2019-08-30 10:46:40
Φωτογραφία για Συνυπηρέτηση Συζύγων Στρατιωτικών
ΠΡΟΣ : κ.κ Βουλευτές

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

Αρ. Πρωτ. : 34

Σέρρες : 29 Αυγ 2019

Συναρμόδιους Φορείς

ΚΟΙΝ. : Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.-Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.

ΘΕΜΑ : Συνυπηρέτηση Συζύγων Στρατιωτικών και Λοιπά Ανταποδοτικά Μέτρα

Το επαγγελματικό Σωματείο μας κατόπιν διαβούλευσης με τα μέλη του και συναποτελώντας το θέμα της συνυπηρέτησης μέρος της βασικής στοχοθεσίας-προτεραιότητάς του κατέληξε σε προτάσεις και πρακτικές συνυφασμένες με την εν γένει παραγωγικότητα των στελεχών των Ε.Δ.

Τα Στελέχη των Ε.Δ. μετέρχονται ενός περιβάλλοντος με αυξημένες υπηρεσιακές και εξωυπηρεσιακές υποχρεώσεις που γεννούν παρεπόμενες απαγορεύσεις και περιορισμούς. Συγκεκριμένα:

α. H διασφάλιση της ελευθερίας κατατάσσεται στην υψηλότερη θέση στην κλίμακα των συνταγματικών αξιών, μπορεί δε να δικαιολογεί περιορισμούς στην άσκηση άλλων δικαιωμάτων, καθώς και αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας
. (βλ. ΝΣΚ 281/2011 & ΝΣΚ Ολ. 227/2011). Πασίδηλα, υπόβαθρο της ελευθερίας αποτελεί «Η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων, όπως εξειδικεύεται από τους εκτελεστικούς του άρθρου 45 του Συντάγματος νόμους, συνίσταται στη διασφάλιση της εθνικής άμυνας, έννοια στην οποία περιλαμβάνεται η διαφύλαξη της εθνικής ανεξαρτησίας, η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, η προστασία των ελλήνων πολιτών έναντι εξωτερικών επιθέσεων και απειλών και η εν γένει υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων, σκοπών, δηλαδή, που, ως εκ της φύσεώς τους, συνάπτονται άμεσα με την ίδια την κρατική υπόσταση» (βλ. Ολ. ΣτΕ 2192/2014).

β. Περαιτέρω, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση περί της εισαγωγής του άρθρου 21Α του Ν.2946/2001 αναγνωρίζεται σαφώς ότι «Το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ένεκα της ιδιάζουσας φύσης της αποστολής του, υπάγεται σε ειδικό πλαίσιο το οποίο διέπει την υπηρεσιακή του εξέλιξη (συχνές μεταθέσεις, πολύμηνες εκπαιδεύσεις σε σχολεία των ΕΔ, πολυήμερες επιχειρησιακές ασκήσεις, εικοσιτετράωρες υπηρεσίες κ.α.) και επηρεάζει άμεσα την προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση (διαρκής διαφοροποίηση του επιπέδου ποιότητας ζωής ένεκα των μετακινήσεων ανά την επικράτεια, επώδυνες για τα τέκνα συνεχείς μεταβολές του σχολικού περιβάλλοντος κ.α)».

γ. Ακολούθως, τα Στελέχη των Ε.Δ. διατρέχουν συνταγματικά επιτρεπτούς ειδικούς περιορισμούς των ατομικών δικαιωμάτων τους, οι οποίοι δεν θα ήταν ανεκτοί εάν επιβάλλονταν στους λοιπούς πολίτες, όπως των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και της επαγγελματικής ελευθερίας (βλ. Ολ. ΣτΕ 2192/2014).

δ. Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 21 του Συντάγματος της Ελλάδας «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους». Εκδηλώνεται σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη μέριμνα του συνταγματικού νομοθέτη, ο οποίος ιδρύει επιτακτική υποχρέωση του Κράτους για λήψη θετικών μέτρων προστασίας του γάμου και της παιδικής ηλικίας προς προαγωγή του Έθνους.

ε. Με την παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3883/2010 εδόθη η δυνατότητα έκδοσης Υπουργικής Απόφασης που μετουσιώθηκε με την Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18 (ΦΕΚ 468 Β΄) και με την οποία εξειδικεύτηκαν τα κατά κλάδο κριτήρια μεταθέσεων και η λειτουργία τους, προσδιορίζοντας στην παρ.1β του άρθρου 2 ότι «Οι μεταθέσεις στελεχών από το βαθμό του Δεκανέα και αντιστοίχων μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων διατάσσονται μετά τη συμπλήρωση διετούς τουλάχιστον συνεχούς υπηρέτησης των στελεχών αυτών σε μία (1) υπηρεσία, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας απόφασης…».

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους στρατιωτικούς αναφορικά με το καθεστώς της συνυπηρέτησης των συζύγων τους καταγράφεται ως ακολούθως:

α. Στον ειδικό νόμο 3883/2010 που διέπει τη μεταθετικότητα των στρατιωτικών αναφέρεται στην παρ.1.α.(2)(γ) του άρθρου 5 ότι για τις τακτικές μεταθέσεις λαμβάνονται υπόψη «Αιτήματα συνυπηρέτησης (με συζύγους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, λιμενικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα)». Μολαταύτα στην εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση Υπουργική Απόφαση καταγράφεται στην παρ.1 του άρθρου 4 ότι «Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.3883/2010, η συνυπηρέτηση με σύζυγο του στελέχους των ΕΔ εφόσον είναι αξιωματικός, ανθυπασπιστής ή υπαξιωματικός, ΕΜΘ και μονιμοποιηθείς ΕΠΟΠ, είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία…».

β. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.2946/2001 (Α΄224) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 151 του Ν.4600/2019 «1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους. 2. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο».

γ. Περαιτέρω βάσει του άρθρου 21Α του Ν.2946/2001 (Α΄224) όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4553/2018 «1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού. 2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός».

δ. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 50 του Ν.4368/2016 (Α΄21) όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4613/2019

«Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), που είναι σύζυγοι των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄224), επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε Φ.Π.Υ.Υ. στην πόλη που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους ή σε Φ.Π.Υ.Υ. που απέχει έως και είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα από την πόλη που υπηρετεί ο/η σύζυγος, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των Φ.Π.Υ.Υ. της περιοχής. Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, εάν διενεργούνται εντός της ίδιας Δ.Υ.Πε., γίνονται με απόφαση του Διοικητή της Δ.Υ.Πε. και εάν διενεργούνται μεταξύ δύο Δ.Υ.Πε., με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Δ.Υ.Πε., μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία των ανωτέρω αποσπάσεων.»

Μετά τα παραπάνω δεδομένα ανακύπτει πασίδηλα ότι:

α. Οι μεταθέσεις των στρατιωτικών διενεργούνται βάσει κριτηρίων δυνητικά ανά δύο έτη και η επιθυμία των τόπων προτίμησής τους δεν έρχεται σε ευθεία γραμμή με τις υπηρεσιακές απαιτήσεις. Συνεπώς μετατίθενται σε όλη την ελληνική επικράτεια ακόμα και στο εξωτερικό, σε τόπους μη επιθυμίας τους κατά τη βούληση του Κράτους, μετακυλίωντας πρόσθετα βάρη με πολυεπίπεδες και πολυσύνθετες εκφάνσεις.

β. Η συνυπηρέτηση συζύγων στρατιωτικών δύναται να αποκλίνει νομίμως από την αρχή της ισότητας και ως επί το πολύ δεν επιφέρει επ’ ουδενί έστω και ανταποδοτικά εξισορρόπηση της ισότητας των στρατιωτικών με τους λοιπούς πολίτες διότι οι στρατιωτικοί μετέρχονται πλήθος δυσχερειών, με συνεπαγόμενες αυξημένες υπηρεσιακές και εξωυπηρεσιακές υποχρεώσεις καθώς και περιορισμούς οι οποίοι αρχικώς συνάπτονται άμεσα με την ίδια την κρατική υπόσταση και κατ’ επέκταση δεν θα ήταν ανεκτοί εάν επιβάλλονταν στους υπόλοιπους πολίτες.

γ. Ο απόλυτος χαρακτήρας της συνυπηρέτησης νομοθετικά ενυπάρχει με συζύγους στελέχη των Ε.Δ. του ΥΠΕΘΑ ενώ δίδεται δυνητικός χαρακτήρας σε συζευγμένους στρατιωτικούς με υπαλλήλους των άρθρων 21 & 21Α του Ν.2946/2001 και της παραγράφου 10 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016.

Συνεκτιμώντας το Σωματείο μας το περιβάλλον που διέπει τα στελέχη των Ε.Δ. και την ισχύουσα νομοθεσία περί συνυπηρετήσεων προτείνει τα παρακάτω μέτρα για την άπαξ και εξ ολοκλήρου επίλυση του χρόνιου προβλήματος της συνυπηρέτησης των στελεχών των Ε.Δ., αναφορικά με τη διασφάλιση της οικογενειακής τους συνοχής:

α. Την τροποποίηση του άρθρου 21 & 21Α του Ν.2946/2001 καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 κατά τρόπο απάλειψης του ρήματος «επιτρέπεται» ή «δύναται» ώστε η απόσπαση να λαμβάνει απόλυτο χαρακτήρα, εξαλείφοντας το ενδεχόμενο παρεμπόδισης ή ματαίωσης της οικογενειακής συμβίωσης.

β. Την τροποποίηση του άρθρου 21 & 21Α του Ν.2946/2001 καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 με αντικατάσταση της γενικής έννοιας των ουσιαστικών «περιοχή» ή «πόλη», που δεν εδράζονται εννοιολογικά σε ουδεμία νομοθετική βάση, με το ουσιαστικό «δήμος», όπως προσδιορίζεται στο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και στην παρ.ιε του άρθρου 1 του Ν.3883/2010 προς απόλυτη σύμπνοια ερμηνείας και αποφυγής σύγχυσης των εμπλεκομένων διοικητικών φορέων του Κράτους και εκτροπής των διακριτών διοικητικών ορίων.

γ. Τη διενέργεια απόσπασης, κατ’ επιθυμία επιλογής του υπαλλήλου συζύγου στελέχους των Ε.Δ.:

(1) Είτε στο δήμο της Οργανικής υπηρέτησης του στρατιωτικού βάσει της παρ.ιε του άρθρου 1 του ν.3883/2010.

(2) Είτε στο δήμο αποδεδειγμένης διαμονής του εν ενεργεία στρατιωτικού δεδομένου σωρευτικώς, της έλλειψης Μονάδων-Θέσεων στις Ε.Δ. στις περιφερειακές ενότητες εν όλη την επικράτεια και της δυνατότητας των στρατιωτικών να διαμένουν σε τόπο διαμονής που διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία και σε εύλογη προκαθορισμένη χιλιομετρική απόσταση από την έδρα της Μονάδας τους.

δ. Την αποκοπή της απαίτησης περί σύμφωνης γνώμης ή γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου με μοναδική προϋπόθεση την αποκλειστική απόφαση του αποφασιστικού μονομελούς οργάνου καθόσον η νομοθετική πρόνοια του απόλυτου χαρακτήρα, προς προστασία της οικογένειας λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος των στελεχών των Ε.Δ., θα περιστείλει τον υπέρογκο χρόνο απόφασης που απαιτούν οι διαδικασίες σύστασης και γνωμοδότησης συλλογικών οργάνων και κατ’ επέκταση θα σμικρύνει την οικογενειακή ανασφάλεια.

ε. Την οριοθέτηση της διάρκειας της απόσπασης για όσο διάστημα διαρκεί η μετάθεση του στελέχους των Ε.Δ., με αποφυγή της κατ’ έτος διαδικασίας που επιτείνει συστηματικά την ανασφάλεια της οικογενειακής συνοχής και τη γραφειοκρατία.

στ. Την εγκαθίδρυση κανονιστικού πλαισίου με ενεργοποίηση της απόσπασης, σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών στον στενό δημόσιο τομέα, σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέτρο του κοινού νομοθέτη που έως σήμερα παραμένει ανενεργό.

ζ. Την υλοποίηση της απόσπασης εντός 20 ημερών από τη γνωστοποίηση της μετάθεσης του/της συζύγου στρατιωτικού προς άμβλυνση των δυσχερειών που σχετίζονται με τον οικογενειακό προγραμματισμό.

Επιπρόσθετα, ως απορρέον θέμα της συνυπηρέτησης για την εξομάλυνση της ανασφάλειας του εργασιακού βίου των ενεργεία στρατιωτικών, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του έργου τους, είναι το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του άρθρου 21 & 21Α του Ν.2946/2001 καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016. Επί αυτού η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. προτείνει η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των συζύγων στρατιωτικών, υπαλλήλων των ανωτέρω διατάξεων, οι οποίοι έχουν τέκνα που φοιτούν σε σχολεία όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης ή/και σε παιδικούς σταθμούς, να καθορίζεται κατ’ επιλογήν τους και ανεξαρτήτως ειδικών ωραρίων εργασίας (κυλιόμενο ωράριο κ.λπ), δεδομένου του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (A΄138) και αντίστοιχη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να διευκολύνονται για τη μεταφορά των τέκνων τους από και προς τη σχολική μονάδα-παιδικό σταθμό, καθόσον ο χρόνος εργασίας των στρατιωτικών καθορίστηκε η 07:00 ώρα έναρξης βάσει της παρ.1 του άρθρου 1 της Υ.Α. Φ. 400/163881/Σ.4187/08−09−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2156) όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την Υ.Α. Φ.400/165047/Σ.4722/12-10-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2340/2011).

Εν κατακλείδι το Σωματείο μας θεωρεί ότι:

α. Η συνυπηρέτηση με στέλεχος των Ε.Δ., υπό ευνοϊκούς όρους, που αφορά μεγάλη μερίδα συναδέρφων, δεν αποτελεί χαρακτηριστικό ευνοϊκής μεταχείρισης αλλά μέτρο υπό μικρής κλίμακας ανταποδοτικότητα των συνακόλουθων δυσμενειών (οικογενειακών, οικονομικών, κοινωνικών κ.ά.) με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση και ενίσχυση του ηθικού του (βλ. Ολ. ΣτΕ 2192/2014) για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του (ΝΣΚ 281/2011) με σκοπό την τήρηση της υψηλής συνταγματικής αξίας της αποστολής των Ε.Δ. καθώς και της πρόδηλης Συνταγματικής επιταγής για την προστασία και προαγωγή της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας.

β. Η συνυπηρέτηση των στελεχών των Ε.Δ. η οποία συνδέεται άμεσα με το εργασιακό περιβάλλον τους πρέπει να διέρχεται υπό ενιαία και συντονισμένη αντιμετώπιση του συνόλου των φορέων του Κράτους κατ’ ακολουθία της συνταγματικής αρχής που καταγράφεται στην παρ.1 του άρθρου 4 κατά το οποίο «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου».

γ. Με την επίτευξη της συνυπηρέτησης εκπληρώνονται τρεις Συνταγματικές επιταγές:

(1) Η διασφάλιση της εδαφικής ελευθερίας. Με την παροχή στεγανών, για την εν συνόλω εύρυθμη λειτουργία του ανθρώπινου κεφαλαίου, αναντίρρητα ενισχύεται ο σημαντικότερος παράγοντας υλοποίησής της.

(2) Η προστασία της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας. Δύο βασικά συστατικά του Κράτους, εκ των οποίων, η οικογένεια αποτελεί θεσμό παροχής ενός ασφαλέστερου κοινωνικού πλαισίου και η παιδική ηλικία από την οποία αναμένεται η προαγωγή του Έθνους.

Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος και για τις περαιτέρω εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες προκειμένου το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες.

Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στα μέλη μας στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

-Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Μακράκης

Παναγιώτης Σαρακατσάνης

Υπολοχαγός (ΠΒ)

Λοχαγός (ΥΠ)

6947293370
6977566243
kranos
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ