2012-11-08 20:32:23
Φωτογραφία για Η σφαγή των νέων γιατρών σε αριθμούς. Τι προβλέπει το νέο μνημόνιο
27. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του ν. 3205/2003, αντικαθίσταται, από 1.8.2012, ως εξής :

«1. Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται στα παρακάτω ποσά:

α. Συντονιστής Διευθυντής 1.665 €

β. Διευθυντής 1.580 €

γ. Επιμελητής Α` 1.513 €

δ. Επιμελητής Β` 1.321 €

ε. Ειδικευόμενος 1.007 €».

β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 44 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής :

«3. Νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου οριζόμενο κατά βαθμό, ως εξής:α. Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής 238 €

β. Επιμελητής Α` 205 €

γ. Επιμελητής Β` 174 €

δ. Ειδικευόμενος 190 €

4. Πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οριζόμενη κατά βαθμό, ως εξής:


α. Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής 225 €

β. Επιμελητής Α` 195 €

γ. Επιμελητής Β` 164 €

δ. Ειδικευόμενος 123 €».

δ. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:

«Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ευρώ (30 €).

Το ωρομίσθιο των εφημεριών υπολογίζεται με συντελεστή 0,0042 επί του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος.».

Τι ισχυε εως σημερα για τους μισθούς με βαση τον (3754/2009) που όριζε τα εξής

1. Το άρθρο 43 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) αντικαθίσταται ως κάτωθι:

«1. Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται από 1ης Ιανουαρίου 2009, στα παρακάτω ποσά:

α. Διευθυντής 2.054 €

β. Επιμελητής Α΄ 1.759 €

γ. Επιμελητής Β΄ 1.468 €

δ. Ειδικευόμενος 1.027 €

Αναθεωρούσε επίσης το βιβλιοθήκης στα 355 ευρώ για τους ειδικευόμενους..

Τι προέβλεπε ο νομος του 2003 (βαση του οποίου οριζόταν επιδόματα και αφημερίες εως σημερα) (εκτός του επιδόματος βιβλιοθήκής για τους ειδικευομένους που με τον νομο του 2009 είχε πάει στα 355ευρώ)

Ν 3205/2003: Μισθολογικά λειτουργών,υπαλλήλων Δημοσίου,ΝΠΔΔ-ΟΤΑ, ΕΛΑΣ,Πυρ/κού-Λιμ/κού Σώματος κλπ. (336953)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ” ΑΡΙΘ. 3205 (ΦΕΚ Α΄297 23.12.2003)

ΙΑΤΡΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 43

Βασικός μισθός

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Επιμελητή Β`, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

Διευθυντής1,40

Επιμελητής Α`1,20

Επιμελητής Β`1,00

Επιμελητής Γ και ειδικευόμενος 0,70

2. Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Επιμελητή Β. Ορίζεται σε χίλια σαράντα δύο ευρώ (1.042ε). (Σημείωση: έχει γίνει 1.468 €)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 2 Ν.3336/2005,ΦΕΚ Α 96/20.4.2005, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Eπιμελητή Β΄ ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας ορίστηκε από 1.1.2005 σε χίλια ογδόντα ευρώ (1.080 ευρώ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 11 Ν.3453/2006,ΦΕΚ Α 74,από 1.1.2006 ο μηνιαίος βασικός μισθός του Επιμελητή Β` Ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας ορίζεται σε χίλια εκατόν δώδεκα ευρώ (1.112 Ε).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 1 παρ.1ιδ του Ν.3554/2007 (ΦΕΚ Α 80/2007) ο μηνιαίος βασικός μισθός του Επιμελητή Β` Ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας ορίζεται από 1.1.2007 σε χίλια εκατόν πενήντα ένα ευρώ (1.151).

3. Στο ιατρικό προσωπικό του κλάδου Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνονται και οι οδοντίατροι

Άρθρο 44

Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις

Α. Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

1. Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου Α. 1. του άρθρου 30 του νόμου αυτού.

Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού λαμβάνεται υπόψη εκείνη που προβλέπεται από τις δια τάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, υπολογιζομένου και του χρόνου απόκτησης ειδικότητας.

2. Mεταπτυxιακών σπουδών, για τη χορήγηση του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου Α. 1. του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

3.Νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου οριζόμενη κατά βαθμό, ως εξής:

Διευθυντής 450 έ

Επιμελητής Α`389 έ

Επιμελητής Β`327έ

Επιμελητής Γ και ειδικευόμενος 265 ευρώ (Σημείωση: έχει γίνει 355 €)

5. Πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οριζόμενη κατά βαθμό, ως εξής:

Διευθυντής 339 ευρώ

Επιμελητής Α` 293 ευρώ

Επιμελητής Β` 247 ευρώ

Επιμελητής Γ και ειδικευόμενος 185 ευρώ

6. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

7. Θέσεως ευθύνης στους Διευθυντές, για όσο χρόνο ασκούντα καθήκοντα του βαθμού τους, οριζόμενο σε διακόσια τριάντα πέντε ευρώ (235 έ). Στους Επιμελητές Α`, που απονέμεται ο τίτλος του Αναπληρωτή Διευθυντή, καταβάλλεται επίδομα ~έσεως ευθύνης ίσο με τα σαράντα εκατοστά (40/100) του αντίστοιχου επιδόματος του Διευθυντή, για όσο χρονικό διάστημα φέρουν τον τίτλο αυτόν. Το ίδιο επίδομα και στο αυτό ύψος με τους Αναπληρωτές Διευθυντές καταβάλλεται και σε ιατρούς που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις Διευθυντών. Το επίδομα θέσεως ευθύνης καταβάλλεται και στην περίπτωση απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντά του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέραν των δύο (2) μηνών συνολικά κατ` έτος.

Β. 1. Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου αυτού.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, καθορίζονται τα κίνητρα προσέλκυσης, εγκατάστασης και παραμονής του ιατρικού προσωπικού του Συστήματος σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κρατικά θεραπευτήρια, που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές περιοχές, καθώς και οι άγονες ειδικότητες,όπως οι περιοχές αυτές και αγονες ειδικότητες χαρακτηριζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού σε προβληματικές περιοχές ή για την προσέλκυση στο σύστημα συγκεκριμένης ειδικότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την 31.12.1997 και με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο προσωπικό του Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 45

Εφημερίες

1. Η συμμετοχή των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των μελών Δ.Ε.Π. τμημάτων ιατρικής και όλων των ιατρών που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκομεία στο πρόγραμμα εφημεριών, είναι υποχρεωτική για όλους τους βαθμούς και βαθμίδες, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

2. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας όλης της χώρας, για την πραγματοποίηση εφημεριών, κατατάσσονται σε τρεις (3) ζώνες ανάλογα με την έδρα τους, ως εξής:

α. Ζώνη Α`

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου και των Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών, καθώς και τα κέντρα υγείας του λεκανοπεδίου Αττικής και Θεσσαλονίκης.

β. Ζώνη Β`

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα περιφερειακά και νομαρχιακά νοσοκομεία των υπόλοιπων νομών ή πόλεων, καθώς και της Αλεξανδρούπολης και της Λάρισας.

γ. Zώνη Γ΄

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία που έχουν την έδρα τους σε, χαρακτηρισμένες από ισχύουσες διατάξεις, προβληματικές περιοχές, όλα τα υπόλοιπα κέντρα υγείας, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) με τα παραρτήματά του.

3. Το ανώτατο όριο συμμετοχής του προσωπικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος νόμου, σε εφημεριακή απασχόληση κατά νοσοκομείο, από το σύνολο των υπηρετούντων σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση, ορίζεται κατά ζώνη ως εξής:

Α` Ζώνη: Μέχρι το ένα τρίτο (1/3) των υπηρετούντων ιατρών σε περίπτωση γενικής εφημερίας και μέχρι το ένα πέμmο (1/5) σε περίmωση εσωτερικής εφημερίας, του τελευταίου ΠΟ(Jοστού δυναμένου να αυξάνεται Σε όλως εξαιρετικές περιmώσεις, μέχρι το ένα τρίτο (1/3), με αιτιολογημένη απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

Β` Ζώνη: Μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) των υπηρετούντων ιατρών, του ποσοστού αυτού δυναμένου να αυξάνεται, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας μέχρι τα τρία πέμπτα (3/5).

Γ Ζώνη: Μέχρι το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών.

5. Η συνολική αμοιβή για κάθε ενεργό εφημερία, ανάλογα με τη διάρκειά της, προσδιορίζεται με ωρομίσθιο ως εξής:

α. Για εφημερία ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα το ωρομίσθιο επί τις αντίστoιxες ώρες απασχόλησης.

β. Για νυκτερινή εφημερία καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί τις αντίστοιχες ώρες νυκτερινής απασχόλησης.

γ. Για εφημερία ημέρας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η πρωινή μέχρι 22η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

δ. Για νυκτερινή εφημερία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

«Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεξάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ευρώ (30 ευρώ) για Επιμελητές Α`, Β`, Γ και ειδικευόμενους και κατά εξήντα ευρώ (60 ευρώ) για Διευθυντές.»

Το ωρομίσθιο των εφημεριών υπολογίζεται με συντελεστή 0,0059 επί του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος. Το ωρομίσθιο και οι προσαυξήσεις των εφημεριών δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Το δεύτερο εδάφιο της περ.δ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 9 παρ.3 Ν.3670/2008,ΦΕΚ Α 117/20.6.2008.

ε. Στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α` Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, ως αποζημίωση εφημέριων καταβάλλεται μηνιαίο ποσό, ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού του Διευθυντή Ε.Σ.Υ, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Η απουσία των Διευθυντών για λειτουργικές ανάγκες, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες μηνιαίως, δεν επηρεάζει την καταβολή της αποζημίωσης των εφημέριων.»

Η παρ.ε` αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.ένατο Ν.3527/2007, ΦΕΚ Α 25/9.2.2007.

5. Η συνολική αμοιβή για κάθε εφημερία ετοιμότητας ορίζεται σε σαράντα εκατοστό (40/100) της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής ενεργού εφημερίας, συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησής της.

6. Οι ιατροί που συμμετέχουν σε ενεργό εφημερία υποχρεούνται να βρίσκονται εντός του νοσοκομείου και των λοιπών μονάδων σε όλη τη διάρκειά της. Σε περίπτωση απουσίας τους, πέραν των πειθαρχικών κυρώσεων, περικόπτεται ολόκληρη η αμοιβή της εφημερίας. Οι ιατροί που συμμετέχουν σε εφημερία ετοιμότητας υποχρεούνται να προσέρχονται στα νοσοκομεία και στις λοιπές μονάδες όταν και όσες φορές καλούνται για παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση κλήσης και μη προσέλευσής τους, πέρα από τη στέρηση της αμοιβής της εφημερίας, κινείται αρμοδίως και πειθαρχική διαδικασία εναντίον τους.

Ο χαρακτήρας και ο τρόπος αποζημίωσης των ιατρών που μετέχουν σε πρόγραμμα εφημερίας ετοιμότητας δεν μεταβάλλονται από τις τυχόν σωρευτικές κλήσεις και τη διάρκεια παραμονής τους στους νοσοκομειακούς και λοιπούς χώρους. Η κλήση και η προσέλευση ή μη ιατρών στην περίπτωση αυτή διαπιστώνεται από τα στοιχεία της κάθε νοσηλευτικής μονάδας και με ευθύνη του γιατρού της ενεργού εφημερίας.

7. Οι ιατροί και οδοντίατροι των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ., όπως αναφέρονται στο όρθρο 43 του παρόντος, συμμετέχουν σε μικτή εφημερία, αποτελούμενη από ενεργό 6ωρη εφημερία, μετά το πέρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται με εφημερία ετοιμότητας μέχρι τη συμπλήρωση του 16ώρου. Η αμοιβή της εφημερίας αυτής καθορίζεται συνολικό σε εβδομήvτα εκατοστό (70(1 της αντίστοιχης συνoλιικής αμοιβής της 16ωρης ενεργού εφημερίας. Η κατάρτιση του προγράμματος εφημεριών γίνεται εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεων. Εντός του τελευταίου τριμήνου του κάθε έτους εκδί δονται κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, με τις οποίες καθορίζονται τα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις εφημερίες κάθε νοσοκομείου, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τον τρόπο της εφημερίας και τον έλεγχό τους. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από αρμόδια προς τούτο όργανα και διαπίστωσης υπέρβασης της κοινής απόφασης ή απουσίας των εφημερευόντων από τα καθήκοντά τους, κινείται πειθαρχική διαδικασία κατά παντός υπευθύνου από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

9. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών ή άλλων απολαβών των ιατρών, περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων από εφημερίες, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί κατά μήνα τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, χωρίς συνυπολογισμό σε αυτές της οικογενειακής παροχής και των επιδομάτων εορτών και αδείας. Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των πρόσθετων αμοιβών τους κατά μήνα δεν μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Αρεοπαγίτη με 29 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή. Τυχόν υπέρβαση του ποσού αυτού περικόπτεται από την αποζημίωση των εφημεριών.

10. Οι διατάξεις του όρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις αντίστοιχες κατηγορίες ιατρικού προσωπικού των πανεπιστημιακών νοσοκομείων (Αιγινήτειο και Αρεταίειο). Η απόφαση για την έγκριση εφημεριών στα δύο αυτό πανεπιστημιακό νοσοκομεία εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από πρόταση της Εφορείας του οικείου νοσοκομείου.

Συνολο Μειώσεων: (Μικτες)

Επιμελητης Β:

Βασικός μισθός: 1321 από 1458 ποσοστό 10%

Επιδόματα: 338 από 574, ποσοστό 42%

Εφημερίες: μειωση ποσοστού επί του βασικού μισθού σε

0.0042 από 0,0059 δηλαδη 29%, επιπλεόν της μειωσης μειωσης κατα 10% του βασικού μισθού, βαση του οποίου υπολογίζονται (μειώνονται κατα 10% και από εκεί κοβεταιι το 1/3 χοντρικα…)

Χοντρικα: καθαρά κοβονται (από τα 1250 του νεοεισερχόμενου σήμερα-υπολογιζουμε +80 ευρώ χοντρικα (προυπηρεσία 5ετίας) από το κομμενα χρονοεπιδόματα στους νεοεισερχόμενους, που είχε κοπεί συμφωνα με το μεσοπρόθεσμο μνημόνιο που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και τωρα επαναφέρεται για τα ειδικα μισθολόγια συμφωνα με το πολυνομοσχέδιο..)..

-100 ευρώ από μισθό και – 200 από επιδόματα, συνολο -300 ευρω το μηνα + 80 από επαναφορα χρονοεπιδόματος. Τελικό συνολο -220 ευρώ το μηνα

>Τελικό συνολο Νέος μισθός νεοεισερχόμενου επιμελητη Β: 1030 ευρώ

και -35% από αποζημίωση εφημεριών

Ειδικευόμενος:

Βασικός μισθός: 1007 από 1025 ποσοστό 2%

Επιδόματα: 313 από 540, ποσοστό 42%

Εφημερίες: μειωση ποσοστού επί του βασικού μισθού σε

0.0042 από 0,0059 δηλαδη 29%, επιπλεόν της μειωσης μειωσης κατα 2% του βασικού μισθού, βαση του οποίου υπολογίζονται (μειώνονται κατα 10% και από εκεί κοβεταιι το 1/3 χοντρικα…)

Χοντρικα: καθαρά κοβονται (από τα 1050 του νεοεισερχόμενου σήμερα)

-17 ευρώ από μισθό και – 170 από επιδόματα, συνολο -190 ευρω το μηνα

>Νέος μισθός νεοεισερχόμενου ειδικευομένου 860 ευρώ

και -30% από αποζημίωση εφημεριών

http://medkinima.blogspot.gr/2012/11/blog-post.html

ISARKADIAS.GR
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ