2013-03-12 16:15:04
Φωτογραφία για Αδήλωτα ακίνητα από έχοντες διαπίστωσε το ΣΔΟΕ στη Πελοπόννησο
Στο πλαί­σιο της πά­τα­ξης της φο­ρο­δι­α­φυ­γής, του λα­θρεμ­πο­ρί­ου και των ε­λέγ­χων α­δή­λω­των ει­σο­δη­μά­των, το Σ.Δ.Ο.Ε. συ­νέ­χι­σε κα­τά τον μή­να Φε­βρουά­ριο 2013 τους ε­λέγ­χους, με τα α­κό­λου­θα α­πο­τε­λέ­σμα­τα: Στην πε­ρι­ο­χή του Λε­κα­νο­πε­δί­ου, αρ­μο­δι­ό­τη­τα Π.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. Ατ­τι­κής, 11 ε­πι­χει­ρή­σεις ε­ξέ­δω­σαν ει­κο­νι­κά και πλα­στά τι­μο­λό­για ύ­ψους 88.240.000 ευ­ρώ. Πρό­κει­ται για ε­πι­χει­ρή­σεις κα­τα­σκευ­ής και συν­τή­ρη­σης δι­α­φη­μι­στι­κών πι­να­κί­δων, κλω­στο­ϋ­φαν­τουρ­γί­α, τε­χνι­κή ε­ται­ρεί­α, εμ­πό­ριο χη­μι­κών. Έ­νας συν­τα­ξι­ού­χος που ε­ξέ­δω­σε 365 ει­κο­νι­κά στοι­χεί­α ύ­ψους 4.081.000 ευ­ρώ και μια Ο­μο­σπον­δί­α α­το­μι­κού α­θλή­μα­τος που ε­ξέ­δω­σε 15 πλα­στά στοι­χεί­α και δύ­ο ει­κο­νι­κά τι­μο­λό­για ύ­ψους 150.000 ευ­ρώ.

Ε­πί­σης, 21 ε­πι­χει­ρή­σεις έ­λα­βαν ει­κο­νι­κά τι­μο­λό­για ύ­ψους 7.220.000 ευ­ρώ, προ­κει­μέ­νου να αυ­ξή­σουν τα έ­ξο­δά τους, ώ­στε να α­πο­φύ­γουν την κα­τα­βο­λή ΦΠΑ και φό­ρο ει­σο­δή­μα­τος
. • Στους ε­λέγ­χους πε­ρι­ου­σια­κών στοι­χεί­ων και κα­τα­θέ­σε­ων α­πό το Σ.Δ.Ο.Ε. προ­έ­κυ­ψε ό­τι στην Α­θή­να: - Ι­α­τρός –ΩΡΛ α­πέ­κρυ­ψε ει­σο­δή­μα­τα ύ­ψους 2.472.000 ευ­ρώ. - Ι­α­τρός – Κα­θη­γη­τής α­πέ­κρυ­ψε ει­σο­δή­μα­τα ύ­ψους 188.000 ευ­ρώ. - Σε έ­λεγ­χο προ­γραμ­μά­των Κον­δυ­λί­ων Ε­ρευ­νών του Δη­μο­κρι­τεί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης 129 δι­και­ού­χα πρό­σω­πα α­πέ­κρυ­βαν α­μοι­βές 1.693.000 ευ­ρώ. - Στο Δι­κη­γο­ρι­κό Σύλ­λο­γο Μυ­τι­λή­νης το ΣΔΟ­Ε α­πο­κά­λυ­ψε με­τά α­πό ει­σαγ­γε­λι­κή πα­ραγ­γε­λί­α, ό­τι υ­πάλ­λη­λος υ­πε­ξαί­ρε­σε α­πό το 2006 -2011 α­πό μη α­πό­δο­ση πα­ρα­κρα­του­μέ­νων φό­ρων και μη α­πό­δο­ση με­ρι­σμά­των το πο­σό του 1.160.000 ευ­ρώ. - Στην Θεσ­σα­λο­νί­κη το ΣΔΟ­Ε, σε συ­νερ­γα­σί­α με την Ε­ΛΑΣ, προ­έ­βη σε έ­λεγ­χο πρώ­ην Α­στυ­νο­μι­κού που δι­α­τη­ρού­σε ι­στο­σε­λί­δα στοι­χη­μά­των α­πό το δι­α­δί­κτυ­ο με έ­δρα την Αυ­στρί­α. Δι­α­πι­στώ­θη­κε ό­τι εί­χε προ­σαύ­ξη­ση πε­ρι­ου­σί­ας κα­τά 1.190.000 ευ­ρώ. Ο ε­λεγ­χό­με­νος προ­σήλ­θε και υ­πέ­βα­λε συμ­πλη­ρω­μα­τι­κή φο­ρο­λο­γι­κή δή­λω­ση. - Το Σ.Δ.Ο.Ε. Στε­ρε­άς Ελ­λά­δας ο­λο­κλή­ρω­σε τους ε­λέγ­χους στους 48 α­γρό­τες με τις ση­μαν­τι­κό­τε­ρες υ­πο­θέ­σεις έκ­δο­σης και λή­ψης πλα­στών και ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γί­ων, το ύ­ψος των ο­ποί­ων α­νήλ­θε στο πο­σό των 222.515.063 ευ­ρώ.

- Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Πε­λο­πον­νή­σου συ­νε­χί­ζει τις έ­ρευ­νες για τη με­τα­βί­βα­ση α­κι­νή­των α­πό Υ­πε­ρά­κτι­ες Ε­ται­ρεί­ες, σε φυ­σι­κά πρό­σω­πα. Δι­α­πι­στώ­θη­κε ό­τι α­γο­ρα­στές – φυ­σι­κά πρό­σω­πα στις πε­ρισ­σό­τε­ρες πε­ρι­πτώ­σεις δεν έ­χουν δη­λώ­σει την με­τα­βί­βα­ση- α­γο­ρά του α­κι­νή­του και κα­λούν­ται σε υ­πο­βο­λή συμ­πλη­ρω­μα­τι­κών δη­λώ­σε­ων φό­ρου ει­σο­δή­μα­τος. Οι έ­λεγ­χοι γί­νον­ται σε 187 Υ­πε­ρά­κτι­ες ε­ται­ρεί­ες εγ­γε­γραμ­μέ­νες στην πρώ­ην ΔΟΥ Κρα­νι­δί­ου.

radio936.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ