2023-02-14 21:32:04
Φωτογραφία για Οι νέες συντάξεις για όσους κάνουν αίτηση φέτος [πίνακας με ποσά]
 Αυξήσεις πάνω από 7,75% θα έχουν οι ασφαλισμένοι που θα βγουν στη σύνταξη το 2023. Στην πόρτα «εξόδου» για τη σύνταξη φέτος εκτιμάται ότι είναι 200.000 ασφαλισμένοι.

Κώστας Κατίκος

Οι συνταξιούχοι του 2023 θα έχουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις μεγαλύτερη αύξηση από το 7,75% που πήραν όσοι βγήκαν το 2022.

Οσοι βγήκαν το 2022 πήραν την ανταποδοτική σύνταξη με χαμηλότερο συντάξιμο μισθό, γιατί η αύξηση του πληθωρισμού υπολογίστηκε ως το 2021, που ήταν μηδενικός.

Ως συνταξιούχοι, όμως, του 2022 δικαιούνται την αύξηση 7,75% στην εθνική σύνταξη, αλλά και στην ανταποδοτική.

Οσοι βγουν το 2023 αφενός θα πάρουν την αυξημένη εθνική σύνταξη κατά 7,75%, μια που η εθνική αυξάνεται για όλους τους συνταξιούχους, αφετέρου η ανταποδοτική, αν και χωρίς την αύξηση 7,75%, γιατί δεν προβλέπεται, θα βγει υψηλότερη, γιατί θα υπολογιστεί με αυξημένο συντάξιμο μισθό από το 9,6% του πληθωρισμού του 2022.


Το αναλυτικό παράδειγμα που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» είναι αποκαλυπτικό, καθώς δείχνει ότι ακόμη και με τα ίδια έτη και τον ίδιο συντάξιμο μισθό ένας ασφαλισμένος που θα βγει το 2023 θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη κατά 8,5% σε σχέση με αυτή που θα είχε αν έβγαινε το 2022.

Στην πράξη υπερκαλύπτει το ποσοστό αύξησης 7,75% που πήραν οι συνταξιούχοι λόγω πληθωρισμού.

Σύμφωνα με το παράδειγμα:Ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό 1.248 ευρώ βγήκε στη σύνταξη το 2022 με 40 έτη. Ο συντάξιμος μισθός του βγαίνει από τον μέσο όρο των μικτών μηνιαίων μισθών για όλα τα έτη από το 2002 ως το μήνα πριν την αίτηση συνταξιοδότησης και προσαυξάνεται με τη μεταβολή του πληθωρισμού του 2021, που ήταν σε μηδενικά επίπεδα. Η αρχική του σύνταξη ήταν 1.008 ευρώ (624 ευρώ ανταποδοτική και 384 ευρώ εθνική) και με την αύξηση 7,75% από 1ης/1/2023 παίρνει σύνταξη 1.086,12 ευρώ (672,36 ευρώ ανταποδοτική και 413,76 ευρώ εθνική).Ασφαλισμένος που θα βγει το 2023 με 40 έτη και με τον ίδιο συντάξιμο μισθό (1.248 ευρώ) που είχε ο ασφαλισμένος του 2022 θα πάρει την προσαύξηση του πληθωρισμού του 2022, που έκλεισε στο 9,6%. Το 9,6% θα εφαρμοστεί σε όλους τους μισθούς από το 2002 και μετά και όλοι οι προηγούμενοι Δείκτες Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) θα επανυπολογιστούν με τον πληθωρισμό του 2022. Για παράδειγμα, ενώ για τον ασφαλισμένο που αποχώρησε το 2022 οι αποδοχές του έτους 2002 τιμαριθμοποιήθηκαν με ΔΤΚ 1,34, για τον ασφαλισμένο που θα βγει στη σύνταξη το 2023 θα τιμαριθμοποιηθούν με συντελεστή 1,43, καθώς θα συμπεριλάβουν και τον πληθωρισμό του 2022. Με τον ίδιο τρόπο θα αυξηθούν οι μισθοί όλων των ετών (2003, 2004, 2005 κ.λπ.) και έτσι ο τελικός μέσος μισθός της περιόδου 2002-2023 που θα χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί η σύνταξη θα έχει ενσωματώσει την αύξηση του πληθωρισμού κατά 9,6%. Αν η μέση αύξηση που θα περάσει στον συντάξιμο μισθό είναι 9%, τότε από τα 1.248 ευρώ θα ανέλθει στα 1.360 ευρώ. Με το μισθό αυτόν (1.360 ευρώ) η σύνταξη για 40 έτη ασφάλισης το 2023 θα είναι 1.093,92 ευρώ (680,16 ευρώ ανταποδοτική και 413,76 ευρώ εθνική).

Από τη σύγκριση των δύο περιπτώσεων βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο νέος παίρνει παραπάνω από το 7,75%. Ο ασφαλισμένος που βγήκε το 2022 με 40ετία και πήρε την αύξηση 7,75% έχει σύνταξη 1.086,12 ευρώ, ενώ ο ασφαλισμένος που θα βγει το 2023 με 40ετία θα πάρει 7,8 ευρώ παραπάνω, με τη σύνταξη στα 1.093,92 ευρώ. Αν έβγαινε το 2022, θα είχε 1.008 ευρώ, ενώ με έξοδο το 2023 θα πάρει 1.093,92 ευρώ, δηλαδή αύξηση 8,5% αντί 7,75%.

Μεγαλύτερες οι αυξήσεις και από τα επιπλέον έτη ασφάλισης

Οι νέοι συνταξιούχοι θα κερδίσουν στη σύνταξη και από τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης που θα διανύσουν μέσα στο 2023, καθώς πριμοδοτεί το ποσοστό αναπλήρωσης.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που βγήκε το 2022 με 35 έτη είχε ποσοστό αναπλήρωσης 37,31%, ενώ ένας ασφαλισμένος που θα αποχωρήσει το 2023 θα έχει παραπάνω μήνες και μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης. Αν συνταξιοδοτηθεί με 35 έτη και 6 μήνες, το ποσοστό αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της σύνταξης ανεβαίνει στο 38,56% έτη.

Στους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» περιλαμβάνονται ενδεικτικά ασφαλισμένοι που αποχώρησαν το 2022 με τη σύνταξη που τους αναλογεί μετά και την αύξηση κατά 7,75% και ασφαλισμένοι που θα βγουν το 2023.

Στη σύγκριση των δύο υπερέχουν οι συντάξεις του 2023.

Για παράδειγμα:Ασφαλισμένος που συνταξιοδοτήθηκε το 2022 με 35 έτη και συντάξιμο μισθό

1.175 ευρώ (με τιμαριθμοποίηση λόγω πληθωρισμού ως το 2021), θα πάρει σύνταξη 823 ευρώ και με την αύξηση 7,75% θα διαμορφωθεί στα 886 ευρώ. Ασφαλισμένος με 35 έτη το 2022 και ίδιες συντάξιμες αποδοχές, ο οποίος όμως θα βγει το 2023 με 35,6 έτη, θα πάρει 908 ευρώ σύνταξη, δηλαδή κέρδος 22 ευρώ το μήνα αφενός γιατί οι συντάξιμες αποδοχές του από τα 1.175 ευρώ θα αυξηθούν με τον πληθωρισμό του 2022 στα 1.281 ευρώ και αφετέρου επειδή θα πριμοδοτηθεί στο ποσοστό αναπλήρωσης λόγω των 6 επιπλέον μηνών ασφάλισης.Ασφαλισμένος που συνταξιοδοτήθηκε το 2022 με 38 έτη και συντάξιμο μισθό

1.880 ευρώ θα πάρει σύνταξη με την αύξηση 7,75% στα 1.323 ευρώ. Ασφαλισμένος με ίδιες συντάξιμες αποδοχές, ο οποίος όμως θα βγει το 2023 με 38,6 έτη, θα πάρει 1.360 ευρώ σύνταξη, δηλαδή κέρδος 37 ευρώ το μήνα. Το όφελος προκύπτει γιατί οι συντάξιμες αποδοχές του θα έχουν την προσαύξηση με τον πληθωρισμό του 2022 και θα διαμορφωθούν στις 2.049 ευρώ, ενώ το ποσοστό αναπλήρωσης λόγω των 6 επιπλέον μηνών ασφάλισης από 44,90% θα πάει 46,17%.Ασφαλισμένος που συνταξιοδοτήθηκε το 2022 με 38 έτη και συντάξιμο μισθό

2.250 ευρώ (με τιμαριθμοποίηση λόγω πληθωρισμού ως το 2021) θα πάρει σύνταξη με την αύξηση 7,75% στα 1.502 ευρώ. Ασφαλισμένος με ίδιες συντάξιμες αποδοχές, ο οποίος όμως θα βγει το 2023 με 38,6 έτη, θα πάρει 1.546 ευρώ σύνταξη, δηλαδή κέρδος 44 ευρώ το μήνα, γιατί οι συντάξιμες αποδοχές του θα έχουν την προσαύξηση με τον πληθωρισμό του 2022 και θα διαμορφωθούν στις 2.453 ευρώ, ενώ θα πριμοδοτηθεί και από το ποσοστό αναπλήρωσης λόγω των 6 επιπλέον μηνών ασφάλισης.

Συντάξεις: Ερώτηση και απάντηση

Τι ακριβώς παίρνουν οι νέοι συνταξιούχοι (του 2023) από το 7,75% και πώς υπολογίζεται η αύξηση του πληθωρισμού (τιμαριθμοποίηση) ώστε να βγαίνουν αυξημένες οι συντάξιμες αποδοχές τους, βάσει των οποίων υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη;

Για τις αυξήσεις των νέων, από 1ης/1/2023, συνταξιούχων, η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρει τα εξής:

Η εθνική σύνταξη, η οποία μέχρι 31/12/2022 ανερχόταν σε 384 ευρώ για τα 20 έτη ασφάλισης, αυξάνεται από 1ης/1/2023 σε 413,76 ευρώ (αύξηση 7,75%). Συντάξεις κάθε είδους (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου) με έναρξη καταβολής από 1ης/1/2023 απονέμονται με εθνική σύνταξη 413,76 ευρώ. Αντιστοίχως αυξάνονται και τα ποσά εθνικής σύνταξης από τα 15 ως τα 19 έτη, όπως και τα κατώτατα όρια της σύνταξης χηρείας, αναπηρίας, καθώς και η σύνταξη ανασφάλιστων ΟΓΑ.

Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης με έναρξη καταβολής από 1ης/1/2023 οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται με βάση τη σωρευτική μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΚΤ) από το 2002 ως το 2022. Οι αποδοχές του 2023 δεν τιμαριθμοποιούνται. Ο «πληθωριστής» των συντάξεων θα σταλεί στο υπουργείο Εργασίας και στον ΕΦΚΑ, από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ώστε οι υπηρεσίες να ξεκινήσουν τον υπολογισμό των νέων ποσών.

eleftherostypos.gr

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ