2013-09-21 02:29:17
Φωτογραφία για Επιβραδύνεται η συρρίκνωση της βιομηχανίας προϊόντων μη μεταλλικών ορυκτών
Σε επίπεδα που είναι κατά 68,3% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 έχει περιοριστεί εφέτος, λόγω της κατάρρευσης της οικοδομικής - κατασκευαστικής δραστηριότητας, η παραγωγή της βιομηχανίας προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, που κατέγραψε ρεκόρ ζημιών το 2012.

Ωστόσο, οι αυξημένες εξαγωγές τσιμέντων τείνουν να θέσουν τον κλάδο σε τροχιά παραγωγικής σταθεροποίησης, καθώς αναπληρώνουν σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες των άλλων υποκλάδων.

Η συνολική πτώση του όγκου παραγωγής και επεξεργασίας τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών, κεραμικών, προϊόντων τσιμέντου, μαρμάρων, βιομηχανικών μη μεταλλικών ορυκτών, υαλουργικών και άλλων προϊόντων μη μεταλλικών ορυκτών είναι υποπολλαπλάσια εκείνης του 2012.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος της παραγωγής του κλάδου των μη μεταλλικών ορυκτών παρουσίασε μείωση μόνο κατά 1,2%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, οπότε είχε καταγραφεί πτώση 22,4%.


Επίσης, στη διάρκεια του πρώτου επταμήνου του 2013 τα έσοδα του κλάδου συνέχισαν την πτωτική πορεία τους, με σημαντικά επιβραδυνόμενο όμως ρυθμό.

Πιο συγκεκριμένα, ο όγκος της παραγωγής του κλάδου μειώθηκε τον Μάρτιο κατά 3,2% (-19,8% τον ίδιο μήνα του 2012), τον Απρίλιο κατά 4,8% (-8,8%), τον Μάιο κατά 8,3% (-3,6%), τον Ιούνιο κατά 8,1% (-6,3%) και τον Ιούλιο κατά 20,1% (-16,7%), ενώ είχε αυξηθεί τον Ιανουάριο κατά 37,5% (-53,3%) και τον Φεβρουάριο κατά 31,0% (-46,6%).

Συγχρόνως, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσίασε αύξηση κατά 20,8% τον Ιανουάριο (-45,1% τον ίδιο μήνα του 2012), 12,2% τον Φεβρουάριο (-43,3%) και 12,6% τον Απρίλιο (-20,0%), ενώ μειώθηκε κατά 17,1% τον Μάρτιο (-27,1%), 23,1% τον Μάιο (-12,8%), 2,8% τον Ιούνιο (-23,2%) και 6,1% τον Ιούλιο (-11,5%). Η μείωσή του το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2012 - Ιουλίου 2013 περιορίστηκε σε 7,1%, από 30,7% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Ο βιομηχανικός τομέας παραγωγής προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά παρουσίασε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 59% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (47 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 3,1% των συνολικών εσόδων του (6,5% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων κατά 16% και συρρίκνωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 4,3 εκατοστιαίες μονάδες (16% το 2012, από 20,3% το 2011). Ο τομέας κατέγραψε αυξημένες κατά 28% τελικές ζημιές, εν μέρει λόγω υψηλών ανόργανων δαπανών ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων.

Τα συνολικά έσοδα 320 βιομηχανιών του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 1,51 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 282,7 εκατ. ευρώ (-16%). Αύξηση εσόδων παρουσίασαν μόνο 74 από τις 320 εταιρείες (23,1% του συνόλου).

Οι 320 βιομηχανίες προϊόντων μη μεταλλικών ορυκτών στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 5,3 δισ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 241,7 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 33% (-121,2 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 47 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 59% (-69,1 εκατ. ευρώ περίπου).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 122,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 104% σε ποσοστό και κατά 62,1 εκατ. ευρώ σε αξία και ίσες προς το -8,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -3,4% το 2011 (ζημιές 60 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων 253,6 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 47% σε ποσοστό και κατά 81,1 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (ζημιές 172,5 εκατ. ευρώ περίπου το 2011).

- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 245,8 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 28% σε ποσοστό και κατά 53,6 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (ζημιές 192,1 εκατ. ευρώ περίπου το 2011).

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 97 από τις 320 επιχειρήσεις (30,3% του συνόλου), σε αντίθεση με τις άλλες 223 εταιρείες (69,7% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 97 κερδοφόρων ήταν 37,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές των 223 ζημιογόνων ήταν 283 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια των 320 επιχειρήσεων (2,57 δισ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν κατά 10% (-273,1 εκατ. ευρώ), λόγω των μεγάλων ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια. Για τον ίδιο λόγο, κυρίως, μειώθηκε κατά 6% (-315,5 εκατ. ευρώ) το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (5,3 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης).

Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 48,6%, από 50,8%. Ωστόσο οι συνολικές υποχρεώσεις τους (2,72 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν μόνο κατά 1,5% (-42,3 εκατ. ευρώ). Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2012 ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους κατά 32%, αν και αρκετές επιχειρήσεις παρουσίασαν άκρως δυσμενείς δείκτες ρευστότητας. Μείωση κατά 3% παρουσίασε, εξάλλου, λόγω επενδυτικής άπνοιας και απομειώσεων παγίων, το συνολικό πάγιο ενεργητικό τους (3,66 δισ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές σε άλλες εταιρείες).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται και με την εκτέλεση τεχνικών έργων.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 320 επιχειρήσεων:

- Εξήντα έξι επιχειρήσεις (20,6% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 28,5 εκατ. ευρώ έναντι 29,4 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 0,9 εκατ. ευρώ.

- Σαράντα έξι επιχειρήσεις (14,4%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011 με κέρδη 7,9 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 ζημιές ύψους 17,6 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 25,5 εκατ. ευρώ.

- Εκατόν εβδομήντα επτά επιχειρήσεις (55,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 265,4 εκατ. ευρώ έναντι 219,7 εκατ. ευρώ περίπου το 2011, αυξημένες έτσι κατά 45,7 εκατ. ευρώ.

- Τριάντα μία επιχειρήσεις (9,7%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011 με ζημιές 9,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 κέρδη της τάξεως των 8,8 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 18,5 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των μεικτών κερδών ήταν 109 (34,1% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 141 (44,1% του συνόλου).

Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 129 (39,7% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 136 (42,5% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν 138 (43,1% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 129 (40,3% του συνόλου).

Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 132 από τις 320 εταιρείες (41,2% του συνόλου).

Συγχρόνως, βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 136 από τις 320 εταιρείες (42,5% του συνόλου).

Φαίνεται, έτσι, ότι αρκετές από τις εταιρείες του κλάδου συνεχίζουν με σχετική επιτυχία τις προσπάθειες αναπροσαρμογής τους στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Βελτίωση της αποδοτικότητας, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, βάσει των καθαρών αποτελεσμάτων τους, παρουσιάζουν 136 επιχειρήσεις (42,5%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 184 (57,5%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων, κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής, εμφανίζουν οι 116 από τις 320 επιχειρήσεις (36,2%).

Επίσης, για τον ίδιο λόγο κυρίως, σχεδόν οι μισές εταιρείες (153, δηλαδή το 47,8% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη, οριακά έστω, χρηματοοικονομική διάρθρωση. Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ