2019-09-02 19:09:41
Φωτογραφία για Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι (Βίτσας, Πάντας, Τσακάλης, Καρέλου) στον Δήμο ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
       -Και με τη... "βούλα" αναλαμβάνουν επίσημα τα καθήκοντά τους οι 4 αντιδήμαρχοι του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας Δημήτριος Βίτσας, Νικόλαος Πάντας, Κωνσταντίνος Τσακάλης και Αθηνά Βέμη-Καρέλου, με απόφαση του Δημάρχου, Γιώργου Αποστολάκη.

     -Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην "Διαύγεια" η θητεία των αντιδημάρχων είναι διετή από 01-09-2019 μέχρι 31-08-2021.

        -Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Βίτσας.

Διαβάστε την απόφαση του δημάρχου:

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 76/2019

Ο Δήμαρχος Ακτίου - Βόνιτσας

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134) 2.-Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


3.-Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4.-Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5.-Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 17.370 κατοίκους.

6.-Το γεγονός ότι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.

7.-Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

8.-την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

9.-Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (ΦΕΚ 2128/22-11-2011,

τεύχος Β΄), όπως ισχύει.

10.-Τις ανάγκες του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

-Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, με θητεία από 01-09-2019 μέχρι 31-08-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1.-Τον κ. Δημήτριο Βίτσα του Παναγιώτη, με τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου:

 Την λειτουργία και τον συντονισμό: α) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, β) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς του προσωπικού αυτών. 

 Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 Η ευθύνη προστασίας του συνόλου της δημοτικής περιουσίας.

 Η ευθύνη υπογραφής όλων των σχετικών παραστατικών των χρηματικών ενταλμάτων και πιο συγκεκριμένα: Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, Αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν σε απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών και εργασιών, κάθε είδους συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων, καθώς και των συμβάσεων απευθείας αναθέσεων έργου, εργασίας ή προμήθειας.

 Η ευθύνη χορήγησης αδειών και τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

 Η ευθύνη για την εφαρμογή των νόμων, διατάξεων και κανονισμών σχετικά με την έκδοση ή ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικού ενδιαφέροντος, χρήσης μουσικών οργάνων, λούνα πάρκ, τσίρκο και παρεμφερών εκδηλώσεων.

 Η ευθύνη επέκτασης ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

 Η ευθύνη για θέματα Κοινωνικής Συνοχής, Υγείας, Πρόνοιας και Προστασίας του Πολίτη.

 Την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.

 Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

 Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

 Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2.-Τον κ. Νικόλαο Πάντα του Ιωάννη, με τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην για όλες τις Δημοτικές Ενότητες:

 Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 Την λειτουργία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς του προσωπικού αυτών.

 Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου – Διαχείριση προσωπικού

 Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης, άρδευσης και Αποχέτευσης – Διαχείριση προσωπικού.

 Η ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων.

 Τον έλεγχο λειτουργίας Τ.Ο.Ε.Β.

 Η ευθύνη για θέματα Πολιτικής Προστασίας.

 Η ευθύνη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

 Συντήρηση και λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων.

 Η ευθύνη για τη περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων.

 Η ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας του δημοσίου ηλεκτροφωτισμού.

 Η ευθύνη συντονισμού των ενεργειών για την οργάνωση, ευταξία και σωστή λειτουργία των λαϊκών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, κλπ.

 Η ευθύνη συγκρότησης Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, παζαριών, κλπ, για τη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων του Δήμου.

 Την ευθύνη σύνταξης Εκθέσεων Αξιολόγησης των Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Καθαριότητα και Πρασίνου.

 Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

 Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

 Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

3.-Τον κ. Κωνσταντίνο Τσακάλη του Νικολάου με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες για όλες τις Δημοτικές Ενότητες:

 Η ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της αποθήκης υλικών.

 Η ευθύνη παρακολούθησης, συντήρησης, καλής λειτουργίας και συμπλήρωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.

 Η ευθύνη θεμάτων σχολικής στέγης, η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.

 Η ευθύνη εκτέλεσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Η ευθύνη σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 Η ευθύνη τουριστικής προβολής του Δήμου.

 Η ευθύνη επίβλεψης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, ΧΥΤΥ, Βιολογικού και ανακύκλωσης στην Δ.Ε. Παλαίρου.

 Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

 Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

 Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

4.-Την κα Αθηνά Βέμη-Καρέλου του Νικολάου με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες για όλες τις Δημοτικές Ενότητες:

 Η ευθύνη εξοπλισμού, συντήρησης και λειτουργίας των παιδικών χαρών και αθλοπαιδιών

 Η μέριμνα για τη συντήρηση, αξιοποίηση, προστασία και σωστή διάθεση και λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου.

 Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

 Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

5.-Στους ανωτέρω Αντιδημάρχους παρέχεται πέρα των ανωτέρω και η εξουσιοδότηση για την υπογραφή εγγράφων της αρμοδιότητάς τους.

6.-Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

7.-Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

8.-Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Βίτσας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Δημήτριου Βίτσα τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Πάντας και αντίστροφα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Τσακάλη τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Νικόλαος Πάντας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου κας Αθηνάς Βέμη-Καρέλου τα καθήκοντά της ασκεί ο κ. Κων/νος Τσακάλης.

9.-Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:

α)-Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του Δημοτικού και Δημοσίου συμφέροντος.

β)-Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.

γ)-Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με θέματα του Δήμου.

δ)-Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς

ε)-Να συνεργάζονται μεταξύ τους, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

10.-Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Κοινοποίηση: 

1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου-Τμήμα Διοικ-Οικον.

2.Προϊστάμενους Τμημάτων του Δήμου
ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
The Moon and Jupiter over the Alps
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
The Moon and Jupiter over the Alps
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ