2020-10-20 13:37:22
Φωτογραφία για Απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ για την τροπολογία στο σ/ν του Υπ. Υγείας «Ρυθμίσεις Διοικητικής Οργάνωσης του ΕΟΠΥΥ»
Απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ για την τροπολογία στο σ/ν του Υπ. Υγείας «Ρυθμίσεις Διοικητικής Οργάνωσης του ΕΟΠΥΥ», με το οποίο προτείνονται αλλαγές στη διοικητική οργάνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων

Το ΔΣ του ΔΣΑ έλαβε γνώση της κατατεθείσας τροπολογίας σε σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας και δη του προτεινόμενου άρθρου 11 με τίτλο «Ρυθμίσεις Διοικητικής Οργάνωσης του ΕΟΠΥΥ», με το οποίο προτείνονται αλλαγές στη διοικητική οργάνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του Φορέα.

Η τροπολογία αυτή ετέθη αιφνιδιαστικά στις 17.10.2020, χωρίς διαβούλευση και γνώμη του Δικηγορικού Σώματος κατά και κατά παράβαση της αρχής καλής νομοθέτησης, προκειμένου να ψηφιστεί στις 20.10.2020.

Με την προτεινόμενη διάταξη:

α) Τίθενται οι δικηγόροι (έμμισθοι και συνεργαζόμενοι) υπό τις οδηγίες και εντολές τακτικού μέλους του Ν.Σ.Κ., ο οποίος προϊσταται του τμήματος ν.υ. κατά παράβαση του Κώδικα Δικηγόρων


β) Δεν διασφαλίζονται οι θέσεις των συνεργαζομένων δικηγόρων, ούτε η αμοιβή τους κατά τον Πίνακα του Κώδικα Δικηγόρων

γ) Παύεται η ήδη υπηρετούσα Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων, η οποία έχει τοποθετηθεί με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και υπηρετεί στη θέση από τη σύσταση του και

δ) Πλέον για τη ρύθμιση των οργανωτικών διατάξεων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων θα έχει λόγο μόνον ο Πρόεδρος του ΝΣΚ με πλήρη αποκλεισμό του Δ.Σ.Α. παρότι στο Φορέα παρέχουν τις υπηρεσίες τους δεκάδες δικηγόροι.

Το ΔΣ του ΔΣΑ είναι αντίθετο με την προτεινόμενη ρύθμιση, απέστειλε σήμερα εγγράφως προς το Υπουργείο Υγείας, στη Βουλή, στα Κόμματα και τους Βουλευτές την ακόλουθη βελτιωτική νομοτεχνική πρόταση της τροπολογίας, ενώ επιφυλάχτηκε στην κήρυξη κινητοποιήσεων σε περίπτωση μη αποδοχής των προτάσεών του.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προτεινόμενη τροποποίηση αναφορικά με το πρόσωπο που προΐσταται του Τμήματος νομικών Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αντίκειται στη συνταγματική διάταξη του άρθρου 100Α του Συντάγματος και στις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει νομοτεχνική βελτίωση ώστε να μη διαταραχθεί η ήδη υπάρχουσα διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ και του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ επιτυγχάνεται και η εναρμόνιση με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων κατά τις οποίες δεν είναι νοητή η υπαγωγή δικηγόρων υπό τις οδηγίες και εντολές μη δικηγόρου.

Προσθέτως, αποκαθίσταται η κανονική λειτουργία της εποπτείας, δια της αποφυγής σύμπτωσης στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του εποπτεύοντος και του εποπτευόμενου, ως και η συνταγματική αυτοτέλεια του ΝΣΚ σύμφωνα με τις θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις του άρθρου 100Α του Συντάγματος.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής των δικηγόρων στους οποίους θα ανατίθεται κατά περίπτωση ο χειρισμός δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων προκρίνεται η εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων του αυτού αντικειμένου με αυτές που θα τους κληθούν να διαχειριστούν. Κατ΄ αυτό τον τρόπο υπηρετείται η αρχή της αριστείας, ενώ εξασφαλίζεται και η αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων του ΕΟΠΥΥ.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση αναφορικά με το χειρισμό των εκκρεμών υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία του Οργανισμού, η αποτελεσματική εκπροσώπησή του ενώπιον των δικαστηρίων και η προάσπιση των συμφερόντων του. Δεδομένου του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων και λαμβανομένου υπόψη ότι, παρά τις εισηγήσεις για σύσταση επιπλέον οργανικών θέσεων δικηγόρων του Οργανισμού, στον ΕΟΠΥΥ υπηρετούν μόλις πέντε δικηγόροι με έμμισθη εντολή, είναι αναγκαία η υποστήριξη του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων κατά τον χειρισμό των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων από τους υφιστάμενους συνεργαζόμενους δικηγόρους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια της λειτουργίας του μέχρι την έκδοση της απόφασης του τέταρτου εδαφίου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

• Η παρ. 2 του άρθρου 11 της Τροπολογίας που αφορά στην αντικατάσταση της παρ. 4 περ. α΄ του άρθρου 12 του Ν.4238/2014 (Α΄ 31) αναδιατυπώνεται ως εξής: «α.Το Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ.

Το Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων τελεί υπό την εποπτεία του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ και έχει προϊστάμενο δικηγόρο με έμμισθη εντολή εκ των ήδη υπηρετούντων στο Φορέα. Στο Τμήμα υπάγονται οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή και οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι που ήδη υπηρετούν στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Το Τμήμα έχει ως αρμοδιότητα τη νομική υποστήριξη των δικαστικών υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ.

Η αμοιβή των συνεργαζομένων δικηγόρων είναι αυτή του Κώδικα Δικηγόρων (Πίνακας Αμοιβών), όπως ήδη έχει προσδιοριστεί με αποφάσεις του Δ.Σ.ΕΟΠΥΥ. Υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής της παρ.5 της υπ’αριθμ.288/16.8.2017 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Β 2939) εισάγονται ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου Νομικού Συμβούλου με προεισήγηση του δικηγόρου που χειρίστηκε την υπόθεση και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις για το ΝΣΚ.

Οι έμμισθοι και οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι που υπηρετούν ήδη στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ, έχουν με μόνη την ιδιότητά τους αυτή και χωρίς τη χρήση άλλου αποδεικτικού στοιχείου την πληρεξουσιότητα που απαιτείται από το νόμο για την παράσταση και υπεράσπιση του ΕΟΠΥΥ ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών. Στις υποθέσεις που τους έχουν ανατεθεί, ενεργούν όλες τις διαδικαστικές πράξεις, ασκούν όλα τα ένδικα μέσα και βοηθήματα και γενικά προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενδεικνυόμενη νόμιμη ενέργεια μέχρι την αμετάκλητη περαίωση αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις για το ΝΣΚ.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων καθώς και στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΕΟΠΥΥ, δύνανται να ασκούνται, με δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, υποψήφιοι δικηγόροι, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων.».

• Στην παρ. 1 του άρθρου 11 της Τροπολογίας που αφορά στην τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 19 του ν.3086/2002 (Α΄321) να αναδιατυπωθεί ως μη σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων το τελευταίο εδάφιο «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, μετά από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ καθορίζονται λεπτομέρειες για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΕΟΠΥΥ.».
medispin
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ