2013-02-22 17:40:03
Φωτογραφία για Ερώτηση του Β.Οικονόμου: Χρηματοδότηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»
από το Γραφείο Τύπου

Προς: Υπουργό Εσωτερικών, Υπουργό Οικονομικών, Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κύριοι Υπουργοί,

Με το άρθρο 39 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, συστήθηκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η Διεύθυνση «Άθληση για Όλους», με αρμοδιότητες τη μελέτη, την οργάνωση, τη διάδοση, την υλοποίηση, τη παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» σε Πανελλήνιο επίπεδο.

Με το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ141/Α/21-6-2012), καθώς και με το Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ160/Α/10-8-2012), έγινε η μεταφορά των Διευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας Διατροφής και Άθλησης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με βάση το Οργανωτικό πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνεργάζεται και χρηματοδοτεί τους Ο.Τ.Α. και άλλους αρμόδιους φορείς (Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ.) για την υλοποίηση απ’ αυτούς Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους».


Με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, (ΦΕΚ 152Α/01.07.11), περιορίζονται οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Οι ΟΤΑ που αποτελούν την πλειοψηφία των φορέων υλοποίησης των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», λόγω της ισχύος της ανωτέρω διάταξης του ν. 3986/2011, δεν μπορούν να προσλαμβάνουν για τα προγράμματα που υλοποιούν τον αναγκαίο αριθμό Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, ακόμη και στις περιπτώσεις που εξασφαλίζουν έσοδα μη προερχόμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Συνέπεια αυτού είναι τα προγράμματα που λειτουργούν τα τελευταία χρόνια με συμμετοχή σημαντικού αριθμού πολιτών να μην μπορούν να προγραμματίζονται έγκαιρα, να μην υλοποιούνται και να μην παρέχεται τελικά η δυνατότητα και η ευκαιρία στους πολίτες να απολαύσουν τα οφέλη της άθλησης.

Σύμφωνα, με την παράγραφο 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τα εποπτευόμενα απ’ αυτή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι φορείς υλοποίησης των Προγραμμάτων αυτών, μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των πιο πάνω προγραμμάτων και των Προγραμμάτων Αναπτυξιακού Αθλητισμού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών. Επιτρέπεται δε, να συνάπτονται συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου καθ’ υπέρβαση των προβλεπομένων περιορισμών της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α/01.07.11), όπως κάθε φορά ισχύει, μέχρι ύψους δαπάνης του ποσού που εγγράφουν οι προσλαμβάνοντες φορείς ως πρόβλεψη στον προϋπολογισμό αυτών του τρέχοντος έτους από είσπραξη διδάκτρων ή συνδρομών συμμετοχής στα Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» ή από είσπραξη δωρεών ή χορηγιών για τα Προγράμματα αυτά και το οποίο ποσό της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Η υπαγωγή της πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση προγραμμάτων ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.06.07), στην προηγούμενη χορήγηση έγκρισης της Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει, προκάλεσε σοβαρές καθυστερήσεις στην πρόσληψη του προσωπικού αυτού, το οποίο είναι άκρως απαραίτητο στους Ο.Τ.Α., καθώς εξυπηρετεί ιδίως την ανάγκη της δια βίου άθλησης η οποία και πρέπει να αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες για την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο τρόπο ζωής και τ’ αποτελέσματα των ερευνών για τη θετική επίδραση της άσκησης στην υγεία και στην ψυχοκοινωνική κατάσταση του ατόμου. Η άσκηση με τη συστηματική επιστημονική καθοδήγηση, αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, θωρακίζει την υγεία, συμβάλλει στην πρόληψη εκφυλιστικών τάσεων, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και σε μια καλύτερη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. Σκοπός των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» είναι η βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή των αθλουμένων.

Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι πρέπει να υιοθετηθούν οι παρακάτω τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατή η εξαίρεση της πρόσληψης των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής από τις διαδικασίες που προβλέπει η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/06. Επιπλέον προτείνουμε το προσωπικό αυτό να αμείβεται αποκλειστικά από την καταβολή αντιτίμου που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες υπό τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών, χορηγιών και άλλων οικονομικών πόρων, αφού αυτό προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες χωρίς να επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Συγκεκριμένα προτείνουμε

1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 3057/2001 ΦΕΚ Α 239, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012 ΦΕΚ Α 41 και με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του ν. 4075/2012, ΦΕΚ Α 89, και στην αρχή του πρώτου εδαφίου αυτής η φράση « Η Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης (ΕΓΔΑ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίσταται με τη φράση «Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 3057/2001 ΦΕΚ Α 239, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012 ΦΕΚ Α 41 και με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του ν. 4075/2012, ΦΕΚ Α 89, μετά τη φράση « για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους» προστίθεται η φράση « και άλλων οικονομικών πόρων» και στο τέλος της ιδίας ως άνω παραγράφου 6 προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής:

« Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ.’αριθμ 33/2006 ΠΥΣ, ΦΕΚ Α 280. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προτείνει τις θέσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς - Ο.Τ.Α, σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο που αυτή εκδίδει. Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών, Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών.».

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

Προτίθεστε να υιοθετήσετε τις προτεινόμενες αλλαγές και να τις συμπεριλάβετε σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» ειδικά στις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που οι συμπολίτες μας και η νεολαία έχουν ανάγκη από οικονομικές αλλά επιστημονικά άρτιες αθλητικές διεξόδους;
Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ