2022-02-20 21:49:52
Φωτογραφία για ΕΡΓΟΣΕ: Πώς οι κατασκευαστικοί όμιλοι θα φτάσουν στην τελική ευθεία για τα 4 δισ. ευρώ
Μέσω μιας διαδικασίας που βασικό της «μενού» θα έχει τη ζύμωση και το διάλογο ανάμεσα στους (τελικούς) υποψήφιους ανάδοχους και τον αναθέτοντα φορέα, εν προκειμένω την ΕΡΓΟΣΕ, οι ΑΒΑΞ - Alstom, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Intrakat και ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Μυτιληναίος, που έδωσαν το παρών στην φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα φτάσουν μέχρι το στάδιο των δεσμευτικών προσφορών για τα 6 σιδηροδρομικά έργα του ανταγωνιστικού διαλόγου που προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με τον φορέα.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

H ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΣΕ και αρμόδιος φορέας για την κατασκευή και την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως γνωστόν έχει ήδη δρομολογήσει την υλοποίηση 6 σιδηροδρομικών έργων με τη διαδικασία δημοπράτησης με Ανταγωνιστικό Διάλογο, συνολικού ύψους περίπου 4 δις ευρώ. Στην φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έδωσαν το παρών οι ΑΒΑΞ - Alstom, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Intrakat και ΕΛΛΑΚΤΩΡ - Μυτιληναίος.


Και για τα έξι σιδηροδρομικά έργα, η βέλτιστη τεχνική λύση θα καθοριστεί κατά τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και ειδικότερα στο στάδιο διενέργειας διαλόγου με τους συμμετέχοντες υποψηφίους Αναδόχους των έργων, κατά το οποίο θα ληφθούν υπόψη και θα αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες μελέτες. Η εκπόνηση των απαιτούμενων οριστικών μελετών ή/ και μελετών εφαρμογής θα ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί για την κατασκευή του κάθε έργου.

Η διαδικασία ανάθεσης με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και για τα έξι έργα περιλαμβάνει δύο φάσεις:

(α) την A’ Φάση (προεπιλογή), στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και

(β) τη Β’ Φάση (διάλογος και υποβολή προσφορών), η οποία διακρίνεται περαιτέρω σε επιμέρους στάδια, ήτοι: (i) Στάδιο Β.Ι, που διέπεται από την Πρόσκληση Συμμετοχής στον Διάλογο και αφορά στη διεξαγωγή Διαλόγου και την επιλογή της λύσης που ανταποκρίνονται κατά τον βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., (ii) Στάδιο Β.ΙΙ, που διέπεται από την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και αφορά στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών και την ανάθεση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Σε καθένα από τους έξι προκηρυγμένους Διαγωνισμούς, η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. θα εξετάσει τους Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα έχουν υποβληθεί στην Α΄ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και θα προσκαλέσει όλους τους Υποψηφίους, που πληρούν τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής, να συμμετάσχουν στη Φάση Β’ του Διαγωνισμού.

Η Β΄ Φάση του Διαγωνισμού περιλαμβάνει δύο διακριτά και διαδοχικά στάδια, και συγκεκριμένα το Στάδιο Β.Ι (Διάλογος) και το Στάδιο Β.ΙΙ (Υποβολή Προσφορών). Κατά το Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού θα αποσταλεί από τον Αναθέτοντα Φορέα (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.) στους Προεπιλεγέντες η Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο.

Στην Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο θα καθορίζονται οι όροι, σύμφωνα με τους οποίους θα διεξαχθεί ο Διάλογος, σκοπός του οποίου είναι η εκτίμηση ως προς τις τεχνικές, λειτουργικές ή νομικές λύσεις που μπορεί να προσφέρει η αγορά, καθώς και η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του Αναθέτοντος Φορέα σε σχέση με το έργο.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο Αναθέτων Φορέας (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.) θα διεξάγει διάλογο με καθέναν από τους Προεπιλεγέντες, σχετικά με τις βασικές τεχνικές, λειτουργικές και νομικές παραμέτρους του έργου, μπορεί δε, κατά την κρίση του Αναθέτοντος Φορέα, να συζητηθούν όλες ή ορισμένες από τις πτυχές της Σύμβασης.

Στο στάδιο αυτό, προκειμένου οι Προεπιλεγέντες να υποβάλουν τα σχόλιά τους ή να εκπονήσουν τις προτάσεις, μελέτες και λύσεις τους, θα τεθεί στη διάθεση των Προεπιλεγέντων, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του Αναθέτοντος Φορέα, κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για την περιγραφή των αναγκών του Αναθέτοντος Φορέα σε σχέση με το έργο. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Διαλόγου, οι Προεπιλεγέντες, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Αναθέτοντος Φορέα, θα καλούνται κατά περίπτωση να σχολιάσουν ή να προτείνουν τις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού του έργου, σύμφωνα με όσα έχει θέσει υπόψη τους ο Αναθέτων Φορέας ή/και να καταθέτουν προτάσεις, μελέτες και λύσεις για την οριστικοποίηση του Βασικού Σχεδιασμού του Έργου, καθώς και για την οργάνωση του Έργου.

Η συμμετοχή στο Διάλογο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την συμμετοχή των Προεπιλεγέντων στο Β.ΙΙ Στάδιο του Διαγωνισμού (Υποβολή Προσφορών). Ο Αναθέτων Φορέας, αφού επιλέξει τη λύση ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται κατά τον βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες του, θα κηρύξει τη λήξη του Διαλόγου (Στάδιο Β.Ι του Διαγωνισμού) και θα ενημερώσει σχετικά τους Προεπιλεγέντες που έλαβαν μέρος.

Μετά τη λήξη του Σταδίου Β.Ι θα εκκινήσει το Στάδιο Β.ΙΙ του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, θα αποσταλεί από τον Αναθέτοντα Φορέα στους Προεπιλεγέντες Οικονομικούς Φορείς η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, με βάση την οποία θα υποβληθούν οι Δεσμευτικές Προσφορές.

Τα κριτήρια ανάθεσης των Συμβάσεων για καθένα από τα προαναφερόμενα έξι (6) σιδηροδρομικά έργα συνδέονται με το αντικείμενό της και διασφαλίζουν την αξιολόγηση των προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού και κατά τρόπο που να παρέχει συνολικό οικονομικό πλεονέκτημα για τον Αναθέτοντα Φορέα. Κριτήριο ανάθεσης των Συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο κάθε μίας σύμβασης.

Η ΕΡΓΟΣΕ, προς την κατεύθυνση αυτή, προσέθεσε άλλο ένα «λιθαράκι» μέσω της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ στη σύνταξη των τευχών “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ” του Β.Ι ΣΤΑΔΙΟΥ του ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ των δημοπρατημένων ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ στη ΣΥΝΤΑΞΗ των τευχών ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ των ΕΡΓΩΝ κατά τη ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ». Η πρόσκληση θα αποσταλεί σε τρεις οικονομικούς φορείς.

Το αντικείμενο της εν λόγω, υπό ανάθεση, σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης αφορά και τους έξι (6) Διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και περιλαμβάνει:

1. Υποστήριξη της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. στην ορθή προετοιμασία του Διαλόγου με τους Προεπιλεγέντες Συμμετέχοντες καθώς και υποστήριξη στην σύνταξη του Τεύχους «Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο» (Β.Ι Στάδιο), για κάθε ένα από τα έξι (6) επιλεγμένα έργα για τα οποία εξελίσσεται η Διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου, για την αποτελεσματική προώθηση της Β’ Φάσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

2. Υποστήριξη της ΕΡΓΟΣΕ στη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης για την ανάθεση έξι (6) συμβάσεων Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. στη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων (Project Manager of Construction – PMC) που θα εκτελέσουν οι ανάδοχοι που θα αναδειχθούν από τους Διαγωνισμούς με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (εκπόνηση μελετών και κατασκευή).

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο των εν λόγω Τεχνικών Συμβούλων για καθένα από τα έξι (6) δημοπρατημένα σιδηροδρομικά έργα θα αφορά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

· Παρακολούθηση του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

· Έλεγχος μελετών και ερευνών του Αναδόχου του έργου

· Έλεγχος συμμόρφωσης μελετών και κατασκευών με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές · Έλεγχος εφαρμογής του σχεδιασμού της μελέτης

· Έλεγχος προμηθευτών και ενσωματούμενων υλικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και τις προδιαγραφές

· Υποβοήθηση στην επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου

· Παρακολούθηση της χρονικής προόδου, της ποιότητας και του κόστους του έργου

· Διαχείριση του κόστους του έργου.

Τα σιδηροδρομικά έργα, που έχουν επιλεγεί και δημοπρατήθηκαν με Ανταγωνιστικό Διάλογο, αποτελούν σημαντικά σχεδιαζόμενα έργα για την ολοκλήρωση της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, είναι δημόσια έργα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα που επιτρέπουν τη σύνδεση κύριων λιμένων με το σιδηροδρομικό δίκτυο και ενισχύουν τη διασυνοριακή σιδηροδρομική σύνδεση με τα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη, αποτελούν τμήμα ή διασυνδέονται με τον σιδηροδρομικό διάδρομο ΟΕΜ του ΔΕΔ-Μ και περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Με την υλοποίησή τους αναμένεται να επιτευχθεί η αναβάθμιση του κύριου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τη βελτίωση της ασφάλειας, την αύξηση αξιοπιστίας του σιδηροδρόμου και κατάσυνέπεια την προσέλκυση μεγαλύτερου μεταφορικού έργου σε σχέση με τα οδικά μέσα.

Πρόκειται για τα παρακάτω έξι (6) σιδηροδρομικά έργα:

i. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ETCS ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ.

ii. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΟΞΟΤΕΣ

iii. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

iv. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ – ΠΑΤΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΙΟ - ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

v. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ

vi. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ.

insider.gr

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ