2022-09-13 18:55:03
Φωτογραφία για Τα θέματα Φυσικής στις πανελλαδικές εξετάσεις του 1974
Οι πανελαδικές εξετάσεις το 1974 πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση (από τις 30 Αυγούστου έως στις 13 Σεπτεμβρίου) εξαιτίας της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και της γενικής επιστράτευσης που επακολούθησε, συμπεριλαμβάνοντας πολλούς καθηγητές δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Στο βίντεο που ακολουθεί πρακολουθούμε ένα απόσπασμα από τα επίκαιρα της εποχής:

Στη συνέχεια παρατίθενται οι εκφωνήσεις των θεμάτων που δόθηκαν στους υποψηφίους του 1974 στο μάθημα της Φυσικής (υπενθυμίζεται ότι εκείνη την εποχή ο κάθε προσανατολισμός είχε τα δικά του θέματα):

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ – Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 1974

Ζήτημα 1ο

α) Να διατυπωθή η εξίσωσις των τελείων αερίων και να ορισθή η απόλυτος κλίμαξ θερμοκρασιών.

β) Μυωπικός οφθαλμός δεν διακρίνει ευκρινώς αντικείμενα εις απόστασιν πέραν των 15 cm. Πόση πρέπει να είναι η εστιακή απόστασις του διορθωτικού φακού, ώστε ο οφθαλμός ούτος να διακρίνη ευκρινώς εις απόστασιν 40 cm;


Ζήτημα 2ο

α) Φύσις της ακτινοβολίας των ραδιενεργών στοιχείων. Τι καλείται χρόνος υποδιπλασιασμού;

β) Εις σωλήνα παραγωγής ακτίνων Röntgen υποθέτομεν ότι όλη η κινητική ενέργεια ενός ηλεκτρονίου, το οποίο προσπίπτει εκ της καθόδου εις την άνοδον, μεταβάλλεται εις φωτόνιον μήκους κύματος λ. Να ευρεθή το μήκος κύματος του φωτονίου, αν η τάσις η οποία εφαρμόζεται εις τον σωλήνα είναι 100 KV.

Δίδονται : σταθερά Plank h = 6,6.10-27 erg.sec, φορτίον ηλεκτρονίου = 4,8.10-10 ηλεκτροστατικαί μονάδαι φορτίου, 1V =1/300 ηλεκτροστατικαί μονάδαι δυναμικού, ταχύτης φωτός = 3.105 Km/sec

Ζήτημα 3ο

Κάτωθεν αιώρας παιδικής χαράς, ακριβώς επί της κατακορύφου της διερχομένης δια του σημείου εξαρτήσεως αυτής, ίσταται νήπιον αμέριμνον. Αίφνης, νεαρός εκκινεί άνευ φοράς μετά της αιώρας εξ ύψους 3 m, από της επιφανείας του εδάφους και κατά την στιγμήν της συγκρούσεώς του μετά του νηπίου αρπάζει τούτο και συνεχίζει την αιώρησιν. Να υπολογισθή το ύψος εις το οποίον θα ανέλθη η αιώρα μετά την σύγκρουσιν.

Δίδεται: το βάρος του νεαρού ίσον με 30 Kgr, του νηπίου 7 Kgr και η επιτάχυνσις του πεδίου βαρύτητος της γης g=10 m/sec2.

Η αιώρα θεωρείται αβαρής και η εξάρτησίς της άνευ τριβών.

Αι διαστάσεις του νηπίου και του νεαρού δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν εις το παρόν πρόβλημα.

Σημείωσις : Η φράσις «άνευ φοράς» σημαίνει άνευ αρχικής ταχύτητος.

ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ – ΓΕΩΠΟΝΟΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ – Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 1974

Ζήτημα 1ο

α) Να διατυπωθούν οι νόμοι, οι οποίοι διέπουν την ελαστικήν κρούσιν δύο υλικών σωματίων.

β) Μονοχρωματική αντινοβολία φωτός έχει συχνότητα ν = 400.1012 Hz. Να δοθή το μήκος κύματος της ακτινοβολίας ταύτης κατά την διάδοσιν της εντός ύδατος δείκτου διαθλάσεως 1,33.

Δίδεται η ταχύτης του φωτός εις τι κενόν = 3.1010 cm/sec.

Ζήτημα 2ο

α) Να διατυπωθεί ο νόμος του Laplace, ο οποίος διέπει τας δυνάμεις τα οποίας ασκεί το μαγνητικόν πεδίον επί των ηλεκτρικών ρευμάτων.

β) Οριζόντιος κύλινδρικός σωλήν κλειστός εις τα δύο άκρα, διαχωρίζεται εις δύο διαμερίσματα δια στεγανού κινητού εμβόλου. Το ένα διαμέρισμα του σωλήνος πληρούται με αέριον ήλιον και το έτερον με υδρογόνον αμφότερα εις θερμοκρασίαν 0 οC, ενώ το έμβολον ισορροπεί και διαχωρίζει τον σωλήνα εις δύο ακριβώς ίσα μήκη. Αν η ολική μάζα των αερίων εντός του σωλήνος είναι 5 gr, να ευρεθή η μάζα εκάστου αερίου.

Δίδονται : ατομικό βάρος υδρογόνου 1 και ηλίου 4.

Ζήτημα 3ο

α) Τι καλούνται ισότοπα και τι ισοβαρή στοιχεία;

β) Τρεις όμοιαι μεταλλικαί σφαίραι επί οριζοντίου τραπέζης συνδέονται αντιστοίχως προς τα άκρα τριών ομοίων ελατηρίων, τα οποία έχουν κοινόν το έτερον άκρον των εις σταθερό σημείον Ο. Αι σφαίραι φορτίζονται, αφού έλθουν εις επαφήν με πηγή δυναμικού +128 ΗΣΜ-V και το σύστημα ευρίσκεται μηχανικώς και ηλεκτρικώς εις ισορροπίαν.

Να υπολογισθούν αι πλευραί του τριγώνου ΑΒΓ με κορυφάς τα κέντρα των σφαιρών, αν η σταθερά εκάστου ελατηρίου είναι 3 dyn/cm και η ακτίς των σφαιρών 2 cm. Υποθέτομεν ότι απουσία δυνάμεων, τα ελατήρια συσπειρούνται εις το σημείον Ο.

Η τράπεζα και οι δεσμοί με τα ελατήρια θεωρούνται εκ μονωτικού υλικού.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ – Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 1974

Ζήτημα 1ο

α) Να δοθή τύπος βάση του οποίου ορίζεται ο συντελεστής

αυτεπαγωγής ενός αγωγού.

β) Πηνίον φέρει 500 σπείρας, εκάστη των οποίων έχει επιφάνειαν 10 cm2. Το πηνίον έχει αντίστασιν 4 Ω και συνδέεται με γαλβανόμετρον 2 Ω. Το πηνίον ευρίσκεται μεταξύ των πόλων ηλεκτρομαγνήτου με τα επίπεδα των σπειρών κάθετα προς τας δυναμικάς γραμμάς του μαγνητικού πεδίου. Να ευρεθή η έντασις του μαγνητικού πεδίου, αν ταχεία απομάκρυνσις του πηνίου εκ του μαγνητικού πεδίου προκαλεί δίοδον φορτίου 0,03 Cb δια του γαλβανομέτρου.

Ζήτημα 2ο

α) Πρώτον θερμοδυναμικόν αξίωμα, θεωρητική απόδοσις ιδανικής θερμικής μηχανής.

β) Εναλλασσομένη τάσις πλάτους 220 V, συνδέεται προς αντίστασιν R, η οποία είναι βυθισμένη εντός θερμιδομέτρου θερμοχωρητικότητος 2000 cal/grad. Να υπολογισθή η αντίστασις R, ώστε η θερμοκρασία του θερμιδομέτρου να ανέρχεται κατά 100C/min.

Δίνεται : 1 cal=4,2 joule

Ζήτημα 3ο

Ελαφριά σανίς ΑΒ μήκους 6 m, στηρίζεται κατά το τμήμα αυτής ΑΓ=4 m επί οριζοντίου εξέδρας κολυμβητηρίου. Επί του άκρου αυτής Α υπάρχει έρμα βάρους 100 Kgr, ενώ επί του αιωρουμένου άκρου αυτής Β ίσταται κολυμβητής βάρους 70Kgr και αναπηδά ετοιμαζόμενος προς κατάδυσιν.

Να υπολογισθή το μέγιστον επιτρεπτόν πλάτος ταλαντώσεως, ώστε κατά την αναπήδησιν του κολυμβητού να μην ανατραπή η σανίς. Δίδεται η περίοδος Τ του αρμονικού ταλαντωτού, το οποίον υποθέτομεν ότι συνιστούν η σανίς μετά του δύτου ίση προς 1 sec.

Η επιτάχυνση του πεδίου βαρύτητας της γης g=10 m/sec2.

Αυτά ήταν τα θέματα Φυσικής που διαγωνίστηκαν οι μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις του 1974.

Σήμερα 48 χρόνια μετά, υπάρχουν πάλι μαθητές που συμμετέχουν αρχές Σεπτεμβρίου σε (επαναληπτικές) πανελλαδικές εξετάσεις. Σε λίγη ώρα στις 4 μ.μ. (13/9/2022) αρχίζει η εξέταση στο μάθημα της Φυσικής https://physicsgg.me/
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ