2018-02-06 19:20:25
Φωτογραφία για Αγώνας για τη διάσωση του πρώην στρατιωτι­κού νοσοκομείου 401
► Στα πετρόχτιστα κτίρια του πρώην νοσοκομείου 401 περιεθάλπησαν χιλιάδες τραυματίες από τους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Μακεδονικό Αγώνα, τη Μικρα­σιατική Εκστρα­τεία, την Κατοχή και τον Εμφύλιο.

► Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται μεταξύ των οδών Δεινοκράτους, Ιατρίδου και Σουηδίας και αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα στρατιωτικού νοσοκομείου του 19ου αιώνα.

► Διαμάχη 16 ετών μεταξύ της Εκκλησίας και των κατοίκων για τη σωτηρία του πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου που συνδέεται με όλα τα πολεμικά γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη Ιστορία της χώρας.

Κρυμμένο στην καρδιά της Αθήνας, σε μια κατάφυ­τη έκταση πλάι στο Πάρκο Ελευθερίας, το πρώην στρατιωτι­κό νοσοκομείο 401 ξυπνά φαντά­σματα από το παρελθόν.

Ο ιστορικός χώρος του, απομο­νωμένος και απροσπέλαστος, συν­δέεται με όλα τα πολεμικά γεγονό­τα που σημάδεψαν τη σύγχρονη Ιστορία της χώρας. Και έχει μετα­τραπεί τα τελευταία δεκαέξι χρό­νια σε μήλον της Έριδος ανάμεσα σε κατοίκους, φορείς και την Εκ­κλησία της Ελλάδος. Η τελευταία, στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει ο χώρος, αποφάσισε το 2002 να κα­τεδαφίσει τα εγκαταλελειμμένα κτί­ρια που χρονολογούνται τον 19ο αι­ώνα, με σκοπό να χτίσει στη θέση τους ένα μεγάλο ξενοδοχείο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων. 


Σε μια έκταση περίπου 11 στρεμμάτων, όπου σήμερα υπάρχουν πέτρι­να κτίρια νεογοτθικού ή νεοκλασι­κού ρυθμού, λιθόστρωτα, μεγάλες μαρμάρινες σκάλες, αλέες με υπεραιωνόβια δέντρα, χαλκάδες για το δέσιμο των αλόγων, αυλές και αυ­λόθυρες. Οι αντιδράσεις ήταν έντο­νες. Κάτοικοι, πολιτιστικοί φορείς και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε­χνείο κατάφεραν να ανατρέψουν την απόφαση, ενώ έπειτα από πο­λυετείς αγώνες τα υπουργεία Πο­λιτισμού και Περιβάλλοντος χαρα­κτήρισαν τα 7 από τα 14 κτίρια του συγκροτήματος διατηρητέα. Η Εκ­κλησία προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας αποχαρακτηρισμό, ενώ η οργάνωση Monumenta και κάτοικοι της περιοχής ζήτησαν από το Συμ­βούλιο της Επικράτειας να υπαχθεί το σύνολο του ακινήτου σε καθε­στώς προστασίας.

ΣΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί, όμως πριν από λίγες ημέρες υπήρ­ξε νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, σύντομα θα ξεκινήσουν, με χρηματοδότησή της, εργασίες απο­κατάστασης σε τρία από τα κτίρια καθώς «διαθέτουν σπάνια οικοδο­μική τεχνολογία και ρυθμολογικά στοιχεία». Οι κάτοικοι εκφράζουν πλέον την ανησυχία τους για τον κίνδυνο να παγιωθεί η μερική αναγνώριση της ιστορικής αξίας του ακινήτου και να οδηγηθούν στην καταστροφή τα υπόλοιπα σπουδαία κτίρια. Και η διαμάχη συνεχίζεται Οι εγκαταστάσεις του πρώην 401 βρίσκονται μεταξύ των οδών Δεινοκράτους, Ιατρίδου και Σουηδί­ας και αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα στρατιωτικού νοσοκο­μείου του 19ου αιώνα. Στα πετρόχτιστα κτίριά του που ξεκίνησαν να φτιάχνονται το 1882, διαπνεόμενα από τη γαλλική αντίληψη της εποχής περί νοσηλευτηρίων, περι­εθάλπησαν χιλιάδες ασθενείς και τραυματίες από τους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Μακεδονικό Αγώ­να, τη Μικρασιατική Εκστρατεία, την Κατοχή και τον Εμφύλιο, ενώ στις εγκαταστάσεις του φιλοξενή­θηκε κατά το παρελθόν και εκκλη­σιαστικό λύκειο.

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ. «Αυτό που ζητούμε είναι η κήρυξη ως διατηρητέων όλων των κτιρίων αλλά και του εξαιρετικής αισθητικής περιβάλλο­ντος χώρου. Θεωρούμε ότι κρατώ­ντας μόνο κάποια από τα κτίρια κα­ταστρέφεις το σύνολο. Ο χώρος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία, καθώς ο συνδυασμός του φυσικού με το δομημένο περιβάλλον είναι που του δίνει αξία και μας παρέ­χει μια εικόνα για το πώς ήταν μια στρατιωτική υπηρεσία της εποχής. Πόσα στρατιωτικά νοσοκομεία σώζονται σήμερα στην Ελλάδα; Μόνο του Μακρυγιάννη. Άρα, εκτός από την αρχιτεκτονική τους αξία που είναι αδιαμφισβήτητη, οι εγκατα­στάσεις πρέπει να διασωθούν και για τον ιστορικό τους ρόλο» λέει στα «ΝΕΑ» η αρχιτέκτονας Ειρήνη Γρατσία, επικεφαλής της οργάνω­σης Monumenta που μάχεται από το 2006 για το θέμα. «Το 2002 το Κε­ντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνη­μείων γνωμοδότησε να κηρυχθούν διατηρητέα 3,5 κτίρια, πρόκειται για τα κτίρια που ανακοινώθηκε τώρα ότι θα αποκατασταθούν. Η από­φαση είχε τη λογική να διατηρηθούν κάποια το οποία δεν εμπόδιζαν την ανοικοδόμηση. Ο αγώνας, όμως, των κατοίκων και των πολι­τιστικών φορέων είχε διάρκεια και σταθερότητα και έτσι απετράπη η κατεδάφιση. Το 2009 ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια ενημέρω­σης του κόσμου, δημιουργήσαμε ένα ιστολόγιο και συγκεντρώσαμε σχεδόν 2.500 υπογραφές υπέρ της διατήρησης των κτιρίων» προσθέτει.

Όπως επισημαίνει η Ελισάβετ Ηλιοπούλου, αρχιτέκτων και κάτοικος της περιοχής που έχει κάνει την ιστορική τεκμηρίωση και την αρ­χιτεκτονική αξιολόγηση των κτιρί­ων, «οι εγκαταστάσεις διακρίνονται σε τρεις ενότητες: κτίρια των περι­όδων 1882-1889, 1900-1904 και του Μεσοπολέμου. Η μερική προστα­σία του συνόλου θα έχει ως συνέ­πεια την αλλοίωση της φυσιογνω­μίας του και την καταστροφή κάθε είδους αυθεντικότητας. Αντίθετα, με την ανάδειξη όλων των μορφών εξελίξεως της αρχιτεκτονικής των κτιρίων, τα οποία παρουσιάζουν μια ενδιαφέρουσα εναλλαγή, δια­τηρείται και η συνέχεια της ιστο­ρικής εξέλιξης του νοσοκομείου» σημειώνει.

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΡΟΒΒΑ

(ΤΑ ΝΕΑ-31/01/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

__________________

Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αξιοποιούνται διατηρητέα κτήρια του πρώην 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου
staratalogia
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ