2018-02-08 09:23:10
Φωτογραφία για Συνεργασία Ελλάδας και Κίνας για έρευνα και τεχνολογία
Από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΤ) ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η Δράση έχεις ως στόχους: α) την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ (Ερευνα και Τεχνολογία) διεργασίες δικτύωσης, τη συμμετοχή σε αυτές δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία επιχειρήσεων, την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε ευρωπαϊκές πολιτικές, β) την εστίαση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία μείζονος ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και την Κίνα και σημαντικά για την κοινωνία και την οικονομία, και

γ) την ανάπτυξη νέων γνώσεων –συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών–, την ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων των δύο χωρών και την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων/υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.

Δικαιούχοι – διάρκεια

Η Δράση αφορά την ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-20: αγροδιατροφή, ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πολιτιστική κληρονομιά
. Από αυτούς, επιλέξιμοι τομείς είναι όσοι αναφέρονται στις εξειδικεύσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι η Δράση δεν ενισχύει έργα βασικής έρευνας.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι παρακάτω φορείς: α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, β) επιχειρήσεις, γ) λοιποί φορείς, οι οποίοι μπορούν να είναι i.Δημόσιες υπηρεσίες, που ανήκουν στην κεντρική διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ii. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, δημόσια νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.ά.), iii. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με νόμο ή Π.Δ. και επιχορηγούνται από το κράτος, και iv. κοινωφελή ιδρύματα που διέπονται από τον ν. 4182/2013.

Οπως αναφέρεται στον οδηγό της Δράσης, από ελληνικής πλευράς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο συνεργαζόμενοι φορείς, και ειδικότερα, υποχρεωτικά ένας οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ή λοιπός φορέας που αντιμετωπίζεται ως οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων) και μία επιχείρηση (ή λοιπός φορέας που αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή φορέα. Προτάσεις που θα διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτουν διακρατικό εταίρο θα κρίνονται μη επιλέξιμες προς χρηματοδότηση.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει έως τις 400.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, ανάλογα με το έργο, φτάνει τα τρία έτη, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 25%-80% ανάλογα με την κατηγορία έργου και φορέα. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.

Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ