2012-03-24 02:51:06
Φωτογραφία για Πρόστιμα και φυλάκιση σε εργοδότες που καθυστερούν ασφαλιστικές εισφορές και μισθούς
Οι εργοδότες που καθυστερούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων τους αλλά και τους μισθούς κινδυνεύουν πλέον με φυλάκιση... αλλά και πρόστιμο που φτάνει τα 10.000 ευρώ.

Αλλάζει από την 1η Ιουλίου ο τρόπος υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας ενώ καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή των αποδοχών, των ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ακόμη, παρατείνεται μέχρι τέλος Απριλίου η προθεσμία για ρύθμιση οφειλών και υπαγωγή επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο προπτωχευτικό καθεστώς.

Από 1η Ιουλίου 2012 και μετά, η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης ως ακολούθως:


α) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

β) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, την 19η ημέρα πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

γ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, την 17η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

δ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, την 15η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ε) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, την 13η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

στ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ζ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

η) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

θ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ι) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40, 50, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ια) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την προτελευταία ημέρα από το τέλος του μήνα.

ιβ) Για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται την ημέρα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web-site) του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Από την 1η Ιουλίου 2012, οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υποβάλλονται από τους εργοδότες, οι οποίοι απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α εντάσσονται και τα στοιχεία απόδοσης φόρου από μισθούς που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι υπόχρεες για την παρακράτηση και απόδοση φόρου από μισθωτές υπηρεσίες.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της αναθεωρημένης Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης που θα συμπεριλαμβάνει την προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από μισθούς.

Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.

Εντός του επομένου του μήνα υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων διενεργείται μηχανογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών για κάθε προηγούμενη μισθολογική περίοδο. Ο έλεγχος Δηλωθέντων - Καταβληθέντων καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του μεθεπομένου αυτού της απασχόλησης μήνα.

Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές που δηλώθηκαν στην Α.Π.Δ. τότε παράγεται - συντάσσεται Πράξη Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη.

Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο των Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Εισφορών προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί οι συνολικές εισφορές που δηλώθηκαν με την Α.Π.Δ. εκάστης μισθολογικής περιόδου τότε η ασφαλιστική ιστορία των απασχολούμενων της υποβληθείσης Α.Π.Δ. ενημερώνεται μόνο μετά την παραγωγή - σύνταξη σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη Πράξεως Επιβολής Εισφορών και την επίδοση σ'αυτόν.

Δηλαδή αν ο εργοδότης καθυστερήσει να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές του ή τους μισθούς θα κινδυνεύει με φυλάκιση αλλά και πρόστιμο που θα φτάνει τα 10.000 ευρώ.

Ως μισθολογική περίοδος νοείται ο μήνας που έλαβε χώρα η απασχόληση των απασχολουμένων.

Εντός 10 εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση του Ελέγχου Δηλωθεισών - Καταβληθεισών Εισφορών των προηγούμενων άρθρων και εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο ενημερώνονται άμεσα οι υπόχρεοι εργοδότες να προσέλθουν για διακανονισμό των οφειλών που έχουν προκύψει.

Ο διακανονισμός διενεργείται μία φορά ανά διετία από το αρμόδιο Υποκατάστημα ως εξής:

- Εξόφληση της διαφοράς υποβληθεισών - καταβληθεισών εισφορών σε διάστημα 3 μηνών από την επίδοση της Π.Ε.Ε. χωρίς επιβάρυνση του κεφαλαίου με πρόσθετα τέλη καθυστέρησης.

- Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.

- Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις Δημόσιες Υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο.

Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας καθώς και για την εταιρεία με την επωνυμία Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.

Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.

Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους.

Το ποσοστό του προσθέτου τέλους ορίζεται σε 3% για το διάστημα καθυστέρησης που αντιστοιχεί στην επομένη της προθεσμίας λήξης της προθεσμίας καταβολής και μέχρι το ημερολογιακό τέλος του μήνα αυτού και σε 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 100% συνολικά
Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ