2023-01-25 07:57:23
Φωτογραφία για Ένα σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στην ΕΕ είναι το κλειδί για τη μελλοντική βιώσιμη κινητικότητα
Μια μελέτη αποκάλυψε ότι η επένδυση σε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας θα μειώσει μαζικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ευρωπαϊκών μεταφορών επιβατών.

Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης αποκάλυψαν ότι η επένδυση σε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας θα συμβάλει στην παροχή προστιθέμενης αξίας στην ευρωπαϊκή κοινωνία και στη μαζική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ευρωπαϊκών μεταφορών επιβατών, δημιουργώντας μια βιώσιμη και δίκαιη κινητικότητα. 

Η μελέτη ανατέθηκε από την Κοινή Επιχείρηση Σιδηροδρόμων της Ευρώπης (EU-RAIL) σε συνεργασία με την Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER), την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Προμήθειας Σιδηροδρόμων (UNIFE) και τη Συμμαχία Νεοεισερχόμενων Επιβατηγών Σιδηροδρόμων στην Ευρώπη (ALLRAIL). η οποία ανέλυσε τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας που συνδέει τις πρωτεύουσες της Ευρώπης και τις κύριες ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες.


Η μελέτη αξιολόγησε το δυναμικό της αγοράς και τον αντίκτυπο των επενδύσεων σε σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας, διερεύνησε τρία σενάρια δικτύου, εξέτασε την κοινωνική προοπτική, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών, βασιζόμενη σε αποτελέσματα από πρόσφατες ακαδημαϊκές μελέτες.

Ένα «master plan» για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας που συνδέει όλες τις πρωτεύουσες της ΕΕ

Η έκθεση προτείνει ένα «κύριο σχέδιο» για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας που συνδέει όλες τις πρωτεύουσες της ΕΕ και τις μεγάλες πόλεις και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) και τα κράτη μέλη για συντονισμένη εφαρμογή με επαρκή χρηματοδότηση τώρα και για τις επόμενες δεκαετίες. Ένα τέτοιο ολοκληρωμένο δίκτυο που θα σήμαινε τουλάχιστον τον τριπλασιασμό του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας θα απαιτήσει επενδυτικό κόστος που εκτιμάται σε 550 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα δημιουργήσει καθαρά θετικά οφέλη για την κοινωνία της τάξης των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2070.

Ο Nick Brooks, Γενικός Γραμματέας της ALLRAIL, δήλωσε: «Οι ανεξάρτητες εταιρείες σιδηροδρόμων επιβατών υποστηρίζουν με ενθουσιασμό την ταχεία ανάπτυξη των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη. Θέλουμε να το δούμε να αντικαθιστά το ιδιωτικό αυτοκίνητο ως προϊόν για τις μάζες, για όλους, από τους οικονομικούς μέχρι τους πολύ εύπορους ταξιδιώτες. Ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας πρέπει να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του γρήγορου ταξιδιού από πόρτα σε πόρτα σε ολόκληρη την ΕΕ.

«Η μελέτη δείχνει ότι η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί επέκταση και αναβάθμιση του τρέχοντος δικτύου, ειδικά διασυνοριακά. Ωστόσο, οι υποδομές από μόνες τους δεν αρκούν. Τα τρένα υψηλής ταχύτητας πρέπει να γίνουν ελκυστικά: μεγάλη χωρητικότητα (1.000 θέσεις το καθένα), συχνές αναχωρήσεις και ελκυστικές τιμές.

«Για να γίνουν ελκυστικά τα τρένα υψηλής ταχύτητας θα απαιτηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού τόσο ενδοτροπικά (μεταξύ σιδηροδρομικών φορέων) όσο και συνδυαστικά (π.χ. δίκαιη φορολογία έναντι λιγότερο βιώσιμων τρόπων μεταφοράς) καθώς και πλήρη ενοποίηση με τις τροφοδοτικές υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών. Είμαστε, ωστόσο, βέβαιοι ότι τα ευρήματα αυτής της μελέτης θα βοηθήσουν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς προς την επίτευξη αυτών των στόχων».

Απαιτείται να ανταποκριθεί στη συνεχιζόμενη κρίση για την ενέργεια και τη βιώσιμη κινητικότητα

Ο Alberto Mazzola, Εκτελεστικός Διευθυντής στο CER, δήλωσε: «Η θετική σχέση κόστους-οφέλους της μελέτης δείχνει γιατί η Ευρώπη χρειάζεται ένα γενικό σχέδιο σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ταχύτητας ως απάντηση στη συνεχιζόμενη κρίση για την ενέργεια και τη βιώσιμη κινητικότητα. Οι σιδηροδρομικές επενδύσεις απαιτούν μακροπρόθεσμη δέσμευση και επαρκή χρηματοδότηση, ο κανονισμός ΔΕΔ-Μ, ο οποίος επί του παρόντος αναθεωρείται, πρέπει να το αναγνωρίσει. Η δημιουργία ενός διαλειτουργικού ευρωπαϊκού δικτύου υψηλής ταχύτητας, που θα συνδέει ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις, συνδέει αστικούς κόμβους και αεροδρόμια, θα μειώσει τον χρόνο σιδηροδρομικών ταξιδιών μεταξύ των πρωτευουσών της ΕΕ και των μεγάλων πόλεων σε λιγότερο από τέσσερις έως έξι ώρες και με οικονομικά και άνετα τρένα θα γίνει σίγουρα ο προτιμώμενος τρόπος μεταφοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο να επενδύσουμε σε σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας».

Ο Philippe Citroën, Γενικός Διευθυντής της UNIFE, δήλωσε: «Με την επίδειξη των σημαντικών οικονομικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων ενός ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας, η μελέτη θα υποστηρίξει τη στρατηγική για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και τον φιλόδοξο στόχο της να διπλασιάσει την κυκλοφορία σε υψηλές ταχύτητες. σιδηροδρομικές γραμμές έως το 2030 και να τριπλασιαστεί έως το 2050, σε πλήρη συνοχή με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Η ευρωπαϊκή βιομηχανία σιδηροδρομικών προμηθειών, παρέχοντας τεχνολογίες αιχμής για τροχαίο υλικό και ERTMS, και επενδύοντας συνεχώς στην Ε&Κ, προσβλέπει να κάνει αυτό το όραμα πραγματικότητα».

Ο Carlo M Borghini, Εκτελεστικός Διευθυντής της EU-RAIL, δήλωσε: «Η μελέτη επιβεβαιώνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα της επένδυσης σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας για τη σύνδεση των πρωτευουσών της Ευρώπης και των μεγάλων πόλεων. Ένα σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας συμπληρωμένο με ένα αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό περιφερειακό δίκτυο θα συνδέει τις κοινότητες, τους καθημερινούς μετακινούμενους, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών ταξιδιωτών. Ένα σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας δεν είναι ευσεβής, αλλά, μαζί με όλες τις συνεχιζόμενες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ε&Κ της ΕΕ-Σιδηροδρόμων, η απάντηση των σιδηροδρόμων στην επίτευξη των στόχων της COP για την κινητικότητα των επιβατών, όπως μεταφράζεται στη Στρατηγική Έξυπνης και Βιώσιμης Κινητικότητας της ΕΚ. Ενώ οι άλλοι τρόποι μεταφοράς θα αφιερώσουν τις επόμενες δύο δεκαετίες για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, οι σιδηρόδρομοι θα συνεχίσουν να χτίζουν και να προωθούν τη μελλοντική ανάπτυξη και ολοκλήρωση της Ευρώπης!».

Η σύνοψη της έκθεσης είναι διαθέσιμη εδώ και πραγματοποιήθηκε από την Ernst and Young σε συνεργασία με το Università Bocconi, επωφελούμενη επίσης από δεδομένα που διατίθενται από την ALLRAIL, τη CER και την UNIFE.

globalrailwayreview.com

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ