2013-09-26 19:48:04
Φωτογραφία για Σωματείου ΑμεΑ Ν. Λακωνίας για την ελεύθερη κίνηση οχημάτων ΑμεΑ εντός δακτυλίου στην Αθήνα υπό προϋποθέσεις
Προς: Μ.Μ.Ε.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, μπορεί να εκδώσει σε κατοίκους του Νομού Λακωνίας βεβαιώσεις δυνατότητας κυκλοφορίας εντός του δακτυλίου, στο κέντρο της Αθήνας, στα αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται συχνή θεραπεία(π.χ. νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με πολυομελίτιδα ή Άτομα με Αναπηρίες), σε νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:

κ. Φλεβαράκη Παναγιώτα 2731363234

κ. Λύρα Αναστασία 2731363230

Ακολουθεί το κείμενο της αίτησης η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986 )

Περιγραφή αιτήματος: "Χορήγηση Βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτου εντός του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μεταφορά ασθενούς"

Προς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Ο-Η Όνομα Επώνυμο

Όνομα Πατέρα Επώνυμο Πατέρα

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης: Τόπος Γέννησης:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας: Α.Φ.Μ.:

Τόπος Κατοικίας Οδός: Τ.Κ

Τηλ.: Fax: E-mail:

ΟΡΙΣΜΟΣ /ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2) ( για κατάθεση αίτησης ή παραλαβής τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ : Α.Δ.Τ.:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ.: Τ.Κ.:

Τηλ.: Fax: E-mail:

Ημερομηνία:.

Ο/Η- Δηλ…..

(Υπογραφή)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι επιθυμώ να κυκλοφορεί ελεύθερα το αυτοκίνητό μου με αριθμό κυκλοφορίας…………..………….. εντός του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μεταφορά μου στο νοσηλευτικό ίδρυμα ..………..……………………. σύμφωνα με τη βεβαίωση που σας επισυνάπτω. Για οποιαδήποτε μεταβολή θα ενημερώσω την υπηρεσία σας.

Ημερομηνία:........... Βεβαιώνεται το γνήσιο της

υπογραφής του αιτούντος Ο/Η Δηλ...............

(Υπογραφή)

(1)"Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών"

(2) Εξουσιοδοτώ τον/ την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

ΦΕΚ 2048/Β/2013 : Αριθμ. ΔΜΕΟ/ΟΙΚ.3253/ΣΤ/0718/Φ.911/13 ΚΥΑ παράγραφος 2θ σχετικά με τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας .

1. Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση από τον ασθενή ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (παρόν έντυπο)

2. Τα στοιχεία της μόνιμης κατοικίας ασθενούς ( πόλη , οδός ) αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης και δεν απαιτείται επιπλέον έγγραφο αφού το έντυπο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης . Προσοχή η μόνιμη κατοικία λαμβάνεται υπόψη μόνο ως προς την άσκηση της αρμοδιότητας από την οικεία Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτούντων και δεν αναγράφεται στη βεβαίωση αφού αυτό δεν προβλέπεται στην ΚΥΑ.

3. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος (Δημόσιου ή Ιδιωτικού) στην οποία θα αναγράφεται , η συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας και η διάρκειά της. (Η βεβαίωση θα φέρει την υπογραφή του θεράποντα ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή του ιδρύματος )

4. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για την απόδειξη του αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου με το οποίο θα μεταφέρεται ο ασθενής (Το αυτοκίνητο μπορεί να είναι ιδιοκτησίας του ασθενούς ή άλλου προσώπου (συγγενικού ή μη ) που το διαθέτει για το σκοπό αυτό.

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του μεταφερόμενου προσώπου(ασθενούς) για την απόδειξη των στοιχείων του (ταυτοπροσωπία) και την αναγραφή αυτών στη βεβαίωση

6. Σε περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ζητείται σχετική εξουσιοδότηση από τον μεταφερόμενο ασθενή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής καθώς και φωτοτυπία της ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου προσώπου. Σε περιπτώσεις που ο ασθενής τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση κατατίθεται ανάλογο έγγραφο.

Ακουλουθεί το κείμενο από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2048

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κατανομή του τακτικού προσωπικού στο Δημοτικό

Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας. ................................................

Μέτρα Περιορισμού Κυκλοφορίας Οχημάτων στο Κέντρο της Αθήνας. ...........................................................................

Αριθ. ΔΜΕΟ/οικ./3253/στ/0718/Φ.911 (2)

Μέτρα Περιορισμού Κυκλοφορίας Οχημάτων

στο Κέντρο της Αθήνας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ .

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ .

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

αποφασίζουμε:

1. Στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από το δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί: «Λ. Αλεξάνδρας–Ζαχάρωφ.Λ. Μεσογείων–Φειδιππίδου–Μιχαλακοπούλου.Σπύρου Μερκούρη–Βρυάξιδος–Υμηττού.ΗλΗλιού–ΑνδρΦραντζή.Λ. Ανδρ. Συγγρού–Χαμοστέρνας–

Πειραιώς.Ιερά Οδός–Λ. Κωνσταντινουπόλεως–Αχιλλέως.

Πλατεία Καραϊσκάκη–Καρόλου–Μάρνη–28ης Οκτωβρίου

(Πατησίων)–Λ. Αλεξάνδρας», ισχύουν οι εξής περιορισμοί

της κυκλοφορίας:

Από 09 Σεπτεμβρίου 2013 έως και 11 Ιουλίου 2014 για

τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00

έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00,

επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των

επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των

φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο

επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τε.

λευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:

Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επι.

βατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο

βάρος μέχρι 2,2 τόνους, που ο αριθμός κυκλοφορίας

τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό)

και τις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα

επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο

βάρος μέχρι 2,2 τόνους, που ο αριθμός κυκλοφορίας

τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του δακτυλίου

δεν ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Τα μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες, καθώς και

τις ημέρες που πραγματοποιούνται 24ωρες απεργίες

των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Εφ’ όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τα μέτρα μπορούν

να αρθούν με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Tάξης

και Προστασίας του Πολίτη.

2. Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α. Τα οχήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 εδ. α΄

και β΄ της υπ’ αριθ. 16229/2012 (1467 Β΄/3.5.2012) κοινής

υπουργικής απόφασης.

β. Τα αυτοκίνητα υβριδικής τεχνολογίας.

γ. Αυτοκίνητα Κρατικά, Δημοτικά, Οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των Υπηρεσιών αυτών.

δ. Το αυτοκίνητο του επικεφαλής κάθε ξένης αποστολής, καθώς και τα αυτοκίνητα των Προξένων, εφ’

όσον αυτοί εκπροσωπούν τη χώρα τους στην Ελλάδα.

ε. Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες Ελλήνων του εξωτερικού και ξένων επισκεπτών της Xώρας για τις πρώτες

σαράντα (40) ημέρες της παραμονής τους στην Ελλάδα.

Επίσης αυτοκίνητα νοικιασμένα από ξένους επισκέπτες της Xώρας και Έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού για το ίδιο χρονικό διάστημα, τα οποία

δύνανται να μεταφέρονται με μέριμνα της επιχείρησης στον τόπο παράδοσης ή παραλαβής (αεροδρόμια,λιμάνια, ξενοδοχεία κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση ότι θα

υπάρχει στο αυτοκίνητο αντίγραφο του αντίστοιχου μισθωτηρίου συμβολαίου.

στ. Αυτοκίνητα γιατρών με μόνο επιβάτη τον ίδιο το

γιατρό για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

ζ. Αναπηρικά αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία

φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ’

όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή

τους μεταφέρουν.

η. Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά δια.

σκευασμένα ή αυτόματα για τη μεταφορά πολιτικών

αναπήρων εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους

ανάπηρους ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι

ο ανάπηρος θα είναι εφοδιασμένος με σχετική βεβαίωση των αρμόδιων Διευθύνσεων των Περιφερειακών

Αυτοδιοικήσεων ή Δήμων της Χώρας, στην οποία θα

αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

θ. Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζονται συχνή θεραπεία (π.χ. νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς,

άτομα με πολιομυελίτιδα ή Άτομα με Αναπηρίες), εφ’

όσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπό.

θεση ότι οι ασθενείς θα έχουν εφοδιαστεί με σχετική

βεβαίωση των αρμοδίων Διευθύνσεων των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων ή Δήμων της Χώρας.

Η βεβαίωση θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους

από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας

των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, κατόπιν ανάλο.

γης βεβαίωσης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στο οποίο

υποβάλλεται σε θεραπεία ο ασθενής και όπου θα ανα.

γράφεται η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης

θεραπείας, και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Μετά Τιμής
Εκ του Δ.Σ. Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ