2022-04-13 17:09:47
Φωτογραφία για Απάντηση του Κώστα Καραμανλή σε ερώτηση σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων διαρκείας ορισμένου χρόνου φυλάκων σιδηροδρομικών διαβάσεων ΟΣΕ.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής απαντά σε ερώτηση σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων διαρκείας ορισμένου χρόνου φυλάκων σιδηροδρομικών διαβάσεων ΟΣΕ που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος.

Στην απάντηση του ο κ. Καραμανλής αναφέρει:

Θέμα: «Ανανέωση συμβάσεων διαρκείας ορισμένου χρόνου φυλάκων σιδηροδρομικών διαβάσεων ΟΣΕ»

Σχετ: Η Ερώτηση 2957/07.02.2022

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν.4506/2017 (Α΄191) προβλέφθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής: «1.Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φύλαξης των Υπουργείων, των εποπτευόμενων από αυτά φορέων και των ανεξαρτήτων αρχών, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Για τις προσλήψεις του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ
. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄280). 2. Για τις προσλήψεις της παραγράφου 1 εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα, η οποία εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντομη περιγραφή των σχετικών καθηκόντων και απαιτήσεων. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του Α.Σ.Ε.Π. Περίληψή της, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) και η εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων, β) η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο μέσα σε ένα (1) μήνα από την πάροδο της

προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στο φορέα, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων… »

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του ως άνω άρθρου όπως προπεριγράφεται, εκδόθηκε η αριθμ. Δ4δ/οικ.77918/11.10.2018 (Β΄4761) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκαν: α) τα απαιτούμενα προσόντα και η εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 21 του ν.2190/1994 (Α'28), λαμβάνοντας υπόψη εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία της Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ ΑΕ), β) η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης Ισόπεδων Διαβάσεων και Εγκαταστάσεων του Οργανισμού.

Κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων η ΟΣΕ ΑΕ προχώρησε στη έκδοση της σχετικής προκήρυξης και στην πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ.

Εν συνεχεία, το άρθρο όγδοο του ν.4506/2017 (Α΄191), βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω προσλήψεις, καταργήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 61 του ν.4765/2021 (Α΄6) από 16.05.2021, ενώ πλέον o προγραμματισμός προσλήψεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4829/2021 (Α΄166) και ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 51 του ν.4622/2019 (Α΄133). Ειδικότερα στην παράγραφο 9 του άρθρου 51 προβλέπεται ότι «9. Κατ` εξαίρεση, προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού, που δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εγκρίνονται από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, εφόσον έχουν όλως έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα, υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις και συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού».

Επίσης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 50/4.11.2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), με την οποία εγκρίθηκαν, συγκεκριμένα για την ΟΣΕ ΑΕ, εκατόν δέκα επτά (117) θέσεις τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. Επιπλέον η ΟΣΕ ΑΕ υπέβαλε αίτημα προσλήψεων εκατόν πέντε (105) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) διαφόρων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στον ν. 4903/2022 προβλέφθηκε, στο άρθρο 37, η δυνατότητα επιπλέον προσλήψεων – μέσω ΑΣΕΠ – ειδικού προσωπικού ΙΔΑΧ (κλειδούχοι, σταθμάρχες κλπ). Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην Τροπολογία υπ’ αριθμ. 1226/38, στην οποία συμπεριλαμβανόταν και η εν λόγω διάταξη, η Ελληνική Λύση ψήφισε ΟΧΙ.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Ερώτηση Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση συμβάσεων διαρκείας ορισμένου χρόνου φυλάκων σιδηροδρομικών διαβάσεων ΟΣΕ»

Κύριε Υπουργέ,

Βάσει συμβάσεως του ΟΣΕ μέσω ΑΣΕΠ και προ ενός έτους, προκηρύχθηκε δια συμβάσεως ορισμένου χρόνου διαρκείας ενός έτους πρόσληψη 165 ατόμων σε θέσεις φυλάκων ισόπεδων διαβάσεων (ΦΙΔ) με αρκετούς εξ αυτών τοποθετηθέντες στην Περιφέρεια Έβρου. Οι εν λόγω συμβασιούχοι - φύλακες της φυλασσόμενης ισόπεδης διάβασης του ΟΣΕ (πασάζο), πριν ξεκινήσουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, εκπαιδεύτηκαν καταλλήλως. Η σύμβασή τους λήγει προσεχώς και όπως πληροφορήθηκαν οι εν λόγω εργαζόμενοι, ο ΟΣΕ προτίθεται, μέσω απευθείας ανάθεσης, να αναθέσει τη φύλαξη των ισόπεδων διαβάσεων σε ιδιωτική εταιρεία σεκιούριτι.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεστε όπως ανανεώσετε τις τρέχουσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου διαρκείας των φυλάκων ισόπεδων διαβάσεων (ΦΙΔ) του ΟΣΕ, λαμβάνοντας υπόψη σας ότι κατέχουν την απαραίτητη εμπειρία και τις ανάλογες γνώσεις κατόπιν της κατάλληλης εκπαίδευσης που έλαβαν και με δεδομένο ότι η προοπτική ανανέωσης των εν λόγω συμβάσεων θεωρείται ευδοκίμως η πιο συμφέρουσα επιλογή του ΟΣΕ;

Ο ερωτών Βουλευτής 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ