2024-01-31 09:33:17
Φωτογραφία για Το Υπουργείο Μεταφορών απαντά σε ερώτηση σχετικά με τις επιβατικές μεταφορές μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας.
Απάντηση στην υπ' αρ.2464/8-01-2024 ερώτηση των Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου του Κόμματος Ελληνική Λύση, Βουλευτή Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών και Παράσχου Παπαδάκη, Βουλευτή Νομού Έβρου

ΣΧΕΤ : Το υπ' αρ. 4322/9-01-2024 έγγραφό σας

Οι οδικές επιβατικές μεταφορές μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, ρυθμίζονται από τις διατάξεις της Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών Ελλάδας - Τουρκίας που κυρώθηκε με το ν.δ. 877/1971 (ΦΕΚ Α' 117/9-6-71), των Πρωτοκόλλων της Μικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών των δύο χωρών και την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας.

Το τελευταίο Πρωτόκολλο υπεγράφη στις 24 Νοεμβρίου 2023 στην Σμύρνη.

Η εξυπηρέτηση οδικών διεθνών τακτικών γραμμών με λεωφορεία και πούλμαν μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας γίνεται βάσει αδειών που χορηγούνται από τα αρμόδια Υπουργεία των δύο χωρών.

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις αιτούνται τη χορήγηση αδειών συμφωνημένων τακτικών γραμμών με χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. (όπως η Τουρκία), στην εκδίδουσα αρχή της χώρας στην οποία έχει, η μεταφορική επιχείρηση, την εγκατάσταση της και έχει ταξινομημένα τα λεωφορεία της, καταθέτοντας επίσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Οι συμφωνημένες διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές με χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Γ456/οικ.39728/3692/13/13 (Β' 2127/2013) «Καθορισμός των διεθνών τακτικών γραμμών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.», όπως ισχύει.

Από ελληνικής πλευράς, δικαιούμενα πρόσωπα για την εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών αποτελούν η ΤΡΑΙΝΟΣΕ (νυν Hellenic Train) και τα τουριστικά γραφεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ. 346/2001 (Α' 233) ή του

Κοινοτικού Κανονισμού 1071/2009 (L 300/51) για την εξυπηρέτηση διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών. Η μέγιστη διάρκεια ισχύος των αδειών είναι τριετής.

Ειδικά για τις διεθνείς τακτικές γραμμές μεταξύ της Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. (όπως η Τουρκία), κάθε αδειοδοτούμενη ελληνική μεταφορική επιχείρηση εξυπηρετεί, το μέγιστο, το 50% των διαθέσιμων, για τις ελληνικές επιχειρήσεις, δρομολογίων. Προκειμένου για τη λειτουργία των ως άνω διεθνών τακτικών γραμμών απαιτείται η σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της δικαιούμενης ημεδαπής μεταφορικής επιχείρησης με αντίστοιχη επιχείρηση της χώρας προορισμού. Η σύμβαση συνεργασίας, με διάρκεια αντίστοιχη με τη διάρκεια ισχύος της άδειας, θα αφορά την από κοινού εκμετάλλευση των δρομολογίων και την αμοιβαία εκπροσώπηση κάθε μεταφορικής επιχείρησης στη χώρα προορισμού (παροχή πληροφόρησης, έκδοση εισιτηρίων κ.λπ.). Καμία από τις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις (ημεδαπή -αλλοδαπή) δεν επιτρέπεται να εξυπηρετεί περισσότερα δρομολόγια από την επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην άλλη χώρα.

Συνεπώς, εκ της νομοθεσίας (παρ.1α του άρθρου 10 του Νόμου 1906/1990 (Α' 157) όπως ισχύει και Υπουργική Απόφαση Αριθ. Γ456/οικ.7383/531/12 (Β' 250/2012) προκύπτει ότι για την αδειότηση μίας Τουρκικής εταιρείας, αδειοδοτείται για την ίδια γραμμή και με τον ίδιο αριθμό δρομολογίων και μία Ελληνική εταιρεία.

Επί του παρόντος λειτουργούν εννέα ζεύγη (ημεδαπή με αντίστοιχη τουρκική) μεταφορικών επιχειρήσεων με την υποχρέωση τήρησης της αναλογίας 1:1 όσον αφορά την εκτέλεση δρομολογίων (δηλαδή 18 άδειες), ως ακολούθως:

• Αθήνα - Κωνσταντινούπολη (ένα ζεύγος)

• Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη (πέντε ζεύγη)

• Ξάνθη - Προύσα (δύο ζεύγη)

• Ξάνθη - Κωνσταντινούπολη (ένα ζεύγος)

• Θεσσαλονίκη - Σμύρνη (κανένα ζεύγος)

• Θεσσαλονίκη - Αδριανούπολη (κανένα ζεύγος)

Πέραν των οδικών διεθνών τακτικών γραμμών με λεωφορεία και πούλμαν, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας διενεργούνται και έκτακτες οδικές επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν. Για τις έκτακτες αυτές μεταφορές, η Ε.Ε. έχει συνάψει την πολυμερή Συμφωνία INTERBUS. Η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας INTERBUS και οι έκτακτες μεταφορές διενεργούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτής (χωρίς άδεια αλλά με ορθά συμπληρωμένο φύλλο ελέγχου πορείας και χωρίς την υποχρέωση συνεργασίας).

Ακολουθεί πίνακας με τις εν ισχύ ελληνικές άδειες Ελλάδας Τουρκίας.

 Ο ΑΝ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γ.ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τουρκική εταιρεία μεταφοράς επιβατών κατέχει το απόλυτο μονοπώλιο της οδικής συνδέσεως Ξάνθης - Κομοτηνής - Αλεξανδρουπόλεως - Κωνσταντινουπόλεως»

Κύριε Υπουργέ,

Τουρκική εταιρεία συνδέει τακτικότατα τη Θράκη δια των λεωφορείων της στη διαδρομή Ξάνθη - Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη - Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, τα λεωφορεία της αναχωρούν και αφικνούνται έμπροσθεν της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ξάνθης. Ελληνικά μέσα μεταφοράς επιβατών τα οποία να συνδέουν τη Θράκη με την Τουρκία δεν υφίστανται, με αποτέλεσμα αυτή να κατέχει το πλήρες μονοπώλιο της επιβατικής κινήσεως. Παραλλήλως, δεν υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδος - Τουρκίας ούτε δρομολόγιο τρένου Ξάνθης - Ορμενίου ούτε επίσης δρομολόγιο τρένου Ξάνθης - Δράμας. Και όλα αυτά εντός της ελληνικής επικράτειας, με ένα σιδηροδρομικό δίκτυο στη Θράκη αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα σε απογοητευτική κατάσταση. Το ανωτέρω γεγονός σε συνδυασμό με άλλες παραλείψεις του κράτους των Αθηνών συντελεί στην τουρκοποίηση της Θράκης, η οποία εξελίσσεται μεθοδικά από δεκαετιών. Ως εκ τούτου, καλείσθε να τερματίσετε το μονοπωλιακό τουρκικό καθεστώς μεταφοράς επιβατών από Ελλάδα προς Τουρκία και τούμπαλιν. Είναι αδιάφορο αν το τερματίσετε μέσω λεωφορείων του Ο.Σ.Ε., της Hellinic Train, των ΚΤΕΛ ή ιδιωτικών εταιρειών ακόμη και αν χρειαστεί να επιδοτήσετε έναν ή περισσότερους φορείς μεταφοράς επιβατών. Είναι όμως εθνική ανάγκη να το πράξετε.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεστε να πράξετε για την κατάργηση του τουρκικού μονοπωλίου μεταφοράς επιβατών και πότε; Σε αρνητική περίπτωση, να μας εξηγήσετε αναλυτικά τους λόγους.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ