2024-03-06 09:57:07
Φωτογραφία για Επιστολή ΠΦΣ για έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Φαρμακευτικών ΣυλλόγωνΠρος : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της ΧώραςΘέμα: «Κατάρτιση ή τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Φαρμακευτικών

Συλλόγων σύμφωνα με το Ν. 5041/2023»Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5041/2023 «Φαρμακευτικοί Σύλλογοι - Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 87) ορίζεται ότι:«1. Κάθε Φαρμακευτικός Σύλλογος διέπεται από Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος ορίζει λεπτομερώς τα θέματα της λειτουργίας και διοίκησης του Φαρμακευτικού Συλλόγου, εφόσον δεν καθορίζονται από τον παρόντα νόμο.2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός καταρτίζεται και τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου, η οποία υπόκειται στην έγκριση του οικείου Περιφερειάρχη.3. Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για την ψήφιση ή τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού απαιτείται να παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.4. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί των Φαρμακευτικών Συλλόγων που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προσαρμόζονται στον παρόντα νόμο μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».Δεδομένου ότι ο Ν. 5041/2023 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 08.4.2023, θα πρέπει οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό2 διάστημα, την διαδικασία για την τροποποίηση του ισχύοντος σήμερα Εσωτερικού Κανονισμού τους, στην δε περίπτωση που δεν διαθέτουν, να προβούν στην ψήφισή του.Σύμφωνα λοιπόν με τις άνω διατάξεις, ο Εσωτερικός Κανονισμός καταρτίζεται και τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου, η οποία υπόκειται στην έγκριση του οικείου Περιφερειάρχη. Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για την ψήφιση ή τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού απαιτείται να παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.Προς διευκόλυνση σας, σας αποστέλλουμε συνημμένα ένα σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού, το οποίο αφού τροποποιήσετε ή συμπληρώσετε σύμφωνα με τις ανάγκες και τη μέχρι σήμερα λειτουργία του Συλλόγου σας, θα πρέπει να ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση υπό τις αναφερόμενες ανωτέρω προϋποθέσεις.Καθώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα παρασταθεί το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών του Συλλόγου σας κατά τη συνεδρίαση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, και στην περίπτωση που δεν είναι ευχερές να καταστεί εφικτό να επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία εάν η συνεδρίαση διαρκέσει μόνο μία ημέρα, ακόμη και εάν διεξαχθεί ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 5041/2023), φρονούμε ότι δύναται να εφαρμοσθεί εν προκειμένω η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 9 του Ν. 5041/2023, και η συνεδρίαση της Γ.Σ. να διαρκέσει παραπάνω της μία ημέρες, και δη όσες εν τέλει θα χρειαστούν ώστε να ψηφιστεί ο Εσωτερικός Κανονισμός (φερ’ ειπείν να οριστούν ως ημέρες συνεδριάσεως της Γ.Σ. οι ημέρες εκείνες που θα υποβάλλουν τα μέλη σας στο Σύλλογο τα τιμολόγια και τις συνταγές προς τον ΕΟΠΥΥ).Έτσι, στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Γ.Σ. με θέμα την ψήφιση ή τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού, θα ορίζεται ότι η Γ.Σ. θα διεξαχθεί τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες θα προσέλθουν τα μέλη σας για να εγκρίνουν ή όχι την ψήφιση ή τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού. Μαζί δε με την πρόσκληση για την Γ.Σ. θα πρέπει να αποσταλεί τα μέλη σας το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού, ώστε να λάβουν εγκαίρως γνώση και να έχουν τον χρόνο να υποβάλλουν τυχόν προτάσεις ή παρατηρήσεις τους, ώστε να συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο του Κανονισμού.Τέλος, μετά την ψήφιση της κατάρτισης ή της τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού από την Γ.Σ., η εν λόγω απόφαση μετά του Εσωτερικού Κανονισμού, θα πρέπει να διαβιβαστεί από το Σύλλογο σας προς έγκριση από τον οικείο Περιφερειάρχη κατόπιν σχετικής αποφάσεώς του.Για οιαδήποτε σχετική απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Ηλία Δημητρέλλο, Νομικό Σύμβουλο του Π.Φ.Σ.Είμαστε στην διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνηση.Με εκτίμηση


farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ