2023-03-07 07:30:02
Φωτογραφία για Πρόσκληση για τακτική και ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Τρίτη 7 Μαρτίου.

  

Αστακός, 2.3.2023

Αριθ. πρωτ: 79

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την εβδόμη (7η) του μηνός Μαρτίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού)....... σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 και σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:


ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να

ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

-----------------------------------

 

Αστακός, 2.3.2023

Αριθ. πρωτ: 80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση την εβδόμη (7η) του μηνός Μαρτίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 και σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ) – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023.

 

Έχοντας υπόψη α) την παρ. 9 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19 β) την με αριθμό ΚΥΑ οικ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976/26.07.2022 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) και γ) την εισήγηση για το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου από το Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλούμε αν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, να κατατεθούν έως την Δευτέρα 6.3.2023 και ώρα 12.00.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.

Τακτικά μέλη.

1. Γαλάνης Κωνσταντίνος

2. Σούλας Βασίλειος

3. Τσίγκρου Αναστασία

4. Γαλάτη Κωνσταντίνα

5. Σκανδάλου Κυριακή

6. Κουνάδης Σπυρίδων

 

Αναπληρωματικά μέλη.

1. Μάντζαρης Ελευθέριος

2. Μακρής Παρασκευάς

3. Αποστολάκη Σπυριδούλα

4. Λύσσαρη Μαρία –Ελένη

5. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος

6. Παπαναστάσης Στυλιανός
ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ