2012-03-23 14:31:03
Φωτογραφία για Διαδικασία έκδοσης και αντικατάστασης δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης, Δικηγόρος Αθηνών

Για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά 1. Δύο πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα).

2. Αίτηση που θα προμηθευθείτε από το Αστυνομικό Τμήμα.

3. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή του στο δελτίο σας.)

4. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση).

5. Για την πρώτη έκδοση του δελτίου ταυτότητας, απαιτείται επίσης η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση που είστε ανήλικος-η, την βεβαίωση των στοιχείων μπορεί να κάνει ο γονέας ή εκείνος που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του.


H Αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας υποχρεωτικά αναζητά αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή της Κοινότητας του αιτούντος, και η αποστολή του γίνεται από την Αρχή που το εκδίδει, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (εφόσον ο αιτών δεν το υποβάλλει αυτοπροσώπως).

Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις μήνες πριν την υποβολή του.

Από τον Ιούνιο του 2005 υποχρέωση για την απόκτηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.

Πότε πρέπει να αντικαταστήσω το δελτίο ταυτότητάς μου;

1. Σε περίπτωση που έχει αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας.

2. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες.

3. Σε περίπτωση που έχει φθαρεί.

4. Όταν έχει περάσει δεκαπενταετία από την έκδοσή του.

5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλω σε αυτές τις περιπτώσεις ;

Για την αντικατάσταση του Δελτίου Ταυτότητας υποβάλλονται τα δικαιολογητικά και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για την αρχική-πρώτη έκδοση του Δελτίου Ταυτότητας.

Θα παραδώσετε επίσης και το παλιό δελτίο που θέλετε να αντικαταστήσετε (με εξαίρεση τις περιπτώσεις κλοπής και απώλειας).

Δεν είναι υποχρεωτική η βεβαίωση των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος από μάρτυρα στις περιπτώσεις 1,2,4 εφόσον:

- τα στοιχεία στην προηγούμενη ταυτότητα είναι ευκρινή,

- το δελτίο που αντικαθίσταται έχει εκδοθεί από την ίδια Αρχή.

Για τις περιπτώσεις κλοπής, απώλειας ή φθοράς απαιτείται μάρτυρας, ανεξαρτήτως της Αρχής έκδοσης του Δελτίου Ταυτότητας.

Εξαιρέσεις:

-Για την περίπτωση 1 (αντικατάσταση λόγω αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου της ταυτότητας) απαιτείται και αντίγραφο της σχετικής πράξης της Αρχής (πχ. λόγω αλλαγής επωνύμου, υιοθεσίας, λύσης ή ακύρωσης αυτής, αναγνώρισης, αποκήρυξης ή νομιμοποίησης τέκνου και σε οποιαδήποτε άλλη από το νόμο οριζόμενη περίπτωση).

-Για την περίπτωση αντικατάστασης λόγω φθοράς ή απώλειας, απαιτείται και παράβολο 9 ευρώ(υπέρ του δημοσίου). Δεν απαιτείται παράβολο μόνο όταν η φθορά ή η απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, δηλαδή σεισμό, πυρκαγιά, ναυάγιο κ.λπ.. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται επιβεβαιωτικό έγγραφο του συμβάντος ή λαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.

-Στις περιπτώσεις 4 και 5 (αντικατάσταση λόγω απώλειας ή κλοπής) απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται από τον ενδιαφερόμενο οι συνθήκες απώλειας ή κλοπής του δελτίου ταυτότητας.

Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υποβάλλω το πιστοποιητικό του Δήμου ή της κοινότητας;

Η Αστυνομία θα το αναζητήσει αυτεπάγγελτα και το δελτίο θα εκδοθεί όταν αυτό αποσταλεί από το Δήμο ή την Κοινότητα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Που υποβάλλω τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ταυτότητας και ποιες ώρες;

Δελτία ταυτότητας εκδίδονται:

α) Για τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

β) Για την υπόλοιπη Χώρα στην Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Όπου δεν λειτουργούν τέτοιες Υπηρεσίες, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Αστυνομικό Τμήμα που ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Έκδοση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών σε Γερμανία και Κύπρο:

Σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις, δελτία ταυτότητας εκδίδονται στους Έλληνες πολίτες, που κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο και τη Γερμανία, μετά από αίτησή τους στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές και συγκεκριμένα στα Γενικά Προξενεία Μονάχου, Στουτγάρδης, Βερολίνου Αμβούργου, Ντύσσελντορφ και Λευκωσίας.

Αν είναι η πρώτη φορά που ζητώ έκδοση δελτίου ταυτότητας ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσω;

Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, υποβάλλετε αυτοπροσώπως, στο αρμόδιο Γενικό Προξενείο του τόπου κατοικίας σας, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Τέσσερις πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (για ταυτότητα).

2. Αίτηση, ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται για την έκδοση των δελτίων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών που κατοικούν στην Ελλάδα.

3. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου για την ομάδα αίματος (εάν επιθυμείτε την αναγραφή της στο Δελτίο).

4. Πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είστε εγγεγραμμένος. Μπορείτε να το υποβάλλετε αυτοπροσώπως ή να το αναζητήσει αυτεπάγγελτα το αρμόδιο Προξενείο.

5. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986), στην οποία δηλώνετε τον τόπο κατοικίας σας στη Γερμανία ή στην Κύπρο, καθώς και αν είστε ήδη κάτοχος δελτίου ταυτότητας Ελληνικής Αρχής.

6. Αποδεικτικό καταβολής τελών ως έξοδα αποστολής.

7. Αποδεικτικό καταβολής τελών για τις περιπτώσεις αντικατάστασης λόγω φθοράς ή απώλειας του δελτίου.

8. Για την πρώτη έκδοση του δελτίου ταυτότητας, απαιτείται επίσης η βεβαίωση των στοιχείων σας από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση που είστε ανήλικος-η, την βεβαίωση των στοιχείων μπορεί να κάνει ο γονέας ή εκείνος που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία σας.

Αν είστε Έλληνας πολίτης που κατοικείτε μόνιμα στην Κύπρο, υποβάλλετε επιπλέον:

9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είστε εγγεγραμμένοι, με βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας σας από τον αρμόδιο υπάλληλο του Προξενείου. Το πιστοποιητικό αυτό μπορείτε να το υποβάλλετε αυτοπροσώπως, αλλιώς το αναζητεί αυτεπάγγελτα το αρμόδιο Προξενείο.

10. Αντίγραφο του εγγράφου που αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή σας στην Κύπρο (άδεια διαμονής, διαβατήριο, κυπριακή ταυτότητα). Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το μνημόνιο του Βρύζα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το μνημόνιο του Βρύζα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ