2023-03-23 14:23:45
Φωτογραφία για Ανελέητη, αδιαφανής και όχι μόνο κατασπατάληση του Δημοσίου χρήματος στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. ΠΟΣΟ  1.379.056 ευρώ.   Είναι η ώρα της λογοδοσίας. Η  Δημοτική  Αρχή   έχει το λόγο. Αντιδήμαρχε κ Βίτσα ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ(πολιτικά εννοώ)  ΤΑ ΠΡΩΤΑ

 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

  ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.

Είμαι στη διάθεση κάθε Διοικητικής Αρχής, κάθε Ελεγκτικής Αρχής και κάθε Εισαγγελικής Αρχής. 

 Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 

Μαθηματικός

Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                                                     23-03-2023

>......

Αγαπητοί  Αναγνώστες

Πιστός στη δέσμευση μου απέναντι σας , σήμερα συνεχίζω την ενημέρωση σας.  Σειρά έχει το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, το οποίο ιδρύθηκε στα μέσα περίπου της Δημοτικής  Περιόδου   01-09-2014 μέχρι 31-08-2019.

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  01-09-2014 μέχρι 31-08-2019.

 

Ο  πρώτος Πρόεδρος του   Διοικητικού Συμβουλίου    του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου   ήταν ο κ.Αποστολάκης Γεώργιος- Θεόδωρος   Δήμαρχος.     Μετά τη παραίτηση του , λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων ως Δήμαρχος  του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλαβε ο κ  Κωνσταντίνος Μπαλατσούρας.

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  01-09-2019 μέχρι σήμερα

 

Αριθμός Απόφασης 28/2019( ΑΔΑ : ΨΨΚ446ΜΚΑΟ-ΝΥΘ)

 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

 Στην Βόνιτσα, σήμερα την 05η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου-Βόνιτσας. Ομόφωνα αποφάσισε τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου-Βόνιτσας, όπως αυτό ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (αρ. αποφ. 145/2019), ως εξής:  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1)      κ Βίτσας Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος , Πρόεδρος

2)      κ Καραλής Ευάγγελος, Δημότης , Αντιπρόεδρος

3)      κ Κονταρίνης Κων/νος, Δημότης

4)      κ Τσώλη-Δόση Βασιλική, Δημότισσα

5)      κ Δελαπόρτας Δημήτριος, Δημότης

6)      κ Πανταζής Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος

7)      κ ΜΑΡΓΕΛΗ Σταματία Πλωτάρχης Λ.Σ.

 

Από τη διαύγεια  προκύπτουν τα παρακάτω:

 

Να δούμε τα ποσά που διαχειρίστηκαν  στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Α) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 27/2018

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ -73.720,00 €

Μέσω του αποθεματικού μεταφέρει το παραπάνω ποσό και το εγγράφει σε νέους κωδικούς ως εξής:

1)Αμοιβές ορκωτών Λογιστών 3.720,00

2)Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Βόνιτσας 70.000,00

 Μετά την παραπάνω αναμόρφωση το αποθεματικό παραμένει αμετάβλητο ως έχει στο ποσό των 1.900,00 ευρώ.

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝΕΤΟΣ

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΔΑ

2018

75.100

73.200

1900

 

2019

150.078

146.662

3416

6Α8Η46ΜΚΑΟ-ΖΟΨ

2020

209.088

204.212

4876

Ω1ΡΘ46ΜΚΑΟ-Τ5Π

2021

412.942

412.574

368

Ψ1Θ646ΜΚΑΟ-ΓΕ5

2022

531.848

531.670

178

ΩΧΛΨ46ΜΚΑΟ-ΕΤΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1.379.056

1.368.318

10738

 

 

 

Για να δούμε τη πολιτική της Δημοτικής Αρχής.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο Δήμος που κάνει απευθείας αναθέσεις οφείλει στη διαύγεια να αναρτά την απόφαση της απευθείας ανάθεσης.

  Σε αυτή την απόφαση πρέπει  να υπάρχει  κατά ελάχιστο

Όταν πρόκειται για προμήθεια αγαθών περιγραφή του φυσικού αντικειμένου δηλαδή τι ακριβώς προμηθεύεται ο Δήμος από κάθε είδος , ποιά είναι η μονάδα μέτρησης, ποιά είναι η ποσότητα κάθε είδους, ποιά είναι η τιμή μονάδας κάθε είδους , το πόσο κάθε είδους και βεβαίως το συνολικό ποσό της προμήθειας των ειδών.

Τα παραπάνω εξασφαλίζουνε τη διαφάνεια. Πολιτική που επιβάλλεται να εφαρμόζεται στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

 

Ακολουθούν αποσπάσματααποφάσεων του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

 ΜΕ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ :68  ΜΕ ΗΜΕΡ 07-07-2020 ΜΕ ΑΔΑ: 6ΒΥΓ46ΜΚΑΟ-ΣΕΠ

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη παροχή προμήθειας.

 

16- Την υπ’αριθμ. 241/11-12-2020 εμπρόθεσμη υποβολή προσφοράς της εταιρείας ……….”. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας για τον τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΙΛΑΡ» 2. Την έγκριση της από 04-12-2020 Τεχνικής περιγραφής σχετικά με τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΙΛΑΡ» και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 3. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία   με έδρα στην Χαλκίδα, στην συνολική τιμή των 2.126,60 € με Φ.Π.Α. 4. Η πληρωμή θα γίνει μετά το πέρας της προμηθείας με την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

 

ΣΧΟΛΙΑ- ΕΡΩΤΗΣΗ

1)      Οι  δύο απευθείας αναθέσεις έγιναν το έτος 2020 στην ίδια εταιρεία.

2)      Ουδείς αγοράζει αυτοκίνητο χωρίς το καπάκι της μηχανής.

3)      Δεν εφαρμόζεται η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου που απαιτεί η νομοθεσία.

4)      Δεν αναφέρονται άλλες προσφορές που πάρθηκαν από άλλες εταιρείες ή προμηθευτές.

5)      Το άθροισμα των δύο ποσών είναι  26.723,24 ευρώ , με όριο απευθείας ανάθεσης το ποσό των 24.800 ευρώ.

6)      Πρόκειται ναι  ή όχι για πιθανή  κατάτμηση; Οι αρμόδιοι θα αποφανθούν.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 3

ΜΕ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ : 434  ΜΕ ΗΜΕΡ 15 -12 -2022 ΜΕ ΑΔΑ.9ΠΩΩ46ΜΚΑΟ-4 Ε9

ΘΕΜΑ: .

16- Την υπ’αριθμ.419/13-12-2022 εμπρόθεσμη υποβολή προσφοράς της εταιρείας ……

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.       Την έγκριση της δαπάνης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 2. Την έγκριση της από 05-12-2022 Τεχνική Έκθεση σχετικά με την προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 3. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρείας Βόνιτσα στην συνολική τιμή των 3.750,00 € με Φ.Π.Α. 4. Η πληρωμή θα γίνει μετά το πέρας της προμηθείας με την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ

1)Δεν εφαρμόζεται η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου που απαιτεί η νομοθεσία.

2)Δεν αναφέρονται άλλες προσφορές που πάρθηκαν από άλλες εταιρείες ή προμηθευτές.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ:

1)Το κόστος της πινακίδαςπου τοποθετήθηκε  στο λιμάνι στη Βόνιτσα είναι 10.000 ευρώ. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ.

 

2)Το κόστος  του οικίσκου που τοποθετήθηκε  στο λιμάνι στη Πάλαιρο είναι 8.300 ευρώ. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ.

 

Τα δικά μου τα έχω βγάλει πριν  από πολύ καιρό.

 

                                         Αγαπητοί Συνδημότες

Γνωρίζετε ότι δεν κριτικάρω ποτέ προμηθευτές ή εργολάβους.

Γνωρίζετε ότι δεν κριτικάρω ποτέ φυσικά πρόσωπα αλλά πολιτικές, οι οποίες επηρεάζουνε τις ζωές μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ-ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ- ΑΠΟΦΑΣΊΣΤΕ.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

                                   Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Η επόμενη δημοσίευση  θα γίνει τη Τετάρτη  29-03-2023.

Θέμα θα είναι ο ΦΟΣΔΑ.

 

ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ