2019-09-13 19:05:58
Φωτογραφία για Οπισθάμβωνος παλαιά ευχή εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
Του Κυρίου δεηθώμεν 

Ο παντός ύψους υψηλότερος Κύριε,και την επί του Σταυρού σωματικήν εκούσιον υπομείνας ύψωσιν,ίνα τη τών αχράντων σου χειρών εκτάσει πάντας ελκύσεις πρός εαυτόν,και τη πεπληρωμένη ταπεινώσεως υψώσει σου την διά ψευδούς υψώσεως και ματαίας οιήσεως φύσιν ημών μέχρις άδου καταβιβασθείσαν υψώσας. Ο θεολογία εν τη γη τοις έθνεσιν ανυψούμενος,ως υψηλός βραχίων υψίστου πατρός και θυσίαις αινέσεως δοξαζόμενος. 

Ο διά της υψώσεως του τιμίου σταυρού στηλιτεύων τήν υπό προαχθείσαν εν αυτώ καθαίρεσιν της των δαιμόνων επάρσεως και θριαμβεύων την του θανάτου νίκην,και δημοσιεύων την του γένους ημών εκ της παλαιάς πτώσεως ανάκλησιν. Μή, δή, νύν,παρίδης ημών τας δεήσεις δι ών τούς σούς οικτιρμούς ητήσαμέν τε και αιτούμεν, αλλ΄ως ελεήμων ημάς πανηγυρίζοντας τήν ανάδειξιν του σού τροπαιούχου και ζωηφόρου Σταυρού,και την θείαν αυτού προσκύνησιν. Βοήθημα κραταιόν και πάσης της τών νοητών δρακόντων ψυχοφθόρου δεινότητος χάρισαι,ποίησον ημίν, ώσπερ,πάλαι τοις υπό των όφεων δακνομένοις ισραηλίταις ίασιν παρέσχες δια της πρός τον υψωθέντα χαλκούν υπό Μωσέως, ταπείνωσον την καθ΄ημών υψουμένην αμαρτίαν και τους υπ΄αυτής καταβεβλημένους ημάς ταίς κατ΄αυτής ανδραγαθίαις ανύψωσον ,και τω βασιλεί ημών, καύχημα τον Σταυρόν έχοντι, πάσαν βαρβάρων επανάστασιν υπόταξον, και πάντα βραχίονα πολεμίων σύντιψον, και πάσαν τυράννων υπερηφάνειαν κατάθραυσον
. Και ως τον Αμαλήκ τη σταυρώ τύπω των μωσαϊκών χειρών επάρσει πρώην ετροπώσω, ούτως, και πάν κέρας υψούμενον κατά της εκκλησίας σου κατάβαλε, και πάν ύψος επαιρόμενον κατά της γνώσεως κατάλυσον. Παν στόμα ταίς κατά σού βλασφημίαις πλατυνόμενον απόφραξον και πάσαν καρδίαν από αγνωσίας εσκοτισμένην φώτισον. Απόστησον ημών τόν νούν πάσης εννοίας καθελκούσης από σού, ίνα θεωρίαις ουρανίαις και μακαρίαις μετεωριζόμενοι καταντήσωμεν εις τήν αιώνιον και αίδιον και αληθινήν ύψωσιν την πρέπουσαν τοις υπό σού ποιμαινομένοις τοις σής βασιλείας κατατρυφώσι. Συ γάρ ει ο υψών και ταπεινών, και σοί την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω ανάρχω σου Πατρί, και τω Παναγίω και αγαθώ και Ζωοποιώ σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων . ΑΜΗΝ.

( Εκ του περιοδικό ΠΑΝΤΑΙΝΟΣ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ) 
Πηγή
paraklisi
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ