2013-08-02 18:02:48
Φωτογραφία για Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Υ4α/147881 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1851 Β 25/11/2010), περί της Ολοήμερης λειτουργίας Νοσοκομείων - ΝΕΕΣ ΑΜΟΙΒΈΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΏΝ
ΑΔΑ: ΒΛΩ7Θ-ΔΣΛ

Αθήνα, 1/08/2013 Α.Π.: OIK. 72944

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδ: 101 87 Τηλέφωνο: 210 5202310

210 5201520 Τηλεομοιότυπο: 210 5202075

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Υ4α/147881 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1851 Β 25/11/2010), περί της Ολοήμερης λειτουργίας Νοσοκομείων»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α ́ 129).

2. Του άρθρου 2 του Ν.2530/1997 «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ − ΤΕΙ) − Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών Ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 218), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του 4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου


Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/Α/22-11-12)

3. Των Προεδρικών Διαταγμάτων 157/1991, 427/91, 98/93, 65/96 και 114/2000 περί αμοιβής

ιατρικών πράξεων, όπως τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ. Υ4α/οικ. 85649 «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β/1-8-11)

4. Της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 1320/1998 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων» (ΦΕΚ Β ́ 99), όπως τροποποιήθηκε με την Υπ αριθμ. Υ4α/οικ. 85649 (ΦΕΚ 1702/Β/1-8-11)

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α)

6. Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 (ΦΕΚ 2105 Β ́) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε τα άρθρα 3 και 4 της υπ. αριθμ. Υ4α/147881 απόφασης «Ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων» ως εξής :

Άρθρο 3 : Αμοιβή ιατρικών επισκέψεων

Η αμοιβή για την επίσκεψη σε ιατρό που πραγματοποιείται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου καθορίζεται ως ακολούθως:

Α. Για τους Πανεπιστημιακούς ιατρούς που υπηρετούν σε κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ όλης της χώρας:

Καθηγητές 72 ευρώ

Αναπληρωτές Καθηγητές 60 ευρώ

Επίκουροι Καθηγητές 48 ευρώ

Λέκτορες 36 ευρώ

Β. Για τους ειδικευμένους ιατρούς Ε.Σ.Υ των:

α) Νοσοκομείων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και πόλεων, όπου εδρεύουν Ιατρικές Σχολές:

Συντονιστές − Δ/ντές 64 ευρώ

Διευθυντές 60 ευρώ

Επιμελητές Α ́ 48 ευρώ

Επιμελητές Β ́ 36 ευρώ

Επιμελητές Γ ́ 24 ευρώ

β) Των υπόλοιπων νοσοκομείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο γ:

Συντονιστές − Δ/ντές 44 ευρώ

Διευθυντές 40 ευρώ

Επιμελητές Α ́ 32 ευρώ

Κοινοποιήσεις :

1. Υπουργείο Οικονομικών

 Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

 Δ/νση Μισθολογίου, Παν/μίου 37, Αθήνα, 105 64

 Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, Παν/μίου 37, Αθήνα, 105 64

2. Υπουργείο Υγείας

 Γραφείο κ. Υπουργού Υγείας

 Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών

 Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

 Γραφείο κας. Γενικής Γραμματέως Δημ. Υγείας

 Δ/νση Οικονομικού

 Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας

 Δ/νση Νομικών Προσώπων

 Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα

 Διοικητές όλων των ΥΠΕ με την υποχρέωση να κοινοποιήσουν το παρόν αυθημερόν στους διοικητές των Φορέων αρμοδιότητάς τους

Α) 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, Ζαχάρωφ 3, ΤΚ 115 21, Αθήνα

Β) 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46-48, ΤΚ 185 43, Πειραιάς Γ) 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54 623, Θεσσαλονίκη Δ) 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54 623,

Θεσσαλονίκη

Ε) 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Νικηταρά 18, ΤΚ 41 221, Λάρισα

ΣΤ) 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών & Υπάτης 1, ΤΚ 26 441, Πάτρα

Ζ) 7η Υγειονομικής Περιφέρεια Κρήτης, Σμύρνης 26, ΤΚ 71 201, Ηράκλειο

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A97%CE%98-%CE%94%CE%A3%CE%9B

- Posted using BlogPress from my iPad
medispin
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πύρινη κόλαση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πύρινη κόλαση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ