2019-09-03 17:44:55
Φωτογραφία για Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι (Γερόλυμος, Τζαχρήστας, Λαϊνάς, Παληογιάννης) του Δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
          Με απόφαση του δημάρχου Ξηρομέρου Γιάννη Τριανταφυλλάκη ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι: Γερόλυμος Σωτήριος, Τζαχρήστας Παναγιώτης, Λαϊνάς Κωνσταντίνος και Παληογιάννης Παναγιώτης, με θητεία ένα (1) έτος, από 01.9.2019 έως 31.8.2020 .

      Ως αντιδήμαρχοι ορίζονται οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας:

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

90 / 2019

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2.-Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει........ 3.-Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."


4.-Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5.-Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Ξηρομέρου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.737 κατοίκους.

6.-Το γεγονός ότι ο Δήμος Ξηρομέρου έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.

7.-Το γεγονός ότι στο Δήμο Ξηρομέρου μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

8.-την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.

9.-Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 724/τ. Β΄/21.3.2014)

10.-Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

11.-την αριθ. 90/59849/21.8.2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.-Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξηρομέρου, με θητεία από 01.9.2019 έως 31.8.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1.-τον Γερόλυμο Σωτήριο του Φωτίου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

i.-Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Αποθήκης, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

ii.-Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Διοικητικών και θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας και ιδίως:

-την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης.

-την έκδοση των πράξεων μετακίνησης εκτός έδρας,

-την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών,

-τη λειτουργία των ΚΕΠ,

-τη λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών.

την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

-Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

-Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2.-τον Τζαχρήστα Παναγιώτη του Ιωάννη καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων , Μελετών και Συγκοινωνιών και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και  συγκεκριμένα του Τμήματος των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Επίβλεψης έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, αρμοδιότητες του τομέα των Συγκοινωνιών.

-Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και της συντήρησης των οχημάτων.

-Την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα υγιεινής των εργαζομένων.

-Την ευθύνη του τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

-Την ευθύνη των θεμάτων λειτουργίας των σφαγείων.

-***Την ευθύνη των πολεοδομικών θεμάτων

-Την ευθύνη των παιδικών χαρών****

την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

     Επίσης ορίζει τον Τζαχρήστα Παναγιώτη του Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Φυτειών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)-Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β)-Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

γ)-Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

δ)-Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε)-Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και των αντλιοστασίων.

-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Ενότητας της αποκομιδήςκαι διαχείρισης των αποβλήτων.

-της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

-Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

-Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3.-τον Λαϊνά Κωνσταντίνο του Ιωάννη καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη της επισκευής, της συντήρησης και της καλής λειτουργίας των υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακάθαρτου νερού, της κατασκευής έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, της καταγραφής των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές.

-Την ευθύνη Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

-Την ευθύνη του τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

-Την ευθύνη της λειτουργίας του ΔΑΚ Αστακού.

Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

-τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.

-τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

-τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

-τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

-την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).

την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

-Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

        Επίσης ορίζει τον Λαινά Κωνσταντίνο του Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αστακού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)-Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β)-Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη  δημοτική ενότητα.

γ)-Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ)-Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε)-Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ)-Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Ενότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

-Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

4.-τον Παληογιάννη Παναγιώτη του Ευσταθίου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη του Περιβάλλοντος, Πρασίνου και της Καθαριότητας.

-Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

-την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου.

-Την ευθύνη των Δασών, Δασυλλίων, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

-Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

-Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

-τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).

την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

       Επίσης ορίζει τον Παληογιάννη Παναγιώτη του Eυσταθίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αλυζίας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)-Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β)-Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ)-Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ)-Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε)-Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ)-Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και των αντλιοστασίων.

-της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

      Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

    Γ.-Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

   Δ.-Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τζαχρήστας Παναγιώτης του Ιωάννη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Γερόλυμο Σωτήριο του Φωτίου.

Ε.-α.-Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Τζαχρήστα Παναγιώτη του Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γερόλυμος Σωτήριος του Φωτίου.

β.-Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Γερόλυμου Σωτήρη του Φωτίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Τζαχρήστας Παναγιώτης του Ιωάννη.

γ.-Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Λαϊνά Κωνσταντίνου του Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Παληογιάννης Παναγιώτης του Ευσταθίου.

δ.-Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Παληογιάννη Παναγιώτη του Ευσταθίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Λαϊνάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη.

 ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος

Τριανταφυλλάκης Ιωάννης

Κοιν.

-Οριζόμενους Αντιδημάρχους

-Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

-Υπαλλήλους του Δήμου
-ΚΕΠ
ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ