2024-06-02 23:09:35
Φωτογραφία για Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το Temu ως μεγάλη πλατφόρμα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε επίσημα το Temu ως πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα (VLOP) στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Το Temu είναι μια διαδικτυακή αγορά με κατά μέσο όρο περισσότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εν λόγω αριθμός χρήστη, τον οποίο η Temu έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή, υπερβαίνει το κατώτατο όριο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά τον χαρακτηρισμό ως VLOP.

Μετά τον σημερινό χαρακτηρισμό της ως VLOP, η Temu θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους αυστηρότερους κανόνες στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες εντός τεσσάρων μηνών από την κοινοποίησή της (δηλαδή έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2024), όπως η υποχρέωση δέουσας εκτίμησης και μετριασμού τυχόν συστημικών κινδύνων που απορρέουν από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης και πώλησης προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, μη ασφαλών ή παράνομων προϊόντων, καθώς και ειδών που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.


Πιο συγκεκριμένα, οι πρόσθετες αυτές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:

Πιο επιμελής παρακολούθηση των παράνομων προϊόντων

Η Temu πρέπει να αναλύσει επιμελώς τους συγκεκριμένους συστημικούς κινδύνους όσον αφορά τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και προϊόντων και από τον σχεδιασμό ή τη λειτουργία της υπηρεσίας της και των συναφών συστημάτων της. Οι εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή 4 μήνες μετά την κοινοποίηση του επίσημου χαρακτηρισμού και στη συνέχεια ένα έτος.

Η Temu πρέπει να θεσπίσει μέτρα μετριασμού για την αντιμετώπιση κινδύνων, όπως η καταχώριση και η πώληση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, μη ασφαλών προϊόντων και ειδών που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την προσαρμογή των όρων υπηρεσίας, την ενίσχυση του σχεδιασμού της διεπαφής χρήστη για την καλύτερη αναφορά και τον εντοπισμό ύποπτων καταχωρίσεων, τη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου για την ταχεία αφαίρεση παράνομων ειδών και τη βελτίωση των αλγορίθμων της για την πρόληψη της προώθησης και πώλησης απαγορευμένων αγαθών.

Το Temu πρέπει να ενισχύσει τις εσωτερικές διαδικασίες, τους πόρους, τις δοκιμές, την τεκμηρίωση και την εποπτεία οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται με τον εντοπισμό συστημικών κινδύνων.

Ενισχυμένα μέτρα προστασίας των καταναλωτών

Οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου του Temu πρέπει να αξιολογούν συγκεκριμένα τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, με έμφαση στη σωματική και ψυχική ευεξία των ανήλικων χρηστών.

Το Temu οφείλει να διαρθρώνει την πλατφόρμα του, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών χρήστη, των αλγορίθμων συστάσεων και των όρων παροχής υπηρεσιών, για τον μετριασμό και την πρόληψη των κινδύνων για την ασφάλεια και την ευημερία των καταναλωτών. Πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από την αγορά μη ασφαλών ή παράνομων αγαθών, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της πώλησης και της διανομής προϊόντων που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή για τους ανηλίκους. Αυτό περιλαμβάνει την ενσωμάτωση άρτιων συστημάτων διασφάλισης της ηλικίας για τον περιορισμό της αγοράς ειδών περιορισμένης ηλικίας.

Μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία

Το Temu πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εκτιμήσεις κινδύνου και η συμμόρφωσή του με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες υπόκεινται σε εξωτερικό και ανεξάρτητο έλεγχο κάθε χρόνο.

Το Temu πρέπει να δημοσιεύει αποθετήρια όλων των διαφημίσεων που εξυπηρετούνται στη διεπαφή του.

Το Temu θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα σε ερευνητές, μεταξύ άλλων σε διαπιστευμένους ερευνητές που ορίζονται από συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών.

Το Temu πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης εκθέσεων διαφάνειας σχετικά με τις αποφάσεις ελέγχου περιεχομένου και τη διαχείριση κινδύνου κάθε έξι μήνες, επιπλέον των εκθέσεων σχετικά με τους συστημικούς κινδύνους και τα αποτελέσματα των ελέγχων μία φορά ετησίως.

Η Temu πρέπει να διορίζει μια υπηρεσία συμμόρφωσης και να υπόκειται σε εξωτερικό ανεξάρτητο έλεγχο κάθε χρόνο.

Γενική εφαρμογή της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες σε επιγραμμικές πλατφόρμες και αγορές

Από τις 17 Φεβρουαρίου 2024, όλες οι επιγραμμικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του Temu, πρέπει ήδη να συμμορφώνονται με τις γενικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι εν λόγω γενικές διατάξεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις των διαδικτυακών αγορών:

Διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των εμπόρων στις πλατφόρμες τους·

Να σχεδιάζουν τη διεπαφή τους κατά τρόπο που να διευκολύνει τη συμμόρφωση των εμπόρων με τις νομικές υποχρεώσεις τους βάσει του δικαίου της ΕΕ·

Ενημερώνουν τους καταναλωτές για την αγορά παράνομου προϊόντος, τη στιγμή που αντιλαμβάνονται την παρανομία του προϊόντος.

Από την 17 Φεβρουαρίου 2024, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες απαιτεί επίσης από όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των αγορών:

Παρέχουν φιλικούς προς τον χρήστη μηχανισμούς που επιτρέπουν στους χρήστες ή τις οντότητες να κοινοποιούν παράνομο περιεχόμενο·

Να δώσει προτεραιότητα στην επεξεργασία των ειδοποιήσεων που υποβάλλονται από τις λεγόμενες «αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου»·

Παρέχει αιτιολόγηση στους χρήστες όταν το περιεχόμενό τους περιορίζεται ή αφαιρείται·

Να παρέχει εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών, το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες να προσφεύγουν κατά αποφάσεων ελέγχου περιεχομένου·

Να επανασχεδιάζουν τα συστήματά τους ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας των ανηλίκων·

Διασφαλίζουν ότι οι διεπαφές τους δεν είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο που να εξαπατά ή να χειρίζεται τους χρήστες·

Να επισημαίνουν με σαφήνεια τη διαφήμιση στις διεπαφές τους·

Να σταματήσει την παρουσίαση στοχευμένης διαφήμισης με βάση την κατάρτιση προφίλ ευαίσθητων δεδομένων (όπως εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα ή γενετήσιος προσανατολισμός) ή με στόχο ανηλίκους·

Έχουν σαφείς όρους και προϋποθέσεις και ενεργούν με επιμελή, αντικειμενικό και αναλογικό τρόπο κατά την εφαρμογή τους·

Δημοσιεύουν μία φορά ετησίως εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου περιεχομένου τους.
greece-salonikia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ