2012-05-03 08:06:22
Φωτογραφία για Πως αντιδρούν τα στελέχη στην απόφαση Ραγκούση για τις μεταθέσεις.Τι προβλέπει για τη συνυπηρέτηση
Ο ΑΝΥΕΘΑ Γιάννης Ραγκούσης κράτησε μέχρι τέλους το θέμα της υπουργικής απόφασης για τις τοποθετήσεις-μεταθέσεις στις ΕΔ,θεωρώντας ότι θα επιδράσει θετικά στους στους στρατιωτικούς-ψηφοφόρους.Και σ΄ αυτές τις περιπτώσεις όσο πιο κοντά στη κάλπη αποδεσμεύεις μια απόφαση ή οτιδήποτε άλλο ο πολιτικός θεωρεί θετικό,τόσο το καλύτερο.

Είναι θετική η απόφαση Ραγκούση; Από τα μηνύματα που φθάνουν από χθες το βράδυ στο Onalert,θα λέγαμε ότι τα όσα προβλέπει η απόφαση δεν έγιναν δεκτά με τον ενθουσιασμό που θα περίμενε το επιτελείο Ραγκούση. Ειδικά η αλλαγή που έγινε στον αριθμό των μεταθέσεων σε 25 χρόνια υπηρεσίας που από έξι ανέβηκε στις οκτώ,μάλλον απογοήτευσε,αφού πολλοί στρατιωτικοί θεωρούν ότι δεν άλλαξε τίποτα ουσιαστικό.

Τι προβλέπει σε γενικές γραμμές η υπουργική απόφαση:

•Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους θα καταρτίζονται πίνακες κατά Κλάδο και ειδικότητα, με τις κενές οργανικές θέσεις με κωδικό που θα πρέπει να πληρωθούν κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις, του επομένου έτους. Οι πίνακες θα κοινοποιούνται στις μονάδες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και θα λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα όλα τα στελέχη.


Σχόλιο:Αν δεν το δούμε να λειτουργεί δύσκολο να το πιστέψουμε.Το ίδιο ισχύει και για τους στρατιωτικούς.

•Οι γενικές θέσεις, οι θέσεις εξωτερικού και λοιπές θέσεις ευθύνης, καταρτίζονται σε ιδιαίτερους πίνακες.

•Τα Γενικά Επιτελεία θα καταρτίζουν ετησίως και θα τηρούν επετηρίδες με τα μόρια όλων των στελεχών τους. Οι επετηρίδες αυτές θα κοινοποιούνται στις Μονάδες και υπηρεσίες τους, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, έως 20 Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

•Οι πίνακες των υπό μετάθεση στελεχών κοινοποιούνται στις μονάδες μέχρι τις 30 Μαίου εκάστου έτους. Στους αποστελλόμενους πίνακες μεταθέσεων θα πρέπει να εμφανίζονται συγκεντρωτικά και αναλυτικά τα μόρια εκάστου στελέχους που μετατίθεται και επιπλέον η αιτιολογία για όσους δεν μετατίθενται (μη παρέλευση διετίας από τη τελευταία τοποθέτηση, ειδικές καταστάσεις όπως χρόνος διοίκησης, συμμετοχή σε ειδικές αποστολές, άδεια κυήσεως κ.α).

•Οι ετήσιες τακτικές μεταθέσεις υλοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο και μέχρι τη 5η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Θέσεις που έχουν σχέση με προμήθειες

•Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στελεχών σε θέσεις υπευθύνων για προμήθειες κυρίου και λοιπού υλικού και παρακολούθησης συμβάσεων, πρόσκτησης νέων μονάδων ή εκτέλεσης νέων έργων ή κατασκευών, καθορίζεται σε τρία (3) συνεχόμενα έτη. Μεταξύ δύο θητειών σε μια από αυτές τις θέσεις, δεν είναι δυνατόν να μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων (4) ετών.

Ανώτερο όριο μεταθέσεων

•Για διάστημα 25 ετών συνολικής υπηρεσίας καθορίζεται για κάθε στέλεχος ανώτερο όριο μεταθέσεων οι οκτώ (8) μεταθέσεις σε διάστημα 25 ετών συνολικής υπηρεσίας, εκτός του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους. Στον ανωτέρω περιορισμό δεν υπάγονται οι μεταθέσεις εντός της Περιφερείας Αττικής και Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Χανίων στις οποίες υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης, οι μεταθέσεις για εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και οι μεταθέσεις εξωτερικού και γενικών θέσεων εφόσον το στέλεχος τοποθετήθηκε σε αυτές με δική του αίτηση.

ΣΧΟΛΙΟ:Μ΄ αυτή τη διάταξη πολλά στελέχη ήδη εκφράζουν τη διαφωνία τους,λέγοντας ότι ουσιαστικά δεν αλλάζει τίποτα από τα ισχύοντα.

•Μετά τη παρέλευση 25ετούς συνολικής υπηρεσίας το στέλεχος μετατίθεται κατά προτεραιότητα στον τόπο προτίμησής του και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν σε τόπο που απέχει το ανώτερο 80 χιλιόμετρα από αυτόν, εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους, υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμεί και στον τόπο αυτό υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις του οικείου Κλάδου που προβλέπονται για την ειδικότητα και το βαθμό του. Εξαιρούνται όσοι αιτούνται την τοποθέτησή τους σε θέση υψηλής ευθύνης και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το ανώτερο όριο των οκτώ (8) μεταθέσεων, της 25ετούς συνολικής υπηρεσίας, ως ανωτέρω.

•Μετά τη συμπλήρωση 30ετούς συνολικής υπηρεσίας, το στέλεχος τοποθετείται υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής του, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις του οικείου Κλάδου για την ειδικότητα και το βαθμό του. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και τα στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΔΙΣΠΟ, ΑΣΠ και ισότιμες αυτών, έχουν εκπαιδευτεί με έξοδα της υπηρεσίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό και δεν έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο πρόσθετο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία.

•Στελέχη που υπηρετούν σε φρουρά, που αποτελεί επιλεγμένο τόπο προτίμησής τους δεν μετατίθενται πριν τη συμπλήρωση τριών (3), τουλάχιστον, ετών υπηρεσίας στον τόπο αυτό. Τα στελέχη που υπηρετούν σε Φρουρά που δεν αποτελεί τόπο προτίμησής τους, μετατίθενται υποχρεωτικά μετά από διετή τουλάχιστον υπηρεσία, σε Μονάδα ή Υπηρεσία που εδρεύει στον τόπο προτίμησής τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση ίδιας ειδικότητας και εξειδίκευσης, δεν του έχει παρασχεθεί ειδική εκπαίδευση, και η μετάθεσή τους δεν αποτελεί κώλυμα για τη συμπλήρωση του καθοριζομένου Χρόνου Διοικήσεως/Ειδικής Υπηρεσίας ή την ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή έχουν υποστεί ειδική εκπαίδευση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο περί ιεραρχίας, εξέλιξης και προαγωγών. Η παραμονή των στελεχών σε Φρουρά που δεν αποτελεί τόπο προτίμησής τους και πέραν της διετίας, είναι δυνατή εφόσον τα στελέχη αυτά, με νεότερη βούλησή τους, επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια Φρουρά.

Ειδικές περιπτώσεις-Εξαιρέσεις

•Οι στρατιωτικοί οι οποίοι έχουν παιδιά που θα φοιτήσουν στη Β ́ και Γ ́ Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος, προκειμένου να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή ο γονέας υποβάλλει ιεραρχικά μέχρι 31 Οκτωβρίου του έτους υπεύθυνη δήλωση επιθυμίας μη μετάθεσης για το επόμενο έτος, η οποία θα συνοδεύεται από βεβαίωση του διευθυντού του Σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής και στην οποία θα βεβαιώνεται η εγγραφή του στη Α ́ ή Β ́ Τάξη του Λυκείου. Το εν λόγω αίτημα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος (διάλυση μονάδος, μεταστάθμευση κλπ) η υπηρεσία οφείλει να τοποθετήσει το εν λόγω στέλεχος σε μονάδα η επιτελείο πλησίον του τόπου διαμονής του και όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων. Εάν εντός της ανωτέρω απόστασης δεν εδρεύει μονάδα του οικείου Κλάδου τότε το στέλεχος τοποθετείται σε μονάδα άλλου Κλάδου αυστηρώς περιοριστικά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται και αν αυτό καθίστα− ται αδύνατο, μετατίθεται σε τόπο προτίμησής του.

• Προβλήματα υπογονιμότητας υπό θεραπευτική αγωγή.

•Οι μεταθέσεις στελεχών στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στα Στρατιωτικά Γραφεία (ΣΓ) του Πρωθυπουργού, του Υπουργού, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας, καθώς και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και στις Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν εξαιρούνται του συστήματος των κριτηρίων.

• Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων τους και πέραν των προβλεπομένων για το βαθμό τους θέσεων βάσει του ΠΟΥ.

• Στον τόπο προτίμησής τους, υπηρετούν έναντι των υπολοίπων στελέχη που ανήκουν στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

α. Όσοι έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία άνω του 67%, ή πάσχουν οι ίδιοι από αναπηρία τουλάχιστον 50%.

β. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και διαζευγμένα στελέχη που έχουν την επιμέλεια ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου.

Κριτήρια Μεταθέσεων Εξωτερικού

•Για την πλήρωση των θέσεων εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα έντυπα ανάλυσης καθηκόντων και περιγραφής της θέσης.

β. Να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών από τον επαναπατρισμό του στελέχους λόγω προηγούμενης μετάθεσής του στο εξωτερικό ή στην Κύπρο, για διάστημα πλέον του (1) ενός έτους,με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας απόφασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος που να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις κάλυψης της θέσεως και δεν έχει υπηρετήσει στο εξωτερικό ή στην Κύπρο, σε αντίστοιχη θέση.

γ. Ο χρόνος συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) λογίζεται στη συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, μόνο σε περίπτωση εθελοντικής τοποθέτησης κατόπιν ατομικής αναφοράς.

δ. Ο χρόνος συμμετοχής σε εκπαίδευση στο εξωτερικό λογίζεται στη συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, εφόσον η εκπαίδευση έχει συνεχόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών.

ε. Η συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένης και της σχεδιαζόμενης μετάθεσης (εκπαίδευση, τοποθέτηση−μετάθεση−απόσπαση) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη, στρογγυλοπoιημένων μέχρι τους εβδομήντα οκτώ (78) μήνες.

στ. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων δε λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς των παραγράφων β και ε του παρόντος άρθρου σε περίπτωση αδυναμίας επιλογής προσωπικού που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις κάλυψης της θέσης.

ζ. Γλωσσική επάρκεια όπως αυτή καθορίζεται από το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ Α ́39) και συγκεκριμένα:

(1) Για τις θέσεις Στρατιωτικών Αντιπροσωπειών στο ΝΑΤΟ – ΕΕ και αναπληρωτών αυτών, καθώς και λοιπών Διεθνών Οργανισμών, γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον κατηγορίας «Πολύ Καλή» ή γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας σωρευτικά σε επίπεδο τουλάχιστον κατηγορίας «Καλή».

(2) Για τις θέσεις Ακολούθων Άμυνας (ΑΚΑΜ) και Στρατιωτικών – Ναυτικών – Αεροπορικών Ακολούθων (ΣΝΑΑ), όταν η αγγλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους διαπίστευσης, αγγλομάθεια τουλάχιστον κατηγορίας «Πολύ Καλή». Όταν η αγγλική γλώσσα δεν είναι επίσημη γλώσσα της χώρας διαπίστευσης το επίπεδο αγγλομάθειας είναι δυνατόν να είναι και μικρότερης κατηγορίας εφόσον το στέλεχος έχει χαρακτηρισθεί ως γλωσσομαθής (τουλάχιστον κατηγορίας «Μέτρια») της χώρας που θα διαπιστευθεί.

(3) Κατηγορίας τουλάχιστον «Καλή» για τις λοιπές θέσεις.

(4) Το επίπεδο γλωσσομάθειας των θέσεων στα Συμμαχικά Στρατηγεία και στις ΕΥΕ καθορίζεται στο ισχύον έντυπο ανάλυσης καθηκόντων και περιγραφής θέσης, όπως αναλύεται στην αντίστοιχη συμφωνία τυποποίησης (STANAG). Το εν λόγω επίπεδο γλωσσομάθειας, όπου αυτό απαιτείται, πρέπει να αναγράφεται στην εκάστοτε προκήρυξη θέσεων των ΓΕ.

•Συνυπηρέτηση Συζύγων

Η συνυπηρέτηση με σύζυγο του στελέχους των ΕΔ εφόσον είναι Αξι− ωματικός, Ανθυπασπιστής ή Υπαξιωματικός, ΕΜΘ και μονιμοποιηθείς ΕΠΟΠ, είναι υποχρεωτική για την Υπηρε− σία ανεξαρτήτως του αριθμού των μορίων του, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Το επιθυμούν τα στελέχη.

β. Προβλέπεται κατ’ αρχάς από τους Πίνακες Οργάνωσης & Υλικού (ΠΟΥ) θέση αντιστοίχου βαθμού και ειδικότητας, όταν η συνυπηρέτηση υλοποιείται στο εσωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση θα υλοποιείται, είτε σε οργανική θέση του Κλάδου τους, είτε σε θέση πέραν των προβλεπομένων, ανεξαρτήτως Κλάδου.

γ. Δεν έχουν υποστεί τα ενδιαφερόμενα στελέχη ειδική εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, συνεπεία της οποίας υπηρετούν σε συγκεκριμένη θέση και από τη μετακίνηση αυτή βλάπτεται το υπηρεσιακό συμφέρον με τη μη αξιοποίηση − απόδοση των γνώσεών τους που αποκτήθηκαν από την εκπαίδευση.

δ. Δεν υφίσταται υποχρέωση υπηρέτησης του στελέχους σε συγκεκριμένη Μονάδα ή Υπηρεσία για συμπλή− ρωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο.

ε. Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία βρίσκεται υποχρεωτικά εντός της ιδίας περιφερειακής ενότητας και απέχει το ανώτερο 80 χιλιόμετρα από τον τόπο στον οποίο υπηρετεί ο έτερος σύζυγος, στην περίπτωση που δεν υπάρχει Μονάδα ή Υπηρεσία στον τόπο που υπηρετεί ο/η σύζυγος. Σε περίπτωση που εντός της απόστασης αυτής δεν υφίσταται θέση που να προβλέπει το βαθμό ή την ειδικότητα του στελέχους, αυτό μετατίθεται σε γενική θέση μονάδος ή υπηρεσίας του ίδιου ή και άλλου Κλάδου των ΕΔ. Ο εν λόγω χιλιομετρικός περιορισμός δύναται να αρθεί κατόπιν σχετικής αναφοράς του μετατιθέμενου στελέχους.

• Σε περίπτωση λύσης του γάμου, η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, εφόσον το επιθυμούν και τα δύο (2) στελέχη και από τον γάμο που λύθηκε υπάρχουν ανήλικα τέκνα. Στην περίπτωση αυτή η επιθυμία συνυπηρέτησης θα δηλώνεται με σχετική αναφορά και των δύο (2) συζύγων.

• Στελέχη σε περίπτωση λύσης του γάμου, με σύζυγο που δεν είναι στρατιωτικός, οι οποίοι είναι γονείς ανήλικων τέκνων και δεν έχουν την επιμέλεια αυτών, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να μετατίθενται στον τόπο μόνιμης διαμονής των παιδιών τους, ή πλησίον αυτού και όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων. Εάν ο τόπος διαμονής των τέκνων βρίσκεται σε νήσο, το στέλεχος μετατίθεται είτε εντός της ίδιας νήσου, είτε σε πλησιέστερο αυτής τόπο, με τον οποίο υπάρχει άμεση ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.

•Γυναίκες στελέχη των ΕΔ που επιστρέφουν από άδεια κύησης – τοκετού, τοποθετούνται στον τόπο προτίμησής τους για τρία (3) έτη, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, άλλως σε γενική θέση μονάδος ή υπηρεσίας του ίδιου Κλάδου ή άλλου Κλάδου των ΕΔ, που εδρεύει στον επιλεγμένο τόπο προτίμησης ή εντός αποστάσεως 80 χιλιομέτρων από τον επιλεγμένο τόπο προτίμησης. Εάν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικό τόπο από αυτό που υπηρετεί ο στρατιωτικός σύζυγός τους, αυτός δεν έχει δικαίωμα μετάθεσης στον τόπο αυτό προ της παρέλευσης δύο (2) ετών, εκτός αν το επιβάλλουν σοβαροί λόγοι υγείας.
onalert.gr
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ