2024-03-01 22:14:25
Φωτογραφία για Διακήρυξη Διαγωνισμού για το λογότυπο - σήμα του Μετρό Θεσσαλονίκης
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η δημιουργία ενός απεικονιστικού σήματος/εμβλήματος (λογότυπο) το οποίο θα αποτελέσει το διακριτό σήμα του Μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης

voria.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», RFP-457/24

Αναθέτων φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.), Λεωφ. Μεσογείων 191-193, Αθήνα, 115 25, Σημείο επαφής: κα Αικ. Σαΐτη, τηλ. 210.679.2473, Fax: 210.672.6126, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η δημιουργία ενός απεικονιστικού σήματος/εμβλήματος (λογότυπο), το οποίο θα αποτελέσει το διακριτό σήμα του Μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το απεικονιστικό σήμα που θα προταθεί θα πρέπει να συνάδει ως προς τα χαρακτηριστικά του με το αντίστοιχο σήμα του Μετρό της Περιφέρειας Αττικής, χωροθετούμενο επί στύλου, για το οποίο αναλυτικότερα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης.


Το λογότυπο πρέπει να είναι εύληπτο, να έχει διακριτό και πρωτότυπο χαρακτήρα και να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού.

Η υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79822500-7 «Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού».

Θα απονεμηθούν τρία χρηματικά βραβεία στις τρείς πρώτες, κατά την αξιολόγηση της Επιτροπής, προτάσεις. Το πρώτο βραβείο είναι ύψους οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €), το δεύτερο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) και το τρίτο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €). Στα εν λόγω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%, τον οποίο θα καταβάλει η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι επαγγελματίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εντάσσεται σε καθεστώς ΦΠΑ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης προκύπτει από το άθροισμα των ως άνω βραβείων και ανέρχεται σε δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020" (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), μέσω της Πράξης "Μετρό Θεσσαλονίκης, Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια συρμών - Φάση Β΄" (κωδ. ΟΠΣ 5003758), Ενάριθμο έργο ΠΔΕ: 2016ΣΕ27110020.

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν:

Α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή κατά ομάδες, που είναι επαγγελματίες γραφίστες, σχεδιαστές, εικαστικοί, αρχιτέκτονες, διακοσμητές και άλλες συναφείς με τα ανωτέρω επαγγέλματα ειδικότητες,

Β) φοιτητές σε συναφείς ειδικότητες με τα επαγγέλματα της παραγράφου Α.

Οι Διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τους φακέλους συμμετοχής εξασφαλίζοντας την ανωνυμία τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν / βαθμολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 10 της Διακήρυξης.

Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η ελληνική.

Για τον παρόντα διαγωνισμό έχουν εφαρμογή ο ν. 4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 22α Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ