2020-07-04 09:06:58
Φωτογραφία για Όταν το πρώτο κρουαζιερόπλοιο έδενε στον Πειραιά (1898)
Η μεγάλη υποδοχή και η περιήγηση 340 επιβατών

Ένα από τα πρώτα θέματα αυτού του μήνα είναι το μεγάλο στοίχημα του Τουρισμού.

Η αγωνία έχει φτάσει στα ύψη, ενώ κάποια ιδιαίτερα τουριστικά προϊόντα, όπως οι κρουαζιέρες, φαίνεται να κινδυνεύουν περισσότερο. Ποιος θα πίστευε ότι ήδη από το 1898 θα είχαμε την πρώτη οργανωμένη κρουαζιέρα στη χώρα μας;

«Εις τον Πειραιά επεκράτει χθες έκτακτος ζωηρότης. Η πρώτη ομιλία την οποίαν ο υποφαινόμενος ήκουσεν αποβιβαζόμενος εις τον σταθμόν του σιδηροδρόμου ήτο

-Τα είπαμε λοιπόν. Στας εννέα και οι εβδομήντα άμαξες εις το τελωνείον.

Έσπευσα να λάβω μίαν μικράν συνέντευξιν εις το πόδι με τον γηραιόν αμαξηλάτην, ο οποίος έδιδεν αυτήν την διαταγήν εις καμμιά δεκαριά άλλους.

-Γιατί, παρακαλώ, όλη αυτή η συρροή των αμαξών στο τελωνείον;

-Έρχεται ένα λόρδικο, κύριε με καμμιά τριακοσαριά περιηγητάς. Θα χρειασθούν λοιπόν εβδομήντα αμάξια και τα εζήτησεν το πρακτορείον για να τους πάη εις τας Αθήνας.


(σ.σ. Εκείνα τα χρόνια επικρατούσε η συνήθεια όλοι οι ξένοι να αποκαλούνται ¨Λόρδοι¨ ανεξάρτητα αν ερχόντουσαν από την Αγγλία ή από αλλού. Μάλιστα οι απλοί άνθρωποι τους μιλούσαν στον ενικό. Μια λοιπόν που το πλοίο μετέφερε ¨ξένους¨ αυτομάτως εβαπτίσθη λόρδικο!)

Και πραγματικώς εμπρός από το τελωνείον είχον ενωρίς μαζευθή αι εβδομήντα άμαξαι και επερίμεναν.

***

Η ¨Αυγούστα Βικτώρια¨ δεν είνε ατμόπλοιον. Είνε κάτι ως πλωτή πόλις από εκείνας που εφαντάσθη εις εν μυθιστόρημα ο Ιούλιος Βερν.

Πελώριος όγκος, φαιόχρους, με ημίσειαν δωδεκάδα ιστών, με άλλας τόσας καπνοδόχους, υψηλός, με μίαν παράταξιν φεγγιτών καταπληκτικήν, με μίαν μυρκηκιώσαν πληθύν ανθρώπων επάνω.

Είνε από τα μεγαλείτερα πλοία του κόσμου. Έχει 16.400 ίππων δύναμιν. Το προσωπικό του είνε πολυαριθμότατον, το δε επιτελείον των αξιωματικών αποτελείται από δεκαεπτά τοιούτους.

Εκείνο το οποίον είνε θαυμάσιον είνε η εσωτερική διακόσμησις, το κονφορτάμπλ, από το οποίον δεν λείπει τίποτε.

Οι ταξειδιώται προγευματίζουν εις τας 8-10, τρώγουν καλά εις τας 1 μ.μ., ξανατρώγουν εις τας 6 μ.μ. και εις τας 8 πίνουν το τσάι των.

Αυτά όλα εις θαυμάσια σαλόνια και άνευ σχεδόν κινδύνου ναυτιάσεως, διότι η ¨Αυγούστα Βικτώρια¨ αν και έχη ταχύτητα 23 μιλίων, δεν κινείται όμως.

Εννοείται, ότι υπάρχουν τα λουτρά άφθονα, περίπατος θαυμάσιος επί του καταστρώματος, βιβλιοθήκη πλουσιωτάτη, ιατρική υπηρεσία τελεία και ορχήστρα αποτελουμένη από διαλεκτούς μουσικούς.

***

Η ¨Αυγούστα Βικτωρία¨ ανεχώρησεν από την Ν. Υόρκην την 15 Ιανουαρίου, θα επιστρέψη δε εις τον αυτόν λιμένα την 24 Μαρτίου. Κατά το διάστημα αυτό θα προσεγγίση εις 18 πόλεις και θα διανύση 12.703 μίλια. Τα μέρη εις τα οποία θα μείνη πλειότερον θα είνε η Αλεξάνδρεια, 148 ώρας, δια την επισκεψιν του Καϊρου και των Πυραμίδων, η Ιόπη, 120 ώρας, δια την επίσκεψιν της Ιερουσαλήμ, η Βηρυτός, 90 ώρας, δια την επίσκεψιν της Δαμασκού. Η Νεάπολις, 104 ώρας, και αι ιδικαί μας Αθήναι 56 ώρας. Οι ταξιδιώται θα πληρώσουν από 3.000-5.000. Εις τα χρήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται όλα των τα έξοδα, πλην των εκτός του ατμοπλοίου.

***

Η άφιξη του πλοίου εις το λιμάνι

Όταν αι μυριάδες των λεμβούχων επέπεσον κατά του ατμοπλοίου διά ν΄αναρπάσουν τους επιβάτας, αυτοί αντέταξαν κάποιαν αντίστασιν.

Εις τας επικλήσεις των λεμβούχων οι ξένοι απήντων ελληνικώτατα:

-Όχι! Όχι!

Εμεσολάβησαν όμως οι υπάλληλοι Κουκ και των ξενοδοχείων και οι ξένοι ήρχισαν να εξέρχωνται.

(σ.σ. Το αγγλικό, τότε, ταξειδιωτικό πρακτορείο Τόμας Κουκ ήταν το πρώτο που ιδρύθηκε στον Κόσμο. Η δραστηριότητα του ξεπερνούσε τα μεγέθη της εποχής του. Στην Ελλάδα είχε αναλάβει την υποδοχή και φιλοξενία των ξένων που ήρθαν στη χώρα μας για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 1896. Τα γραφεία του στεγαζόταν στο Ξενοδοχείο της Αγγλίας στην Πλατεία του Συντάγματος - βλέπε σχετική φωτογραφία)

Εις το τελωνείον εισήρχοντο φοβισμένοι, περίτρομοι. Εις τους υπαλλήλους έδιδον τας αποσκευάς των με κάποιον ενδοιασμόν. Ευτυχώς οι υπάλληλοι είνε από τους καλλιτέρους. Κανεν παράπονον δεν ηγέρθη, καμμία παρεξήγησις δεν έγεινεν. Οι ξένοι έπαιρναν τας αποσκευάς των χωρίς ν΄ανοιχθώσι καν και έφευγον ενθουσιασμένοι.

Βαβυλωνία αληθινή αι αίθουσαι του τελωνείου. Το ξενόγλωσσον πλήθος περνά αδιακόπως και οι τοίχοι αντηχούν από όλας τας γλώσσας του κόσμου.

Όμιλος από επτά Αμερικανίδας δεσποινίδας, αι οποίαι –Ω! δυστυχισμέναι Αθηναίαι- ταξειδεύουν μόναι των, ορμά εις το τελωνείον με κατακλυσμόν γελώτων και ευθυμίας, στοιβάζεται εις μίαν άμαξαν και τρέπεται προς τας Αθήνας. Και ακολουθούσιν έπειτα αι άλλαι εις μίαν μακράν σειράν αμαξών. η οποία γεμίζει όλην την παραλιακήν οδόν του Πειραιώς.

***

Εις τας Αθήνας

Το πρακτορείον Κουκ και οι διευθυνταί των διαφόρων ξενοδοχείων της πόλεως παρέλαβον τους ξένους και τους ωδήγησεν επάνω. Η έκπληξις των διά τας Αθήνας ήτο εζωγραφημένη εις το πρόσωπόν των.

Εις μίαν άμαξαν ζωηροτάτη ηγέρθη συζήτησις, αν ο οδηγός των έχη δίκαιον και αι Αθήναι έχουν πληθυσμόν 80 μόνον χιλιάδων κατοίκων. Η άμαξα εσταμάτησε και κύριος τις διερχόμενος ηρωτήθη γερμανιστί.

-Πόσους κατοίκους έχουν αι Αθήναι;

Ευτυχώς ο κύριος ήτο γνωστός καθηγητής σπουδάσας εν Γερμανία και απήντησεν.

-Εκατόν εξήντα χιλιάδας!

Εις την άμαξαν επηκολούθησε κατάπληξις.

***

Εις την Ακρόπολιν

Εννοείται ότι οι ξένοι όλοι εκεί έδωκαν την γενικήν των συνέντευξιν. Ποτέ ο ιερός χώρος δεν περιέλαβε τόσον αλλόφυλον πλήθος και ποτέ τόση χαριτωμένη νεότης, τόση δροσερά αμερικανική καλλονή, τόσα ωραία μάτια, τόσα καταπόρφυρα μάγουλα δεν είχαν συναθροισθή εκεί επάνω.

Όταν εχόρτασαν πλέον και κατέβηκαν εκράτουν καθείς και ένα κομμάτι πέτρας ασημάντου προς ανάμνησιν.

Διερχόμενοι εμπρός από τους φύλακας, επεχείρησαν να τους φιλοδωρήσουν. Αλλ΄εκείνοι ηρνήθησαν, και οι ξένοι έμειναν ακόμη περισσότερον ευχαριστημένοι.

Μετά την Ακρόπολιν ήλθεν η σειρά των άλλων μνημείων, έπειτα δε επληρώθησαν τα καγενεία και τα εμπορικά, εις τα οποία έγειναν αρκεταί προμήθειαι και αρκετός χρυσός εκύλισε...».

(Νέον Άστυ, 1898)

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Θωμάς Σιταράς, Συγγραφέας-Αθηναιογράφος, FB: Σιταράς Θωμάς)

Από τις εκδόσεις ΜΙΝΩΣ κυκλοφορούν τα βιβλία του ¨Ξεφυλλίζοντας παλιές εφημερίδες –Τα καλύτερα της Παλιάς Αθήνας¨ και ¨Καλό Βόλι –Οι κάλπες και τα τερτίπια μιας άλλης εποχής 1864-1940.
anatakti
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Audi Q4 E-tron
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Audi Q4 E-tron
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ