2015-01-21 23:02:10
Φωτογραφία για Ένωση Καρδιολόγων: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»
ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χαρ.Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1 Ηλιούπολη

Τηλ.: 210-9924980-9959181

Fax: 210-9916854

email: [email protected]

                                                                                                    Αθήνα 21-01-2015

Προς: Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

           κ.Κόντο Δημήτριο

Κοιν: ΠΙΣ

          Ιατρικούς Συλλόγους

          ΠΟΣΙΠΥ-ΠΟΣΚΕ

          Επαγγελματικές Ενώσεις

ΘΕΜΑ: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

Κύριε Πρόεδρε,

Aπευθυνόμεθα δια της παρούσης σε εσάς, καθώς το ζήτημα που έχει ανακύψει αναφορικά με την υπογραφή συμβάσεων με τις ελεγκτικές εταιρείες, απαιτεί πλέον άμεση επίλυση, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

Όπως είναι γνωστό δυνάμει της διάταξης του άρθρου 100 παρ.6 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), προβλέφθηκε η διενέργεια οικονομικού και ειδικού -κλινικού (ιατρικού) ελέγχου των Παρόχων Υγείας από Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες
. Μάλιστα το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ με την υπ’ αριθμ. 634/2013 απόφασή του έθεσε τα κριτήρια και την διαδικασία για τον Έλεγχο από τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες [ΙΕΕ]. Εν συνεχεία δυνάμει της υπ’ αριθμ. 206/27.02.2014 απόφασης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ αποφασίσθηκε ότι οι ιατρικοί- κλινικοί έλεγχοι των παραστατικών που κατέθεσαν προς αποζημίωση οι Πάροχοι Υγείας στον ΕΟΠΥΥ, θα πραγματοποιηθεί από τις ΙΕΕ όπως ακριβώς προβλέπεται στην απόφαση 634/2013 του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, ενώ η διεκπεραίωση του ελέγχου των εντύπων παραστατικών και της εκκαθάρισης των λογαριασμών του 2013 θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες ΠΕ.ΔΙ του ΕΟΠΥΥ.

Στις 08.12.2014 δυνάμει της υπ΄ αριθμόν πρωτ. Οικ. 43014 επιστολή σας, ενημερώσατε τις ΙΕΕ αναφορικά με περιορισμούς και παραδοχές ελλείψεων του ελέγχου. Συνεπεία των ανωτέρω οι τρεις ΙΕΕ (Accurate AE, Mednet Hellas AE, Total Care Network AE) με τις οποίες είχαμε ήδη υπογράψει σύμβαση ως Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, μας ενημέρωσαν εγγράφως ότι τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου θα χαρακτηρίζονται ενδεχομένως ως διαβλητά, λαμβανομένου υπόψη των ελλείψεων και των αδυναμιών του συστήματος υποβολής των παραπεμπτικών. Ως εκ τούτου καλούν τις Ενώσεις σε υπογραφή Τροποποιητικής Σύμβασης.

Οφείλετε κατά συνέπεια να παρέχετε τα εχέγγυα για την ασφαλή διενέργεια του ελέγχου και των ασφαλών αποτελεσμάτων αυτού. Σε κάθε περίπτωση η υπογραφή των τροποποιητικών συμβάσεων θα υπογραφούν από πλευράς μας με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, ως προς τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

I.E.E  TCN

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ TCN

Στην Αθήνα σήμερα την xxη Ιανουαρίου 2015, μεταξύ: 

Α. της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα, με στοιχεία επικοινωνίας στην οδό Χαρ. Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1, Ηλιούπολη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Φώτη Ν. Πατσουράκο, Πρόεδρο της Ένωσης, καλουμένης στη συνέχεια ως «ΕΕΚΕ» και

Β. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TOTAL CARE NETWORK A.E.» και δ.τ. «TOTAL CARE NETWORK»(εφεξής «Εταιρεία»), με ΑΡ.ΜΑΕ 41199/01ΑΤ/Β/254 και ΑΦΜ 094505708 [Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ], η οποία εδρεύει στον Αγ. Δημήτριο, οδός Πρεμέτης αρ. 7, Τ.Κ 173 42 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Ορέστη Φρονίστα

συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 13.1 της από 1/7/2014 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ Ενωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TOTAL CARE NETWORK A.E.» ρητά αναφέρεται ότι, «Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας συμβάσεως δεν έχει ισχύ αν δεν συνομολογηθεί εγγράφως από όλα τα μέρη».

Σήμερα με την παρούσα οι παράγραφοι 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, και 1.10 του άρθρου 1, καθώς και η παράγραφος 3.1 του άρθρου 3 της από 1/7/2014 ανωτέρω σύμβασης τροποποιούνται ως εξής:

1.1. Ο Πάροχος αναθέτει στην Εταιρεία τον έλεγχο από ιατρικής απόψεως των από τον Πάροχο χρεώσεων προς τον ΕΟΠΥΥ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Αντικείμενο του ελέγχου θα είναι ο εξειδικευμένος στατιστικός έλεγχος από ιατρικής απόψεως των διαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών πράξεων κλπ., του Παρόχου σε σχέση με τα οριζόμενα, στον ΕΚΠΥ και γενικότερα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο τα κριτήρια και τις οδηγίες που ορίσθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ και περιλαμβάνονται στις αποφάσεις 634 (10/9/2013) και 896 (28/11/2013) που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, καθώς και στην Ανακοίνωση του Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ της 12.03.2014 και την υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. 43014 επιστολή του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ προς τις Ελεγκτικές Εταιρείες με ημερομηνία 08/12/2014, λαμβανομένων υπόψη των κρατούντων κανόνων της ορθής ιατρικής πρακτικής & δεοντολογίας. 

1.2. Για τη διενέργεια του ελέγχου η Εταιρεία θα παραλάβει τα ηλεκτρονικά αρχεία, που θα διατεθούν από τον ΕΟΠΥΥ, με τα στοιχεία υποβολής λογαριασμών νοσηλειών, διαγνωστικών εξετάσεων κλπ., τα οποία έχουν υποβληθεί και κατατεθεί από τον Πάροχο μέσω του συστήματος eΔΑΠΥ.

1.3. Η διαδικασία ελέγχου θα διενεργηθεί όπως ορίζεται στις με αριθμό 634 (134/10-9-2013) και 896 (28/11/2013) αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. 43014 επιστολή του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ προς τις Ελεγκτικές Εταιρείες με ημερομηνία 08/12/2014 και τις παραδοχές – περιορισμούς του ελέγχου όπως περιγράφονται στη συγκεκριμένη επιστολή και περιλαμβάνει ιατρικό έλεγχο με χρήση στατιστικού μοντέλου, όπου πραγματοποιείται (α) ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων σε ότι αφορά την ορθότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων που έχουν υποβληθεί, καθώς και (β) στατιστική ανάλυση για την επισήμανση «περιοχών» παρασχεθείσας υγειονομικής φροντίδας που στατιστικά έχουν χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν παραβατικότητα.

1.4. Η χορήγηση των απαιτουμένων για τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο στοιχείων και πληροφοριών θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω (υπό 1.2.) στην παρούσα σύμβαση. Ουδεμία ευθύνη βαρύνει την Εταιρεία για ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία που θα της χορηγηθούν, καθώς και για ενδεχόμενη άρνηση ή αδυναμία ή καθυστέρηση χορήγησης αυτών. Η Εταιρεία θα θεωρήσει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα της παρασχεθούν ως ακριβή και πλήρη και δεν θα προχωρήσει σε κανενός είδους έλεγχο νομικό, φορολογικό ή λογιστικό.

1.10 Εξωδικαστική Επίλυση διαφορών – Παραπομπή σε Διαιτησία

Σε περίπτωση μη συμφωνίας του ελεγχόμενου Παρόχου με το Πόρισμα του Ελέγχου της Εταιρείας, προβλέπεται ρητά (δυνάμει του άρθρου 9 της απόφασης 634 /134/10-9-2013 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 197/27-11-2014 συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ) η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς και η παραπομπή της σε Επιτροπή Διαιτησίας. Ο τόπος που θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διαιτησίας είναι κοινής αποδοχής.

Αν ο άμεσα ενδιαφερόμενος Πάροχος υποβάλλει ένσταση στην Επιτροπή Βέλτιστης Πρακτικής, στη συνέχεια τα δύο μέρη (η Εταιρεία και ο άμεσα ενδιαφερόμενος Πάροχος) απευθύνονται σε Επιτροπή Διαιτησίας, με εξειδίκευση σε Ιατρικά θέματα και συναφή αποδεδειγμένη εμπειρία. Η Επιτροπή Διαιτησίας που επιλαμβάνεται της διαφοράς και καλείται να λάβει απόφαση είναι τριμελής και απαρτίζεται από δύο (2) ειδικευμένους γιατρούς (ένα γιατρό τον οποίο έχει επιλέξει η κάθε πλευρά) με αποδεδειγμένη εμπειρία και έναν (1) Διαιτητή εξειδικευμένο σε ιατρικά θέματα ελέγχου, ο οποίος θα ορίζεται μετά από πρόταση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και θα διαθέτει αποδεδειγμένη ελεγκτική εμπειρία. Τα ανωτέρω αναφερόμενα δύο μέρη, δηλαδή η ΙΕΕ και ο άμεσα ενδιαφερόμενος πάροχος υπηρεσιών υγείας, δύναται να ασκούν δικαίωμα εξαίρεσης του Διαιτητή από την ανωτέρω πρόταση του ΠΙΣ άπαξ η κάθε πλευρά πριν την έναρξη του δικαιώματος της διαιτησίας. Η απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας είναι αμετάκλητη και δεσμευτική για όλους, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 897 ΚΠολΔ. Αμφότερες οι πλευρές- συμμετέχοντες στη διαδικασία της Διαιτησίας και το σύνολο των αρμοδίων φορέων οφείλουν να συμμορφωθούν με την απόφαση αυτή.

3.1. Η αμοιβή της Εταιρείας για την παροχή των οριζομένων στο άρθρο 1 του παρόντος υπηρεσιών συμφωνείται ως ποσοστό 0,225% επί των χρεουμένων κονδυλίων (προ ΦΠΑ) από τον Πάροχο στον ΕΟΠΥΥ για το 2013 για τις περιπτώσεις ανοικτής νοσηλείας όπως οι περιπτώσεις αυτές καθορίζονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Το ποσό επί του οποίου θα υπολογισθεί η αμοιβή, είναι καταχωρημένο στο eΔΑΠΥ και θα γίνει γνωστό στην Εταιρεία από τις ηλεκτρονικές υποβολές του Παρόχου για το έτος 2013, τις οποίες συναινεί ο τελευταίος όπως παραλάβει η Εταιρεία από τον ΕΟΠΥΥ.

Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι όροι της από 01-07-2014 σύμβασης.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη

Για την ΕΕΚΕ      Για την Εταιρεία

-------------------------------------------------------------------------------------

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ACCURATE

Στην Αθήνα σήμερα την 23η Δεκεμβρίου 2014,  μεταξύ:

Α.      της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στην Ηλιούπολη επί της οδού Χαρ. Τρικούπη αρ. 12 με ΑΦΜ: 099754742 (Δ.Ο.Υ.: Ηλιουπόλεως) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Φώτη Πατσουράκο, Πρόεδρο, καλούμενη στη συνέχεια ως «Ένωση» και

Β.      της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ACCURATE HEALTH AUDITING& CONSULTING, με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 44572/01/Β/99/664 και ΑΦΜ: 099554821 (Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 209 και        Δ. Καμπούρογλου αρ. 38, T.K. 11525 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Σωτήρη Παπασπυρόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ και Διευθ. Σύμβουλο, καλουμένη στη συνέχεια «Εταιρεία»

συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 10.1 της από 06/06/2014 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ACCURATEHEALTH AUDITING & CONSULTING» ρητά αναφέρεται ότι, «Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας συμβάσεως δεν έχει ισχύ αν δεν συνομολογηθεί εγγράφως από όλα τα μέρη».

Σήμερα με την παρούσα οι παράγραφοι 1.1 έως και 1.4 του άρθρου 1 της από 06/06/2014 ανωτέρω σύμβασης τροποποιούνται ως εξής:

1.1. Ο Πάροχος αναθέτει στην Εταιρεία τον έλεγχο από ιατρικής απόψεως των από τον Πάροχο χρεώσεων προς τον ΕΟΠΥΥ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Αντικείμενο του ελέγχου θα είναι ο εξειδικευμένος στατιστικός έλεγχος από ιατρικής απόψεως των διαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών πράξεων κλπ., του Παρόχου σε σχέση με τα οριζόμενα, στον ΕΚΠΥ και γενικότερα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο τα κριτήρια και τις οδηγίες που ορίσθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ και περιλαμβάνονται στις αποφάσεις 634 (10/9/2013) και 896 (28/11/2013) που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ,  καθώς και στην Ανακοίνωση του Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ της 12.03.2014 και την υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ.43014 επιστολή του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ προς τις Ελεγκτικές Εταιρείες με ημερομηνία 08/12/2014, λαμβανομένων υπόψη των κρατούντων κανόνων της ορθής ιατρικής πρακτικής & δεοντολογίας. 

1.2. Για τη διενέργεια του ελέγχου η Εταιρεία θα παραλάβει τα ηλεκτρονικά αρχεία, που θα διατεθούν από τον ΕΟΠΥΥ, με τα στοιχεία υποβολής λογαριασμών νοσηλειών, διαγνωστικών εξετάσεων κλπ., τα οποία έχουν υποβληθεί και κατατεθεί από τον Πάροχο μέσω του συστήματος eΔΑΠΥ.

1.3. Η διαδικασία ελέγχου θα διενεργηθεί όπως ορίζεται στις με αριθμό 634 (134/10-9-2013) και 896 (28/11/2013) αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ.43014 επιστολή του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ προς τις Ελεγκτικές Εταιρείες με ημερομηνία 08/12/2014 και τις παραδοχές – περιορισμούς του ελέγχου όπως περιγράφονται στη συγκεκριμένη επιστολή και περιλαμβάνει ιατρικό έλεγχο με χρήση στατιστικού μοντέλου, όπου πραγματοποιείται (α) ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων σε ότι αφορά την ορθότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων που έχουν υποβληθεί, καθώς και (β) στατιστική ανάλυση για την επισήμανση «περιοχών» παρασχεθείσας υγειονομικής φροντίδας που στατιστικά έχουν χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν παραβατικότητα.

1.4. Η χορήγηση των απαιτουμένων για τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο στοιχείων και πληροφοριών θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω (υπό 1.2.) στην παρούσα σύμβαση. Ουδεμία ευθύνη βαρύνει την Εταιρεία για ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία που θα της χορηγηθούν, καθώς και για ενδεχόμενη άρνηση ή αδυναμία ή καθυστέρηση χορήγησης αυτών. Η Εταιρεία θα θεωρήσει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα της παρασχεθούν ως ακριβή και πλήρη και δεν θα προχωρήσει σε κανενός είδους έλεγχο νομικό, φορολογικό ή λογιστικό.

Στο άρθρο 3.1 της από 06/06/2014 ανωτέρω σύμβασης προστίθεται η παράγραφος:               «Επί της αμοιβής της Εταιρείας για την παροχή των οριζομένων στο άρθρο 1 του παρόντος υπηρεσιών, συμφωνείται έκπτωση 50% επί των χρεουμένων κονδυλίων (προ ΦΠΑ) από τον Πάροχο στον ΕΟΠΥΥ για το 2013 για τις περιπτώσεις ανοικτής νοσηλείας όπως οι περιπτώσεις αυτές καθορίζονται από τον ΕΟΠΥΥ».

Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι όροι της από 06/06/2014 σύμβασης.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Φώτης Πατσουράκος

 Πρόεδρος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Σωτήρης Παπασπυρόπουλος

 Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

--------------------------------------------------------------------------

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ MEDNET

Στην Αθήνα σήμερα την …….η Ιανουαρίου 2014,  μεταξύ:

Α.      του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Κ.Ε.)»  που εδρεύει στην Ηλιούπολη επί της οδού Χαρ. Τρικούπη αρ. 12 και Καρνεάδου,  με ΑΦΜ: 997547422 (Δ.Ο.Υ.: Ηλιούπολης) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Κ.Ε.. κ. Φ. Ν. Πατσουράκο, καλούμενη στη συνέχεια ως «Ένωση» και

Β.      της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «MEDNET GREECE S.A.» , που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, οδός Περγάμου 3, ΤΚ 17121, , με ΑΦΜ 094351487 (ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ)  και εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Αλεξάνδρα Τσάμη, καλουμένη στη συνέχεια «Εταιρεία»

συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της από 05/06/2014 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Κ.Ε.) και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDNET GREECE S.A.» ρητά αναφέρεται ότι, «Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος δεν έχει ισχύ αν δεν συνομολογηθεί εγγράφως μεταξύ του Συλλόγου και του Ελεγκτή Υγείας. Τροποποιήσεις που θα συμφωνηθούν μεταξύ Συλλόγου και Ελεγκτή Υγείας δεσμεύουν ανευ άλλου τινός κάθε Πάροχο που έχει ήδη συμβληθεί με τον Ελεγκτή Υγείας, τροποποιουμένης αντιστοίχως της Συμβάσεως Ελέγχου, πλην αν άλλως ορίζεται στην τροποποιητική συμφωνία μεταξύ Συλλόγου και Ελεγκτή Υγείας».

Σήμερα με την παρούσα η παράγραφος 1.1 του άρθρο 1 «Αντικείμενο Συμφνητικού» και οι παράγραφοι 2.1 έως 2.3 του άρθρου 2 «Ειδικότερο Αντικείμενο – Τρόπος Υλοποίησης του Ελέγχου» της από 05/06/2014 ανωτέρω σύμβασης τροποποιούνται ως εξής:

Άρθρο 1 «»Αντικείμενο του Συμφωνητικού

1. 1 Ο Πάροχος αναθέτει στην Εταιρεία τον έλεγχο από ιατρικής απόψεως των από τον Πάροχο χρεώσεων προς τον ΕΟΠΥΥ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Αντικείμενο του ελέγχου θα είναι ο εξειδικευμένος στατιστικός έλεγχος από ιατρικής απόψεως των διαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών πράξεων κλπ., του Παρόχου σε σχέση με τα οριζόμενα, στον ΕΚΠΥ και γενικότερα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο τα κριτήρια και τις οδηγίες που ορίσθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ και περιλαμβάνονται στις αποφάσεις 634 (10/9/2013) και 896 (28/11/2013) που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ,  καθώς και στην Ανακοίνωση του Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ της 12.03.2014 και την υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ.43014 επιστολή του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ προς τις Ελεγκτικές Εταιρείες με ημερομηνία 08/12/2014, λαμβανομένων υπόψη των κρατούντων κανόνων της ορθής ιατρικής πρακτικής & δεοντολογίας. 

Άρθρο 2 Ειδικότερο Αντικείμενο – Τρόπος Υλοποίησης του Ελέγχου

2.1. Για τη διενέργεια του ελέγχου η Εταιρεία θα παραλάβει τα ηλεκτρονικά αρχεία, που θα διατεθούν από τον ΕΟΠΥΥ, με τα στοιχεία υποβολής λογαριασμών νοσηλειών, διαγνωστικών εξετάσεων κλπ., τα οποία έχουν υποβληθεί και κατατεθεί από τον Πάροχο μέσω του συστήματος eΔΑΠΥ.

2.2. Η διαδικασία ελέγχου θα διενεργηθεί όπως ορίζεται στις με αριθμό 634 (134/10-9-2013) και 896 (28/11/2013) αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ.43014 επιστολή του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ προς τις Ελεγκτικές Εταιρείες με ημερομηνία 08/12/2014 και τις παραδοχές – περιορισμούς του ελέγχου όπως περιγράφονται στη συγκεκριμένη επιστολή και περιλαμβάνει ιατρικό έλεγχο με χρήση στατιστικού μοντέλου, όπου πραγματοποιείται (α) ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων σε ότι αφορά την ορθότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων που έχουν υποβληθεί, καθώς και (β) στατιστική ανάλυση για την επισήμανση «περιοχών» παρασχεθείσας υγειονομικής φροντίδας που στατιστικά έχουν χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν παραβατικότητα.

2.3. Η χορήγηση των απαιτουμένων για τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο στοιχείων και πληροφοριών θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω (υπό 1.2.) στην παρούσα σύμβαση. Ουδεμία ευθύνη βαρύνει την Εταιρεία για ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία που θα της χορηγηθούν, καθώς και για ενδεχόμενη άρνηση ή αδυναμία ή καθυστέρηση χορήγησης αυτών. Η Εταιρεία θα θεωρήσει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα της παρασχεθούν ως ακριβή και πλήρη και δεν θα προχωρήσει σε κανενός είδους έλεγχο νομικό, φορολογικό ή λογιστικό.

Στο άρθρο 5.1 της από 05/06/2014 ανωτέρω σύμβασης προστίθεται η παράγραφος:.«Επί της αμοιβής της Εταιρείας για την παροχή των οριζομένων στο άρθρο 1 του παρόντος υπηρεσιών, συμφωνείται έκπτωση 50% επί των χρεουμένων κονδυλίων (προ ΦΠΑ) από τον Πάροχο στον ΕΟΠΥΥ για το 2013 για τις περιπτώσεις ανοικτής νοσηλείας όπως οι περιπτώσεις αυτές καθορίζονται από τον ΕΟΠΥΥ».

Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι όροι της από 05/06/2014 σύμβασης.

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκάστου των μερών λαμβάνοντας ένα (1) εξ αυτών.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
medispin
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ