2023-09-03 15:23:40
Φωτογραφία για Ιόνια οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τον κόμβο Ρίγανης έως τον κόμβο Άρτας.       Προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση, με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας, στον αυτοκινητόδρομο της «Ιόνιας Οδού», στο τμήμα αυτού από Ρίγανη  έως και  Άρτα (αμφίδρομα), για εκτέλεση μετρήσεων φέρουσας ικανότητας του οδοστρώματος.

 Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου και το Σάββατο από την ανατολή του ηλίου έως τις 16:00 το απόγευμα, κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 04.09.2023 έως και την Παρασκευή 01.12.2023, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 27.10.2023 έως και τη Δευτέρα 30.10.2023, κατά το οποίο δεν θα πραγματοποιούνται κυκλοφορικές ρυθμίσεις και μετρήσεις.

Δείτε την απόφαση:«Περί προσωρινών κυκλοφοριακΔών ρυθμίσεων, στον αυτοκινητόδρομο της «Ιόνιας Οδού», στο τμήμα αυτού από τον Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202) έως και τον Α/Κ Άρτας (χ/θ 140+891) (αμφίδρομα), για εκτέλεση μετρήσεων φέρουσας ικανότητας του οδοστρώματος»Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΈ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».Το υπ’ αριθ. IC.MOM.2598 από 22/08/2023 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/248341 από 18.08.2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Διεύθυνση Συγκοινωνιακών ΥποδομώνΤην υπ’ αριθ. 6343/23/1687203 από 30/08/2023 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων και,Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών μετρήσεων φέρουσας ικανότητας οδοστρώματος από την εταιρεία «Γ.Ε.Κ. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ ΕΑΡΘΡΟ (1)Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού από τον Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202) έως και τον Α/Κ Άρτας (χ/θ 140+891) της περιοχής ευθύνης μας , (αμφίδρομα), ήτοι αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΙΔ-1: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας» της εγκεκριμένης μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διάφορες εργασίες» (DAC IC0596Β/06.03.2014), για εκτέλεση μετρήσεων φέρουσας ικανότητας του οδοστρώματος».Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μικρής διάρκειας και θα αποσύρονται καθημερινά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ το μέγιστο μήκος αποκλεισμού ανά κυκλοφοριακή ρύθμιση θα είναι 5.000 μ.– Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου και το Σάββατο από την ανατολή του ηλίου έως τις 16:00 το απόγευμα, κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 04.09.2023 έως και την Παρασκευή 01.12.2023, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 27.10.2023 έως και τη Δευτέρα 30.10.2023, κατά το οποίο δεν θα πραγματοποιούνται κυκλοφορικές ρυθμίσεις και μετρήσεις.– Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, θα πραγματοποιηθεί άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.ΑΡΘΡΟ (2)Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω (5) σχετικό:α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, ενώ η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της νύκτας και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων των υφιστάμενων μόνιμων πινακίδων και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση, όπου απαιτείται, καθώς και η τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας.ΑΡΘΡΟ (3)Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή ή του νόμιμου αναπληρωτή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.ΑΡΘΡΟ  (4)Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της Δευτέρας 04.09.2023, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010, την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 18.00΄ ώρα της 01.12.2023.ΑΡΘΡΟ (5)Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β’  Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.-Ο-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΔημήτριος ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣΑστυνομικός Διευθυντής

ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ