2021-12-01 17:32:28
Φωτογραφία για Υπουργείο Μεταφορών- Υποδομών, ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ απαντούν σε ερώτηση σχετικά με την κατάσταση στον  σιδηρόδρομο.
«Απαρχαιωμένο δίκτυο και έλλειψη προσωπικού στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο» Σχετ: Η Ερώτηση 8871/10.09.2021 του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 251722/20.09.2021 σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, το με αρ. πρωτ. 9164511/24.09.2021 σχετικό έγγραφο της Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας και το με αρ. πρωτ. Εξ.7334/21/21.09.2021 σχετικό έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ Ανώνυμης Εταιρείας.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τα θέματα προσλήψεων στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η ΟΣΕ ΑΕ, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 51 (ετήσιος προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης) του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).


Σε εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας υποβολής του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, για το έτος 2022, και, προκειμένου να ενισχυθεί με προσωπικό η ΟΣΕ ΑΕ, στις

30.07.2021 υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (hr.apografi.gov.gr) το εγκεκριμένο από τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών αίτημα του Οργανισμού για εκατόν είκοσι (120) θέσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων.

Περαιτέρω, όπως προβλέπεται από την παρ. 7 του άρθρου 51 του άνω νόμου, το αρμόδιο για θέματα δημόσιας διοίκησης, Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αιτημάτων των Φορέων της δημόσιας διοίκησης, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, θα διαμορφώσουν τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους 2022, εκδίδοντας τη σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) που βρίσκεται στο στάδιο αναμονής έκδοσης.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Απάντηση σε ερώτηση 8871/10.09.2021.

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό που αφορά σε ερώτηση του κ. Κ. Βελόπουλου, Προέδρου του Κόμματος Ελληνική Λύση, Βουλευτή Λάρισας, σας ενημερώνουμε κατά λόγο αρμοδιότητας για τα εξής:

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ) ανταποκρινόμενο στην εντοπισμένη ανάγκη για πιο ολοκληρωμένη επισκόπηση του τομέα των μεταφορών, ολοκλήρωσε το 2019 το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ) για την Ελλάδα.

Μέσω του ΕΣΣΜ, καθορίζεται η αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα μεταφορών και υποστηρίζεται η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Επιπλέον, καθορίζονται οι κύριες δράσεις που πιθανόν θα ενισχυθούν από Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, ιδιαιτέρως μέσα από τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ). Άλλοι τρόποι χρηματοδότησης πέραν των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, είναι η εθνική και η ιδιωτική (ΣΔΙΤ και ιδιωτικές επενδύσεις) χρηματοδότηση.

Ως προς τις σιδ/κές μεταφορές με το ΕΣΣΜ προτείνονται έργα που αφορούν σε αναβάθμιση σιδ/κών γραμμών, σιδ/κές συνδέσεις λιμένων, νέες σιδ/κές γραμμές, προαστιακές σιδ/κές συνδέσεις κ.ά. που θα συμβάλλουν σε μια γενικότερη σταθεροποίηση του σιδ/κού δικτύου της χώρας.

Επιπλέον και σε εναρμόνιση με τις αρχές του ΕΣΣΜ η στρατηγική του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, προτάσσει την ανάπτυξη βιώσιμων, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων υποδομών και πολυτροπικών μεταφορών, με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της χώρας, αξιοποιώντας την γεωπολιτική της θέση και αναδεικνύοντάς την σε κόμβο μεταφορών.

Στην κατεύθυνση αυτή η άρση των εμποδίων και η συμπλήρωση των κενών για την ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών αποτελούν προτεραιότητα του Υπουργείου, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ασφαλούς, συνεκτικού και διαλειτουργικού συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ποιότητας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου και των διασυνδέσεων, εγχώριων και διεθνών, που αποδεικνύουν την οικονομική τους βιωσιμότητα.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι, το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου επιμερίζεται σε στόχους και τύπους παρεμβάσεων, επιδεικνύοντας υψηλό βαθμό ταύτισης με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθεί μεταξύ άλλων και η εισροή στις διαδικασίες σχεδιασμού των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών) του ΕΣΠΑ, αλλά και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Ειδικότερα, ο τομέας των μεταφορών απαντάται στον Στόχο Πολιτικής 3: «Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων» του οποίου οι στρατηγικές επιλογές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

• Ολοκλήρωση μεταφορικών υποδομών που ανήκουν στο βασικό και αναλυτικό ΔΕΔ-Μ,

• Ολοκλήρωση λειτουργικής διασύνδεσης των μεταφορικών μέσων του ΔΕΔ-Μ μεταξύ τους και με διασυνοριακές συνδέσεις καθώς και με τις υπόλοιπες μεταφορικές υποδομές της χώρας,

• Περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των ΔΕΔ-Μ και του δικτύου μεταφορών με έμφαση στην άρση εμποδίων και την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας,

• Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών.

Προγραμματίζεται συνεπώς, ότι μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου θα επιτευχθεί σημαντική ανάπτυξη του βασικού σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, με την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου τμήματος του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π (Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη, Ειδομένη, Προμαχώνας) και σημαντικού τμήματος των κλάδων του, εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών με εφαρμογή σύγχρονων σιδηροδρομικών συστημάτων έλξης, διαχείρισης και ασφάλειας της κυκλοφορίας (ηλεκτροκίνηση, ERTMS – ETCS) κατά μήκος του κύριου σιδηροδρομικού άξονα, ενίσχυση της πολυτροπικότητας του συστήματος μεταφορών με παρεμβάσεις που συμβάλλουν στη σιδηροδρομική σύνδεση σημαντικών λιμένων και αερολιμένων και βελτίωση της προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε επιβατικούς σταθμούς του υπεραστικού και μητροπολιτικού σιδηροδρόμου.

Επισημαίνεται ότι οι κύριοι χρηματοδοτικοί πόροι για τα έργα του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το συμπληρωματικό χρηματοδοτικό μέσο “Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη” (Connecting Europe Facility – CEF). Ειδικά ως προς το CEF επισημαίνεται ότι οι πόροι που προορίζονται για τη χώρα μας (περίπου 870 εκ. ευρώ) αφορούν αποκλειστικά σε έργα μεταφορών. 

 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ανάπτυξης Μεταφορών 

Π. Μ. Τούρλου

ΟΣΕ

Απάντηση της ερώτησης με αριθμό 8871/10.09.2021 από τον Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο με θέμα:

«Απαρχαιωμένο δίκτυο και έλλειψη προσωπικού στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο»

Απάντηση της ερώτησης με αριθμό 8871/10.09.2021 από τον Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

σχεδιάζει την ανάταξη/αναβάθμιση και εν συνεχεία την συντήρηση του Ελληνικού Σιδηροδρομικού υ στα πλαίσια μακροχρόνιων συμβάσεων συντήρησης του, εκμεταλλευόμενος ένα μίγμα πηγών οδότησης μεταξύ των οποίων και πόρους από το ταμείο Ανάκαμψης.

την ανάθεση των παραπάνω συμβάσεων και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ανάγκες χρησης του δικτύου, ο ΟΣΕ έχει προγραμματίσει τη δημοπράτηση έργων συντήρησης της γραμμής για

τμήματα του δικτύου του. Τα ανωτέρω έργα πρόκειται να δημοπρατηθούν εντός του 2021 και οι ανάδοχοι των σχετικών συμβάσεων θα εγκατασταθούν για να πραγματοποιήσουν τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης εντός του Α' εξαμήνου 2022.

Επιπλέον ΟΣΕ στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022 έχει αιτηθεί την πρόσληψη διακοσίων ενενήντα ατόμων σε διάφορες ειδικότητες,

2. Η ένταξη των λιμένων στο κεντρικό δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΔΜ) / Κανονισμός ΕΕ 1315/2013 προϋποθέτει την σύνδεση τους με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο μέχρι το 2030. Ως εκ τούτου o ΟΣΕ ως διαχειριστής της σιδηροδρομικής μέσω του μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) προωθεί την ολοκλήρωση της σύνδεσης λιμένων του κεντρικού δικτύου των ΔΔΜ .

Συγκεκριμένα o ΟΣΕ με χρηματοδότηση του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – Τομέας

Μεταφορών - Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών περιόδου 2014-2020 θα υλοποιήσει μέχρι το τέλος του 2024

την δράση «Ολοκλήρωση των υπολειπομένων μελετών στο τμήμα Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα»

Επίσης το έργο σύνδεσης του Σ.Σ Αλεξανδρούπολης με το λιμάνι Αλεξανδρούπολης έχει ολοκληρωθεί και στον άμεσο σχεδιασμό του ΟΣΕ είναι και η σύνδεση του Σιδ/κού Δικτύου με το Λιμάνι Καβάλας καθότι έχουν ολοκληρωθεί οι οριστικές μελέτες σύνδεσης Τοξότες -Ν. Καρβάλη και εξετάζεται η χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου από το CEF καθότι ανήκει στο κεντρικό δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών της Ε.Ε. και στο project sea 2 sea.

Επιπλέον Ο ΟΣΕ με χρηματοδότη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πόρους ΟΣΕ βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία η ανάθεση σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Σύνδεση ΒΙ.ΠΕ. Π.Ε. Μαγνησίας, λιμένος Βόλου και αεροδρομίου Ν. Αγχίαλου με το υφιστάμενο δίκτυο του ΟΣΕ» με αντικείμενο τις συνδέσεις κρίσιμων υποδομών της Π.Ε. Μαγνησίας (ΒΙ.ΠΕ., λιμάνι, αεροδρόμιο) με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο με σκοπό την αύξηση του μεταφορικού έργου, η οποία περιλαμβάνει τρία διακριτά έργα και

συγκεκριμένα:

· Το έργο της χάραξης νέας μονής κανονικής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 35 χλμ. περίπου που αποσκοπεί στη σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας - Βόλου με την ΒΙ.ΠΕ. Αλμυρού, το εργοστάσιο SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας και το αεροδρόμιο Ν.Αγχιάλου.

· Τη σιδηροδρομική σύνδεση της ΒΙΠΕ-2 (στην περιοχή του Α.Κ. Βελεστίνου του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ) συνολικού μήκους 6,8 χλμ. περίπου με την σιδηροδρομική γραμμή Βόλου - Λάρισας.

· Τη σιδηροδρομική σύνδεση των τριών (3) προβλητών του λιμένα του Βόλου συνολικού μήκους 2,2 χλμ περίπου απ' ευθείας από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Βόλου.

Η αναφερόμενη μελλοντική σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας - Βόλου με την ΒΙ.ΠΕ.

Αλμυρού, το εργοστάσιο SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας και το αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου δεν ανήκει στον ΔΔΜ βάσει του κανονισμού ΕΕ 1315/2013. Προς τούτο ΟΣΕ θα αιτηθεί, στα πλαίσια της αναθεώρησης του κανονισμού ΕΕ 1315/2013, την ένταξη της συγκεκριμένης Σ.Σ Γραμμής στο Αναλυτικό Δίκτυο των ΔΔΜ

3. Ο ΟΣΕ λαμβάνει κάθε μέτρο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του για την αποτροπή περιστατικών κλοπών ή δολιοφθορών. Πρέπει όμως να αναγνωρισθεί ότι το μεγάλο μήκος του δικτύου (2500 χλμ), η γειτνίαση του σε πολλά σημεία με περιοχές υψηλής παραβατικότητας, η διενέργεια των κλοπών και δολιοφθορών από ένοπλες εγκληματικές συμμορίες με καλή οργάνωση και η έξαρση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, του φαινομένου των κλοπών μετάλλων, καθιστούν τη φύλαξη του δικτύου από προσωπικό του ΟΣΕ ιδιαίτερα δυσχερή. Τούτο δε εκφεύγει των βασικών αρμοδιοτήτων του ΟΣΕ και ανάγεται στο πλαίσιο αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος από τις διωκτικές αρχές.

Ο ΟΣΕ με το διατιθέμενο προσωπικό προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε επιθεωρήσεις του δικτύου επιτόπου ή με τη χρήση δραιζηνών. Έχει εγκαταστήσει ένα πλαίσιο συνεχούς συνεργασίας με τις

Αστυνομικές Αρχές σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει εκτός των επεμβάσεων σε περίπτωση συμβάντων για τον εντοπισμό των δολιοφθορέων και επιχειρήσεις προληπτικής φύσης.

Με τον τρόπο αυτό έχει συλληφθεί μεγάλος αριθμός κακοποιών, ενώ έχουν αποτραπεί πολλαπλά περιστατικά.

Επίσης, ο ΟΣΕ στο πλαίσιο των οικονομικών του δυνατοτήτων έχει συμβληθεί με ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, με στόχο τη φύλαξη, με Ανθρώπινο Δυναμικό, καίριων σημείων του δικτύου και των εγκαταστάσεων του. Οι εγκαταστάσεις του Προαστιακού φυλάσσονται επί 24ώρου, με έναν φύλακα ανά βάρδια. Επί πλέον ο ΟΣΕ, μέσω διαγωνισμού, έχει εγκαταστήσει Τεχνικά Μέσα Ασφαλείας, { συναγερμούς, κάμερες, κ.λ.π.) σε (220) Εγκαταστάσεις του, οι οποίες παρακολουθούνται από Ιδιωτική Εταιρεία.

Με εισήγηση του ΟΣΕ συμπεριλήφθη στο Ν.4199/2013, διάταξη με την οποία μετατρέπεται σε κακούργημα η κλοπή ή καταστροφή σιδηροδρομικού υλικού.

Εκτός των άλλων μέτρων και ενεργειών έχει προταθεί από τον ΟΣΕ, η θεσμοθέτηση υποχρέωσης έκδοσης τιμολογίων από τους ίδιους τους συλλέκτες- μεταφορείς παλαιών υλικών - μετάλλων (ΣΚΡΑΠ), κατά την μεταφορά και παράδοση αυτών σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, ώστε να είναι γνωστή η προέλευσή τους κατά τον έλεγχο των χυτηρίων κ.λ.π., αλλά και ο έλεγχος των οχημάτων των ιδίων σε περίπτωση μεταφοράς υλικού ΣΚΡΑΠ.

Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του ΟΣΕ έγινε και γίνεται ότι είναι δυνατόν για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού, την ασφαλή κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών και την ασφάλεια του προσωπικού και των επιβατών, συνεργαζόμενοι συνεχώς με τις αρμόδιες Διοικητικές, Αστυνομικές, Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, ακόμα και σε ανώτατο επίπεδο.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Σ. Πατέρας

ΕΡΓΟΣΕ

Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 8871/10.09.2021 Ερώτηση Βουλής

Σχετ. : Το υπ’ αριθμ. 243561/13.09.2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 7334/21/13.09.2021)

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο αφορά στην υπ’ αριθμ. 8871/10.09.2021 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω όσον αφορά στα θέματα αρμοδιότητας ΕΡΓΟΣΕ:Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με τον Ν.3891/10, «Αναδιάρθρωση εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ Α.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα», όπως αυτός ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 4, υλοποιεί τα έργα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, με συγχρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Προγραμματικών Περιόδων.

Τα έργα εντάσσονται στο γενικότερο στρατηγικό σχεδίασμά για τα έργα μεταφορών, όπως διαμορφώνεται σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και τον ΟΣΕ Α.Ε.

Στον τρέχοντα προγραμματισμό ΕΡΓΟΣΕ για την υλοποίηση έργων από την ΕΡΓΟΣΕ, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης μεταφορών και της αύξησης του επιπέδου ασφάλειας κυκλοφορίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, σχεδιάζεται σειρά έργων που αφορούν σε νέες σιδηροδρομικές συνδέσεις ή/και αναβαθμίσεις υφιστάμενων σιδηροδρομικών συνδέσεων με κύριους λιμένες της χώρας όπως τους λιμένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας (Λ. Φίλιππος), Θεσσαλονίκης (6ος προβλήτας), Πάτρας (Νέος Λιμένας), Βόλου, Λαυρίου, Ραφήνας.

Η χρηματοδότηση των έργων έχει ξεκινήσει με πόρους της Προγραμματικής Περιόδου 2014- 2020 και προγραμματίζεται η συνέχιση με ένταξή τους σε κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη 2021-2027 (CEF2).

Αναλυτικότερα:

Α) στην παρούσα χρονική στιγμή προετοιμάζεται η δημοπράτηση κατασκευής των εξής έργων:

1.   «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ»

Το έργο αφορά στην κατασκευή 32 χλμ νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, από την έξοδο της υφιστάμενης Σιδηροδρομικής Στάσης Κορωπίου, μέχρι τον Λιμένα Λαυρίου.

2.   «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ»

Το συνολικό έργο αφορά στην σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης και του λιμένα Ραφήνας με την υφιστάμενη σιδηροδρομική προαστιακή γραμμή Αθήνας - Αεροδρομίου Έλ. Βενιζέλος’ , συνολικού μήκους 17 χλμ. περίπου.

3.   «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΟΛΘ»

Πρόκειται για την κατασκευή νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνδέσει τον 6ο Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο, συνολικού μήκους περίπου 2,87 χλμ.

4.   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ “ΡΙΟ - ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ” ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ “ΟΔΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ~ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ”»

Το έργο αφορά στην κατασκευή του συνόλου των έργων υποδομής νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους περίπου 11 χλμ, με αρχή την έξοδο του τεχνικού C&C στην περιοχή Ρίου και πέρας στην περιοχή Νέου Λιμένα Πάτρας και των ενδιάμεσων σταθμών/στάσεων.

5.   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΓ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΟΞΟΤΕΣ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΛΙΜΕΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)Το κυρίως έργο αφορά στην κατασκευή μονής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Τοξότες, συνολικού μήκους 206χλμ., σε νέα χάραξη (νότια χάραξη) μέσω Αμφιπόλης και Ν. Καρβάλης.

6. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ- ETCS ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΟΡΜΕΝΙΟ»

Το κυρίως έργο αφορά στις εργασίες για την αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης - Ορμένιου - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα, μήκους 178 χιλιομέτρων, σε διπλή σιδηροδρομική γραμμή με εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης και ETCS LeveH και ηλεκτροκίνησης καθώς και αναβάθμιση σταθμών/στάσεων.

Πρόκειται για σύνθετα σιδηροδρομικά έργα, η υλοποίηση των οποίων σχεδιάζεται με αξιοποίηση της μεθόδου του ανταγωνιστικού διαλόγου, σύμφωνα με τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α7147) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4872/21 (ΦΕΚ Α72021), με στόχο, την επίτευξη ταχύτερων ρυθμών υλοποίησης και βέλτιστο συνδυασμό κόστους - οφέλους.

Η δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάθε ένα εκ των έξι έργων, αναμένεται στο β' εξάμηνο του 2021.

Β) Για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Λάρισας - Βόλου, ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία για την υπογραφή σύμβασης:                                    «Κατασκευή Ηλεκτροκίνηση,

Σηματοδότηση- Τηλεδιοίκηση, Τηλεπικοινωνίες και ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα - Βόλος με αναβάθμιση της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα ΣΣ Λατομείου- ΒΙΠΕ- ΣΣ Βόλου». Η έναρξη εργασιών κατασκευής αναμένεται στο τέλος του β’ εξαμήνου 2021.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &

ΔΙΕΥΟΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΝΗΣsidirodromikanea.blogspot.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ