2023-01-20 09:02:22
Φωτογραφία για Χαιρετισμοί εις τον Όσιον και Θεοφόρον Πατέρα ημών Ευθύμιο τον Μέγα
Ποίημα Νήφωνος Μοναχού Ιβηροσκητιώτου

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Τόν ἐν Οσίοις ϑαυμαστόν Μέγαν Εὐϑύμιον, τόν γεηρόν ὥσπερ βροτόν ἀλλ᾽ οὐρανόφρονα,, Εὐφημήσωμεν ἐν ᾷσμασιν ἐκβοῶντες· χαίροις, λύχνε τῆς ἐρήμου φαεινότατε, χαίροις, νᾶμα Μοναστάς ἀρδεῦον ἅπαντας, θεΐοις λόγοις σου· Χαίροις, Πάτερ Εὐθύμιε.

Ἂγγελος σαρκοφόρος, και βροτός οὐρανόφρων, Εὐθύμιε ἐδείχϑης τῷ κόσμῳ· (ἐκ γ΄.) τοῖς σοῖς γονεῦσι γάρ ὁ θεός, ὀνείρῳ δι᾽ Ἀγγέλου σοῦ τήν σύλληψιν ἐγνώρισεν· ἡμεῖς δέ ἀγαλλόμενοι, θερμῶς βοῶμὲν·

Χαῖρε, ὁ γόνος τῆς εὐθυμίας·

Χαῖρε, ἡ πτῶσις τῆς ἀϑυμίας.

Χαῖρε, ᾿Ιστορία ὅν μέγαν ὠνόμασε·

Χαῖρε, Ἐκκλησία ᾧ σφόδρα φαιδρύνεται..

Χαῖρε, τόκος ϑεοδώρητος εὐφροσύνης ἀπαρχή·

Χαῖρε, μείωσις αἱρέσεων και αὐτῶν ἣ ἀποχή.

Χαῖρε, ὅτι ἐτέχϑης παῖς ἐξ ἐπαγγελίας·

Χαῖρε, ὅτι ἠνέχϑης τῷ Θεῷ ἀπό βρέφους.


Χαῖρε, δεσμά ὁ λύσας στειρώσεως·

Χαῖρε, πυρά ὁ σβέσας αἱρέσεων.

Χαῖρε, συμπαϑῆής πρᾶος ἐλεήμων·

Χαῖρε, ὀρεσίτροφος καΐ ἀκτήμων.

Χαίροις, Πάτερ Εὐϑύμιε.

Βλέπουσα ἐν προόδῳ, ἢ καλλίτεκνος μήτηρ, τόν παῖδα τριετῆ ναῷ φέρει, ὅν Εὐτρώϊος Ἀρχιερεύς, δεξάμενος ἐβάπτισε,και τῷ Θεῷ προσήνεγκεν εἰπών· ἐν τούτω ἀναπαύσεται τό Πνεῦμα.

Ἀλληλούϊα.

Γνῶσιν ϑείς ἐπί γνῶσιν, ἐν σπουδῇ ὡς εἰσήχϑης, τῆς ἔσω καί τῆς ἒξω σοφίας, τῆς μέν Θεοῦ προσεγγίσας σοφέ, ανώτερος τῶν ἀλλων ἀναδέδειξαι, τῆς δέ κόσμου ἀφέστηκας, ὑπερτερῶν διό ἀκούεις·

Χαῖρε, σοφέ Ἱερέων κλέος·

Χαῖρε, ἱερεῦ Ἀσκητῶν τό κάλλος.

Χαῖρε, μοναζόντων Ποιμήν ἐμπειρότατος·

Χαῖρε, ὀρϑριζόντων Πατήρ ὁ σοφώτατος.

Χαῖρε, καύχημα ἐξάκουστον τῶν τῆς γῆς Παλαιστινῶν·

Χαῖρε, ὅς κατεπολέμησας δόγμα πᾶν αἱρετικῶν.

Χαῖρε, γεννηϑείς ἐν Μελιτηνῇ Ἀρμενίας·

Χαῖρε, μέγας υἱός Παύλου και Διονυσίας.

Χαῖρε, ταῖς ἀρεταῖς περιβόητος·

Χαῖρε, πάσῃ κακίᾳ ἀλώβητος.

Χαῖρε, ὀσμή εὐσεβείας καί στῦλος·

Χαῖρε, πνοῇ μοναζόντων και σϑένος.

Χαίροις Πάτερ Εὐϑύμιε.

Δύναμις Παρακλήτου, ἐχαρίτωσε τότε, τόν Μέγαν Εὐυϑύμιον ἐν πᾶσι, ὅτε Ἀγίους Τόπους εὐλαβῶς, προσκυνῆσας ἤγειρε κατ᾽ ἐχϑροῦ μέγα τρόπαιον, θεῷ τῷ ἐνυσχύσαντι αὐτόν κραυγάζων·

Ἀλλῃλούϊα.

Ἒχων ἐν τῇ ψυχῇ σου, τόν διάπυρον ζῆλον, τήν ἔρημον ὡς πόλιν ἐφίλεις, κατ᾽ ἔτος ἀφικνούμενος ἢ, ἀπό τῶν θεοφανείων ἕως Βαΐων παρέμεινας, ταπείνωσιν ποϑῶν καΐ σιωπήν, ἀμκούων·

Χαῖρε, τῆς γῆς ᾿Ιορδάνου ϑρέμμα·

Χαῖρε, Μονῆς τῆς Φαράν τό ϑέμα.

Χαῖρε, μιμητά τῶν Ἀγγέλων ἰσάγγελε·

Χαῖρε, πρεσβευτά τῶν βροτῶν ὑπεράνϑρωπε .

Χαῖρε, μέγιστον ϑησαύρισμα τῶν ϑαυμάτων ἐπί γῆς·

Χαῖρε, ἥδιστον ἐντρύφημα τῶν πνευμάτων οὐρανοῖς.

Χαῖρε, ὅτι ἐξάγεις ἐκ βαϑέων τήν νόσον·

Χαῖρε, ὅτι εἰσάγεις ἐν ἡμῖν ϑείαν γνῶσιν.

Χαῖρε, δειχϑείς Προφήτης πανόσιε·

Χαῖρε, Βαπτιστής ἐρήμου χαρμόσυνε.

Χαῖρε, σιγῆς διδαχή ϑεαρέστου

Χαῖρε, ἀργία ὀργῆς ἀργολόγου.

Χαίροις, Πάτερ Εὐϑύμιε.

Ζάλης αἱρετιζόντων, και τῆς Μάνεντος πλάνης, διέσωσεν ὁ Μέγας τῇ κλήσει· σύν τούτοις δαιμονῶντάς τε, σχίζοντας σάρμας αὐτῶν πρόσωπα περιστρέφοντας· οὗ τάφῳ αὐτοῦ προστρέχοντες,ἐλαίῳ τε χρυσϑέντες ἐβόων·

Ἀλληλούϊα.

Ἣκουσε. τῆς σῆς φήμης, Πόλεως τῆς ἁγίας, Ἰουβενάλιος ὁ Πατριάρχης, και κατελθών ἐγκαίνια Ναοῦ, ἐτέλεσε, διακόνους τὲ ἐν αὐτῶ κατέστησεν· ἰδών δέ σου τήν ἁγιότητα ἐβόα·

Χαῖρε, σοῦ γάρ προέδραμε φήμη·

Χαῖρε, ὑδεῖν σε ἔετρεχε πλήϑη.

Χαῖρε, κληρικῶν ἀσκητῶν τε τό ἴνδαλμα·

Χαῖρε, λαϊκῶν κλονουμένων τό στήριγμα.

Χαῖρε, κελεύσας ἀνοίγειν ϑύραν ὁδοιπόρῳ καί πτωχῷ·

Χαῖρε, ὂτι σῇ προστάξει οὐδείς ὠμίλεν ἐν Ναῷ.

Χαῖρε, τῆς Αὐξεντίου ἀπειϑείας προγνῶστα·

Χαῖρε, τῆς τούτου βλάβης Κληματίου τε σῶστα.

Χαῖρε, ἀνήρ ἐπιϑυμιῶν πνεύματος·

Χαῖρε, ἀρϑείς ἀρετῶν εἰς ἀκρότητα.

Χαῖρε, ἐν Χριστῷ κλαίοντας μακαρίζων·

Χαῖρε, γελῶντας ϑρασεῖς ταλανίζων.

Χαίροις, Πάτερ Ἐὐϑύμιε.

Θεοσδότων δογμάτων, μέγας ὥφϑης διδάκτωρ, δογματίζων θεότητα μίαν· καταῤῥίπτων δέ Ἀνατολῇς, πολυώνυμα πανάρχαια ϑρησκεύματα, βαρβάρων τε τά ξόανα, Θεῷ μοναδικῷ ὑψοῖς το·

Ἀλληλούϊα.

Ἴδεν οὐδείς οὐδέπω, Κυριακός ἐβεβαιου, ὁ μύστης σέ ποτέ κοιμηϑέντα, λαλοῦντα, ἢ τρώγοντα εἰ μή, ἡμέραν Κυριώνυμον και Σάββατον, τά πάϑη ἐγκρατείᾳ κυριεύσαντα διό σοὶ ἐβόα·

Χαῖρε, ὁ ὑπέρ φύσιν ἀσκῆσας·

Χαῖρε, ὁ ἀναιμάμτως ἀϑλήσας.

Χαῖρε, Ἀντωνίου τόν βίον μιμούμενος·

Χαῖρε, Ἀρσενίου τούς τρόπους ἐρώμενος.

Χαῖρε, προσευχῇ νηστείᾳ καί ἀσκήσει τόν Σατάν νικῶν·

Χαῖρε, ἀγρυπνίᾳ καί ἐγκρατείᾳ τήν σάρκα νεκρῶν.

Χαῖρε, τῶν ἀσϑενούντων ῥῶσις και ϑεραπεία·

Χαῖρε, αἰσχρονοούντων κάϑαρσις καί ἁγνεία.

Χαῖρε, ἐχϑρῶν διώκτης ὁ τάχιστος

Χαῖρε, ἡμῶν προστάτης ὁ ἄγρυπνος.

Χαῖρε, ὡς ἄσαρκος οἰκῶν ἐν σπηλαίῳ

Χαῖρε, κρεμάμενος ὑπνῶν ἐν σχοινίῳ.

Χαίροις, Πάτερ Εὐϑύμιε.

Κήρυξ Ὀρϑοδοξίας, γεγονώς ϑεηγόρε, ἐφώτισας πολλούς σκοτισϑέντας· Νεστοριανούς, Αγαρηνούς, Εὐτυχιανούς, Μανιχαίους και Μονοφυσῖτας, ἐν ταυτῷ βαπτίσας και Σαρακηνούς βοῶντας·

Ἀλληλούϊα.

Λάμψας ἐν τῷ τῆς ϑείας, ἀναιμάκτου ϑυσΐας, καιρῷ ὑπέρ τό φῶς ϑεοφόρε, κατέπληξας τούς ὁρῶντάς σε, Δομετιανόν, τόν τε Γαβριήλιον, και Τερέβωνα· συλλειτουργοῦντες δέ σοι Ἀγγελοι ἐβόων·

Χαῖρε, υἱέ τοῦ Φωτός τοῦ ϑείου·

Χαῖρε, Ἀγγέλους σχών διακόνους.

Χαῖρε, ἀστραπαῖς ϑεϊκαῖς αὐγαζόμενος·

Χαῖρε, φωταυγείαις πυρός ὁ κυκλούμενος.

Χαῖρε, γνώρισμα ἀλάνϑαστον καρδιῶν και ἐννοιῶν·

Χαῖρε, ὅραμα λεπτότατον ϑεωροῦν τά ἔσω βροτῶν.

Χαῖρε, πύρινον ἄστρον ὁδηγόν τούς ἐν πλάνῃ·

Χαῖρε, γῆς Ἰορδάνου ἄδυτός τε σελήνη .

Χαῖρε, Καϑηγητής Πατέρων και ἔξαρχος·

Χαῖρε, Μονῶν πασῶν τε ὁ πρώταρχος.

Χαῖρε, αὐγή τῶν λαῶν τῆς Ἀσίας·

Χαῖρε, κραυγή πρός ὁδόν μετανοίας.

Χαίροις, Πάτερ Εὐθύμιε.

Μέλλουσαν τήν τοῦ ϑείου, Σάββα πρόοδον ἔγνω, Εὐθύμιος ὁ Μέγας συγχαίρων, τε πρός αὑτόν ἠνέχϑη ἔτι ἐφηβος· και τοῦτον παραδούς προς Θεόκτιστον, και πάντα προφήτευσας περι τούτου, ἒφη·

Ἀλληλούϊα.

Νέος ἔστης πρός πάλην, ὦ Εὐϑύμιε Πάτερ, κατά τοῦ γηραιοῦ βροτοκτόνου· νικήσας δέ τοῦτον ἀνδρικῶς, χάριτος σύ μεγίστης κατηξίὡσαι· ἀπείροις δέ σου ϑαύμασιν, Ἀγγέλους εὔφρανας βοῶντας·

Χαῖρε, σταυρῷ εὐλογῶν ἀτέκνους·

Χαῖρε, δεικνύς αὐτούς πολυτέκνους.

Χαῖρε, ἀποτρέπων τόν ὅρκον καί τό ἄδικον·

Χαῖρε, νουϑετῶν τιμωρίαις τόν ἄνομον.

Χαῖρε, ὅτι παρομοίωσαι τῷ Προδρόμῳ Βαπτιστῇ·

Χαῖρε, ὅτι παρεζήλωσας τόν Προφήτην Μωύσῆν.

Χαῖρε, προορατικόν Ἠσαΐου πλουτίσας·

Χαῖρε, σύν θεοκτίστῳ ἐν Χειμάῤῥῳ ἀσκήσας.

Χαῖρε, παϑῶν σαρκός ὁ κυρίαρχος·

Χαῖρε, τοῦ Σατᾶν ὁ μέγας ἀντίπαλος.

Χαῖρε, δι᾿ οὗ ἀνομβρία ἐλύϑη·

Χαῖρε, δι᾽ οὗ εὐκαρπία ἐδόϑη.

Χαίροις, Πάτερ Εὐϑύμιε.

Ξένα ὄντως ὑπάρχει, καί μεγάλα τά ἔργα, σοῦ ὄντα ὑπέρ φύσιν και λόγον· διό Μέγας ἐκλήϑης ὁ τότε δέ Ἰεροσολύμων Ἀναστάσιος, ποϑῶν σε ἰδεῖν, ἐξίστατο· Προφήτην τε καλέσας ἔφη·

Ἀλληλούΐα.

Ὅλος ἐν τοῖς ἄνω, ἔτι ὧν σύν τοῖς Κάτω, ὁ Μέγας τῷ νοὶ Ἐρημίτης ἐρημοπολίτης γάρ σαρκί, δεικνύμενος, και οὐρανοπολίτης ἅμα νοητῶς γενόμενος, προτρέπει πρός αὐτόν βοῆσαι·

Χαῖρε, εὐϑύτατος νῷ καΐ καρδίᾳ·

Χαῖρε, ἐξ ὄψεως γνούς χαρακτῆρα.

Χαῖρε, εὐσεβῶν τό περίδοξον καύχημα

Χαῖρε, αἱρεσιαρχῶν τό ἄδοξον τόλμημα.

Χαῖρε, Εὐδοκίαν ἄνασσαν παραινῶν διά γραφῆς·

Χαῖρε, προγνούς ἁγιότητα καί τόν ϑάνατον αὐτῆς.

Χαῖρε, τοῦ Νεστορίου και Εὐτυχοῦς καϑαιρέτα·

Χαῖρε, τοῦ Μανιχαίου Μάνεντός τε διῶκτα.

Χαῖρε, δι᾿ οὗ νωϑροί ἐξανίστανται·

Χαῖρε, δι᾿ οὗ παράλυτοι ἵστανται.

Χαῖρε, Μονῶν Παλαιστίνης ἡγέτα·

Χαῖρε, ἐκτός και αὐτῆς εὐεργέτα.

Χαίροις, Πάτερ Ἐὐϑύμιε.

Πᾶσα τάξις ἀνθρώπων, μοναστῶν και μιγάδων, τὴν μνήμην σου δοξάζεν καί χαίρει· σοῦ ἀπερίσπαστον δέ προσευχῆς, ἀντίληψιν, διάκρισιν, προόρασιν, τό αὐστηρόν και ἀκέραιον τοῦ ἤϑους σου ἐκπληττομένη, κράζει·

Ἀλληλούΐα.

Ῥήμασιν ἱκεσίοις, πρός θεόν διεξάγει, ὁ Μέγας ἐν ἐρήμῳ τό ὕδωρ, καί τῷ ἡμιϑανεῖ Σάββα δούς, ἐζώωσε, καί πάντα περί τῆς Μονῆς προείρηκεν· ἐκβάσει δέ, αὐτοῦ προφητειῶν αὐτόπται ἐβόων·

Χαῖρε, πολλῶν μελλόντων προγνῶστα·

Χαῖρε, ἡμῶν πρός θεόν μεσίτα.

Χαῖρε, ἡμῖν Κάραν σου δούς ἰατήριον·

Χαῖρε, Ἀνατολῆς ἁπάσης χρηστήριον.

Χαῖρε, ὅτι σαῖς προῤῥήσεσιν ὑπερεκπλήττεις λογισμόν·

Χαῖρε, ὅτι προεφήτευσας περί Σάββα καί πολλῶν.

Χαῖρε, χϑονός ἁγίας τό κατάκαρπον δένδρον·

Χαῖρε, ἀνδρός ἀγίου τό ζωήρρητον ὕδωρ.

Χαῖρε, ναέ θεοῦ κατά πρόσκλησιν·

Χαῖρε, υἱέ θεοῦ κατά μέϑεξιν.

Χαῖρε, δήλων προόρασις τελεία·

Χαῖρε, ἐρήμων φυχῶν ὄασις ϑεία.

Χαίροις, Πάτερ Εὐϑύμιε.

Σῶσαι μέλλων τό μῆκος, τῆς ἐν σοὶ παροικίας, Εὐθύμιε τοῦς μαϑηταῖς ἔγνως, καί ἐντάλματα παρέδωκας· ἐξόχως δ᾽ ἐπιμελεῖσϑαι θλιβομένους καί πάσχοντας· αὐτοί δέ ἀνεκφράστῳ ὀδύνῃ ἐβόων·

Ἀλληλούΐα.

Τάξεως προσηκούσης, τοῖς φοιτῶσι προτείνει, ὁ Μέγας τῶν Μοναστῶν Προίστωρ· καί ὑπέρ τοῦ κόσμου εὐχηϑείς, Θεῷ μετέστη τά δέοντα πᾶσιν εἰπών, πρωτίστως δέ ἀγάπην και φιλοξενίαν ἔχειν, ἀκούει·

Χαῖρε, κελλίῳ βαΐα πλέκων·

Χαῖρε, τά κέρδη δεομένοις νέμων.

Χαῖρε, Μονῶν Λαύρας κανόνων τό πρότυπον·

Χαῖρε, εἰπών· τρόπος οὐ τόπος σώζει ἄνθρωπον.

Χαῦῖρε, ὅτι σύ ἐδόξασας τόν θεόν ἐν οὐρανοῖς·

Χαῖρε, ὅτι κατετρόπωσας τόν ἐχϑρόν ἐπί τῆς γῆς.

Χαῖρε, φιλοξενήσας Ἀρμενίων τά πλήϑη·

Χαῖρε, οὗ ἀποϑήκη ϑαυμασίως ἐπλήσθη.

Χαῖρε, πιστοῦ λαοῦ διδακτήριον·

Χαῖρε, ἀπίστων πολλῶν παιδευτήριον.

Χαῖρε, Μονῆς Κοινοβίου ἡ τάξις·

Χαῖρε, Γραφῆς ϑεωρία καί πράξις.

Χαίροις, Πάτερ Εὐϑύμιε.

Ὕμνος μέγας σοι πρέπει, τῷ Μεγάλῳ Εὐθυμίῳ, ϑαυμαστῷ ἔτι νῦν μετά πότμον· κατατέρπεις γάρ τούς τιμῶντάς σε, και χειραγωγεῖς ἡμᾶς, τούς ὡς νῆπια τῷ πνεύματι τυγχάνοντας, γηραιούς δέ τῷ σώματι ὑπάρχοντας, κράζων·

Ἀλληλούΐα.

Φήμη ὡς διεδόϑη, ἐν τῇ σῇ μεταστάσει, Εὐϑύμιε Προφῆτα Κυρίου, Ἀγίας Πόλεως ὁ Ποιμήν, καί πᾶς κλῆρος λαός καί στρατός ἧλθϑον τοῦ μηδεῦσαί σε, και πάντες σου τό σκῆνος κατησπάζοντο βοῶντες·

Χαῖρε, ερήμου ὁ πολιοῦχος·

Χαῖρε, πεινώντων ὁ ταμειοῦχος.

Χαῖρε, ὃν ἐδίδαξε τάφος τό μάταιον·

Χαῖρε, διδάξας ἐνθυμεῖσϑαι τόν ϑάνατον.

Χαῖρε, ὅτι ἐν τῷ βίῳ σου εὐηρέστησας Θεῷ·

Χαῖρε, ὅτι τήν κηδείαν σου ἀντεδόξασεν Αὐτός.

Χαῖρε, φήμη καί δόξα Σιωνίτιδος χώρας·

Χαῖρε, ἢ σωτηρία τῶν ἐγγύς καί τῶν πέραν.

Χαῖρε, Ἀγαρηνοῦ Ἀργώβ λύτρωσις·

Χαῖρε, ἀνεψιᾶς Θαλάβα ἴασις.

Χαῖρε, ποτέ μή γελάσας ἐν βίῳ·

Χαῖρε, εὐχόμενος ἀεΐ δακρύων.

Χαίροις, Πάτερ Εὐϑύμιε.

Χάριν εὗρεν ἑτοίμην, ὁ διάκονος Φείδων, τήν σήν καί ὁ θεόδοτος Πάτερ· ἐξ ὧν τόν μέν τῆς ϑαλάσσης ἔσωσας παραδόξως, τόν δέ ἐκ φιλοχρηματίας ἀπολλύμενον, ἐλύτρωσας, θεῷ βοῶντας·

Ἀλληλούΐα.

Ψάλλει σοι ϑεῖον ὕμνον, Παῦλος ἐκ Κιλικίας, ῥυσϑείς τοῦ δαιμονίου σῷ τάφῳ· και ὁ ἀτακτήσας δαιμονῶν, καί βάρβαρος, ὁ ἱαϑείς ψυχῇ τε καΐι τῷ σώματι· καί ἕτεροι, βοῶντες εὐγνωμόνως ταῦτα·

Χαῖρε, δαιμόνων πλείστους ὁ σώσας·

Χαῖρε, βαρβάρους ἐκπολιτίσας.

Χαῖρε, Ῥωμανοῦ τοῦ πλουσίου ἡ ἴασις·

Χαῖρε, νάρκης τούτου ἐκ μαγείας διάλυσις.

Χαῖρε, ὅτι ἐτιμώρησας τόν δεινόν Κυριακόν·

Χαῖρε, ὅτι σύ διήλεγξας ὡς ἐπίορκον αὐτόν.

Χαῖρε, γραφῇς πρός Κύριλλον ὁδηγία σοῦ βίου·

Χαῖρε, δεινῆς μάστιγος ἀπαλλαγή Καισαρίου.

Χαῖρε, δι ὃν καυχῶνται αὐτόχϑονες·

Χαῖρε, δι᾿ οὗ πληϑύνονται ὀρϑόφρονες.

Χαῖρε, ἐνενήκοντα ἕξ ἒτη ζήσας·

Χαῖρε, τήν πτῶσιν πολλῶν ἀνεγείρας.

Χαίροις, Πάτερ Εὐϑύμιε.

Ὦ Πατέρων ἀκρότης, καί Ὀσίων σεμνότης, Ευϑύμιε ϑεράπον Κυρίου· (ἐκ γ΄.) πρεσβείαις σου ῥῦσαι ἡμᾶς παϑῶν, ἀϑυμίας καί πάντοίας αἱρέσεως, συνέτισον φυλάττειν τε φιλοξενίαν καί προσάδειν·

Ἀλληλούΐα.

Καὶ αὐθύς τὸ Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Τόν ἐν Οσίοις ϑαυμαστόν Μέγαν Εὐϑύμιον, τόν γεηρόν ὥσπερ βροτόν ἀλλ᾽ οὐρανόφρονα,, Εὐφημήσωμεν ἐν ᾷσμασιν ἐκβοῶντες· χαίροις, λύχνε τῆς ἐρήμου φαεινότατε, χαίροις, νᾶμα Μοναστάς ἀρδεῦον ἅπαντας, θεΐοις λόγοις σου· Χαίροις, Πάτερ Εὐθύμιε.

Πηγή: proseyxi
paraklisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Neutrinos from the Big Bang | Even Bananas
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Neutrinos from the Big Bang | Even Bananas
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ