2019-11-10 00:38:25
Φωτογραφία για ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΣτΔΕ
Με έγγραφά του (από 13.10.2017) που έχει διαβιβάσει στη Δημοτική Αρχή Σπάτων – Αρτέμιδος, στους τοπικούς φορείς, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Περιβάλλοντος (ΔΙΠΑ

και Πολεοδομίας), στο Υπ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και στον αρμόδιο Εισαγγελέα (Ο ΣτΔΕ αναφέρθηκε σ’ αυτά και στη συνεδρίαση της Επ. Διαβούλευσης στις 18.10.2017), ρωτώντας με βάση αυτά κάθε αρμόδιο να ενημερώσει για:

α) Τα στοιχεία με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι στη νέα προς διαβούλευση και αξιολόγηση ΜΠΕ του έργου με τίτλο : «Μελέτη διευθέτησης – οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας» αντιμετωπίζονται με επάρκεια (νομική, τεχνική, περιβαλλοντική, οικονομική) και αποκαθιστώνται – ικανοποιούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί ή προκύπτουν από επίσημα δημόσια έγγραφα, όπως τα παρακάτω:

1. Το υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7β/545/Φ.Ραφήνας/3-4-2012 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/νση Δ7), με το οποίο κοινοποιήθηκε στην (πρώην – τότε) Ανάδοχο το Α.Π.196190/17-2-2012 έγγραφο επιστροφής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μελέτης του θέματος από την Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (έλαβε Α.Π.Δ7/545/27-3-2012) και κλήθηκε η (πρώην – τότε) Ανάδοχος, να ενεργήσει στα πλαίσια των συμβατικών της υποχρεώσεων


2. Η από 18-4-2012 Ένσταση της (πρώην – τότε) Αναδόχου (έλαβε Α.Π.Δ7/687/18-4-2012) κατά του ανωτέρω αναφερόμενου εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

3. Η υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7β/687/Φ.Ραφήνας/18-5-2012 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία απέρριψε την ανωτέρω αναφερόμενη Ένσταση της (πρώην – τότε) Αναδόχου κατά του ανωτέρω υπ’ αριθ. 1 εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

4. Η από 28-6-2012 (Α.Π. Γρ. Υπ. 701/2-7-2012 και Α.Π.Δ7/1236/2-7-2012) Αίτηση Θεραπείας της (πρώην – τότε) Αναδόχου της μελέτης του θέματος, με την οποία στρέφεται κατά της Απόφασης του Διευθυντού Δ7 (Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων) με Ε.Υ. και του (υπ’ αριθ. 1 ως άνω) εγγράφου της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7),

5. Η από 19-9-2012 Εισήγηση της Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, Τμήμα Μελετών σχετικά με την (υπ’ αριθ. 4 ως άνω) Αίτηση Θεραπείας της Αναδόχου

6. Η από 25-10-2012 Γνωμοδότηση του Συμβούλιου Δημοσίων Έργων, Τμήμα Μελετών (Συνεδρία: 20, Πράξη: 112), σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία σύμφωνα με την Εισήγηση της Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων για την απόρριψη της από 28-6-2012 Αίτησης Θεραπείας της (πρώην – τότε) Αναδόχου κοινοπραξίας των μελετητικών γραφείων.

7. Η υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7β/1236/Φ.Ραφήνας/3-12-2012 Απόφαση τ. Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων απόρριψης της από 28-6-2012 Αιτήσεως Θεραπείας της Αναδόχου στο σύνολό της, σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται το αυτοδίκαιο της έγκρισης και παραλαβής των επίμαχων μελετών

8. Η από 14-8-2012 Ένσταση της Αναδόχου (έλαβε Α.Π. Δ7/1526/14-8-2012) κατά του Α.Π. Δ7β/Φ.Ραφήνας/1293/27-7-2012 εγγράφου της Δ7, με το οποίο επεστράφη ο από 6-7-2012 υποβληθείς 9ος Λογαριασμός για τη μελέτη του θέματος (έλαβε Α.Π. Δ7/1293/6-7-2012)

9. Η υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7β/1526/Φ.Ραφήνας/15-10-2012 Απόφαση Διευθυντή Δ7, με την οποία απορρίπτεται η (υπ’ αριθ. 8 ως άνω) Ένσταση της (πρώην – τότε) Αναδόχου

10. Το υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7β/οικ.272/Φακ.Ραφήνας/31-1-2013 ερώτημα της Δ/νσης Δ7 προς Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. δια της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) σχετικά με την εκκαθάριση της (πρώην) Σύμβασης του θέματος «καρφώνει» με 27 δημόσια έγγραφα (Υπουργείων) τη διαδικασία αδειοδότησης της ΜΠΕ για τη «διευθέτηση – οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας»

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7β/οικ.726/Φακ.Ραφήνας/22-3-2013 έγγραφο της Δ/νσης Δ7 προς Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. δια της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17), με το οποίο επαναδιατυπώθηκε το ερώτημα σχετικά με την εκκαθάριση της (πρώην) Σύμβασης του θέματος, κατόπιν συζήτησης με τη Δ/νση Δ17

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ: Δ17γ/99/3/ΦΝ439/28-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης Δ17 (έλαβε Α.Π. Δ7/1261/3-6-2013), με το οποίο απαντήθηκε το ανωτέρω ερώτημα (υπ’ αριθ. 11 ως άνω) σχετικά με την εκκαθάριση της (πρώην) Σύμβασης

13. Η αλληλογραφία, στο σύνολό της και οι συσκέψεις μεταξύ Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.Κ.Α., Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Διεύθυνσης Δ7 και Αναδόχου, σχετικά με την πορεία ελέγχου της (τότε) ΜΠΕ της μελέτης του θέματος, ήτοι:

13.1. Το υπ’ αριθ. πρωτ: Δ10/21545/6-7-2010 (έλαβε Α.Π. ΕΥΠΕ/127733/7-7-2010) έγγραφο υποβολής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μελέτης του θέματος στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και το Α.Π. Δ10/22811/8-12-2010 (έλαβε Α.Π. ΕΥΠΕ/133241/9-12-2010) έγγραφο με το οποίο υπεβλήθησαν στην Ε.Υ.ΠΕ. συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τη Μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος

13.2. Το υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7β/οικ.75/16-1-2012 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Διεύθυνση Δ7, Τμήμα Μελετών) προς την Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με το οποίο ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του ελέγχου της (τότε) Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μελέτης του θέματος

13.3. Το υπ’ αριθ. πρωτ: 196190/17-2-2012 έγγραφο της Ε.Υ.ΠΕ. (έλαβε Α.Π.Δ7/545/27-3-2012), με το οποίο επιστρέφεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκειμένου «να διερευνηθούν ηπιότερες παρεμβάσεις στο περιβάλλον»,

13.4. Το υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7β/οικ.875/Φ.Ραφήνας/15-5-2012 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά με τις «ηπιότερες παρεμβάσεις στο Περιβάλλον», στις οποίες αναφέρθηκε στο έγγραφο επιστροφής της υπ’ όψιν (τότε) ΜΠΕ με αρνητική γνωμοδότηση

13.5. Το υπ’ αριθ. πρωτ: 198733/12-10-2012 έγγραφο της Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (έλαβε Α.Π. Δ7/1887/15-10-2012), με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις «ηπιότερες παρεμβάσεις στο Περιβάλλον» στις οποίες αναφέρθηκε στο έγγραφο επιστροφής της υπ’ όψιν ΜΠΕ

13.6. Το υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7β/1887/Φ.Ραφήνας/29-11-2012 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την (πρώην – τότε) Ανάδοχο, με το οποίο της κοινοποιεί το (13.5 ως άνω) διευκρινιστικό έγγραφο της Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και ζητά τις απόψεις της (πρώην – τότε) Αναδόχου επί των διευκρινίσεων που παρείχε η Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με το έγγραφο αυτό,

13.7. Το από 11-12-2012 έγγραφο της (πρώην – τότε) Αναδόχου (έλαβε Α.Π.Δ7/2285/11-12-2012), με το οποίο παραθέτει τις απόψεις της επί των διευκρινίσεων, που παρείχε η Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με το (13.5 ως άνω) έγγραφό της σχετικά με τις «ηπιότερες παρεμβάσεις στο Περιβάλλον» και τις οποίες υπέδειξε με το (13.3 ως άνω) έγγραφό της

13.8. Το υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7β/2285πε/14-1-2013 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με το οποίο διατυπώνει τις απόψεις της επί των διευκρινίσεων που παρείχε η Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α σχετικά με την υπ’ όψιν (τότε) ΜΠΕ και διαβιβάζει τις σχετικές απόψεις της (πρώην – τότε) Αναδόχου

13.9. Το υπ’ αριθ. πρωτ: 166457/25-2-2013 έγγραφο της Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α προς τη Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και το Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., το οποίο κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Δ7 με Α.Π. Δ7/718/21-3-2013 και με το οποίο προτείνει ευρεία σύσκεψη με θέμα την υπ’ όψιν (τότε) ΜΠΕ

13.10. Το υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7β/718/Φ.Ραφήνας/22-5-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ7 προς την Γενικό Γραμματέα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και το Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με το οποίο ζητήθηκε να εξεταστεί η δυνατότητα επίσπευσης της ευρείας σύσκεψης, που προτάθηκε με το (13.9 ως άνω) έγγραφο

13.11. Το από 29-5-2013 σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Δ7 προς το Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α

13.12. Το υπ’ αριθ. πρωτ: 167/5-6-2013 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (έλαβε Α.Π.Δ7/1308/6-6-2013), με το οποίο συγκάλεσε σύσκεψη μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Διεύθυνσης Δ7 της Γ.Γ.Δ.Ε. του τ. ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, στις 10-6-2013

13.13. Την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 10-6-2013 μεταξύ Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α, Διευθυντή της Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Τεχνικού Συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής και Επιβλέπουσας της (τότε) μελέτης του θέματος

13.14. Το υπ’ αριθ. πρωτ: ΕΥΠΕ/169812/6-8-2013 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (έλαβε Α.Π.Δ7/1943/9-8-2013), με το οποίο γνωρίζει στη Δ/νη Δ7, ότι από περιβαλλοντικής απόψεως, «η προτεινόμενη στην (τότε) ΜΠΕ λύση για τη διευθέτηση του ρέματος Ραφήνας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποδεκτή από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ αναγνωρίζοντας τα προβλήματα αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής».

13.15. Τον από Ιούνιο 2014 σχηματισθέντα «ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΥ» 1 με αντικείμενο «Μελέτη Διευθέτησης – Οριοθέτησης Ρέματος Ραφήνας», με στοιχεία χρηματοδότησης ΣΑΜ076, έργου : 2000ΣΜ07600000, προεκτιμώμενης αμοιβής : 1.399.998,72 ευρώ με ΦΠΑ (Τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7β/οικ.1439/Φ. Ραφήνα14/19.8.2014 απόφαση)

14. Το γεγονός ότι με την Α.Π. Δ10/21716οικ/8-10-2004 Απόφαση Υπουργού τ. Υ.ΠΕ.Χ4.Δ.Ε. εγκρίθηκε η υποκατάσταση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκπόνηση της υπ’ όψιν (τότε) μελέτης και εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση της (τότε) σύμβασης της υπ’ όψιν (τότε) μελέτης (παρ.3 αποφασιστικού)

β) Τα στοιχεία διάθεσης και πληρωμών της πρώην ΜΠΕ έως 30.8.2013, σε σύγκριση με τις επιμέρους δαπάνες της νέας υπό κρίση (διαβούλευση – αξιολόγηση – έγκριση) ΜΠΕ του έργου : «Μελέτη διευθέτησης – οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας», προκειμένου να αξιολογηθούν και εξεταστούν τυχόν άσκοπες επικαλύψεις πληρωμών 2, δεδομένου ότι σε ένα τέτοιο (με διακοπή) έργο – μελέτη δεν είναι ευδιάκριτα (τουλάχιστον σε εμάς, τους εκτός διαδικασίας) τα όρια των επιμέρους μελετών (ορισμένες των οποίων ήταν ημιτελείς ή δεν είχαν εγκριθεί κατά τη διάλυση της σύμβασης), λαμβανομένων υπόψη

και των αναφερομένων στην § 9 της σελ. 7 της απόφασης : Δ7/1271/Φ.ΡΑΦΗΝΑΣ/30.8.2013 του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μελετών & Δικτύων 3

Μετά τη διαβίβαση των ανωτέρω από τον Συμπαραστάτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος τον καλεί με ειδικό έγγραφό του για ενημέρωση και για να εκφράσει τις απόψεις του (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ: οικ.43561/20.10.2017 έγγραφο του ΥΠΕΝ), οπότε θα τεθούν τα ανωτέρω και τα ερωτήματα για τις 18 επί του θέματος – σχετικές μελέτες στο διάστημα 1984 – 2013 Το ΚΕΛ των δυο Δήμων έχει άμεση σχέση με τη ΜΠΕ «διευθέτησης – οριοθέτησης ρ. Ραφήνας», σύμφωνα με την πρώτη παράγρ. της σελ. 31 του εν λόγω «φακέλου του έργου» (Δηλαδή δεν ισχύει ο ισχυρισμός που ακούστηκε στη συνεδρίαση 18.10.2017 της Επ. Διαβούλευσης και το έργο ΚΕΛ αναφέρει ότι «είναι υπό χωροθέτηση στη θέση Πλατύ Χωράφι») Ενδεχομένως η εξέταση των στοιχείων αυτών θα πρέπει να απασχολήσει τη Δ/νση Εκτάκτων & Ειδικών Ελέγχων της Γεν. Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπ. Οικονομικών. Στην § 9 της σελ. 7 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται ότι : «Από το μέρος της σύμβασης για τη μελέτη του θέματος, που έχει διαχειριστεί το Ελληνικό Δημόσιο, η Ανάδοχος, μέχρι σήμερα (δηλαδή έως 30.8.2013), έχει λάβει ποσά, που αντιστοιχούν στο 100% της αμοιβής των μελετών, που έχουν εγκριθεί και το 80% της προεκτιμώμενης αμοιβής (όπως αναφέρεται στον 2ο ΣΠ) των μελετών που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν εγκριθεί, συν τις αναθεωρήσεις, ήτοι: Το 80% της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υδραυλικής Προμελέτης (Αρχική Σύμβαση) που έχει υποβληθεί, αλλά δεν έχει εγκριθεί Το 80% της προεκτιμώμενης αμοιβής της Προμελέτης της Σήραγγας Εκτροπής (1η ΣΣ) που έχει υποβληθεί αλλά δεν έχει εγκριθεί Το 100% της (κατ’ αποκοπήν) αμοιβής του Μαθηματικού Μοντέλου Υπολογισμού Παροχών (1η ΣΣ) που έχει υποβληθεί και εγκριθεί Το 100% της προεκτιμώμενης αμοιβής των Γεωτεχνικών Εργασιών (1η ΣΣ) της Σήραγγας Εκτροπής έχει υποβληθεί και εγκριθεί Το 100% της προεκτιμώμενης αμοιβής των Γεωλογικών Εργασιών (1η ΣΣ) της Σήραγγας Εκτροπής έχει υποβληθεί και εγκριθεί Το 100% της προεκτιμώμενης αμοιβής των Τοπογραφικών Εργασιών (1η ΣΣ) της Σήραγγας Εκτροπής έχει υποβληθεί και εγκριθεί Το 80% της (κατ’ αποκοπήν) αμοιβής της Μελέτης Οριοθέτησης (1η ΣΣ) του ρέματος που έχει υποβληθεί, αλλά δεν έχει εγκριθεί Το 80% της (κατ’ αποκοπήν) Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Αρχική Σύμβαση) που έχει υποβληθεί, αλλά δεν έχει

εγκριθεί Τις αναθεωρήσεις»
anatakti
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ