2023-05-23 22:54:55
Φωτογραφία για Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή του 15μελούς Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., καθώς και 5 τακτικών και 5 αναπληρωματικών μελών του ΑΦΠΣ-Ορισμός προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και συνδυασμών

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 2308

 

Προς :

Τακτικοί Αντιπρόσωποι των Φαρμακευτικών Συλλόγων στον Π.Φ.Σ.Αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι των Φαρμακευτικών Συλλόγων στον Π.Φ.Σ.Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας

 

Θέμα: «Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή του δεκαπενταμελούς Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., καθώς και πέντε τακτικών και πέντε αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ορισμός προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και συνδυασμών»

 

Ι. Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 22/17.5.2023 αποφάσεώς του, το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. προκηρύσσει αρχαιρεσίες για την 28η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή, και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας για την 30η Ιουλίου 2023, ημέρα Κυριακή, για την ανάδειξη:

Δεκαπέντε (15) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ.Πέντε (5) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά την εξής αναλογία:

α) Τρεις (3) αντιπροσώπους στον Π.Φ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, με τους αναπληρωτές τους,

β) Έναν (1) αντιπρόσωπο στον Π.Φ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς με τον αναπληρωτή του,  και

γ) Έναν (1) από τους αντιπροσώπους στον Π.Φ.Σ. των Φαρμακευτικών Συλλόγων πλην Αττικής και Πειραιώς με τον αναπληρωτή του.

 

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο του αποσπάσματος πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. της συνεδριάσεως 17ης Μαΐου 2023 προς ενημέρωση σας.

ΙΙ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 60 και 24 παρ. 2 του Ν. 5041/2023, καθώς και στο άρθρο 21 παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Φ.Σ., αποφασίστηκε ότι η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δηλώσεων των συνδυασμών θα πρέπει να λάβει χώρα στον Π.Φ.Σ. (προκειμένου να γίνουν δεκτές) μέχρι και την 27η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

Σας γνωρίζουμε επιπροσθέτως ότι οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για μέλος α) του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. και β) του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου (τακτικό ή αναπληρωματικό), θα πρέπει ρητώς, σαφώς και ορισμένως να αναφέρουν στην αίτηση υποψηφιότητας που θα υποβάλουν, για ποιο αξίωμα θέτουν υποψηφιότητα, ως επίσης με ποιο συνδυασμό κατέρχονται ως υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες, άλλως κατέρχονται ως ανεξάρτητοι – μεμονωμένοι υποψήφιοι. Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει υποχρεωτικώς να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του φαρμακείου του τακτικού αντιπροσώπου. Στην αίτηση το όνομα του υποψηφίου θα πρέπει να αναγράφεται στην κανονική μορφή και όχι στο υποκοριστικό του, το δε υποκοριστικό όνομα μπορεί να αναφέρεται εντός παρενθέσεως μετά το κύριο όνομα.

Επίσης, έκαστος συνδυασμός που επιθυμεί να κατέλθει στις αρχαιρεσίες, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση – κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, κατ’ άρθρον 24 του Ν. 4052/2023, μέχρι την άνω προθεσμία (27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00). Η δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει τον τίτλο του συνδυασμού, ο οποίος θα αναγράφεται στα ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση που υφίσταται σήμα του συνδυασμού, θα πρέπει να αποτυπώνεται στην εν λόγω δήλωση.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και οι δηλώσεις των συνδυασμών δύνανται να υποβληθούν από τον υποψήφιο ή/και τον εκπρόσωπο του συνδυασμού, στον Π.Φ.Σ., εντός της ανωτέρω ορισμένης προθεσμίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αποστολής αυτών, είτε ταχυδρομικώς, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έχοντας υποχρεωτικά προηγουμένως σκαναριστεί η αίτηση υπό τη μορφή pdf), είτε με ΦΑΞ.

ΙΙΙ. Κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με το εάν είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων η χορήγηση, από το Τμήμα Μητρώου του ΔΣΑ στους υποψηφίους, των στοιχείων επικοινωνίας των Δικηγόρων – μελών του ΔΣΑ, η Αρχή δυνάμει της υπ’ αριθμόν 7/2021 Γνωμοδότησής της έκρινε ότι: α) ο υποψήφιος για τον ΔΣΑ είναι τρίτος, καθώς είναι διακριτός υπεύθυνος επεξεργασίας (καθορίζει πλήρως και μόνον αυτός τα μέσα, ακόμα κι αν ο σκοπός είναι του σωματείου), β) η ιδιότητα του μέλους στον ΔΣΑ δεν είναι δεδομένο ειδικών κατηγοριών (συνδέεται με επαγγελματική ιδιότητα από τον νόμο), γ) η νομιμότητα διαβίβασης μπορεί να βασιστεί στο άρθρο 6.1.ε του ΓΚΠΔ – δημόσιο συμφέρον για τη λειτουργία του ΔΣΑ και για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών με τρόπο που να εξασφαλίζει την προβολή των θέσεων όλων των υποψηφίων, δ) τα υποκείμενα δεν έχουν ενημερωθεί κατά το στάδιο συλλογής, αλλά μπορεί να υπάρχει εφαρμογή του άρθρου 6.4 ΓΚΠΔ, καθώς ο σκοπός είναι συναφής με τον αρχικό, ε) ο ΔΣΑ για τη διαβίβαση οφείλει να λάβει μέτρα (όπως να θέσει όρους για τη χρήση των δεδομένων αντίστοιχους με αυτούς των προωθητικών μηνυμάτων στα άρθρα 11 παρ. 3 και 4 του ν. 3471/2006), τα οποία θα πρέπει να τα προσδιορίσει επακριβώς ο ίδιος, και στ) ο κάθε υποψήφιος, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει να ικανοποιεί το τυχόν υποβληθέν δικαίωμα εναντίωσης των μελών – υποκειμένων των δεδομένων.

Η άνω Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δύναται να εφαρμοσθεί αναλογικώς και κατά τις αρχαιρεσίες του Π.Φ.Σ..

Έτσι, ο Π.Φ.Σ. νομίμως δύναται να διαβιβάσει στους υποψήφιους τα στοιχεία επικοινωνίας των αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ. (διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – email, αριθμός τηλεφώνου σταθερού – κινητού, και διεύθυνση φυσικής αλληλογραφίας) θέτοντας όμως περιορισμούς στην επικοινωνία όπως η μη «χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση». Επίσης, ο υποψήφιος οφείλει να αποδέχεται πάραυτα τυχόν υποβληθέν δικαίωμα εναντίωσης από αντιπρόσωπο, ο οποίος δεν επιθυμεί την επικοινωνία με τον υποψήφιο για οιονδήποτε λόγο.

Κατόπιν των ανωτέρω, επί σκοπώ αφενός μεν ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών όλων των υποψηφίων και των συνδυασμών εν όψει των Αρχαιρεσιών, αφετέρου δε ενημέρωσή σας για το εκλογικό πρόγραμμα, τις θέσεις και τις προτάσεις τους, ο Π.Φ.Σ. θα γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας που έχει στην διάθεσή του και έχετε νομίμως διαθέσει (διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – email, αριθμός τηλεφώνου σταθερού – κινητού, και διεύθυνση φυσικής αλληλογραφίας), σε όποιον υποψήφιο ή/και συνδυασμό τα ζητήσει εγγράφως από τον Π.Φ.Σ.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία αυτά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΓΚΠΔ),, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγγράφως την Γραμματεία του Π.Φ.Σ. σχετικώς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή δια ζώσης στα γραφεία του Συλλόγου), το αργότερο μέχρι την 29η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15.00. Στην περίπτωση αυτή ο Π.Φ.Σ. θα γνωστοποιήσει στους αιτούντες μόνο το ονοματεπώνυμο σας καθώς και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο στον οποίο είστε μέλος. Στην περίπτωση δε που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο Π.Φ.Σ. θα γνωστοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία σας στους αιτούντες, ως ορίζεται ανωτέρω.

ΙV. Για κάθε πληροφορία – ζήτημα που αφορά τη διαδικασία και την κείμενη  νομοθεσία των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ., παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον κ. Ηλία Δημητρέλλο, Νομικό Σύμβουλο του Π.Φ.Σ.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

Πρακτικό ΔΣ 17.5.2023 για προκήρυξη αρχαιρεσιών στις 28-30.7.2023

farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ