2013-10-04 16:50:03
Φωτογραφία για Τι προβλέπει η ρύθμιση για την διαδικασία μετάταξης ή μετακίνησης τρίτεκνων υπαλλήλων (άρθρο 91 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167 A)
Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης Δικηγόρος Αθηνών

Η διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων είναι η οριζόμενη στο άρθρο 2 της υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ Β.2-3, οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β) υπουργικής απόφασης. Οι αιτούντες τη μετάταξη ή μεταφορά τους τρίτεκνοι υπάλληλοι εγγράφονται κατά σειρά προτεραιότητας σε διακριτό πίνακα κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική μοριοδότησή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ Β.2 -3 οικ.22274-9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/ Β) υπουργικής απόφασης.

Την ιδιότητα του τρίτεκνου αποκτούν (άρθρο 3 Ν. 3454/2006) γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.


Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67 τοις εκατό) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Δικαιολογητικά:α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υπαλλήλου πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.

2) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.

3) Τα από το γάμο αυτό τέκνα.

4) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

5) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.

6) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

7) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:

β) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67 τοις εκατό) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.

γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας τέκνου, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών.

δ) Σε περίπτωση που τέκνο διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.

ε) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

στ) Στην περίπτωση των ενήλικων άγαμων τέκνων:

- άνω των 18 και μέχρι 20 ετών που δε σπουδάζουν, απαιτείται βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του, ότι το τέκνο είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

- που σπουδάζουν για 2 χρόνια μετά το πέρας των σπουδών τους και μέχρι 27 ετών, απαιτείται βεβαίωση της σχολής και βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του, ότι κατά την ημερομηνία θέσης σε διαθεσιμότητα του υπαλλήλου, το τέκνο ήταν εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται ότι οι ως οι άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία που ο υπάλληλος υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προτίμησης φορέων υποδοχής για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά του.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι με τρία παιδιά και εισόδημα έως και 45.000 ευρώ εξαιρούνται της μοριοδότησης. Αυτό σημαίνει πως τίθενται σε καθεστώς κινητικότητας-διαθεσιμότητας, αλλά θα μετακινηθούν κατά προτεραιότητα σε άλλη υπηρεσία που δεν αποκλείεται να είναι εντός της περιοχής που διαμένουν.

Όσοι τρίτεκνοι όμως έχουν εισόδημα άνω των 45000 ευρώ, δεν σημαίνει πως αυτόματα απολύονται, ειδικά αν συγκεντρώνουν τα μόρια που απαιτούνται. Το σίγουρο είναι πως οι δημόσιοι υπάλληλοι με τρία παιδιά και εισόδημα άνω των 45000 ευρώ, δεν θα ενταχθούν σε αυτήν την ρύθμιση.Στο Άρθρο 91, παράγραφος 2 του Νόμου 4172/2013, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι τρίτεκνοι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα. Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ