2020-10-15 14:32:05
Φωτογραφία για Έντονη Διαμαρτυρία των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ για τις ριζικές αλλαγές που μεθοδεύονται στον ΕΟΠΥΥ

επιμέλεια medlabnews.gr iatrikanea

Το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει διαδικασίες προκειμένου να αλλάξουν διάφορα στον ΕΟΠΥΥ ξεκινώντας από τον Πρόεδρο και προχωρώντας σε πολλά άλλα θέματα του οργανισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα διαρρέουν για αυτά που πρόκειται να γίνουν, o Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΠΥΥ αποστέλλει ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και την οποία την κοινοποιούν στον Πρωθυπουργό.

Η επιστολήΜΕΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν στις διατάξεις που επεξεργάζονται και προωθούνται από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με ριζικές αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ, οφείλουμε να επανέλθουμε και να επισημάνουμε τα εξής:Στις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται ότι «όργανα του ΕΟΠΥΥ είναι ο Διοικητής, ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος και το Δ.Σ.».

Εξ όσων γνωρίζουμε για πρώτη φορά σε ένα Ν.Π.Δ.Δ. προβλέπεται θέση μη εκτελεστικού Προέδρου, όρος που συναντάται σε δομές ιδιωτικής εταιρείας, καθώς επίσης και εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. κατά τα πρότυπα των εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών. Πολύ σημαντική είναι η παράλειψη καθορισμού της αναπλήρωσης του Διοικητή, με ότι αυτό συνεπάγεται εν μέσω πανδημίας covid- 19.

Προφανώς θα πρέπει να είναι «άτρωτος». Μην πάθει τίποτε η υγεία του «αυτοκράτορα» γιατί χανόμαστε.

Επίσης ορίζεται ότι «ο Διοικητής και ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πτυχίο Α.Ε.Ι.,» δηλαδή θα υπολείπονται σε προσόντα των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ, αφού όπως σας έχουμε ενημερώσει σε προηγούμενη ανοικτή επιστολή πάνω από 200 υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο, 28 υπάλληλοι κατέχουν διδακτορικό και 4 έχουν τελειώσει την Ε.Σ.Δ.Δ.. Υπενθυμίζουμε ότι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε ρητή δέσμευση για αξιοκρατικά επιλεγμένες Διοικήσεις.

Επιπλέον ο ορισμός των μελών του Δ.Σ. θα πραγματοποιείται χωρίς κριτήρια, ο αριθμός τους δεν καθορίζεται, η εκπροσώπηση των φορέων δεν αναφέρεται πουθενά, η θητεία τους θα είναι τετραετής και δύνανται να επανεκλέγονται με συνολική διάρκεια θητείας μέχρι οκτώ (8) έτη, θα παύονται δε αζημίως με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Παρατηρούμε ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν οι σοβαροί λόγοι για τους οποίους ο Υπουργός θα μπορεί να παύει την θητεία των μελών του Δ.Σ., αλλά γίνεται και ευθεία παρέμβαση στους εκλεγμένους εκπροσώπους των φορέων με την θέσπιση ανώτατου ορίου θητείας οκτώ (8) ετών, πράγμα που δεν ισχύει π.χ. για τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Αποκλείεται δηλαδή ένας επιτυχημένος εκπρόσωπος των φορέων (ο οποίος σημειωτέων εκλέγεται και δεν διορίζεται) από την συμμετοχή του στο Δ.Σ. Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί ευθεία παρέμβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες των φορέων και έχετε υποχρέωση να μην το επιτρέψετε. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα πραγματοποιούνται χωρίς νομική υποστήριξη, αφού ο Προϊστάμενος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στον ΕΟΠΥΥ αδυνατεί κατά νόμο να παρευρίσκεται.

Σε επόμενο άρθρο καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητή, όπου δεν θέλουμε να φανταστούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα στον ΕΟΠΥΥ με απουσία Π.Δ. Οργανισμού. Σας καλούμε, για άλλη μια φορά, να δώσετε εντολή αρμοδίως για την ολοκλήρωση σύνταξης του Οργανισμού και ακόλουθα όλων των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να εκδοθεί το οικείο Προεδρικό Διάταγμα.

Σε άλλο άρθρο προτείνεται η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου από μη εκτελεστικά και εκτελεστικά μέλη (;) με αντικείμενο (σε έναν Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) «χρηματοοικονομικό έλεγχο, παρακολούθηση πορείας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και επιτήρηση αυτοτελούς τμήματος εσωτερικού ελέγχου για στοχευμένους ελέγχους» υπαλλήλων «Gaulaiter» ΕΟΠΥΥ.!!!

Σε επόμενο άρθρο επαναφέρεται η απαράδεκτη διάταξη (που επιχειρήθηκε να προωθηθεί τον Ιούλιου του 2020) περί δυνατότητας «απόσπασης μόνιμων ή με σύμβαση ΙΔΑΧ υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου τομέα για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένων των θέσεων ευθύνης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων» Επαναλαμβάνουμε, για να εμπεδωθεί, ότι οι υπάλληλοι του Οργανισμού έχουν αποκτήσει τεράστια γνώση και εμπειρία στα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων και του σκοπού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιδιαίτερα της εξειδικευμένης νομοθεσίας που διέπει τον ΕΟΠΥΥ και της καθολικής διαδοχής.

Επομένως τίθεται το ερώτημα με ποιο τρόπο υπάλληλος με όλα τα προσόντα (τυπικά και ουσιαστικά) θα μπορέσει να συμβάλει στην παροχή πρόσθετης αξίας στον Οργανισμό και να κρίνεται επιβεβλημένη η απόσπασή του, όταν στερείται των ειδικών γνώσεων και της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει οι ήδη υπηρετούντες σε αυτόν, λαμβανομένου υπόψη ότι η διαφορετική εργασιακή κουλτούρα δημιουργεί πολλές φορές σημαντικά προβλήματα. Δεν κατανοούμε την επιμονή προώθησης της άνω διάταξης, παρά μόνο την περίπτωση που ο μελλοντικός «άτρωτος» Διοικητής ονειρεύεται να εδραιώσει την «αυτοκρατορία» του.

Επιφυλασσόμαστε ρητώς διά παντός νόμιμου δικαιώματός του Συλλόγου και των μελών του ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Αρχής.

Τέλος να επισημάνουμε ότι σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία

προωθείτε διατάξεις που επιφέρουν σημαντική αύξηση των δαπανών του Προϋπολογισμού, με αμειβόμενο Δ.Σ. και Επιτροπή Ελέγχου, με τέσσερις (4) ειδικούς συμβούλους Διοικητή και ένα (1) Προέδρου (έχοντες δικαιώματα σε

πρόσθετες αμοιβές-απολαβές εργαζομένων), με μία (1) θέση δημοσιογράφου, με διάθεση χρημάτων για εκδηλώσεις, συμμετοχές σε αποστολές εντός και εκτός Ελλάδος κ.λ.π.

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε γιατί παραμένει στα συρτάρια η προτεινόμενη διάταξη για την χορήγηση προσωπικών δανείων στο προσωπικό του ΕΟΠΥΥ (η οποία έχει ψηφιστεί ομόφωνα από το Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ) δεν προκαλεί δαπάνη στον Προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, ενώ αντίθετα θα επιφέρει έσοδα, αφού τα δάνεια θα χορηγούνται εντόκως. Με δεδομένη την οικονομική συγκυρία, τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν αρκετοί εργαζόμενοι στον ΕΟΠΥΥ (σοβαρά προβλήματα υγείας κ.λ.π.) και το γεγονός ότι δεν χορηγούν δάνεια οι Τράπεζες, σας παρακαλούμε να προωθήσετε άμεσα τη διάταξη προς ψήφιση.

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτουν τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα:

1. Οι συντάκτες των προαναφερόμενων διατάξεων γνωρίζουν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ. ή γνωρίζουν μόνο τη λειτουργία των εισηγμένων εταιρειών; Δίνεται εντύπωση ότι «έχουν γραφτεί στο γόνατο», αφού ακόμη και η επωνυμία του Οργανισμού είναι λάθος.

2. Ποιοι λόγοι επιβάλλουν την περαιτέρω επιβάρυνση των δαπανών του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ;

Κύριε Υπουργέ,

Σας καλούμε να αποσύρετε άμεσα όλες τις διατάξεις και να μην επιτρέψετε

οι «ριζικές αλλαγές» στον ΕΟΠΥΥ να γίνουν με «γονατογράφημα». Έχετε υποχρέωση να απομακρύνετε όσους επιχειρούν, για άλλη μια φορά, να σας εκθέσουν.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ              Π. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Πρωθυπουργό της Ελλάδος

Κόμματα Ελληνικής Βουλής

3. Μ.Μ.Ε.

medlabgr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ