2024-05-21 08:20:37
Φωτογραφία για MyInfo: Έρχεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του gov.gr για ΟΛΟΥΣ Έρχεται η νέα διαλειτουργική πλατφόρμα ψηφιακής διασταύρωσης και διόρθωσης στοιχείων των πολιτών, με τίτλο ”myInfo”(Στοιχεία προσώπου), η οποία αναμένεται να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο σε πολίτες και δημόσιο.

Σκοπός της νέας ψηφιακής πλατφόρμας είναι η διασφάλιση της ορθότητας, της ακεραιότητας, της ακρίβειας και της διαρκούς επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα. H απόφαση για την δημιουργία της νέας πλατφόρμας δημιοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό 2739/13-05-2024.

Πεδίο εφαρμογής

Στην εφαρμογή περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μητρώα:

Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών,Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε.,Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.),Μητρώο Πολιτών Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,Μητρώο Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.Πρόσβαση στην Ειδική Ηλεκτρονική Εφαρμογή «myInfo»

Η πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή «myInfo» παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α

. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. και με χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.

Πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω του gov.gr – ΕΨΠ έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

έχουν προσωπικούς κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (κωδικοί TAXISnet),iείναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), και έχουν δυνατότητα επιβεβαίωσης δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.

β. με αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και στις έμμισθες Προξενικές Αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

Λειτουργία «myInfo» μέσω του gov.gr – ΕΨΠ

Μετά την είσοδο του φυσικού προσώπου και κατόπιν αντιστοίχισης των στοιχείων του, στην εφαρμογή εμφανίζονται, κατά περίπτωση και εφόσον έχουν αποδοθεί:

ΌνομαΕπώνυμοΌνομα πατρόςΌνομα μητρόςΗμερομηνία γέννησηςΔήμος εγγραφήςΑριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.)Στοιχεία επικοινωνίας από το Ε.Μ.Επ. (Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Διεύθυνση διαμονής, Διεύθυνση επικοινωνίας).

Στην συνέχεια το φυσικό πρόσωπο ελέγχει τα στοιχεία και δύναται να επιβεβαιώσει την ορθότητά τους. Κατόπιν της επιβεβαίωσης, αντλούνται, με βάση τους αναγνωριστικούς αριθμούς, μέσω του ασφαλούς ψηφιακού μηχανισμού συνεχούς συγχρονισμού και εμφανίζονται στην εφαρμογή τα προσωπικά στοιχεία του φυσικού προσώπου, τα οποία κατά περίπτωση τηρούνται στα κάτωθι μητρώα:

Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών: Επώνυμο, Όνομα, Ονοματεπώνυμο πατρός, Ονοματεπώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Δήμος εγγραφής, Οικογενειακή μερίδα και αριθμός μέλους.Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Όνομα, Επώνυμο, Ονοματεπώνυμο πατρός, Ονοματεπώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης.Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ): Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Ημερομηνία γέννησης.Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Ημερομηνία έκδοσης, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα και Επώνυμο πατρός, Όνομα και Επώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης.Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Διεύθυνση διαμονής, Διεύθυνση επικοινωνίας.Μητρώο Προσωπικού Αριθμού της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Προσωπικός Αριθμός.

Εφόσον, κατόπιν του ελέγχου των στοιχείων, το φυσικό πρόσωπο δεν επιβεβαιώνει την ορθότητά τους, δύναται είτε να δηλώσει στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής ότι δεν διαθέτει εγγραφή στο Μητρώο Πολιτών, οπότε και η εφαρμογή ενημερώνεται μόνο ως προς την αντιστοίχιση των αναγνωριστικών αριθμών του φυσικού προσώπου, είτε να αναζητήσει την εγγραφή του στο Μητρώο Πολιτών στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής, με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕπώνυμοΌνομαΌνομα πατρόςΌνομα μητρόςΗμερομηνία ΓέννησηςΔήμος εγγραφής, Οικογενειακή μερίδα, Αριθμός μέλους

Η εφαρμογή αναζητά στο Μητρώο Πολιτών την εγγραφή που αντιστοιχεί στα καθ’ υπόδειξη από το φυσικό πρόσωπο στοιχεία και, σε περίπτωση επιτυχούς αντιστοίχισης με τα στοιχεία του συνδεδεμένου φυσικού προσώπου, εμφανίζει προς επιβεβαίωση τα στοιχεία.

Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο δεν επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που αντλούνται από το Μητρώο Πολιτών, τότε η εφαρμογή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο ότι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθεί στον οικείο Δήμο (Δημοτολόγιο ή Ληξιαρχείο) για να διορθώσει τα στοιχεία του και στη συνέχεια να επαναλάβει τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο.

Λειτουργία «myInfo» μέσω των Κ.Ε.Π. και των έμμισθων Προξενικών Αρχών

Δυνατότητα εγγραφής δίνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και των έμμισθων Προξενικών Αρχών, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου, αποκλειστικά με αυτοπρόσωπη παρουσία του.

Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. ή της έμμισθης Προξενικής Αρχής προβαίνει σε ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου ενώπιόν του. Για τον λόγο αυτό, προκειμένου να αποδεικνύει την ταυτότητά του, το φυσικό πρόσωπο οφείλει να προσκομίζει:

στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών, το δελτίο ταυτότητας ή το εν ισχύ διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης,στην περίπτωση πολιτών άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της χώρας τους,στην περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο και την άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί δυνάμει του ν. 5083/2023 (Α’ 81) και είναι σε ισχύ ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Στη συνέχεια, το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στον υπάλληλο είτε α) τον Προσωπικό Αριθμό του είτε β) τον ΑΦΜ του είτε γ) τον ΑΜΚΑ του είτε δ) τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς του είτε ε) τον Αριθμό Δημοτολογίου του (δήμος, αριθμός οικογενειακής μερίδας και αριθμός μέλους) είτε στ) τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕπώνυμοΌνομαΌνομα πατρόςΌνομα μητρόςΗμερομηνία ΓέννησηςΔήμος εγγραφής

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος με χρήση των δηλωθέντων στοιχείων προβαίνει σε αναζήτηση και εκτύπωση των στοιχείων του φυσικού προσώπου, την οποία παραδίδει στον αιτούντα για οπτικό έλεγχο των στοιχείων.

Για την καταχώρισή τους στην ειδική εφαρμογή «myInfo» από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Κ.Ε.Π. ή της έμμισθης Προξενικής Αρχής απαιτείται η ενυπόγραφη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου περί της ορθότητας των στοιχείων.

Στη συνέχεια, ο υπάλληλος ενυπόγραφα βεβαιώνει την υποβολή του αιτήματος και σαρώνει την αίτηση. Ηλεκτρονικό αντίγραφο της ως άνω υπογεγραμμένης αίτησης επισυνάπτεται από τον υπάλληλο ως ψηφιακό αρχείο στην εφαρμογή και το έγχαρτο αντίγραφο παραδίδεται στο φυσικό πρόσωπο.parapolitika.gr

Freegr network blog- News about pc, technology.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ