2012-04-14 12:01:05
Φωτογραφία για Νέα από τον όμιλο Fiat: Γενική συνέλευση μετόχων FIAT
Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του 2011Συνολικό μέρισμα €39.7 εκ. (€22.4 για προνομιούχες μετοχές και €17.3 εκ. για μετοχές επικαρπίας)Εκλέχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκαν οι Ορκωτοί Λογιστές για την περίοδο 2012-2014Αύξηση των αμοιβών των ανεξάρτητων λογιστών της Reconta Ernst & Young που αντικατοπτρίζει την απόκτηση του ελέγχου από τον Όμιλο Chrysler.Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποζημιώσεων και το Πρόγραμμα Κινήτρων. Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ανανεώθηκε με €1.2 δις., συμπεριλαμβάνοντας τα €259 εκ. των ήδη αγορασμένων ιδίων μετοχών.Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε η υποχρεωτική μετατροπή των προνομιούχων και μετοχών επικαρπίας σε κοινές μετοχές.Τορίνο. Στη Γενική Συνέλευση της Fiat S.p.A. που έγινε πρόσφατα (σε τακτικές η έκτακτες συνεδριάσεις), οι μέτοχοι ενέκριναν τις οικονομικές καταστάσεις του 2011 και μέρισμα €0.217 (ακαθάριστο) ανά προνομιούχα μετοχή και μετοχή επικαρπίας. Το μέρισμα θα είναι πληρωτέο από 26 Απριλίου, με απόδοση κουπονιού στις 23 Απριλίου.


Οι μέτοχοι ψήφισαν να οριστεί ο αριθμός των Διοικητικών μελών σε 9, και εξέλεξαν τους John Elkann, Sergio Marchionne, Andrea Agnelli, TibertoBrandolinid'Adda, René Carron, Luca Cordero di Montezemolo, Gian Maria Gros-Pietro and Patience Wheatcroft, όλοι τους υποψήφιοι από την λίστα που παρουσίασε η ExorS.p.A. (που κατέχει το 30.47% των κοινών μετοχών της Fiat), καθώς και την Joyce Victoria Bigio, υποψήφια από τη λίστα που παρουσιάστηκε από μία ομάδα Ιταλών και διεθνών...διαχειριστών συλλογικών επενδύσεων και περιουσίας (που κατέχουν ένα συνδυασμένο 1.86% των κοινών μετοχών της Fiat). Οι René Carron, Gian Maria Gros-Pietro, Patience Wheatcroft and Joyce Victoria Bigio δήλωσαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να οριστούν ανεξάρτητοι διευθυντές.

Επίσης εκλέχθηκε το Συμβούλιο Ορκωτών Λογιστών, που συμπεριλαμβάνει ως τακτικούς ελεγκτές τους Lionello Jona Celesia και Piero Locatelli, υποψήφιους από την λίστα που παρουσίασε η ExorS.p.A., και τον Ignazio Carbone, που θα είναι Πρόεδρος και ο οποίος ήταν υποψήφιος από την λίστα που παρουσιάστηκε από την ίδια ομάδα διαχειριστών συλλογικών επενδύσεων και περιουσίας, που προαναφέρθηκε. Οι Lucio Pasquini, Fabrizio Mosca και Corrado Gatti εκλέχθηκαν αναπληρωτές ελεγκτές. Τα βιογραφικά των υποψηφίων, καθώς και πληροφορίες για τις λίστες που παρουσιάστηκαν είναι διαθέσιμα στην εταιρική ιστοσελίδα (www.fiatspa.com).

Οι μέτοχοι ενέκριναν επίσης αύξηση αμοιβής για την Reconta Ernst & Young S.p.A. για την εννεαετή περίοδο 2012-2020, σε σχέση με την απόκτηση του ελέγχου από την Chrysler Group LLC.

Επιπροσθέτως, οι μέτοχοι ενέκριναν την Πολιτική Αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 123-ter του Νομοθετικού Διατάγματος 58/98, και υιοθέτησαν το Πρόγραμμα Κινήτρων, λεπτομέρειες για το οποίο έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί.

Ανανεώθηκε επίσης η άδεια για την αγορά και διάθεση ιδίων μετοχών, ακόμα και μέσω των θυγατρικών, και ανακαλέστηκε η προηγούμενη άδεια που δόθηκε στις 30 Μαρτίου του 2011. Η άδεια προβλέπει ότι για την αγορά του μέγιστου αριθμού μετοχών, για τις τρεις κατηγορίες, δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται το νόμιμα καθορισμένο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου ή συνολική αξία €1.2 δις., συμπεριλαμβανομένων των €259 εκ. σε μετοχές Fiat που είναι ήδη αγορασμένες. Σύμφωνα με την άδεια, η Εταιρία μπορεί επίσης να αγοράσει, όπου κριθεί σκόπιμο, προνομιούχες και μετοχές επικαρπίας από συγκεκριμένους μετόχους που ασκούν το δικαίωμα της υπαναχώρησης σε σχέση με την μετατροπή.

Όπως ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών είναι προς το παρόν σε αναμονή και η Εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την άδεια. Η άδεια αγοράς ιδίων μετοχών είναι έγκυρη για μία περίοδο 18 μηνών και οποιαδήποτε αγορά ιδίων μετοχών θα πρέπει να εκτελείται με τον τρόπο που ορίζει η νομοθεσία και σε τιμή, η οποία είναι κατά 10% της τιμής αναφοράς, όπως αυτή δημοσιεύεται στη BorsaItaliana την ημέρα που προηγείται της αγοράς. Εξαίρεση αποτελεί η αγορά μετοχών από μετόχους που ασκούν το δικαίωμα της υπαναχώρησης, σε σχέση με την οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί η τιμή που καθορίζεται από το Άρθρο 2437-ter του Αστικού Κώδικα.

Τέλος, στην έκτακτη συνεδρίαση, οι μέτοχοι ενέκριναν την υποχρεωτική μετατροπή των 103,292,310 προνομιούχων μετοχών και των 79,912,800 μετοχών επικαρπίας σε κοινές μετοχές, με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως αυτές που έχουν ήδη εκδοθεί και με δικαιώματα διανομής που απορρέουν από 1η Ιανουαρίου 2012. Ο εγκεκριμένος λόγος μετατροπής είναι 0.850 κοινές μετοχές ανά προνομιούχα μετοχή και 0.875 κοινές μετοχές ανά μετοχή επικαρπίας. Όπως ανακοινώθηκε στις 2 Απριλίου 2012, η υποχρεωτική μετατροπή των προνομιούχων και μετοχών επικαρπίας σε κοινές εταιρικές μετοχές έχει ήδη εγκριθεί από τους αντίστοιχους μετόχους αυτών των ειδικών περιπτώσεων.

Οι κάτοχοι προνομιούχων και μετοχών επικαρπίας που δεν ψήφισαν υπέρ της μετατροπής, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της υπαναχώρησης για μια περίοδο 15 ημερών αφότου το ψήφισμα που εγκρίνει τη μετατροπή έχει κατατεθεί στο Μητρώο Εταιριών. Στη περίπτωση υπαναχώρησης, το πληρωτέο ποσό εξαγοράς είναι €3.317 ανά προνομιούχα μετοχή και €3.458 ανά μετοχή επικαρπίας.

Η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών υπόκειται στο μέγιστο ποσό που καταβάλλεται από την Εταιρία, ως αποτέλεσμα των κατόχων προνομιούχων μετοχών που ασκούν το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το Άρθρο 2437-quater του Αστικού Κώδικα που δεν υπερβαίνει συνολικά τα €56 εκ. Η μετατροπή των μετοχών επικαρπίας υπόκειται στο μέγιστο ποσό που καταβάλλεται από την Εταιρία, ως αποτέλεσμα των κατόχων μετοχών που ασκούν το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το Άρθρο 2437-quater του Αστικού Κώδικα που δεν υπερβαίνει συνολικά τα €44 εκ.

Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι των προνομιούχων και μετοχών επικαρπίας, που δεν ψήφισαν υπέρ των αντίστοιχων αποφάσεων, θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης, η Εταιρία θα ανακοινώσει στην αγορά την ημερομηνία που θα κατατεθεί το ψήφισμα στο Μητρώο Εταιριών, σύμφωνα με τη καθορισμένη νόμιμη διαδικασία και προθεσμία. Επιπλέον, η Εταιρία θα ανακοινώσει τον αριθμό των μετοχών, σε σχέση με τον οποίο ασκήθηκε το δικαίωμα υπαναχώρησης και, με βάση αυτό, θα επιβεβαιώσει ή όχι, εάν η μετατροπή θα προχωρήσει μές από δημόσια ανακοίνωση που εκδίδεται εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

Στην έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι ενέκριναν επίσης αύξηση της ονομαστικής αξίας μετοχής, ως αποτέλεσμα της μετατροπής των προνομιούχων και μετοχών επικαρπίας, σε €3.58 (από €3.50) χρησιμοποιώντας €10,841,907.34 από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, και κατά την οποία προκύπτει αύξηση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου σε €4,476,441,927.34.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, έγινε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το οποίο ο John Elkann ορίστηκε Πρόεδρος και ο Sergio Marchionne ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος και στους δύο χορηγήθηκαν οι ανάλογες αρμοδιότητες. Επιπλέον, το διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε επίσης ότι οι René Carron, Gian Maria Gros-Pietro, Patience Wheatcroft and Joyce Victoria Bigio πληρούν τις προϋποθέσεις για να οριστούν ανεξάρτητοι διευθυντές, οπότε η Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ως εξής:

Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης ΚρίσηςGian Maria Gros-Pietro ΠρόεδροςJoyce Victoria BigioRené Carron

Επιτροπή ΑποζημίωσηςRené Carron ΠρόεδροςGian Maria Gros-PietroPatience Wheatcroft

Επιτροπή Διορισμού, Εταιρικής Διακυβέρνησης και ΒιωσιμότηταςJohn Elkann ΠρόεδροςJoyce Victoria BigioPatience Wheatcroft

Αν σας άρεσε το θέμα κάντε ένα “Like” και κοινοποιήστε το στους Φίλους σας…!
autocarnet.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ OVER
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ OVER
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ