2014-11-06 22:37:56
Φωτογραφία για Πώς θα διεκδικήσετε το επίδομα βιβλιοθήκης. Εξεδόθη η ΠΟΛ 1234/2014 για το επίδομα βιβλιοθήκης
Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2014

Κύριο

Δημήτριο Βαρνάβα

Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.)

Οδός Λαμίας, αριθ. 2

Αθήνα

Αγαπητέ κύριε Βαρνάβα,

1. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση έλαβα γνώση της Εγκυκλίου (ΠΟΛ: 1234/27-10-2014) της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την 04-11-2014, σχετικά με την φορολογική μεταχείριση της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιο-θήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, κατόπιν των υπ’ αριθ. 29/2014 και 2306/2014 ομοφώνων Αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Από την εν λόγω Εγκύκλιο συνάγονται τα εξής:

α) Οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ οφείλουν να προβούν σε άμεση εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος των Οικονομικών ετών 2012 (χρήση 2011), 2013 (χρήση 2012) και 2014 (χρήση 2013) και να επιστρέψουν το αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου στους Ιατρούς Ε.Σ.Υ., οι οποίοι υπέβαλαν τροποποιητικές (-ανακλητικές) δηλώσεις ή δηλώσεις με επιφύλαξη μετά την έκδοση της ως άνω υπ’ αριθ. 2306/ 2014 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Επίσης, όσοι από τους Ιατρούς Ε.Σ.Υ. δεν είχαν υποβάλλει στην ΔΟΥ, στην οποία ανήκουν, τροποποιητικές (-ανακλητικές) δηλώσεις ή δηλώ-σεις με επιφύλαξη, θα πρέπει να το πράξουν τώρα, οι δε Προϊστάμενοι των ΔΟΥ οφείλουν να προβούν, ωσαύτως, σε άμεση εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος των ως άνω Οικονομικών ετών και στη κατηγορία αυτή των Ιατρών Ε.Σ.Υ. και να επιστρέψουν το αχρεωστήτως κατα-βληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου.

β) Για όσους Ιατρούς Ε.Σ.Υ. εκδόθηκαν Δικαστικές Αποφάσεις που τους δικαιώνουν για προγενέστερα του 2012 Οικονομικά έτη, σε συνέχεια Προσφυγών που άσκησαν, η Φορολογική Διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα και να προβεί σε νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος των εν λόγω Οικονομικών ετών (προγενέστερων του 2012) και να επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου στους δικαιωθέντες Ιατρούς Ε.Σ.Υ.

2. Περαιτέρω, θεωρώ ότι, όσες Προσφυγές προγενέστερων του 2012 Οικο-νομικών ετών, που εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, γίνουν δεκτές, με την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων, η Φορολογική Διοίκηση, οφείλει, επίσης, να συμμορφωθεί άμεσα και να προβεί σε νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος και να επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου.

3. Επισημαίνεται, ότι το ποσό του φόρου που θα πρέπει να επιστραφεί στους δικαιούχους, θα πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που οι δικαιούχοι θα υποδείξουν στη Φορολογική Διοίκηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει οφειλή του δικαιούχου Ιατρού προς το Δημόσιο, οπότε θα υπάρξει ο σχετικός συμψηφισμός.

4. Σχετικά με το ζήτημα του τι θα συμβεί στη συνέχεια, ήτοι για το Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014) και εφεξής, ο δρόμος, πλέον, είναι ανοικτός για την οριστική επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος, με σχετική νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία η πάγια μηνιαία αποζημίωση των Ιατρών Ε.Σ.Υ. για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιο-θήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια δεν θα υπόκειται σε φορολόγηση.

5. Επισυνάπτω στο παρόν σημείωμα υπόδειγμα τροποποιητικής-ανακλητικής δήλωσης, που θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ από τους Ιατρούς Ε.Σ.Υ., εφόσον δεν το έχουν πράξει ήδη. Στην εν λόγω δήλωση θα πρέπει να επισυνάπτονται τα εκκαθαριστικά σημειώματα των Οικονο-μικών ετών 2012, 2013 και 2014 όπως και Βεβαίωση για τα ποσά που χορηγήθηκαν ως επίδομα βιβλιοθήκης για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013.

Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Κυρίλλου Λουκάρεως 55, 11475 Αθήνα, τηλ.: 210 – 6444473, fax: 210 – 6454904,

e-mail: [email protected]

6. Τέλος, θέλω να επαινέσω δημόσια τον πολυετή, επίμονο, επίπονο και αδιαπραγμάτευτο αγώνα της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., προκειμένου η Ελληνική Πολιτεία να αναγνωρίσει δια της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων τα αυτονόητα.

Με εκτίμηση,

Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Η ανακλητική Δήλωση

ανακλητική δήλωση κλικ εδώ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Προϊστάμενο της ΔΟΥ ……………………..

Τροποποιητική – ανακλητική δήλωση

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο/ΑΦΜ), Ιατρός Ε.Σ.Υ., κάτοικος (Διεύθυνση),

Δηλώνω τα κάτωθι:

Σε συνέχεια της από 27-10-2014 Εγκυκλίου (ΠΟΛ: 1234) της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την 04-11-2014 (ΑΔΑ: 72ΚΡΗ-ΧΦ9) και κατόπιν της υπ’ αριθ. 2306/2014 ομόφωνης Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακαλώ τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος που έχω υποβάλλει για τα Οικον. έτη 2012, 2013 και 2014 και παρακαλώ, όπως προβείτε σε νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος των εν λόγω Οικονομικών ετών και μου επιστρέψετε το αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου, δεδομένου ότι η χορηγηθείσα σε εμένα πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια (επίδομα βιβλιοθήκης) κατά τις χρήσεις των ετών 2011, 2012 και 2013 δεν συνιστά εισόδημα, αλλά έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα και συνεπώς δεν φορολογείται.

Επισυνάπτω στην παρούσα τα εκκαθαριστικά σημειώματα των Οικονο-μικών ετών 2012, 2013 και 2014 όπως και σχετική Βεβαίωση για το επίδομα βιβλιοθήκης που μου χορηγήθηκε τα έτη 2011, 2012 και 2013.

Επιπλέον, ο τραπεζικός μου λογαριασμός, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα ……………………….. και στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό του αχρεωστήτως καταβληθέντα ή παρακρατηθέντα φόρου, είναι ΙΒΑΝ: …………………………………..

….…………, …………… 2014

Μετά τιμής

Ο(Η) Δηλών(-ούσα)

Σύντομο ιστορικό.

-------------------------------------------------------------

ΠΟΛ 1234/2014 

Εξεδόθη η ΠΟΛ 1234/2014 σύμφωνα με την οποία το επίδομα βιβλιοθήκης θεωρείται αφορολόγητο και αναμένουμε διευκρινήσεις για τον περαιτέρω χειρισμό των τροποιητικών δηλώσεων και των ενδικοφανών προσφυγών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΣΑ.

Σας παραθέτουμε κάτωθι το κείμενο της ΠΟΛ 1234/2014:

«ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια κατόπιν των Αποφάσεων του Σ.τ.Ε.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σε εκδίκαση υποθέσεων, αναφορικά με την υπαγωγή του επιδόματος βιβλιοθήκης σε φόρο εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.):

α) με την υπ’ αριθμ. 29/2014 ομόφωνη Απόφαση της Ολομέλειας έκρινε ότι «η εν λόγω παροχή έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών (δημιουργία και διαρκή ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια), το δε ύψος της δεν υπερβαίνει το κατά κοινή πείρα εύλογο μέτρο, και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 8 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 4 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ούτε συγκεκαλυμμένο φορολογικό προνόμιο υπέρ των μελών του διδακτικό προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και

β) με την υπ’ αριθμ. 2306/2014 Απόφαση της Ολομέλειας κάνει δεκτή την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου η όποια έκρινε ότι «η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 13 του ν.3052/2002, που προβλέπει την φορολόγηση της εν λόγω αποζημίωσης (επίδομα βιβλιοθήκης), δηλαδή παροχής μη έχουσας τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική και, συνακόλουθα, ότι η φορολογική αρχή εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο».

2. Μετά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων του Σ.τ.Ε. υποβλήθηκαν τροποποιητικές δηλώσεις ή δηλώσεις με επιφύλαξη οι οποίες εκκρεμούν για εκκαθάριση. Παρακαλούμε για άμεση εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό των παραπάνω αποφάσεων του Σ.τ.Ε.. Επισημαίνεται ότι, η φορολογική διοίκηση διενεργεί νέα εκκαθάριση στις ως άνω τροποποιητικές δηλώσεις ή δηλώσεις με επιφύλαξη, μέχρι και το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011). Είναι προφανές ότι ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου η φορολογική διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί σε δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν φορολογούμενους και για οικονομικά έτη προγενέστερα του 2012.

3. Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στην Υ.Δ.Ε.Δ. επιλύονται σύμφωνα με τα παραπάνω. »
medispin
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ