2012-09-13 09:26:06
Φωτογραφία για Τραπεζική ενοποίηση πρότεινε η Κομισιόν
Να ανατεθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι αρμοδιότητες λειτουργίας όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώνης σχετικά με τις απαιτήσεις για τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και τη μόχλευση πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της σημερινής δέσμης μέτρων για ένα Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) είναι η αποφυγή στο μέλλον προβλημάτων, όπως αυτά που αντιμετωπίζει σήμερα ο τραπεζικός τομέας σε πολλά κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να κάνουν γρήγορα, εγκρίνοντας τα μέτρα μέχρι το τέλους του έτους, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2013 να αρχίσουν σταδιακά να τίθενται σε ισχύ.

Ειδικότερα, με τη δέσμη μέτρων της Κομισιόν προτείνεται η υιοθέτηση ενός κανονισμού με τον οποίο ανατίθενται στην ΕΚΤ διευρυμένες εξουσίες για την εποπτεία όλων των τραπεζών της ευρωζώνης, ενός κανονισμού με τον οποίο εναρμονίζεται ο ισχύων κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία των τραπεζών.


Προβλέπεται ότι οι εθνικές εποπτικές Αρχές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την καθημερινή εποπτεία και την προετοιμασία και εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΚΤ. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ενιαίο εγχειρίδιο για την εποπτεία, ώστε να διαφυλαχτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλιστεί η συνοχή της εποπτείας των τραπεζών στις 27 χώρες της ΕΕ.

Ορισμένες εποπτικές αρμοδιότητες όσον αφορά την ευρωζώνη θα ασκούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, συγκεκριμένα αυτές που έχουν καθοριστική σημασία για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τον εντοπισμό κινδύνων που απειλούν τη βιωσιμότητα των τραπεζών. Στην ΕΚΤ θα ανατεθεί η αρμοδιότητα έγκρισης της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η εποπτεία όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και τη μόχλευση, καθώς και η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων. Η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να λαμβάνει μέτρα έγκαιρης παρέμβασης όταν μια τράπεζα παραβιάζει, ή υπάρχει κίνδυνος να παραβιάσει, τις κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αξιώνοντας από τις τράπεζες να λάβουν διορθωτικά μέτρα.

Για τις διασυνοριακές τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός των κρατών μελών που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι υφιστάμενες διαδικασίες συντονισμού εγχώριας εποπτικής αρχής. Ως προς τα θέματα για τα οποία η ΕΚΤ θα αναλάβει εποπτικά καθήκοντα, η ΕΚΤ θα ενεργεί ως εγχώρια εποπτική Αρχή και εποπτική Αρχή υποδοχής για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, η Επιτροπή προτείνει να έχει συγκροτηθεί ο ΕΕΜ έως την 1η Ιανουαρίου 2013. Για να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση στο νέο μηχανισμό προβλέπεται περίοδος σταδιακής εφαρμογής. Σε πρώτο στάδιο, από την 1η Ιανουαρίου 2013, η ΕΚΤ θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει να αναλάβει την πλήρη αρμοδιότητα εποπτείας οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ιδίως εκείνων που έχουν λάβει ή ζητήσει δημόσια χρηματοδότηση. Από την 1η Ιουλίου 2013, θα τεθούν υπό την εποπτεία της ΕΚΤ όλες οι τράπεζες μεγάλης συστημικής σπουδαιότητας. Η περίοδος σταδιακής εφαρμογής πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2014, μετά την οποία ο ΕΕΜ θα καλύπτει όλες τις τράπεζες.

Ως επόμενο βήμα, μετά την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις παραπάνω προτάσεις, η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει πρόταση για ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό εξυγίανσης, ο οποίος θα επικεντρώνεται στη διασυνοριακή εξυγίανση των τραπεζών και την αποφυγή χρησιμοποίησης χρημάτων των φορολογουμένων για τη διάσωση των τραπεζών.
TreloKouneli
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ