2021-03-05 16:54:17
Φωτογραφία για ΟΑΕΔ: Αμειβόμενη κατάρτιση 5.000 ανέργων έως 29 ετών στο digital marketingΜε κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους προϋπολογισμού 16,5 εκατ. ευρώ. Στους ασκούμενους καταβάλλεται κάθε μήνα καθαρή ημερήσια αποζημίωση 25 ευρώ (και όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα), που αφορά σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία.Η δράση αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από ανέργους νέους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και υλοποιείται σε κύκλους ως εξής: α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

. β) Οι επόμενοι κύκλοι θα αφορούν στις υπολειπόμενες θέσεις που δεν θα καλυφθούν από τον α’ κύκλο έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης και θα εφαρμόζεται ξανά η αρχική ροή. γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος θα προκηρύσσεται για τους ανέργους μετά την πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων του προηγούμενου κύκλου και για τους παρόχους/επιχειρήσεις αντίστοιχα.

Ο προϋπολογισμός της δράσης, που ανέρχεται σε 16,5 εκατ. ευρώ, βαρύνει το ΠΔΕ, ΣΑΕ 334/1 του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και καταμερίζεται ως εξής: Για το έτος 2021: 10 εκατ. ευρώ και για το έτος 2022: 6,5 εκατ.ευρώ.

Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση της δράσης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δικαιούχος της δράσης είναι ο ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ είναι αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των παρόχων/επιχειρήσεων, τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στους παρόχους/επιχειρήσεις και την καταβολή των αποζημιώσεων στους ωφελούμενους/ασκούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.3.

Η διάρκεια της δράσης ορίζεται στους 6 μήνες και αφορά στην τοποθέτηση σε παρόχους/επιχειρήσεις, ανέργων που έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών, δίνοντας στους ασκούμενους/ωφελούμε-νους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Μετά τη λήξη της δράσης ο ΟΑΕΔ παρέχει στον ασκούμενο/η βεβαίωση ολοκλήρωσης της δράσης.

Στη δράση εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ. Λοιπές επιχειρήσεις δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή τουλάχιστον ένας εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης απασχολούνται μερικώς ή αποκλειστικά στο αντικείμενο του ψηφιακού μάρκετινγκ (δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι χρήσης των κινητών τεχνολογιών και συσκευών, εμπειρία στο επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου) για τουλάχιστον ένα 1 έτος.

Ο πάροχος/επιχείρηση ορίζει επόπτη - επιβλέποντα της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, που δύναται να είναι ο επιχειρηματίας ή άλλος εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ο οποίος απασχολείται στην τρέχουσα θέση εργασίας για τουλάχιστον 1 έτος ή απασχολήθηκε σε διαφορετικό εργοδότη μερικώς ή αποκλειστικά στο αντικείμενο που θα ασκηθεί ο ωφελούμενος/ασκούμενος για τουλάχιστον 1 έτος.

Κατά την αίτηση ο πάροχος/επιχείρηση επισυνάπτει δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν την ανωτέρω συσχέτιση (βεβαίωση εργοδότη για την εμπειρία του εργαζομένου-επόπτη, υπεύθυνη δήλωση του εργαζομένου-επόπτη εάν η προϋπηρεσία του αποκτήθηκε σε άλλον εργοδότη, υπεύθυνη δήλωση επιχειρηματία όταν ο ίδιος είναι ο επόπτης).

Οι πάροχοι / επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Πάροχοι/επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό: μπορούν να ενταχθούν για έναν (1) ωφελούμενο/ασκούμενο.Πάροχοι/επιχειρήσεις με προσωπικό:1-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ωφελούμενους/ασκούμενους.4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για τρεις (3) ωφελούμενους/ασκούμενους.10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν για τέσσερις (4) ωφελούμενους/ασκούμενους.20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν για έξι (6) ωφελούμενους/ασκούμενους.31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δέκα (10) ωφελούμενους/ασκούμενους. Άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν για αριθμό ωφελούμενων/ασκούμενων ίσο με ποσοστό 25% επί του αριθμού του προσωπικού τους.

Ο αριθμός του προϋπάρχοντος προσωπικού υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό απασχολουμένων του παρόχου/επιχείρησης ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή ενός παρόχου/επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ημερολογιακά). Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση.

(ΠΕ 4/3/21)

Δείτε ακόμα:

Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ