Σωμάτων, καθορίζονται οι στολές και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται το ανωτέρω διακριτικό στο εσωτερικό της χώρας.».

2. Το διακριτικό σήμα, το οποίο απεικονίζει την Ελληνική Σημαία, φέρεται, στο εσωτερικό της χώρας, επί των χιτωνίων του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, με τη λέξη «ΕΛΛΑΣ», στις υπ΄ αριθμ. 3, 7, 7α, 8, 8β, 8γ στολές των μονίμων στελεχών και εξόδου, παρατάξεων – παρελάσεων των οπλιτών θητείας (χρώματος άσπρο – μπλε), καθώς και στην υπ΄ αριθμ. 9 στολή των μονίμων στελεχών και υπηρεσίας - ασκήσεων των οπλιτών θητείας (χαμηλής ορατότητας).».

.................. ΘΕΜΑ : Στολή (Ελληνική Σημαία)

α. Π.Δ. υπ’ αρίθμ. 18/2015/ΦΕΚ Α΄ 14 (ΑΔΑ: 691Ω6-ΛΛΙ), Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

β. ΠΔ υπ’ αρίθμ. 144/ 2017 (ΑΔΑ:7ΧΜΝ6-2ΦΕ) Τροποποίηση του ΠΔ 18/2015 «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ» (Α΄ 14)

γ. Φ.456/41/537198/Σ.10646/11 Δεκ 19/ΓΕΣ/Β1/7Β

Σύμφωνα με το (γ) σχετικό και κατόπιν αποφάσεως του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, επαναφέρθηκε το διακριτικό σήμα της Ελληνικής Σημαίας με την λέξη «ΕΛΛΑΣ», στις υπ’ αρίθμ. 3, 7, 7α, 8, 8β, 8γτων στελεχών και εξόδου παρατάξεων – παρελάσεων των οπλιτών θητείας, χρώματος μπλε και άσπρο καθώς και στην υπ’ αρίθμ. 9 των στελεχών και υπηρεσίας - ασκήσεων των οπλιτών θητείας, χαμηλής ορατότητας, καθορίζοντας τις λεπτομέρειες και τον τρόπο με τον οποίο θα φέρεται από το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού στο εσωτερικό της χώρας.

Στο άρθρο 8 του (α) Προεδρικού Διατάγματος, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1  του (β) ομοίου, δίδετε η δυνατότητα στα κατά Κλάδο Ανώτατα Συμβούλια να καθορίζουν τις στολές και τον τρόπο με τον οποίο θα φέρεται το εν λόγω διακριτικό από το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού στο εσωτερικό της χώρας εν αντίθεση με το προσωπικό που υπηρετεί στο εξωτερικό.

Από την μέχρι σήμερα πρακτική που ακολουθείται, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας έχει συμπεράνει ότι σε πολλές των περιπτώσεων το στρατιωτικό προσωπικό καλείται να φέρει διακριτικά τα οποία μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα αυτά να καταργούνται, όπως στην περίπτωση του «Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας» αλλά και του «Διακλαδικού Διακριτικού Εμβλήματος Αεραμύνης», δημιουργώντας αίσθημα δυσφορίας και δυσμενή σχόλια (ράβε – ξήλωνε).

Στην προκειμένη περίπτωση και για την αποφυγή μελλοντικών αποφάσεων καταργήσεως του διακριτικού σήματος της Ελληνικής Σημαίας, η οποία φερόμενη προσδίδει στο στρατιωτικό προσωπικό μέρος της ηθικής ανάτασης που απαιτείται, προτείνει την εξής παρακάτω τροποποίηση επί του άρθρου 8 του ΠΔ 18/2015 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ 144/2017:

«Άρθρο 8

Χρήση του διακριτικού σήματος της Ελληνικής Σημαίας στις στολές του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

1. Το διακριτικό σήμα, το οποίο απεικονίζει την Ελληνική Σημαία, φέρεται επί των χιτωνίων του συνόλου των στολών του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, το οποίο ευρίσκεται για οποιονδήποτε λόγο στο εξωτερικό.

2. Με αποφάσεις των οικείων κατά Κλάδο Ανωτάτων Συμβουλίων ή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για το προσωπικό των Κοινών Σωμάτων, καθορίζονται οι στολές και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται το ανωτέρω διακριτικό στο εσωτερικό της χώρας.». (Διαγράφεται και αντικαθίσταται  ως παρακάτω)

2. Το διακριτικό σήμα, το οποίο απεικονίζει την Ελληνική Σημαία, φέρεται στο εσωτερικό της χώρας επί των χιτωνίων του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, με τη λέξη «ΕΛΛΑΣ», στις υπ’ αριθμ. 3, 7, 7α, 8, 8β, 8γ των στελεχών και εξόδου, παρατάξεων – παρελάσεων των οπλιτών θητείας, (χρώματος άσπρο – μπλε), καθώς στις υπ’ αριθμ. 9 των στελεχών και υπηρεσίας-ασκήσεων των οπλιτών θητείας, (χαμηλής ορατότητας).

ΠΟΕΣ 108/2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΚ 250/2019 Ελληνική Σημαία by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία

108-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ.pdf

250-2019 Ελληνική Σημαία.pdf
kranosgr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ