2014-03-07 12:31:37
Φωτογραφία για Ανακοίνωση ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ): Πρόγραμμα Δημοπρασιών οχημάτων και άλλων υλικών Μαρτίου 2014 - Διακήρυξη δημοπρασίας οχημάτων τελωνείου Ηρακλείου στις 12/3/2014 ημέρα Τετάρτη
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου Ηρακλείου διακηρύσει ότι θα γίνει την 12/03/14 ημέρα Τετάρτη & ώρα 09:30 στην αίθουσα του Τελωνείου, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση των παρακάτω μεταχειρισμένων οχημάτων, με αρχική τιμή αυτή που αναγράφεται απέναντι από το καθένα στη παρούσα διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12/03/2014

 

Επίσης:

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (δηλαδή ο πρώην ΟΔΔΥ) ανακοινώνει:

Γνωστοποιούμε ότι κατά τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2014 θα γίνουν οι πιο κάτω αναφερόμενες δημοπρασίες τροχοφόρων οχημάτων και υλικών.

1. ΑΘΗΝΑ: 1) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΛΩΤΑ

Τηλ.: 210 – 32 44 231 :18-3-2014

2) Ο.Τ.Κ.Ζ (με δέσμευση ΕΔΟΕ)-ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ – ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ : 21-3-2014

3) ΔΙΚΥΚΛΑ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Τηλ. : 210-32 30 989 : 27-3-2014


ΤΕΛΩΝΕΙΑ

1. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : Τηλ. : 2810-302644 : 12-3-2014

Υ.Δ.Ε.

1. ΥΔΕ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: Τηλ. : 22410-73105 : 27-3-2014

2. ΥΔΕ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ : Τηλ.: 22373-52603 : 28-3-2014

3. ΥΔΕ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ : Τηλ.: 22813-62401 : 28-3-2014

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Αντίγραφα των διακηρύξεων δημοπρασιών των τροχοφόρων, όροι πώλησης και πληροφορίες θα παρέχονται για 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των, από την Δ.Δ.Δ.Υ Αθηνών (τηλ.210-3242148, 210-3244231) ,το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσ/νίκης – Τμήμα Ζ΄Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού (τηλ.: 2310-229076), το Τελωνείο Πάτρας- Τμήμα Ι΄ Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού Κτήριο Λιμένα Πατρών (2610-335644,26930-22628), το Τελωνείο Λάρισας Τμήμα Ζ΄ Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού (τηλ.: 2410-286031) και στην ηλεκτρονική μας Δ/νση www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. (διαδρομή: Διαγωνισμοί/Διαβουλεύσεις/Δημοπρασίες και www. oddy.gr

ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .DOC (~160 kb)

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .PDF (~188 kb)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα κάθε είδους τροχοφόρα οχήματα που περιέρχονται στη διαχείριση του ΟΔΔΥ Α.Ε., είναι κατά κανόνα μεταχειρισμένα και προέρχονται κυρίως από τα αζήτητα των Τελωνείων, τα Κρατικά αποσυρόμενα τροχοφόρα οχήματα, τα Κατεσχημένα, τα Εγκαταλελειμμένα (Ν.894/79) κ.λ.π. και εκποιούνται με δημόσιους προφορικούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς (δημοπρασίες), είτε προς ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ είτε προς ΔΙΑΛΥΣΗ, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται κατά τις εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Εμπειρογνωμόνων του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΔΔΥ Α.Ε.

Δημοπρασίες οχημάτων πλειοδοτικές μπορεί να γίνονται και μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικές δημοπρασίες) με απόφαση του Δ.Σ του ΟΔΔΥ Α.Ε.

Χωρίς δημοπρασία επιτρέπεται η παραχώρηση τροχοφόρων μόνο προς το δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, καθώς επίσης και προς ΝΠΙΔ, εφ’ όσον ο κύριος σκοπός τους είναι φιλανθρωπικός ή η εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας και μετά από απόφαση των Υπουργών Εσωτ. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν.251/76. Κανένα απολύτως άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δικαιούται να πάρει τροχοφόρο από τον ΟΔΔΥ Α.Ε. χωρίς δημοπρασία.

Στις δημοπρασίες του ΟΔΔΥ Α.Ε. μπορούν να συμμετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως (βλέπε άρθρο 4).

Όσοι από τους συμμετέχοντες αναδειχθούν τελευταίοι πλειοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν αμέσως το 10% της τιμής πλειοδοσίας σε μετρητά και να υπογράψουν το σχετικό πρακτικό. Το υπόλοιπο 90% της τιμής πλειοδοσίας υποχρεούνται να το καταβάλουν, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος από το Δ.Σ., είτε σε ΜΕΤΡΗΤΑ, οπότε έχουν ΕΚΠΤΩΣΗ 30%, είτε με ΔΟΣΕΙΣ, που ορίζονται για τους εν ενεργεία υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα σε 72 ΜΗΝΙΑΙΕΣ, ΙΣΟΠΟΣΕΣ και ΑΤΟΚΕΣ, δια δε τους υπόλοιπους αγοραστές σε 24 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ αντίστοιχα, ΙΣΟΠΟΣΕΣ και ΑΤΟΚΕΣ. Και στις δύο, επομένως, περιπτώσεις ο συνολικός χρόνος εξόφλησης είναι 6 ΧΡΟΝΙΑ. Οι μηνιαίες δόσεις δε μπορεί να είναι κατώτερες των 60 EURO και οι τριμηνιαίες κατώτερες των 240 EURO.

Για να έχει ο αγοραστής το δικαίωμα να πληρώσει με δόσεις, οφείλει, προς εξασφάλιση του πιστουμένου τιμήματος, να προσκομίσει στον ΟΔΔΥ Α.Ε. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ κατά το υπόδειγμα που χορηγεί ο Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. . Αν είναι εν ενεργεία (όχι συνταξιούχος) Δημόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος του Δημόσιου Τομέα, γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων όλων των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα Τραπεζών, καθώς και των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΑ κ.λ.π.), όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν.2414/1996, μπορεί, αντί εγγυητικής επιστολής, να προσκομίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ της Υπηρεσίας του με την οποία η Υπηρεσία του να αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρακρατεί από το μηνιαίο μισθό του το ποσό των δόσεων (υπόδειγμα βεβαίωσης επισυνάπτεται του παρόντος).

Έναντι αυτού του μοναδικού πλεονεκτήματος, που έχουν οι ανωτέρω υπάλληλοι να διακανονίζουν με δόσεις χωρίς να προσκομίζουν εγγυητική επιστολή, τους επιβάλλονται ορισμένες υποχρεώσεις ως προς το χρόνο μεταβίβασης του αγοραζομένου τροχοφόρου κ.λ.π. (βλέπε άρθρο 37).

Ο αγοραστής, που διακανόνισε με δόσεις, εφ’ όσον θελήσει εν συνεχεία οποτεδήποτε να προπληρώσει τις δόσεις τουλάχιστον ενός έτους, έχει έκπτωση 20% επί του ποσού που προεξοφλεί.

Ο υποψήφιος αγοραστής για να λάβει μέρος στη δημοπρασία πρέπει απαραίτητα να έχει μαζί του το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατήριο να είναι σε ισχύ (χωρίς να έχει λήξει η θεώρησή του) καθώς και σε όλες τις μεταγενέστερες επαφές του με τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.

Τα αποτελέσματα των δημοπρασιών, μετά την κατακύρωσή τους από το Δ.Σ. του ΟΔΔΥ Α.Ε., αναρτώνται στα Κεντρικά Γραφεία του Ο.Δ.ΔΥ. Α.Ε. ή της Υπηρεσίας, που διενήργησε την δημοπρασία επί 15 ημέρες. Τα πωλούμενα από τον ΟΔΔΥ Α.Ε. τροχοφόρα είναι απαλλαγμένα εισαγωγικού δασμού, μόνο στην περίπτωση που έχουν προηγουμένως ταξινομηθεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς, οι οποίοι καταβάλλονται πριν από την παραλαβή του τροχοφόρου στα κατά τόπους αρμόδια ΤΕΛΩΝΕΙΑ. Σχετική η υπ’ αριθ. Τ.6188/583/Α0019/25.7.94 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων.(βλέπε άρθρο 38).

Στην υπ΄αριθμ. 177/17-9-2003 Συνεδρίασή του το Δ.Σ. του ΟΔΔΥ Α.Ε. αποφάσισε την ενσωμάτωση του αναλογούντος Φ.Π.Α. στις τιμές εκποίησης των τροχοφόρων και ισχύει για εκείνα που θα εκποιηθούν σε δημοπρασίες από 17-9-2003 και μετέπειτα.

Πριν την ταξινόμησή τους στο Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, επιβαρύνονται, αντί εισφοράς, μόνο με ειδικό τέλος, ΕΠΕΤ, που είναι ίσο με τα “κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας", ενός έτους, το οποίο καταβάλλεται στο αρμόδιο ΤΕΛΩΝΕΙΟ.

Κατά την ταξινόμησή τους στην Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ επιβαρύνονται με τα έξοδα χορήγησης πινακίδων και τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.

Τα πωλούμενα φορτηγά τροχοφόρα, που τίθενται σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης, επιβαρύνονται με το 1/3 του πρόσθετου ειδικού τέλους (Ν.1041/80, άρθρο 85).

Τα προερχόμενα από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. τροχοφόρα έχουν μειωμένο τεκμήριο διαβίωσης στην Εφορία κατά 40% (Ν.2214/94 άρθρο 12 παρ.2) και το οποίο ποσοστό προσδιορίζεται κάθε φορά με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό νόμο.

Τα εκποιούμενα από τον ΟΔΔΥ Α.Ε. τροχοφόρα υπόκεινται στον τεχνικό έλεγχο του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών (Κ.Τ.Ε.Ο.). Τυχόν ελλείψεις, που θα επισημανθούν, αποκαθίστανται με ευθύνη και με δαπάνες του αγοραστή.

Αν βεβαιωθεί εγγράφως από τον τεχνικό έλεγχο, ή από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών, ότι οι τυχόν ελλείψεις δεν είναι επισκευάσιμες και ότι το τροχοφόρο είναι ακατάλληλο προς κυκλοφορία, τότε ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει από τον ΟΔΔΥ Α.Ε. την αναστροφή της αγοραπωλησίας (λεπτομέρειες στο άρθρο 49).

Οι υποψήφιοι αγοραστές, μπορούν πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας να επισκέπτονται ελεύθερα τα προς δημοπράτηση τροχοφόρα και να τα ελέγχουν μόνοι ή με τεχνικό της επιλογής τους. Με τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία αποδέχονται τους παρακάτω όρους που καθορίστηκαν με τις αριθμ. 2073/15.5.96, 2074/22.5.96 και 96/16-1-2002 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού, χωρίς καμία επιφύλαξη.
[ΟΔΔΥ]
autocarnet.blogspot.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ