2013-01-24 16:48:27
Φωτογραφία για ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΙΝΙΟ!
 

   Η Eπιστολή παραίτησης του Δημάρχου και του Δ.Σ. καθώς και οι υπ’αριθ.: 13-14/2013 αποφάσεις Δ.Σ., εν όψει της επικείμενης λειτουργίας των διοδίων Αιγινίου :

Προς: Υπουργό Εσωτερικών

κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη

Κοιν.: 1) Γραφείο Πρωθυπουργού

2) Υπουργό Αναπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

κ. Κωστή Χατζηδάκη

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Πύδνας Κολινδρού, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη λειτουργία του σταθμού διοδίων Αιγινίου που οδηγεί την περιοχή της Πιερίας σε απομόνωση, σε υποβάθμιση, σε οικονομικό μαρασμό και σε ασφυκτικό αποκλεισμό και εκφράζοντας την απόλυτη αγανάκτηση μας για την αδικία που συντελείται σε βάρος του τόπου μας και των κατοίκων της Πιερίας και ειδικότερα της Βόρειας Πιερίας.

Θέτουμε στη διάθεση σας τις παραιτήσεις μας, αναμένοντας και προσδοκώντας να δοθεί οριστική λύση με την κατάργηση του σταθμού διοδίων Αιγινίου. 


Ο Δήμαρχος Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1) Βουλκίδου Μαρία

Πολύζος Γ. Ευάγγελος 2) Βασιλειάδου Ξανθιππή

3) Κακάνης Κων/νος

4) Λένος Γεώργιος

5) Μεταλλίδης Παύλος

6) Καλύβας Γεώργιος

7) Χλεμές Δημήτριος

8) Μαστοροτάσιος Χαράλαμπος

9) Αγγέλου Αριστείδης

10) Μπιτσίανης Ιωάννης

11) Κάνος Ευάγγελος

12) Μελιδώνης Ιωάννης

13) Δημόπουλος Δημήτριος

14) Γαβριηλίδου-Ζησίου Παρασκευή

15) Πολυχρονίδης Γεώργιος

16) Σιανίδης Δημήτριος

17) Λαγδάρης Ευάγγελος

18) Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος

19) Χαϊκάλη Δήμητρα

20) Ντιούδης Μηνάς

21) Λίολιος Βασίλειος

22) Μίαουρας Γεώργιος

23) Μεταλλίδης Νικόλαος

24) Σουλτανίδης Νικόλαος

25) Τουλούπας Νικόλαος

26) Μπουρσούκης Πασχάλης

27) Δανιηλίδης Κων/νος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 13/2013

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Λειτουργία του σταθμού διοδίων Αιγινίου .

Στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου, σήμερα την 16η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 06:30 μ. μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 329/10-1-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα - 22 - μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βουλκίδου Μαρία Πρόεδρος Δ.Σ. 1.Δημόπουλος Δημήτριος Δημοτ. Σύμβ.

2. Μιάουρας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Μελιδώνης Ιωάννης >>

3.Τουλούπας Νικόλαος Γραμματέας Δ.Σ. 3.Μπουρσούκης Πασχάλης >>

4. Βασιλειάδου Ξανθίππη Αντιδήμαρχος 4. Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος >>

5. Κακάνης Κων/νος >> 5.Σουλτανίδης Νικόλαος >>

6. Μεταλλίδης Παύλος >>

7. Λένος Γεώργιος >>

8. Χλεμές Δημ ήτριος Δημοτ. Σύμβουλος αν και κλήθηκε νόμιμα

9. Καλύβας Γεώργιος >>

10.Μπιτσιάνης Ιωάννης >>

11.Γαβριηλίδου – Ζησιού Παρασκευή >>

12.Πολυχρονίδης Γεώργιος >>

13. Κάνος Ευάγγελος >>

14. Αγγέλου Αριστείδης >>

15.Σιανίδης Δημήτριος >>

16. Μαστοροτάσιος Χαράλαμπος >>

17.Λαγδάρης Ευάγγελος >>

18. Ντιούδης Μηνάς >>

19. Λιόλιος Βασίλειος >>

20. Χαϊκάλη Δήμητρα >>

21. Μεταλλίδης Νικόλαος >>

22. Δανιηλίδης Κωνσταντίνος >>

Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Πολύζος.

Για την τήρηση των πρόχειρων πρακτικών παραβρέθηκε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Ασημούλα Πάππου.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Δούρος Κων/νος και ο επιστημονικός συνεργάτης κ. Δημήτριος Πάτσιας, ως εισηγητές σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Νικολοπούλου Βασιλική Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αιγινίου

2.Σιδηρόπουλος Γεώργιος Πρόεδρος Συμβ. Τοπικής Κοινότητας Παλιού Ελευθεροχωρίου

3.Παπά Ελευθερία >> >> >> Μεθώνης

4.Κακάνης Δημήτριος >> >> >> Ρυακίων

5.Ακρίβος Αθανάσιος >> >> >> Λιβαδίου

6.Ουσταμπασίδης Κων/νος >> >> >> Αλωνίων

7.Αβραμίδου Μαρία >> >> >> Μακρυγιάλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Θεοδώρου Αργύριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κολινδρού

2.Ορφανίδης Κων/νος >> Τοπικής >> Καταχά

3.Χρυσοστόμου Γεώργιος >> >> >> Πύδνας

4.Ιωσηφίδης Χαράλαμπος >> >> >> Σφενδάμης

5.Παπάς Διονύσιος >> >> >> Παλαιόστανης

6.Παπαδοπούλου Κακούλα Καλλιόπη >> >> >> Ν. Αγαθούπολη

7.Νικολόπουλος Κων/νος >> >> >> Καστανιάς

Η Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Δ. Σ. να αποφασίσει για τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος της λειτουργίας του σταθμού διοδίων του Αιγινίου, που θέτει ο κ. Δήμαρχος και μέλη της Επιτροπής Αγώνα κατά των διοδίων Πιερίας.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του Ν. 3852/2010, κάλεσε το Δ. Σ. να αποφασίσει για το κατεπείγον του παραπάνω θέματος, το οποίο δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

Το Δ. Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον και να προχωρήσει σε συζήτησή του και λήψη σχετικής απόφασης και η Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Πολύζο, ο οποίος είπε τα εξής:

Το τελευταίο διάστημα πλανάται έντονα η φημολογία για λειτουργία των Διοδίων Αιγινίου και παρατηρούνται κινήσεις και εργασίες προετοιμασίας. Η ενδεχόμενη λειτουργία τους αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της Πιερίας. Ο πρωτογενής τομέας έχει καθιζάνει και ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος των κατοίκων της Πιερίας στηρίζεται στον τουρισμό. Δύο σταθμοί διοδίων σε τόσο κοντινή απόσταση (Μαλγάρων και Αιγινίου), περίπου 12 km, είναι αποτρεπτικός παράγοντας για τους επισκέπτες, αλλά αποτελεί και επιπλέον μια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους κατοίκους του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού που η εργασία τους απαιτεί μετακίνηση και την υποχρεωτική διέλευση από τους σταθμούς αυτούς καθημερινά. Τα διόδια Αιγινίου δεν πρέπει να λειτουργήσουν σε καμιά περίπτωση, διότι θα οδηγηθούμε στην απομόνωση και στην υποβάθμιση. Για να δοθεί οριστική λύση σ’ αυτό που πλανάται εδώ και τέσσερα σχεδόν χρόνια είναι η επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με την εταιρία και η κατάργηση τους.

Στη συνέχεια ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Δ.Σ. κ. Ε. Λαγδάρης, εξέφρασε την αντίθεση της παράταξής του στη λειτουργία των διοδίων Αιγινίου και τόνισε ότι όλη η τοπική κοινωνία είναι αντίθετη. Η Δημοτική Αρχή και η τοπική κοινωνία σε συνεργασία με την Επιτροπή Αγώνα και τους βουλευτές της Πιερίας πρέπει να δώσουμε αγώνα για να μη λειτουργήσουν τα διόδια που αποκλείουν την Πιερία και ειδικότερα το Δήμο μας.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Δ.Σ. κ. Κ. Δανιηλίδης συμφωνεί με όσα ειπώθηκαν και προσθέτει ότι θεωρεί πως το πρόβλημα είναι πολιτικό, τα διόδια δεν πρέπει να λειτουργήσουν διότι το μόνο που θα προσφέρει η λειτουργία τους είναι αύξηση κερδών σε μεγαλοεργολάβους, ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει πολλές φορές και με πολλούς τρόπους τους αυτοκινητοδρόμους. Η μαζική κινητοποίηση θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα, διότι ακολουθούν και άλλες «προσφορές» με σκοπό την κερδοφορία, όπως οι οργανισμοί ύδρευσης, τα σχολεία κ.λ.π..

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε σε δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το θέμα.

Το Δ. Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση πάνω στο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, το υπ’ αριθ. πρωτ. 626/16-1-2013 έγγραφο των μελών της Επιτροπής Αγώνα κατά των διοδίων Πιερίας και τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.

Αποφασίζει ομόφωνα

Ψηφίζει ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

Το τελευταίο διάστημα πλανάται έντονα η φημολογία για λειτουργία των Διοδίων Αιγινίου και παρατηρούνται κινήσεις και εργασίες προετοιμασίας.

Η ενδεχόμενη λειτουργία τους αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της Πιερίας. Ο πρωτογενής τομέας έχει καθιζάνει και ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος των κατοίκων της Πιερίας στηρίζεται στον τουρισμό. Δύο σταθμοί διοδίων σε τόσο κοντινή απόσταση (Μαλγάρων και Αιγινίου), περίπου 12 km, είναι αποτρεπτικός παράγοντας για τους επισκέπτες, αλλά αποτελεί και επιπλέον μια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους κατοίκους του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού που η εργασία τους απαιτεί μετακίνηση και την υποχρεωτική διέλευση από τους σταθμούς αυτούς καθημερινά.

Όπως εύκολα συμπεραίνουμε η λειτουργία του σταθμού διοδίων στο Αιγίνιο πλήττει καίρια το εισόδημα των κατοίκων, υποβαθμίζει τον τουρισμό, αναστέλλει την ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργεί φράγμα απομόνωσης του τόπου μας.

Διαφωνούμε πλήρως με την επικείμενη λειτουργία των Διοδίων Αιγινίου και διαμαρτυρόμαστε έντονα.

Απαιτούμε την άμεση κατάργησή τους και καλούμε τους αρμόδιους φορείς να μην τεθεί θέμα λειτουργίας τους και να τεθεί ζήτημα επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης παραχώρησης και τροποποίησης του σχετικού νόμου, ώστε να δοθεί οριστική λύση.

Οι κάτοικοι του Δήμου μας και ολόκληρης της Πιερίας είναι ανάστατοι και όπως και στο παρελθόν όλοι μαζί θα αντιδράσουμε δυναμικά στην επικείμενη λειτουργία τους που είναι τόσο άδικη και καταστρεπτική για τον τόπο μας.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2013.

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Τα Μέλη

Μαρία Βουλκίδου

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Πολύζος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 14/2013

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Λειτουργία του σταθμού διοδίων Αιγινίου .

Στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου, σήμερα την 22α του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 06:30 μ. μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού συνήλθε σε δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 965/21-1-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα - 22 - μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βουλκίδου Μαρία Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Πολυχρονίδης Γεώργιος Δημοτ. Σύμβ.

2. Μιάουρας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Κάνος Ευάγγελος >>

3.Τουλούπας Νικόλαος Γραμματέας Δ.Σ. 3. Μπιτσιάνης Ιωάννης >>

4. Βασιλειάδου Ξανθίππη Αντιδήμαρχος 4. Χαϊκάλη Δήμητρα >>

5. Κακάνης Κων/νος >> 5. Μεταλλίδης Νικόλαος >>

6. Μεταλλίδης Παύλος >>

7. Λένος Γεώργιος >>

8. Χλεμές Δημ ήτριος Δημοτ. Σύμβουλος αν και κλήθηκε νόμιμα

9. Καλύβας Γεώργιος >>

10.Δημόπουλος Δημήτριος >>

11.Γαβριηλίδου – Ζησιού Παρασκευή >>

12. Αγγέλου Αριστείδης >>

13. Μαστοροτάσιος Χαράλαμπος >>

14. Μελιδώνης Ιωάννης >>

15. Σιανίδης Δημήτριος >>

16. Λαγδάρης Ευάγγελος >>

17. Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος >>

18. Ντιούδης Μηνάς >>

19. Λιόλιος Βασίλειος >>

20. Σουλτανίδης Νικόλαος >>

21. Μπουρσούκης Πασχάλης >>

22. Δανιηλίδης Κωνσταντίνος >>

Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Πολύζος.

Για την τήρηση των πρόχειρων πρακτικών παραβρέθηκε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Ασημούλα Πάππου.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης κ. Δ. Λεμονόπουλος, δημοτικοί σύμβουλοι των όμορων Δήμων, εκπρόσωποι βουλευτών Πιερίας, πολιτευόμενοι, εκπρόσωποι των κομμάτων της Βουλής, εκπρόσωποι φορέων του Νομού και πλήθος κόσμου.

Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Νικολοπούλου Βασιλική Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αιγινίου

2. Θεοδώρου Αργύριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κολινδρού

3.Σιδηρόπουλος Γεώργιος Πρόεδρος Συμβ. Τοπικής Κοινότητας Παλιού Ελευθεροχωρίου

4.Παπά Ελευθερία >> >> >> Μεθώνης

5.Κακάνης Δημήτριος >> >> >> Ρυακίων

6. Ακρίβος Αθανάσιος >> >> >> Λιβαδίου

7. Παπαδοπούλου Κακούλα Καλλιόπη >> >> >> Ν. Αγαθούπολης

8.Αβραμίδου Μαρία >> >> >> Μακρυγιάλου

9.Ορφανίδης Κων/νος >> >> >> Καταχά

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χρυσοστόμου Γεώργιος Πρόεδρος Τοπικ. Κοινότητας Πύδνας

2.Ιωσηφίδης Χαράλαμπος >> >> >> Σφενδάμης

3.Παπάς Διονύσιος >> >> >> Παλαιόστανης

4.Νικολόπουλος Κων/νος >> >> >> Καστανιάς

5.Ουσταμπασίδης Κων/νος >> >> >> Αλωνίων

Η Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Πολύζο ο οποίος είπε τα εξής:

Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω τους απλούς πολίτες για τη μαζική και δυναμική τους παρουσία σήμερα εδώ , την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας και όλους τους εκπροσώπους των βουλευτών , των φορέων και των κομμάτων.

Στη συνεδρίαση της 16ης Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα ψήφισμα κατά της λειτουργίας των διοδίων Αιγινίων. Σήμερα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία ενόψει της έναρξης λειτουργίας τους που όπως ανακοινώθηκε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013. Όπως ειπώθηκε πολλές φορές μέχρι τώρα θα επισημάνουμε για μια ακόμη φορά πόσο καταστρεπτική και επιζήμια για τον τόπο μας είναι η λειτουργία αυτών των διοδίων. Οδηγεί σε απομόνωση και σε ασφυκτικό αποκλεισμό την περιοχή μας, σε υπανάπτυξη, σε υποβάθμιση και σε οικονομικό μαρασμό. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να λειτουργήσουν. Η αποψινή μεγάλη συγκέντρωση μας δίνει θάρρος για να προχωρήσουμε πλέον δυναμικά σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις όπως κατάληψη, κλείσιμο των σχολείων του Δήμου μας, που θα αποφασιστούν από εμάς και την Συντονιστική Επιτροπή που προτείνουμε να συγκροτηθεί για το συντονισμό και την οργάνωση των ενεργειών μας από εδώ και πέρα. Ο αγώνας μας γίνεται για να δικαιωθεί όλη η Πιερία.

Στη συνέχεια η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου, δήλωσε τη συμπαράσταση της Περιφέρειας στο μεγάλο αγώνα για την καταγγελία των διοδίων. Το κλείσιμο των σχολείων που ανέφερε ο Δήμαρχος θα μπορούσε με τον κατάλληλο συντονισμό να είναι γενικό για όλα τα σχολεία του Νομού. Πέρα βέβαια απ’ όλα αυτά θα πρέπει να δούμε και τη νομική πλευρά του θέματος, όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση της σύμβασης και του σχετικού νόμου. Ενωμένοι μπορούμε να δώσουμε δυναμικό παρών για τον κοινό αγώνα ενάντια στα διόδια.

Στη συνέχεια ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Δ.Σ. κ. Ε. Λαγδάρης, ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Δ.Σ. κ. Κ. Δανιηλίδης και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στις τοποθετήσεις τους, όπως αυτές καταγράφηκαν στα απογνητοφωνημένα πρακτικά, εξέφρασαν την κοινή άποψη για αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενόψει της λειτουργίας των διοδίων Αιγινίου, ενώ εκπρόσωποι βουλευτών , φορέων και κομμάτων δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στον δίκαιο όπως τον χαρακτήρισαν αγώνα κατά της λειτουργίας των διοδίων.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το θέμα.

Το Δ. Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση πάνω στο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων και των εκπροσώπων των λοιπών φορέων.

Αποφασίζει ομόφωνα

1.-Ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας – Κολινδρού να θέσουν στον Υπουργό Εσωτερικών τις παραιτήσεις τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη λειτουργία του σταθμού διοδίων Αιγινίου που οδηγεί την περιοχή της Πιερίας σε απομόνωση, σε υποβάθμιση, σε οικονομικό μαρασμό και σε ασφυκτικό αποκλεισμό.

2.-Τα σχολεία του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού να μη λειτουργήσουν τη Δευτέρα 28-1- 2013.

3.-Την επ’ αορίστου κατάληψη του σταθμού διοδίων Αιγινίου από τη Δευτέρα 28-1-2013.

4.-Συγκροτεί Συντονιστική Επιτροπή του αγώνα κατά της λειτουργίας των διοδίων Αιγινίου για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που αποτελείται από:

-Ευάγγελος Πολύζος, Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού

-Ευάγγελος Λαγδάρης, Δημοτικός Σύμβουλος

-Κωνσταντίνος Δανιηλίδης, Δημοτικός Σύμβουλος

-Ξανθίππη Βασιλαιάδου Αντιδήμαρχος

-Βασιλική Νικολοπούλου, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγινίου

-Αντώνιος Νταγλιούδης, εκπρόσωπος Επιτροπής Αγώνα κατά των διοδίων Πιερίας

-Αντώνιος Μπούμπουρας, κάτοικος – δημότης Πύδνας- Κολινδρού

-Παναγιώτης Αγγελίδης, κάτοικος – δημότης Πύδνας – Κολινδρού.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2013.

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Τα Μέλη

Μαρία Βουλκίδου

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Πολύζος

ΛΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Eglimatikotita
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ