2016-03-02 02:23:09
Φωτογραφία για Νέες αντικειμενικές αξίες: Τι θα γίνει με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ
Έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζει τις... διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από τους Δήμους, τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και λοιπές Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, διαδικασίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου συστήματος αντικειμενικών αξιών, που σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν στη μείωση της αξίας των τιμολογίων της ΔΕΗ, προστίμων που τυχόν έχουν επιβληθεί σε καταναλωτές, καθώς ακόμη και επιστροφής ποσών στις περιπτώσεις πληρωμής οφειλών εφάπαξ.

Ειδικότερα, με την αριθµ. ΠΟΛ 1009/18-1-2016 του Αν. Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 48/Β΄/20-1-2016) αναπροσαρµόστηκαν οι τιµές ζώνης και οι συντελεστές εµπορικότητας για τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισµού ακινήτων.

∆εδοµένου ότι, οι τιµές ζώνης λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά τον υπολογισµό οφειλών που προκύπτουν από την εφαρµογή της πολεοδοµικής νοµοθεσίας (πολεοδοµικά πρόστιµα, εισφορά σε χρήµα) καθώς και τον υπολογισµό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, η αναδροµική ισχύς της ανωτέρω ΠΟΛ, σύµφωνα µε το άρθρο 5 αυτής (από 21-5-2015), δηµιουργεί, εκ των πραγµάτων, δικαιώµατα για απαιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εκ µέρους των υπόχρεων ή συµψηφισµού αυτών µε άλλες απαιτήσεις οι οποίες υφίστανται.


Ειδικότερα:

Α. Αναφορικά µε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, το οποίο συνεισπράτεται από τη ∆ΕΗ ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι υπηρεσίες των ∆ήµων θα πρέπει κατ' αρχήν να µεριµνήσουν, ώστε να αποσταλούν άµεσα προς το αρµόδιο πρακτορείο του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε), σύµφωνα µε την έως τώρα ακολουθούµενη διαδικασία, οι µεταβολές στις τιµές ζώνης εντός των ορίων της διοικητικής τους αρµοδιότητας που επέρχονται κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω ΠΟΛ, ώστε να µειωθεί το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα οφείλονται αναδροµικά τυχόν καταβληθέντα ποσά.

Εν συνεχεία, οι ∆ήµοι θα πρέπει να προχωρήσουν στον υπολογισµό, ανά ενεργή παροχή, του ποσού της πίστωσης που τυχόν προκύπτει και την αποστολή του σχετικού αρχείου στην ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., προκειµένου αυτή να προχωρήσει στην ενηµέρωση των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να καταχωρηθούν οι αρµόζουσες εκπτώσεις στους επόµενους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η βεβαίωση και είσπραξη του ΤΑΠ γίνεται από τους ∆ήµους θα ακολουθηθούν, κατόπιν υπολογισµού του ποσού της πίστωσης (εφόσον αυτό υπάρχει), οι προβλεπόµενες διαδικασίες διόρθωσης των σχετικών βεβαιωτικών καταλόγων και κατόπιν του αυτεπάγγελτου συµψηφισµού τυχόν χρηµατικών απαιτήσεων ή της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (αρ. 26 παρ. 13 του β.δ. της 17/5-15/6/1959).

Β. Σε ότι αφορά τα πρόστιµα, που προβλέπονται και επιβάλλονται κατά την εφαρµογή διατάξεων της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και υπολογίζονται βάσει της τιµής ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι όποιες πράξεις επιβολής προστίµου.

Εφόσον, η είσπραξη των ανωτέρω προστίµων γίνεται από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες θα πρέπει να αποσταλούν, από τους ΟΤΑ, τα αντίστοιχα ατοµικά φύλλα έκπτωσης.

Γ. Τέλος, για τις οφειλές που προκύπτουν από την εισφορά σε χρήµα, η οποία υπολογίζεται βάσει της τιµής ζώνης κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρµογής, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι πράξεις επιβολής και να προσαρµοστούν οι υπολειπόµενες δόσεις, ενώ στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής να ακολουθήσει η διαδικασία επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων των Δηµοτικών Συµβουλίων.
Πηγή
Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ