2012-12-10 13:27:03
Φωτογραφία για ΙΚΑ: Ποιοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς
της Ρούλας Σαλούρου 

Όσοι εργαζόμενοι αναγνώρισαν πλασματικά έτη συνταξιοδότησης πριν από το 2011, δεν μπορούν να κάνουν χρήση του συνόλου των ευεργετικών διατάξεων και να προχωρήσουν σε νέες αναγνωρίσεις εκμεταλλευόμενοι τον νόμο Κουτρουμάνη (ν.3996/2011). Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως μέσω των μέσων ενημέρωσης. Και αυτό, γιατί το ΙΚΑ ανέφερε -προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του- ότι σε περιπτώσεις υπέρβασης στην αναγνώριση πλασματικών χρόνων, οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις που εκδόθηκαν θα ανακληθούν και θα ζητηθεί από τους ασφαλισμένους, να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης. Υπό την προϋπόθεση να επιστραφούν και οι συντάξεις.

Η αναφορά αυτή αφορά κυρίως σε εργαζόμενους στο δημόσιο που αναγνώρισαν πλασματικά έτη ασφάλισης την περίοδο από το 1994 και μετά (πχ οδηγοί των ΕΑΣ), είτε απολυμένους της Πειραϊκής Πατραϊκής, των Μεταλλείων Κασσάνδρας και εργαζόμενους της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας, οι οποίοι υπάχθηκαν σε ειδικό καθεστώς επιδότησης μέσω ΟΑΕΔ.


Όσοι από τους παραπάνω εργαζόμενους έκαναν χρήση αναγνώρισης πλασματικών ετών στο παρελθόν, μπορούν να το ξανακάνουν, με την προϋπόθεση το άθροισμα παλαιών και νέων αναγνωρίσεων, να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο που δίνει ο νόμος (4-7 έτη, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος).

Σε περιπτώσεις που εντοπιστεί υπέρβαση, τότε οι αιτήσεις συνταξιοδότησης ανακαλούνται και ζητείται από τους ασφαλισμένους αυτούς να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης, αλλά και να επιστραφούν οι συντάξεις που καταβλήθηκαν.

Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, κυρίως στα Μέσα Ενημέρωσης, με τη βοήθεια -κάποιες φορές- και δικηγορικών γραφείων, το ΙΚΑ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των οδηγιών παλαιότερου Γενικού Εγγράφου σχετικά με την αναζήτηση καλοπίστως, πλην αχρεωστήτως, καταβληθέντων ποσών, διευκρινίστηκε ότι θα αναζητηθούν ποσά συντάξεων που τυχόν καταβληθούν αχρεωστήτως, εξαιτίας της έλλειψης χρονικών προϋποθέσεων, στην περίπτωση που οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο.

Όμως, σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες, υπάρχει και η δυνατότητα συμψηφισμού. Έτσι, εφόσον απαιτηθεί οι ασφαλισμένοι να συμπληρώσουν τις χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με προαιρετική ασφάλιση, είναι δυνατός ο συμψηφισμός του ποσού που αναζητείται με το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές της προαιρετικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μάλιστα, της αρμόδιας υπηρεσίας του ΙΚΑ, τέτοιες περιπτώσεις δεν έχουν εντοπιστεί. Εφόσον δε προκύψουν στο μέλλον, θα αντιμετωπιστούν με συμπληρωματικές οδηγίες.

Η εγκύκλιος επαναφέρει τους χρόνους που μπορούν, σύμφωνα με τον νόμο Κουτρουμάνη (Ν. 3863/2010) να αναγνωριστούν και αυτοί είναι:

Η στρατιωτική θητεία (καθώς και τον χρόνο εφεδρείας και τον χρόνο φυλάκισης που δεν υπερβαίνει όμως τις 20 μέρες ),

Οι σπουδές για την απόκτηση ενός πτυχίου, τον χρόνο που αντιστοιχεί στον αριθμό των παιδιών που αποκτήθηκαν οποτεδήποτε (1 έτος για το α΄ παιδί, 2 έτη για το β΄ παιδί και 2 έτη για το γ΄παδί, δηλ. συνολικά μέχρι 5 χρόνια),

Η ανεργία (μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση),

Η απεργία,

Η γονική άδεια ανατροφής (που χορηγείται από τον εργοδότη),

Η επιδοτούμενη τακτική ανεργία και η επιδοτούμενη ασθένεια,

Ο χρόνος μητρότητας (κύησης και λοχείας),

Ο χρόνο φυλάκισης.

Σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση των σχετικών διατάξεων, οι χρόνοι αυτοί, αφορούν αποκλειστικά ασφαλισμένους που θεμελιώνουν /κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις αυξημένες χρονικές ή/ και ηλικιακές προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 01/01/2011 και μετά.

Επομένως, δεν αναγνωρίζονται από όσους έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993, εκτός από τις περιπτώσεις μητέρων ανηλίκων τέκνων που συμπληρώνουν τις 6.000 ημέρες ασφάλισης από την 1/1/2013 και μετά, οπότε μπορούν για τη συμπλήρωση αυτού του χρόνου να αναγνωρίσουν πλασματικούς  χρόνους του άρθρου 40 του ν.3993/2011.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται επίσης, ότι για τον υπολογισμό του κατά περίπτωση ανωτάτου ορίου αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, συνυπολογίζεται και κάθε άλλος πραγματικός ή πλασματικός χρόνος που τυχόν έχει αναγνωρισθεί ως χρόνος ασφάλισης με βάση άλλες διατάξεις νόμων, δηλαδή συνυπολογίζεται:

α) κάθε άλλος πλασματικός χρόνος, δηλαδή χρόνος κατά τον οποίο δεν έχει παρασχεθεί πραγματική εργασία και έχει αναγνωριστεί με καταβολή εισφορών, με βάση διατάξεις άλλων νόμων και

β) κάθε άλλος χρόνος, κατά τον οποίο μπορεί μεν να έχει παρασχεθεί πραγματική εργασία, χωρίς όμως να έχει χωρήσει υποχρεωτική ασφάλιση και ο οποίος έχει τυχόν αναγνωρισθεί με καταβολή εισφορών βάσει διατάξεων άλλων νόμων (π.χ. λόγω έλλειψης υποχρέωσης για υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση).

Οι χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, είναι:

-ο χρόνος πραγματικής εργασίας και ασφάλισης στο Δημόσιο

-ο χρόνος ασφάλισης στην αλλοδαπή που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις του ν. 1539/1986

-ο χρόνος του ν. 4052/2012 για τον οποίο ο Ο.Α.Ε.Δ. καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου (εγκ. 67/2012 - προσωπικό της Α.Ε. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»)

Αντίθετα, συνυπολογίζονται, μαζί με τους υπόλοιπους πλασματικούς χρόνους οι παρακάτω χρόνοι:

-Απασχόλησης στην αλλοδαπή επαναπατρισθέντων Ελλήνων υπηκόων και ομογενών, για την οποία δεν είχε χωρήσει ασφάλιση, και αναγνωρίζεται με αντίστοιχη καταβολή εισφορών, βάσει των άρθ. 5-9 του ν. 1469/198

-Αποδεδειγμένης απασχόλησης στο επάγγελμα τεχνικών, σεναριογράφων και σκηνοθετών θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης και ηθοποιών θεάτρου, κινηματογράφου καθώς και τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών παραγωγών, για τον οποίο όμως δεν είχαν ασφαλιστεί και ο οποίος αναγνωρίστηκε με την αντίστοιχη καταβολή εισφορών.

-Χρόνος που μεσολάβησε από την απόλυση των εργαζομένων στην τέως Ε.Α.Σ. μέχρι την επαναπρόσληψή τους από τον Ο.Α.Σ.Α., για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές βάσει των διατάξεων του άρθ. 3 παρ.2 του ν. 2366/1995.

-Χρόνος εκτός υπηρεσίας των απολυμένων από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς κατά τη χρονική περίοδο 01.01.1990 έως 31.10.1993, οι οποίοι στη συνέχεια επαναπροσλήφθηκαν στις ίδιες επιχειρήσεις, για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές βάσει του άρθ.25 παρ. 7 του ν. 2190/1994.

-Χρόνος εκτόπισης ή φυλάκισης κατά το χρονικό διάστημα από 21/04/1967 έως 24/07/1974, για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές βάσει των διατάξεων του άρθ. 1 του ν.δ.172/74.

Β) Οι χρόνοι για τους οποίους οι ασφαλισμένοι έχουν υπαχθεί σε Ειδικά

Προγράμματα Επιδότησης Ανεργίας ως:

-Απολυμένοι της Πειραϊκής Πατραϊκής (ν. 2458/1997)

-Εργαζόμενοι της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας (ν. 3717/2008)

-Απολυμένοι από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας (ν. 2335/1995)

Γ) Ο χρόνος της εφεδρικής υπηρεσίας των μισθωτών, κατά τον οποίο καταβάλλονταν το εφεδρικό επίδομα από τον Ειδικό Λογαριασμό Στρατευομένων Μισθωτών του Ο.Α.Ε.Δ. και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2054/1952.

Δ) Ο χρόνος συμπληρωματικών παροχών λόγω μητρότητας, κατά τον οποίο καταβαλλόταν το σχετικό επίδομα μητρότητας από τον Ο.Α.Ε.Δ., με σχετική σφραγίδα του Ο.Α.Ε.Δ. επί των ασφαλιστικών βιβλιαρίων.
capital.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ